Kesäinen maisema jossa ranta ja laituri

Kale­vala-hank­keessa luotiin ja testat­tiin saunaoh­jeis­tus ulko­mai­selle matkailijalle

Kale­vala – myto­lo­giasta arvoa liike­toi­min­taan -hank­keessa laadit­tiin ulko­mai­sille matkai­li­joille suun­nattu englan­nin­kie­li­nen ohjeis­tus, jonka avulla matkai­lija johda­tel­laan ensim­mäi­seen suoma­lai­seen sauna­ko­ke­muk­seensa. Ajatus yleis­pä­te­vän saunaoh­jeis­tuk­sen laati­mi­seen syntyi hank­keen työpa­joi­hin eli riihiin osal­lis­tu­nei­den yritys­ten kanssa käyty­jen keskus­te­lu­jen pohjalta. Saunaoh­jeis­tus testat­tiin yhteis­työssä joen­suu­lai­sen Heavy Metal Knit­ting World Cham­pions­hips -tapah­tu­man toteut­ta­jan WTF Produc­tions Oy:n kanssa heinä­kuussa 2022. Ohjeis­tuk­sen laati­mi­sessa käytet­tiin hyödyksi Kale­vala-hank­keessa vuonna 2022 Itä-Suomen yliopis­ton tekemää asia­kas­tut­ki­musta aasia­lai­sista matkai­li­joista. Asia­kas­tut­ki­mus julkais­taan vuoden 2022 aikana. Ohjeis­tuk­sen toimi­vuus testat­tiin Heavy Metal Knit­ting -tapah­tu­man ulko­mai­sille kilpai­li­joille ja vieraille järjes­te­tyn saunail­lan yhtey­dessä. Testauk­sen jälkeen voitiin todeta, että saunaoh­jeis­tus luo toimi­van raken­teen ensim­mäi­seen sauna­ko­ke­muk­seen ohjaa­mi­selle, ja on käytän­nöl­li­nen ja selkeä. Saunaoh­jeis­tus on hank­keen toimin­toi­hin osal­lis­tu­vien yritys­ten hyödynnettävissä.

Saunaoh­jeis­tuk­sen pohjana asiakastutkimus

Ohjeis­tuk­seen kuuluu suul­li­sen saunae­sit­te­lyn runko sauna­het­ken alussa pidet­tä­väksi ja yksi­tyis­koh­tai­sem­mat kirjal­li­set ohje­kor­tit sijoi­tet­ta­vaksi saunan puku­huo­nee­seen, saunaan ja vilvoit­te­lua­lu­eelle. Aineisto on kirjoi­tettu sellai­selle matkai­li­jalle, jolle suoma­lai­nen kult­tuuri ei ole vielä tuttu, ja jolle sauna voi olla uusi ja jännit­tävä kokemus. Kirjal­lis­ten ohje­kort­tien tarkoi­tus on laskea vierai­li­joi­den painetta muistaa ulkoa monta uutta ohjetta ja pereh­tyä lisäksi vielä saunakulttuuriinkin.

Tarinat autta­vat meitä jäsen­tä­mään koke­maamme, ymmär­tä­mään uusia ilmiöitä ja jopa luomaan koke­muk­sesta elämys (Kallio­mäki 2014). Siksipä saunon­taoh­jei­den lisäksi kortit sisäl­tä­vät myös tietoa saunan histo­riasta, suoma­lai­sista saunaus­ko­muk­sista ja muuta knop­pi­tie­toa tiiviissä muodossa, joiden avulla saunoja voi syven­tää kokemustaan.

Itä-Suomen yliopis­ton teet­tä­mää aasia­lais­ten matkai­li­joi­den asia­kas­tut­ki­musta ja sen löydök­siä käytet­tiin hyödyksi mate­ri­aa­lia koot­taessa. Asia­kas­tut­ki­muk­sen tulok­set osoit­ti­vat hyödyl­li­siä näkö­kul­mia erityi­sesti saunaa ja sauno­mista koskien, joita voidaan sovel­taa muihin­kin kansal­li­suuk­siin. Asia­kas­tut­ki­muk­sessa nousi esille muun muassa se, että liian vahvasti myto­lo­gi­aan ja loit­sui­hin sitou­tu­vat matkai­lu­pal­ve­lut voivat aiheut­taa jopa vasta­reak­tion matkai­li­joissa – mutta suoma­lai­nen kult­tuuri, kansan­pe­rinne ja vanhat usko­muk­set kiin­nos­ta­vat. Sauna vahvana osana suoma­laista kult­tuu­ria nähtiin innos­ta­vana. Tärkeä havainto asia­kas­tut­ki­muk­sessa oli myös matkai­li­joi­den posi­tii­vi­nen suhtau­tu­mi­nen luon­toon ja sen lähei­syy­teen, jota päätet­tiin hyödyn­tää myös saunaoh­jeis­tuk­sen laadinnassa.

