Opin­näy­te­työn kirjoit­ta­mi­seen apua uusista kirjoista

Toimin­nal­li­sen opin­näy­te­työn teki­jälle on vihdoin ilmes­ty­nyt uusi kirja, ”Kirjoita itsesi asian­tun­ti­jaksi : Opas toimin­nal­li­seen opin­näy­te­työ­hön”. Kirjan alku­puo­lella keski­ty­tään opin­näy­te­työn toimin­nal­li­seen osuu­teen käytän­nön­lä­hei­sestä näkö­kul­masta ja loppu­puo­lella paino­te­taan tieteel­listä kirjoit­ta­mista ja lähtei­den käyttöä opin­näy­te­työn raportointiosassa.

Kirjaa on saata­vana kirjas­tosta sekä painet­tuna että e-kirjana.

Kirjoita itsesi asiantuntijaksi -kirjan kansikuva

Vuonna 2003 ensi kertaa julkais­tusta ”Opin­näy­teo­pas ammat­ti­kor­kea­kou­luille” -kirjasta on myös ilmes­ty­nyt koko­naan uudis­tettu painos, ”Hyvä, parempi, valmis : Opin­näy­teo­pas ammat­ti­kor­kea­kou­luille”. Juha T. Hakalan kirjoit­ta­massa kirjassa anne­taan selkeitä ohjeita ja vink­kejä opin­näy­te­työn teke­mi­seen, huumo­ria unoh­ta­matta. Myös tämä kirja on saata­vana kirjas­tosta niin painet­tuna kuin e-kirja­na­kin.

Hyvä, parempi, valmis -kirjan kansikuva