Categories
Artikkelit Älykästä tuotantoa Pulssi

Co-Fast – Mikro- ja pk-yritysten kehit­tä­misen asialla

Syyskuussa käynnis­tynyt Co-Fast -hanke luo selkeämpiä toimin­ta­malleja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kehit­tä­mi­syh­teis­työssä maakunnan mikro- ja pk-yritysten kanssa. Parempi yhteistyö edistää yritysten valmiuksia reagoida tulevai­suu­dessa korona­pan­de­miaan verrat­taviin odotta­mat­tomiin muutoksiin. 

Uusi osaaminen auttaa muutok­sessa 

Co-Fast -mikro- ja pk-yritysten liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sym­pä­ristö -hankkeen tavoit­teena on lisätä uutta osaamista mikro- pk-yrityk­sissä sekä syventää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kehit­tä­mi­syh­teis­työtä maakunnan pieni­mipien yritysten kanssa. Co-Fast –hanketta rahoi­tetaan REACT-EU – ohjel­masta, jolla tuetaan korona­pan­demian aiheut­tamien vahin­kojen korjaa­mista. Rahoitus auttaa luomaan pohjaa yritysten vihreälle, digitaa­li­selle ja kestävää kehitystä edistä­välle elpymiselle. 

Korona­pan­demia sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat heijas­tuneet yritysten liike­toi­mintaan myös Pohjois-Karja­lassa. Pahim­millaan tämä on johtanut yritys­toi­minnan päätty­miseen, minkä lisäksi moni yritys on muuttanut toimintaa toisen­lai­seksi kuin koronaa edeltävänä aikana. Muutos edellyttää kehit­ty­mistä ja tätä kehitys­työtä Co-Fast –hanke on mikro- ja pk-yritysten osalta tukemassa. Monipuo­li­sempi osaaminen sekä valmius ja uskallus kokeilla uutta suuntaa liike­toi­min­nalle parantaa kykyä sopeutua toimin­taym­pä­ris­tössä mahdol­li­sesti myöhemmin tapah­tuviin suunnit­te­le­mat­tomiin muutoksiin. 

Karelian avain­kump­pa­ni­mal­lista askel pienempään 

Yritysten kanssa tehtävään yhteis­työhön Kareliassa on kehitetty ns. avain­kump­pa­ni­malli. Pitkä­jän­teinen ja työelä­mä­läh­töinen yhteistyö on auttanut muokkaamaan opetuksen sisältöjä mahdol­li­simman ajanmu­kai­seksi, jolloin opiske­li­joiden osaaminen tukee maakunnan yritysten kilpai­lu­kykyä ja parantaa Kareliasta valmis­tuvien työllistymistä. 

Pienimpien yritysten kanssa pysyvää kehit­tä­mis­mallia ei ole ollut ja yhteistyö on tapah­tunut aktii­vi­simpien opettajien toteut­tamana yksit­täisten opinto­jak­sojen yhtey­dessä. Hankkeen tuloksena saadaan toimin­ta­malli mikro- ja pk-yritysten kanssa tapah­tuvaan kehit­tä­miseen. Tämä toivot­ta­vasti helpottaa yrityksiä hahmot­tamaan, miten, milloin ja mihin on oltava yhtey­dessä, kun halutaan hyödyntää karelia­laista osaamista yrityksen kehit­tä­mi­sessä. Saman­ai­kai­sesti mikro- ja pk-yritysten kanssa tapah­tuvan yhteistyön tapoja ja mahdol­li­suuksia tehdään näkyväm­mäksi myös opiske­li­joille sekä opetta­jille. Selkeämpi kehit­tä­mi­syh­teistyön malli hyödyttää kaikkia. 

Opiskelijoita pöydän ympärillä
Yhdessä tapahtuva työskentely monipuo­listaa kehit­tä­mi­selle hyödyl­lisiä näkökulmia. Kuva: Karelia-amk.

Kehit­tä­mis­pro­jektit oppimisen välineenä 

Hankkeessa tapahtuva kehit­tä­minen on myös Karelian opiske­li­joille mahdol­lisuus vahvistaa omia työelä­mä­ver­kostoja. Oikeissa yrityk­sissä toteu­tet­tavat pienet kehit­tä­mis­teh­tävät edistävät opiske­lijan ymmär­rystä maakunnan yritysten toimin­taym­pä­ris­töstä. Uuden oppimisen näkökul­masta toimek­siannot ovat mahdol­lisuus kokeilla ja soveltaa opintojen aikana opittuja kehit­tä­misen menetelmiä käytännössä. 

Co-Fast –hanke­tiimi kartoittaa syksyn 2022 aikana yritysten tarvetta kehit­tä­mis­teh­tä­ville sekä opinto­jaksoja, joihin kehit­tä­mis­teh­tävät olisivat integroi­ta­vissa. Kun hankkeen tuloksena saadaan pysyvä kehit­tä­mi­syh­teistyön malli, on yritysten kysyntä ja Karelian tarjonta helpompaa saada lähivuosina kohtaamaan. Kehit­tä­mis­pro­jektien lisäksi tiiviimpi yhteistyö auttaa toivot­ta­vasti myös opinnäy­te­työ­mah­dol­li­suuksien sekä harjoit­te­lu­paik­kojen markkinointia. 

Maakunnan pienille yrityk­sille kehit­tä­mis­teh­tävien tarjoa­minen on tapa tehdä itsensä tutuksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle sekä nähdä läheltä, mutta myös rekry­toida maakunnan nuoria osaajia. Kun kehit­tä­mis­teh­tävän aikana on luotu yhteys opiske­lijan sekä yrityksen välille, on pysyvämmän työsuhteen aloit­ta­minen molem­mille osapuo­lille paljon vaivattomampaa. 


Kirjoit­tajat:

Paavo Raappana, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tuikku Kuiva­lainen, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Kirjoit­tajat työsken­te­levät Co-Fast -mikro- ja pk-yritysten liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sym­pä­ristö -hankkeessa.

Seuraa Co-Fast -hanketta Twitte­rissä!

Pyöreä vihreä logo jossa teksti co-fast