Ensi­sau­no­jalle on tärkeää luoda rauhal­li­nen olo

Saunae­sit­te­lyn olisi hyvä tapah­tua suul­li­sesti ja kasvok­kain ennen saunon­nan alka­mista. Alus­tuk­sen tarkoi­tus on luoda matkai­li­joille turval­li­nen ja rento ilma­piiri, kertoa saunasta luon­non­lä­hei­senä ja perin­tei­senä koke­muk­sena, joka on elänyt ammoi­sista ajoista tähän päivään saakka, sekä tarjota pieni näkö­kulma saunan histo­rial­li­sesta asemasta suoma­lai­sessa kult­tuu­rissa: varhai­sim­mat sauna­löy­dök­set ovat peräi­sin prons­si­kau­delta, 1500-900 vuotta ennen ajan­las­kun alkua (Museo­vi­rasto 2021). Saunaan liit­ty­vät tarinat ja histo­ria liit­tä­vät saunan ilmiönä osaksi laajem­paa koko­nai­suutta, ja autta­vat ymmär­tä­mään saunan keskei­syyttä suoma­lai­sessa kulttuurissa.

Koska eri kult­tuu­reissa alas­to­muu­teen suhtau­du­taan eri tavalla, on hyvä jo alus­tuk­sen yhtey­dessä kertoa, että saunaan ei ole pakko mennä alasti. Myös saunan kuumuu­desta on hyvä puhua, sillä asia­kas­tut­ki­muk­sen­kin pohjalta tiede­tään, että se voi mieti­tyt­tää monia ensi­sau­no­jia. Alus­tuk­sen aikana on hyvä käydä myös lyhyesti läpi kirjal­lis­ten ohje­kort­tien sisäl­löt ja muis­tut­taa, että ohje­kor­tit löyty­vät saunan eri tiloista – kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa. Kirjal­li­sissa ohje­kor­teissa on yksin­ker­tai­set ja help­po­ta­jui­set ohjeet siitä, miten kussa­kin tilassa ja saunassa koko­nai­suu­tena toimi­taan, sekä lisää taus­ta­tie­toa, tari­noita ja faktoja suoma­lai­sesta saunasta. Näin sauno­mis­ko­ke­musta voidaan rikas­taa tari­noi­den avulla samaan aikaan, kun kokemus syntyy.

Englanninkieliset ohjekortit saunojille
Ohje­kor­teissa kerro­taan miten saunassa toimi­taan. Korteissa on myös taus­ta­tie­toa suoma­lai­sesta saunasta.

Saunaoh­jeis­tus testat­tiin ulko­mai­silla matkailijoilla

Saunailta, jonka yhtey­dessä ohjeis­tus testat­tiin, järjes­tet­tiin Joen­suun Vaino­nie­men huvilan sauna­ti­loissa Pyhä­se­län rannalla. Osal­lis­tu­jia saunail­lassa oli 19, ja eri kansal­li­suuk­sia oli edus­tet­tuna moni­puo­li­sesti. Tapah­tu­man kilpai­li­joita ja vieraita oli saapu­nut Yhdys­val­loista, Japa­nista, Englan­nista, Skot­lan­nista, Intiasta ja Austra­liasta. Koska illan tarkoi­tus oli ottaa vastaan Heavy Metal Knit­ting World Cham­pions­hips -tapah­tu­man kansain­vä­li­set kilpai­li­jat ja vieraat, ja antaa heille mahdol­li­suus tutus­tua toisiinsa, kerät­tiin palaute saunaan osal­lis­tu­jilta keskus­tel­len ja havain­noi­malla. Suurin osa vieraista oli uusia sauno­jia, mutta heidän suhtau­tu­mi­sensa saunaan oli kiin­nos­tu­nut ja ennakkoluuloton.

