Categories
Pulssi Kestävää hyvinvointia

Tuupo­vaaran asuka­sil­lassa kysyttiin hyvinvointipalveluista

5.9.2022 järjes­tettiin Joensuun Tuupo­vaa­rassa pitäjän asuka­silta. Paikkana oli Ullakko, joka palvelee muun muassa asukkaiden ja järjes­töjen kohtaa­mis­tilana. Päivän teemana olivat kansa­lais­opiston toiminta ja pitäjän uudet verkko­sivut. Pääsimme kuitenkin Joensuun kaupungin aluekoor­di­naattori Anni Koskeli-Ratamaan kutsumana myös esitte­lemään VaPa-hanket­tamme ja keräämään asiakas­tietoa. Ja tietenkin keskus­te­lemaan paikal­listen kanssa.

Hyvin­voin­tialan kumppa­nuuk­silla vaikut­taviin palve­luihin, eli tutta­val­li­semmin VaPa-hankkeen kehit­tä­misen keskiössä ovat tulevai­suuden hyvin­voin­ti­pal­velut, joita kehitetään yritys­koh­tai­sesti ja verkos­toissa. Asiakas­tiedon hankintaa oli suunni­teltu toteu­tet­ta­vaksi hankkeen alkutai­pa­leella asiakas­työ­pa­jojen merkeissä, mutta Covid 19 esti aikeemme tehok­kaasti. Päätimme kuitenkin toteuttaa asiakas­tiedon keruuta kehit­teillä olevia palve­luita ja hankkeen tiedon­tuo­tantoa varten, vaikka hanke­suun­ni­tel­mas­tamme käännel­läänkin parhaillaan viimeisiä sivuja. Hanke kun suunni­telman mukai­sesti helmikuun 2023 lopussa.

Huone jonka seinustoilla pöytiä ja niiden ääressä ihmisiä, keskellä huonetta seisoo mieshenkilö.
Kuva 1. VaPa-hankkeen projek­ti­pääl­likkö Anssi Kekkonen alusti kyselyä asiakas­illan osallistujille.

Järjes­töjen ja yritysten tuotta­mille hyvin­voin­ti­pal­ve­luille on tarvetta

Ullakolle oli kerään­tynyt mukavasti väkeä ja keskustelu rönsyili jätteiden lajit­te­lusta allas­jumppaan ja kaikkeen siltä väliltä. Asuka­sillat ovatkin matalan kynnyksen palaut­teen­an­to­kanava ja osalli­suutta lisäävä elementti kaupungin toimin­nassa. Me halusimme hankkia tietoa erityi­sesti tämän päivän ja tulevai­suuden hyvin­voin­ti­pal­ve­luista. Tuupo­vaa­rassa tässä aihepii­rissä koros­tuivat erityi­sesti ikäih­misten palvelut. Pyysimme läsnä­oli­joita vastaamaan kyselyymme. Selos­teessa ja alkupu­heen­vuo­rossa kerroimme, että keräämme tietoa yksityisten palve­lun­tuot­tajien ja järjes­töjen näkökul­masta. Näkökulma oli myös tulevai­suuso­rien­toi­tunut. Olimme myös listanneet esimerkkejä hyvin­voin­ti­pal­ve­luista kuten fysio­te­rapia, hieronta, liikun­ta­pal­velut, järjes­töjen ryhmä­toi­minta, kotihoito ja ikäih­misten asumis­pal­velut sekä optikon palvelut.

Kuva 2. Kyselyn vastaukset.

Saimme paikalla olleilta yhteensä 14 vastausta. Vastan­neiden vahva näkemys oli, että järjes­töjen ja yritysten tuotta­mille palve­luille on tarvetta. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli yli 70 prosenttia vastaa­jista. Etäpal­ve­lujen rooliin liittyvä kysymys jakoi enemmän mieli­pi­teitä, mutta suurin osa oli silti ainakin varovaisen positii­vi­sella kannalla. Suulli­sessa palaut­teessa nousi esille, että etäpal­ve­luiden käytössä tarvitaan ensin­näkin ohjausta: mm. Kelan etäpal­ve­lujen käyttöön ovat tuupo­vaa­ra­laiset saaneet ohjausta yhteis­pal­ve­lu­pis­teeltä ja palvelu on ollut suosittu. Toiseksi etäyh­teyden pullon­kau­laksi mainittiin nettiyh­teyden toimivuus: esimer­kiksi video­puhelu vaatii varmaa ja riittävän nopeaa yhteyttä. Parempien yhteyksien toive nousikin esille keskusteluissa.

Toimin­ta­kykyä edistävät palvelut toiveissa

Vahva kannatus oli myös hyte- eli hyvin­vointia ja terveyttä edistä­ville palve­luille, kuten aiemmin maini­tulle allas­jum­palle. Kansa­lais­opisto, Setle­ment­ti­liitto ja muut vastaavat toimijat ovat olleet tässä suuressa roolissa. Terveyttä ja toimin­ta­kykyä edistävää toimintaa kaivattiin varsinkin ikäih­mi­sille: sopivia ohjaajia ja yhtei­söl­listä tekemistä kaivattiin. Kyselyn avoimissa vastauk­sissa nostettiin esille helposti saatavia kuntoutus- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luita. Tietysti vastauk­sissa nousivat esille myös lääkä­ri­pal­velut, joiden saata­vuutta pidettiin tärkeänä.

Avoimissa vastauk­sissa korostui myös vahva tarve erilai­sille asumisen tukipal­ve­luille ikään­ty­vässä pitäjässä: liikku­mis­pal­velut, kotiapu, kauppa­toi­mi­tukset, kotitalk­ka­ri­pal­velut ja vastaavat tulisivat alueella tarpeeseen. Kotikäyn­nille tulevat ”jumpparit” saivat myös oman mainin­tansa vastausten joukossa.

Vanha suuri punainen puutalo, jonka eteen pysäköity muutama auto.
Kuva 3. Asuka­silta järjes­tettiin Ullakolla, joka on vuonna 1907 raken­nettu entinen kansakoulu.

VaPa-hanketta toteu­tetaan Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston tuella ja hankkeen toiminta-aika on 1.9.2020-28.2.2023.


Kirjoittaja:

Anssi Kekkonen, projek­ti­pääl­likkö, VaPa-hanke, Karelia-ammattikorkekoulu

Kuvat:

Piia Repo, yritys­asian­tuntija, VaPa-hanke, KETI oy

Artik­ke­likuva: Vecteezy