Categories
Pulssi Videot Osaamisella elinvoimaa

Karelia 30 -areena : Tulevai­suuden työelämätaidot

Mitä taitoja työelä­mässä tarvitaan nyt ja tulevai­suu­dessa? Miten ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joita pitäisi valmentaa tulevaan työelämään?

Karelia 30 -areenan viidennen jakson aiheena on tulevai­suuden työelä­mä­taidot ja osaamisen tunnis­ta­minen ja näkyväksi tekeminen. Työelämän muutoksen vauhti kiihtyy koko ajan, eikä kukaan tällä hetkellä työelä­mässä oleva tiedä millainen on tulevai­suuden työelämä. Oppilai­toksen näkökul­masta tilanne on haasteel­linen koska sen tehtävänä on valmentaa opiske­li­joita työelämään. Tulevai­suuden työelä­mä­taidot vaativat heittäy­ty­mistä ja positii­vista mukau­tu­mis­kykyä. Pelkkä substans­sio­saa­minen ei enää riitä vaan sen rinnalla täytyy olla myös muita ominai­suuksia. Aiheesta ovat keskus­te­le­massa väitös­kir­ja­tutkija (UEF), lehtori Satu Mättö ja lehtori Tarja Laati­kainen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Näkemyk­siään tulevai­suuden työelä­mä­tai­doista jakavat myös Karelian opiskelijat.