Categories
Pulssi Kestävää hyvinvointia

Kalevala-hankkeessa luotiin ja testattiin saunaoh­jeistus ulkomai­selle matkailijalle

Kalevala – mytolo­giasta arvoa liike­toi­mintaan -hankkeessa laadittiin ulkomai­sille matkai­li­joille suunnattu englan­nin­kie­linen ohjeistus, jonka avulla matkailija johda­tellaan ensim­mäiseen suoma­laiseen sauna­ko­ke­muk­seensa. Ajatus yleis­pä­tevän saunaoh­jeis­tuksen laati­miseen syntyi hankkeen työpa­joihin eli riihiin osallis­tu­neiden yritysten kanssa käytyjen keskus­te­lujen pohjalta. Saunaoh­jeistus testattiin yhteis­työssä joensuu­laisen Heavy Metal Knitting World Championships -tapah­tuman toteut­tajan WTF Produc­tions Oy:n kanssa heinä­kuussa 2022. Ohjeis­tuksen laati­mi­sessa käytettiin hyödyksi Kalevala-hankkeessa vuonna 2022 Itä-Suomen yliopiston tekemää asiakas­tut­ki­musta aasia­lai­sista matkai­li­joista. Asiakas­tut­kimus julkaistaan vuoden 2022 aikana. Ohjeis­tuksen toimivuus testattiin Heavy Metal Knitting -tapah­tuman ulkomai­sille kilpai­li­joille ja vieraille järjes­tetyn saunaillan yhtey­dessä. Testauksen jälkeen voitiin todeta, että saunaoh­jeistus luo toimivan rakenteen ensim­mäiseen sauna­ko­ke­mukseen ohjaa­mi­selle, ja on käytän­nöl­linen ja selkeä. Saunaoh­jeistus on hankkeen toimin­toihin osallis­tuvien yritysten hyödynnettävissä.

Saunaoh­jeis­tuksen pohjana asiakastutkimus

Ohjeis­tukseen kuuluu suullisen saunae­sit­telyn runko sauna­hetken alussa pidet­tä­väksi ja yksityis­koh­tai­semmat kirjal­liset ohjekortit sijoi­tet­ta­vaksi saunan pukuhuo­neeseen, saunaan ja vilvoit­te­lua­lu­eelle. Aineisto on kirjoi­tettu sellai­selle matkai­li­jalle, jolle suoma­lainen kulttuuri ei ole vielä tuttu, ja jolle sauna voi olla uusi ja jännittävä kokemus. Kirjal­listen ohjekorttien tarkoitus on laskea vierai­li­joiden painetta muistaa ulkoa monta uutta ohjetta ja perehtyä lisäksi vielä saunakulttuuriinkin.

Tarinat auttavat meitä jäsen­tämään kokemaamme, ymmär­tämään uusia ilmiöitä ja jopa luomaan kokemuk­sesta elämys (Kalliomäki 2014). Siksipä saunon­taoh­jeiden lisäksi kortit sisäl­tävät myös tietoa saunan histo­riasta, suoma­lai­sista saunaus­ko­muk­sista ja muuta knoppi­tietoa tiiviissä muodossa, joiden avulla saunoja voi syventää kokemustaan.

Itä-Suomen yliopiston teettämää aasia­laisten matkai­li­joiden asiakas­tut­ki­musta ja sen löydöksiä käytettiin hyödyksi materi­aalia koottaessa. Asiakas­tut­ki­muksen tulokset osoit­tivat hyödyl­lisiä näkökulmia erityi­sesti saunaa ja sauno­mista koskien, joita voidaan soveltaa muihinkin kansal­li­suuksiin. Asiakas­tut­ki­muk­sessa nousi esille muun muassa se, että liian vahvasti mytolo­giaan ja loitsuihin sitou­tuvat matkai­lu­pal­velut voivat aiheuttaa jopa vasta­reaktion matkai­li­joissa – mutta suoma­lainen kulttuuri, kansan­pe­rinne ja vanhat uskomukset kiinnos­tavat. Sauna vahvana osana suoma­laista kulttuuria nähtiin innos­tavana. Tärkeä havainto asiakas­tut­ki­muk­sessa oli myös matkai­li­joiden positii­vinen suhtau­tu­minen luontoon ja sen lähei­syyteen, jota päätettiin hyödyntää myös saunaoh­jeis­tuksen laadinnassa.

