Categories
Pulssi Kansainvälisyyttä

Ainut­laa­tuinen kokemus – INVESTin kesäkoulu Bulga­riassa opiske­lijan silmin

Karelia on osa INVEST (INnoVa­tions of REgional Sustai­na­bility: European UniversiTy Alliance) – Euroop­pa­laiset yliopistot allianssia, joka tarjoaa opiske­li­joille mm. yhteisiä tutkintoja ja tutkinnon osia; jatkuvan oppimisen tarjontaa; temaat­tisia, monia­laisia kesä- ja talvi­kouluja sekä monipuo­lisia liikku­vuus­mah­dol­li­suuksia.

INVESTin kesäkoulu ”Ensuring Quality Of Public Services in Sustai­nable Regional Development” toteu­tettiin 9.5 – 4.6.2022 välisenä aikana, joista kaksi ensim­mäistä viikkoa toteu­tettiin virtu­aa­li­sesti ja kolmas viikko lähito­teu­tuksena Plovdi­vissa, Bulgariassa. 

Seuraa­vassa Karelian YAMK-opiskelija Miili Mähönen kertoo osallis­tu­mi­sestaan INVESTin kesäkouluun.

Arvokasta oppia kansain­vä­li­sistä tiimeistä

Osallistuin kevät­lu­ku­kau­della 2022 INVESTin kesäkouluun, jonka aiheena oli julkisten palve­lujen laadun varmis­ta­minen niin, että alueel­linen kestävyys vahvistuu ja palvelut ovat kuitenkin edelleen laaduk­kaita. Kesäkoulu järjes­tettiin siten, että ensim­mäiset viikot opiskelua toteu­tettiin etänä yhtei­sellä Moodle-alustalla ja kesäkoulu huipentui viikon mittaiseen inten­sii­vi­jaksoon Bulga­riassa. Kesäkou­lussa oli todella mielen­kiin­toista varsi­naisen opiskelun ohella tutustua paikal­liseen kulttuuriin ja ihmisiin. Mielestäni kaikki INVEST-kesäkoulun teemat olivat ajankoh­taisia ja tukevat ymmär­ryksen raken­ta­mista muuttu­vasta maailmasta.

Kansain­vä­linen korkea­kou­lujen yhteistyö tuo mielen­kiin­toisen ulottu­vuuden opiskeluun. Toimi­minen monikult­tuu­ri­sessa ja moninai­sessa yhtei­sössä jo itsessään lisää vuoro­vai­ku­tus­taitoja ja avaa uusia näkemyksiä. Tietojen ja taitojen jakaminen yhdessä on kokemuksena voimaan­nuttava. Verkos­toi­tu­mista luodaan luonte­vasti yhteisten luentojen, projektien ja vapaa-ajan tapah­tumien puitteissa. Eri kulttuurien välisten poikkea­vai­suuksien ja yhtäläi­syyksien tunnis­ta­minen, näiden jakaminen ja niistä keskus­te­le­minen opettaa huimasti toimi­mi­sesta moninai­sessa ryhmässä. Tämä onkin mielestäni yksi esille nostet­ta­vista taidoista tulevai­suuden työyhteisöissä.

Noin 40 henkilöä ryhmäkuvassa
Kesäkoulun osallis­tujat ryhmä­ku­vassa. Kuva: INVEST.

Tartu INVESTin mahdollisuuksiin!

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tarjoama tuki ja opettajien sekä koordi­naat­to­reiden uskomaton ammat­ti­taito (hyvää huumoria unohta­matta) teki INVEST-kokemuk­sesta itselleni yhden YAMK-opintojen parhaim­mista kokemuk­sista. Mainit­takoon, että Karelia kattaa opiske­lijan matkus­tus­kulut, eli kesä- tai talvi­koulu on siitäkin syystä ainut­laa­tuinen mahdol­lisuus, jota ei kannata päästää käsistään. Toivon, että jokainen INVESTiin osallistuva kasvaa yhtä ainut­laa­tuista ja tapah­tu­man­täy­teistä kokemusta rikkaampana. Se kannattaa, usko pois.

Neljä henkilöä istuu vierekkäin kivisellä penkillä, taistalla kaupunkin ja auringonlasku.
Kuva: Miili Mähönen

Kirjoit­tajat:

Miili Mähönen, Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen YAMK -koulu­tuksen opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Riina Korhonen, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Logot: Invest-projekti ja Erasmus+ ohjelma
Tämä julkaisu edustaa tekijän näkemyksiä ja tekijä vastaa sen sisäl­löstä ja tietojen oikeel­li­suu­desta. Euroopan komissio ja virasto eivät ota vastuuta sisäl­löstä, tietojen käytöstä ja oikeellisuudesta.