Categories
Kirjasto

Opinnäy­tetyön kirjoit­ta­miseen apua uusista kirjoista

Toimin­nal­lisen opinnäy­tetyön tekijälle on vihdoin ilmes­tynyt uusi kirja, ”Kirjoita itsesi asian­tun­ti­jaksi : Opas toimin­nal­liseen opinnäy­te­työhön”. Kirjan alkupuo­lella keski­tytään opinnäy­tetyön toimin­nal­liseen osuuteen käytän­nön­lä­hei­sestä näkökul­masta ja loppu­puo­lella paino­tetaan tieteel­listä kirjoit­ta­mista ja lähteiden käyttöä opinnäy­tetyön raportointiosassa.

Kirjaa on saatavana kirjas­tosta sekä painettuna että e-kirjana.

Kirjoita itsesi asiantuntijaksi -kirjan kansikuva

Vuonna 2003 ensi kertaa julkais­tusta ”Opinnäy­teopas ammat­ti­kor­kea­kou­luille” -kirjasta on myös ilmes­tynyt kokonaan uudis­tettu painos, ”Hyvä, parempi, valmis : Opinnäy­teopas ammat­ti­kor­kea­kou­luille”. Juha T. Hakalan kirjoit­ta­massa kirjassa annetaan selkeitä ohjeita ja vinkkejä opinnäy­tetyön tekemiseen, huumoria unohta­matta. Myös tämä kirja on saatavana kirjas­tosta niin painettuna kuin e-kirja­nakin.

Hyvä, parempi, valmis -kirjan kansikuva