Illan saunon­tao­suus alkoi suul­li­sella saunae­sit­te­lyllä koko ryhmälle. Esit­tely noudatti pitkälti ohjeis­tuk­sesta löyty­vää runkoa, toki omin sanoin täyden­net­tynä. Tällä kertaa saunassa suosi­tel­tiin käytet­tä­vän uima­pu­kua, sillä saunaa vasta­päätä oli yleinen uima­ranta. Saunaan liit­ty­vää alas­to­muutta käsi­tel­tiin huumo­rin kautta, mikä herätti huvi­tusta myös kuuli­joissa. Esit­te­lyssä kerrot­tiin kysei­sen saunan olevan moderni sauna kaikilla muka­vuuk­silla, sillä asia­kas­tut­ki­muk­sessa joiden­kin kyse­lyyn vastan­nei­den mieli­kuva saunasta oli melko primi­tii­vi­nen, ja näin ollen sauna koet­tiin epäkiin­nos­ta­vana. Maininta rauta­kau­ti­sista sauna­löy­dök­sistä herätti mielen­kiin­toa, samoin kuin maininta saunasta osana suoma­laista kansan­pa­ran­nusta. Saunan lämpö­tila kerrot­tiin vieraille sekä celsius- että Fahren­heit-asteissa. Tämä sai vieraissa aikaan sen verran yllät­ty­neitä reak­tioita, että voitiin päätellä, ettei ole lain­kaan liioi­tel­tua kertoa ensi­sau­no­jille saunan viileäm­mistä alalau­teista, nestey­tyk­sen tärkey­destä, ja mahdol­li­suu­desta liikkua saunan ja vilvoit­te­lua­lu­een välillä milloin tahansa siltä itsestä tuntuu. Puku­huo­nee­seen, saunaan ja vilvoit­te­lua­lu­eelle sijoi­te­tut lami­noi­dut ohje­kor­tit kesti­vät erin­omai­sesti kosteutta, kuumuutta ja käsittelyä.

Illan osal­lis­tu­jista noin puolet uskal­tau­tui sauno­maan, joista alle viisi oli sauno­nut aiemmin. Suul­li­sen alus­tuk­sen yhtey­dessä oltiin kerrottu, että halu­tes­saan vieraat saavat opas­tuk­sen saunan eri tiloi­hin ja toimin­toi­hin illan suoma­lai­silta emän­niltä, ja tätä ensim­mäi­nen sauno­ja­ryhmä hyödyn­si­kin ennen saunaan menoaan. Koska oleilu- ja sauna­ti­lat sijait­si­vat lähek­käin, sauno­jilta voitiin kysellä kuulu­mi­sia ja tunte­muk­sia heidän vilvoi­tel­les­saan tai käydes­sään uimassa. Järvessä vilvoit­telu herätti kiin­nos­tusta ja jopa hämmäs­tystä: ”Olen kuullut, että Suomessa mennään saunasta uimaan järveen, mutta luulin, että se on vain tarinaa!”. Koska puhdas vesi ja joka­mie­hen oikeu­det eivät ole kaik­kialla itses­tään­sel­vyys, kannat­taa suoma­lai­sen uima­ve­den puhtau­desta ja turval­li­suu­desta kertoa erik­seen. Kaiken kaik­ki­aan sauno­jat olivat rentou­tu­neen oloisia, ja omak­sui­vat suoma­lai­sen saunan siinä määrin, ettei­vät juuri tarvin­neet lisää ohjeistusta.

Saunaoh­jeis­tusta voidaan hyödyn­tää monipuolisesti

Saunaoh­jeis­tusta voidaan hyödyn­tää kaikessa toimin­nassa, johon liittyy sauna ja sauno­mi­nen. Itse­näi­sesti toimi­vien sauno­jien lisäksi ohjeis­tus voi toimia pohjana myös oppaan johdolla tapah­tu­valle sauna­ko­ke­muk­selle. Vaikka ohjeis­tus sisäl­tää­kin kerto­muk­sia saunan histo­riasta ja siihen liit­ty­vistä usko­muk­sista, kannat­taa lisäksi muistaa kertoa myös paikal­li­set tarinat, liit­tyi­vätpä ne aluee­seen tai jopa kysei­seen saunaan. Ohjeis­tusta voi tarpeen mukaan muokata, sillä kaikki saunat eivät ole saman­lai­sia. Saunaoh­jeesta tuote­taan Kale­vala-hank­keen yritys­ten hyödyn­net­tä­väksi kaksi versiota: valmiiksi taitettu ja kuvi­tettu versio, sekä pelkkä teks­ti­ver­sio, jonka yritys voi taittaa oman ilmeensä ja sauna­pal­ve­lunsa mukai­sesti. Ohjeis­tuk­sen molem­mat versiot on pyritty teke­mään sisäl­löl­tään niin yleis­pä­te­viksi, että niitä voi käyttää saunassa kuin saunassa.

Saunaoh­jeis­tus on ladat­ta­vissa Kale­vala-hank­keen verk­ko­si­vuilta.


Teksti ja kuvat:

Outi Santa­niemi, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Kallio­mäki, A. 2014. Tari­nal­lis­ta­mi­nen. Palve­lu­ko­ke­muk­sen punai­nen lanka. Helsinki: Talen­tum.
Museo­vi­rasto 2021. Sauno­mi­nen. https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Saunominen