Ihmisiä tanssimass jonossa, pitävät toisiaan kädestä

Ainut­laa­tui­nen kokemus – INVES­Tin kesä­koulu Bulga­riassa opis­ke­li­jan silmin

Karelia on osa INVEST (INno­Va­tions of REgio­nal Sustai­na­bi­lity: Euro­pean Univer­siTy Alliance) – Euroop­pa­lai­set yliopis­tot allians­sia, joka tarjoaa opis­ke­li­joille mm. yhtei­siä tutkin­toja ja tutkin­non osia; jatku­van oppi­mi­sen tarjon­taa; temaat­ti­sia, monia­lai­sia kesä- ja talvi­kou­luja sekä moni­puo­li­sia liik­ku­vuus­mah­dol­li­suuk­sia.

INVES­Tin kesä­koulu ”Ensu­ring Quality Of Public Services in Sustai­nable Regio­nal Deve­lop­ment” toteu­tet­tiin 9.5 – 4.6.2022 väli­senä aikana, joista kaksi ensim­mäistä viikkoa toteu­tet­tiin virtu­aa­li­sesti ja kolmas viikko lähi­to­teu­tuk­sena Plov­di­vissa, Bulgariassa. 

Seuraa­vassa Kare­lian YAMK-opis­ke­lija Miili Mähönen kertoo osal­lis­tu­mi­ses­taan INVES­Tin kesäkouluun.

Arvo­kasta oppia kansain­vä­li­sistä tiimeistä

Osal­lis­tuin kevät­lu­ku­kau­della 2022 INVES­Tin kesä­kou­luun, jonka aiheena oli julkis­ten palve­lu­jen laadun varmis­ta­mi­nen niin, että alueel­li­nen kestä­vyys vahvis­tuu ja palve­lut ovat kuiten­kin edel­leen laaduk­kaita. Kesä­koulu järjes­tet­tiin siten, että ensim­mäi­set viikot opis­ke­lua toteu­tet­tiin etänä yhtei­sellä Moodle-alus­talla ja kesä­koulu huipen­tui viikon mittai­seen inten­sii­vi­jak­soon Bulga­riassa. Kesä­kou­lussa oli todella mielen­kiin­toista varsi­nai­sen opis­ke­lun ohella tutus­tua paikal­li­seen kult­tuu­riin ja ihmi­siin. Mieles­täni kaikki INVEST-kesä­kou­lun teemat olivat ajan­koh­tai­sia ja tukevat ymmär­ryk­sen raken­ta­mista muut­tu­vasta maailmasta.

Kansain­vä­li­nen korkea­kou­lu­jen yhteis­työ tuo mielen­kiin­toi­sen ulot­tu­vuu­den opis­ke­luun. Toimi­mi­nen moni­kult­tuu­ri­sessa ja moni­nai­sessa yhtei­sössä jo itses­sään lisää vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja avaa uusia näke­myk­siä. Tieto­jen ja taito­jen jaka­mi­nen yhdessä on koke­muk­sena voimaan­nut­tava. Verkos­toi­tu­mista luodaan luon­te­vasti yhteis­ten luen­to­jen, projek­tien ja vapaa-ajan tapah­tu­mien puit­teissa. Eri kult­tuu­rien välis­ten poik­kea­vai­suuk­sien ja yhtä­läi­syyk­sien tunnis­ta­mi­nen, näiden jaka­mi­nen ja niistä keskus­te­le­mi­nen opettaa huimasti toimi­mi­sesta moni­nai­sessa ryhmässä. Tämä onkin mieles­täni yksi esille nostet­ta­vista taidoista tule­vai­suu­den työyhteisöissä.

Noin 40 henkilöä ryhmäkuvassa
Kesä­kou­lun osal­lis­tu­jat ryhmä­ku­vassa. Kuva: INVEST.

Tartu INVES­Tin mahdollisuuksiin!

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tarjoama tuki ja opet­ta­jien sekä koor­di­naat­to­rei­den usko­ma­ton ammat­ti­taito (hyvää huumo­ria unoh­ta­matta) teki INVEST-koke­muk­sesta itsel­leni yhden YAMK-opin­to­jen parhaim­mista koke­muk­sista. Mainit­ta­koon, että Karelia kattaa opis­ke­li­jan matkus­tus­ku­lut, eli kesä- tai talvi­koulu on siitä­kin syystä ainut­laa­tui­nen mahdol­li­suus, jota ei kannata päästää käsis­tään. Toivon, että jokai­nen INVES­Tiin osal­lis­tuva kasvaa yhtä ainut­laa­tuista ja tapah­tu­man­täy­teistä koke­musta rikkaam­pana. Se kannat­taa, usko pois.

Neljä henkilöä istuu vierekkäin kivisellä penkillä, taistalla kaupunkin ja auringonlasku.
Kuva: Miili Mähönen

Kirjoit­ta­jat:

Miili Mähönen, Sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen YAMK -koulu­tuk­sen opis­ke­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Riina Korho­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Logot: Invest-projekti ja Erasmus+ ohjelma
Tämä julkaisu edustaa tekijän näke­myk­siä ja tekijä vastaa sen sisäl­löstä ja tieto­jen oikeel­li­suu­desta. Euroo­pan komis­sio ja virasto eivät ota vastuuta sisäl­löstä, tieto­jen käytöstä ja oikeellisuudesta.