Co-Fast – Mikro- ja pk-yritys­ten kehit­tä­mi­sen asialla

Syys­kuussa käyn­nis­ty­nyt Co-Fast -hanke luo selkeäm­piä toimin­ta­mal­leja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kehit­tä­mi­syh­teis­työssä maakun­nan mikro- ja pk-yritys­ten kanssa. Parempi yhteis­työ edistää yritys­ten valmiuk­sia reagoida tule­vai­suu­dessa koro­na­pan­de­mi­aan verrat­ta­viin odot­ta­mat­to­miin muutoksiin. 

Uusi osaa­mi­nen auttaa muutok­sessa 

Co-Fast -mikro- ja pk-yritys­ten liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sym­pä­ristö -hank­keen tavoit­teena on lisätä uutta osaa­mista mikro- pk-yrityk­sissä sekä syven­tää Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kehit­tä­mi­syh­teis­työtä maakun­nan pieni­mi­pien yritys­ten kanssa. Co-Fast –hanketta rahoi­te­taan REACT-EU – ohjel­masta, jolla tuetaan koro­na­pan­de­mian aiheut­ta­mien vahin­ko­jen korjaa­mista. Rahoi­tus auttaa luomaan pohjaa yritys­ten vihreälle, digi­taa­li­selle ja kestä­vää kehi­tystä edis­tä­välle elpymiselle. 

Koro­na­pan­de­mia sekä Venäjän hyök­käys Ukrai­naan ovat heijas­tu­neet yritys­ten liike­toi­min­taan myös Pohjois-Karja­lassa. Pahim­mil­laan tämä on johta­nut yritys­toi­min­nan päät­ty­mi­seen, minkä lisäksi moni yritys on muut­ta­nut toimin­taa toisen­lai­seksi kuin koronaa edel­tä­vänä aikana. Muutos edel­lyt­tää kehit­ty­mistä ja tätä kehi­tys­työtä Co-Fast –hanke on mikro- ja pk-yritys­ten osalta tuke­massa. Moni­puo­li­sempi osaa­mi­nen sekä valmius ja uskal­lus kokeilla uutta suuntaa liike­toi­min­nalle paran­taa kykyä sopeu­tua toimin­taym­pä­ris­tössä mahdol­li­sesti myöhem­min tapah­tu­viin suun­nit­te­le­mat­to­miin muutoksiin. 

Kare­lian avain­kump­pa­ni­mal­lista askel pienem­pään 

Yritys­ten kanssa tehtä­vään yhteis­työ­hön Kare­liassa on kehi­tetty ns. avain­kump­pa­ni­malli. Pitkä­jän­tei­nen ja työelä­mä­läh­töi­nen yhteis­työ on autta­nut muok­kaa­maan opetuk­sen sisäl­töjä mahdol­li­sim­man ajan­mu­kai­seksi, jolloin opis­ke­li­joi­den osaa­mi­nen tukee maakun­nan yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja paran­taa Kare­liasta valmis­tu­vien työllistymistä. 

Pienim­pien yritys­ten kanssa pysyvää kehit­tä­mis­mal­lia ei ole ollut ja yhteis­työ on tapah­tu­nut aktii­vi­sim­pien opet­ta­jien toteut­ta­mana yksit­täis­ten opin­to­jak­so­jen yhtey­dessä. Hank­keen tulok­sena saadaan toimin­ta­malli mikro- ja pk-yritys­ten kanssa tapah­tu­vaan kehit­tä­mi­seen. Tämä toivot­ta­vasti helpot­taa yrityk­siä hahmot­ta­maan, miten, milloin ja mihin on oltava yhtey­dessä, kun halu­taan hyödyn­tää kare­lia­laista osaa­mista yrityk­sen kehit­tä­mi­sessä. Saman­ai­kai­sesti mikro- ja pk-yritys­ten kanssa tapah­tu­van yhteis­työn tapoja ja mahdol­li­suuk­sia tehdään näky­väm­mäksi myös opis­ke­li­joille sekä opet­ta­jille. Selkeämpi kehit­tä­mi­syh­teis­työn malli hyödyt­tää kaikkia. 

Opiskelijoita pöydän ympärillä
Yhdessä tapah­tuva työs­ken­tely moni­puo­lis­taa kehit­tä­mi­selle hyödyl­li­siä näkö­kul­mia. Kuva: Karelia-amk.

Kehit­tä­mis­pro­jek­tit oppi­mi­sen väli­neenä 

Hank­keessa tapah­tuva kehit­tä­mi­nen on myös Kare­lian opis­ke­li­joille mahdol­li­suus vahvis­taa omia työelä­mä­ver­kos­toja. Oikeissa yrityk­sissä toteu­tet­ta­vat pienet kehit­tä­mis­teh­tä­vät edis­tä­vät opis­ke­li­jan ymmär­rystä maakun­nan yritys­ten toimin­taym­pä­ris­töstä. Uuden oppi­mi­sen näkö­kul­masta toimek­sian­not ovat mahdol­li­suus kokeilla ja sovel­taa opin­to­jen aikana opit­tuja kehit­tä­mi­sen mene­tel­miä käytännössä. 

Co-Fast –hanke­tiimi kartoit­taa syksyn 2022 aikana yritys­ten tarvetta kehit­tä­mis­teh­tä­ville sekä opin­to­jak­soja, joihin kehit­tä­mis­teh­tä­vät olisi­vat integroi­ta­vissa. Kun hank­keen tulok­sena saadaan pysyvä kehit­tä­mi­syh­teis­työn malli, on yritys­ten kysyntä ja Kare­lian tarjonta helpom­paa saada lähi­vuo­sina kohtaa­maan. Kehit­tä­mis­pro­jek­tien lisäksi tiiviimpi yhteis­työ auttaa toivot­ta­vasti myös opin­näy­te­työ­mah­dol­li­suuk­sien sekä harjoit­te­lu­paik­ko­jen markkinointia. 

Maakun­nan pienille yrityk­sille kehit­tä­mis­teh­tä­vien tarjoa­mi­nen on tapa tehdä itsensä tutuksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle sekä nähdä läheltä, mutta myös rekry­toida maakun­nan nuoria osaajia. Kun kehit­tä­mis­teh­tä­vän aikana on luotu yhteys opis­ke­li­jan sekä yrityk­sen välille, on pysy­väm­män työsuh­teen aloit­ta­mi­nen molem­mille osapuo­lille paljon vaivattomampaa. 


Kirjoit­ta­jat:

Paavo Raap­pana, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tuikku Kuiva­lai­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Kirjoit­ta­jat työs­ken­te­le­vät Co-Fast -mikro- ja pk-yritys­ten liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sym­pä­ristö -hank­keessa.

Seuraa Co-Fast -hanketta Twit­te­rissä!

Pyöreä vihreä logo jossa teksti co-fast