Ensisau­no­jalle on tärkeää luoda rauhal­linen olo

Saunae­sit­telyn olisi hyvä tapahtua suulli­sesti ja kasvokkain ennen saunonnan alkamista. Alustuksen tarkoitus on luoda matkai­li­joille turval­linen ja rento ilmapiiri, kertoa saunasta luonnon­lä­heisenä ja perin­teisenä kokemuksena, joka on elänyt ammoi­sista ajoista tähän päivään saakka, sekä tarjota pieni näkökulma saunan histo­rial­li­sesta asemasta suoma­lai­sessa kulttuu­rissa: varhai­simmat sauna­löy­dökset ovat peräisin prons­si­kau­delta, 1500-900 vuotta ennen ajanlaskun alkua (Museo­vi­rasto 2021). Saunaan liittyvät tarinat ja historia liittävät saunan ilmiönä osaksi laajempaa kokonai­suutta, ja auttavat ymmär­tämään saunan keskei­syyttä suoma­lai­sessa kulttuurissa.

Koska eri kulttuu­reissa alasto­muuteen suhtau­dutaan eri tavalla, on hyvä jo alustuksen yhtey­dessä kertoa, että saunaan ei ole pakko mennä alasti. Myös saunan kuumuu­desta on hyvä puhua, sillä asiakas­tut­ki­muk­senkin pohjalta tiedetään, että se voi mieti­tyttää monia ensisau­nojia. Alustuksen aikana on hyvä käydä myös lyhyesti läpi kirjal­listen ohjekorttien sisällöt ja muistuttaa, että ohjekortit löytyvät saunan eri tiloista – kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa. Kirjal­li­sissa ohjekor­teissa on yksin­ker­taiset ja helppo­ta­juiset ohjeet siitä, miten kussakin tilassa ja saunassa kokonai­suutena toimitaan, sekä lisää tausta­tietoa, tarinoita ja faktoja suoma­lai­sesta saunasta. Näin sauno­mis­ko­ke­musta voidaan rikastaa tarinoiden avulla samaan aikaan, kun kokemus syntyy.

Englanninkieliset ohjekortit saunojille
Ohjekor­teissa kerrotaan miten saunassa toimitaan. Korteissa on myös tausta­tietoa suoma­lai­sesta saunasta.

Saunaoh­jeistus testattiin ulkomai­silla matkailijoilla

Saunailta, jonka yhtey­dessä ohjeistus testattiin, järjes­tettiin Joensuun Vaino­niemen huvilan sauna­ti­loissa Pyhäselän rannalla. Osallis­tujia saunail­lassa oli 19, ja eri kansal­li­suuksia oli edustettuna monipuo­li­sesti. Tapah­tuman kilpai­li­joita ja vieraita oli saapunut Yhdys­val­loista, Japanista, Englan­nista, Skotlan­nista, Intiasta ja Austra­liasta. Koska illan tarkoitus oli ottaa vastaan Heavy Metal Knitting World Championships -tapah­tuman kansain­vä­liset kilpai­lijat ja vieraat, ja antaa heille mahdol­lisuus tutustua toisiinsa, kerättiin palaute saunaan osallis­tu­jilta keskus­tellen ja havain­noi­malla. Suurin osa vieraista oli uusia saunojia, mutta heidän suhtau­tu­mi­sensa saunaan oli kiinnos­tunut ja ennakkoluuloton.

Illan saunon­taosuus alkoi suulli­sella saunae­sit­te­lyllä koko ryhmälle. Esittely noudatti pitkälti ohjeis­tuk­sesta löytyvää runkoa, toki omin sanoin täyden­nettynä. Tällä kertaa saunassa suosi­teltiin käytet­tävän uimapukua, sillä saunaa vasta­päätä oli yleinen uimaranta. Saunaan liittyvää alasto­muutta käsiteltiin huumorin kautta, mikä herätti huvitusta myös kuuli­joissa. Esitte­lyssä kerrottiin kyseisen saunan olevan moderni sauna kaikilla mukavuuk­silla, sillä asiakas­tut­ki­muk­sessa joidenkin kyselyyn vastan­neiden mielikuva saunasta oli melko primi­tii­vinen, ja näin ollen sauna koettiin epäkiin­nos­tavana. Maininta rauta­kau­ti­sista sauna­löy­dök­sistä herätti mielen­kiintoa, samoin kuin maininta saunasta osana suoma­laista kansan­pa­ran­nusta. Saunan lämpötila kerrottiin vieraille sekä celsius- että Fahrenheit-asteissa. Tämä sai vieraissa aikaan sen verran yllät­ty­neitä reaktioita, että voitiin päätellä, ettei ole lainkaan liioi­teltua kertoa ensisau­no­jille saunan viileäm­mistä alalau­teista, nestey­tyksen tärkey­destä, ja mahdol­li­suu­desta liikkua saunan ja vilvoit­te­lua­lueen välillä milloin tahansa siltä itsestä tuntuu. Pukuhuo­neeseen, saunaan ja vilvoit­te­lua­lu­eelle sijoi­tetut laminoidut ohjekortit kestivät erinomai­sesti kosteutta, kuumuutta ja käsittelyä.

Illan osallis­tu­jista noin puolet uskal­tautui saunomaan, joista alle viisi oli saunonut aiemmin. Suullisen alustuksen yhtey­dessä oltiin kerrottu, että halutessaan vieraat saavat opastuksen saunan eri tiloihin ja toimin­toihin illan suoma­lai­silta emänniltä, ja tätä ensim­mäinen sauno­ja­ryhmä hyödyn­sikin ennen saunaan menoaan. Koska oleilu- ja sauna­tilat sijait­sivat lähekkäin, sauno­jilta voitiin kysellä kuulu­misia ja tunte­muksia heidän vilvoi­tel­lessaan tai käydessään uimassa. Järvessä vilvoittelu herätti kiinnos­tusta ja jopa hämmäs­tystä: ”Olen kuullut, että Suomessa mennään saunasta uimaan järveen, mutta luulin, että se on vain tarinaa!”. Koska puhdas vesi ja jokamiehen oikeudet eivät ole kaikkialla itses­tään­selvyys, kannattaa suoma­laisen uimaveden puhtau­desta ja turval­li­suu­desta kertoa erikseen. Kaiken kaikkiaan saunojat olivat rentou­tuneen oloisia, ja omaksuivat suoma­laisen saunan siinä määrin, etteivät juuri tarvinneet lisää ohjeistusta.

Saunaoh­jeis­tusta voidaan hyödyntää monipuolisesti

Saunaoh­jeis­tusta voidaan hyödyntää kaikessa toimin­nassa, johon liittyy sauna ja sauno­minen. Itsenäi­sesti toimivien saunojien lisäksi ohjeistus voi toimia pohjana myös oppaan johdolla tapah­tu­valle sauna­ko­ke­muk­selle. Vaikka ohjeistus sisäl­tääkin kerto­muksia saunan histo­riasta ja siihen liitty­vistä uskomuk­sista, kannattaa lisäksi muistaa kertoa myös paikal­liset tarinat, liittyi­vätpä ne alueeseen tai jopa kyseiseen saunaan. Ohjeis­tusta voi tarpeen mukaan muokata, sillä kaikki saunat eivät ole saman­laisia. Saunaoh­jeesta tuotetaan Kalevala-hankkeen yritysten hyödyn­net­tä­väksi kaksi versiota: valmiiksi taitettu ja kuvitettu versio, sekä pelkkä teksti­versio, jonka yritys voi taittaa oman ilmeensä ja sauna­pal­ve­lunsa mukai­sesti. Ohjeis­tuksen molemmat versiot on pyritty tekemään sisäl­löltään niin yleis­pä­te­viksi, että niitä voi käyttää saunassa kuin saunassa.

Saunaoh­jeistus on ladat­ta­vissa Kalevala-hankkeen verkko­si­vuilta.


Teksti ja kuvat:

Outi Santa­niemi, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Kalliomäki, A. 2014. Tarinal­lis­ta­minen. Palve­lu­ko­ke­muksen punainen lanka. Helsinki: Talentum.
Museo­vi­rasto 2021. Sauno­minen. https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Saunominen