Tyttö tieokoneen ääressä, ruudulla näkyy opettaja

Hybri­dio­pe­tusta opiske­lijan, pedago­giikan ja tekniikan näkökulmasta

Viime vuosina hybri­dio­petus on kehit­tynyt harppauksin niin perus­kou­lussa, toisella asteella kuin korkea-asteella yliopis­toissa ja ammat­ti­kor­kea­kou­luissa. Erilaiset etäso­vel­lukset ja hybri­di­to­teu­tukset ja niihin tarvit­tavat työkalut ovat tulleet tutuksi kaikilla aloilla koulu­tuk­sessa ja työelä­mässä. Kouluissa on saatu paljon kokemuksia erilai­sista opetus­ti­lan­teista, eivätkä parhaat käytännöt jalostu tehok­kaasti yksin toimien. Näitä kokemuksia on tärkeää peilata myös muiden kolle­goiden hybri­dio­pe­tuksen arkeen.

Hämeen­lin­nassa 6.–7.10. järjes­te­tyssä Interak­tii­vinen tekniikka koulu­tuk­sessa -konfe­rens­sissa  kuultiin useita puheen­vuoroja, jossa syven­nyttiin eri koulu­tusas­teilla havait­tuihin hybri­dio­pe­tuksen kokemuksiin. Hybri­dio­pe­tuk­sella tarkoi­tetaan tässä ensisi­jai­sesti opetusta, jossa yhdis­tyvät läsnäolo- ja verkko-opetus.

Hybri­dio­pe­tuk­sessa on törmätty siihen, että erilai­sessa koulu­tuk­sessa opiske­li­joilla on erilaiset oletta­mukset opiske­lu­ta­pojen mahdol­li­suuk­sista. Aikuis­kou­lu­tuksen näkökulman toi Kiinteis­töalan Koulu­tus­keskus Oyn kehit­tä­mis­pääl­likkö Virpi Slotte. Hän esitteli tuloksia tutki­musai­neis­tosta, joka oli kerätty Kiinteis­töalan Koulu­tusäätiön koulu­tuksiin osallis­tu­neilta aikuis­opis­ke­li­joilta. Tutki­muksen mukana lähes kaikki vastaajat halusivat saada valita, osallis­tu­vatko he koulu­tukseen paikan päällä vai verkossa. 61 % vastaa­jista arvioi oppivansa paremmin paikan päällä kuin verkossa. Läsnä­olossa opiskelua tuki etenkin verkos­toi­tu­minen, ryhmätyöt ja keskus­telut muiden osallis­tujien kanssa. Etäosal­lis­tu­mista suosivat vastaajat eivät puolestaan kokeneet oppivansa hyvin muiden osallis­tujien kanssa kasvokkain tapah­tuvien keskus­te­luiden avulla. Slotten tulkinnan mukaan aikuis­opis­ke­li­joiden oppimis­ko­ke­mukset hybri­di­kou­lu­tuk­sista vaihte­levat paljon, joten punta­rointi läsnäolo- ja etäkou­lu­tuksen välillä on tärkeää jatkossakin.

Erot löytyvät hybri­dissä, etäope­tuk­sessa ja lähiopetuksessa

Yliopis­tojen kokemuksia kuultiin Lapin yliopis­tosta, jossa OpenDi­gi­Taito-hankkeen puitteissa kokeiltiin ja tutkittiin hybri­dio­pe­tusta kuvataiteen aineen­opet­tajien koulu­tuk­sessa keväällä 2022. Hybri­dio­pe­tuksen haasteita analy­soitiin erityyp­pi­sillä kurssilla, työpa­ja­toi­min­nassa ja pedago­gi­sella kurssilla. Havain­tojen ja opiske­li­ja­pa­lautteen mukaan hybri­dio­petus osoit­tautui pedago­gi­sesti omanlai­sekseen opetus­ti­lan­teeksi poiketen selkeästi sekä etäope­tuk­sesta että lähio­pe­tuk­sesta. Samoja havaintoja tehtiin teoria­pai­not­tei­silla, pedago­gi­silla ja työpajoin etene­villä kursseilla. Opettajan on tärkeää huomioida hybri­dio­pe­tuksen erityiset mahdol­li­suudet ja vaati­mukset ja samalla tukea opiske­li­joiden lähi- ja etäosallistumista.

Yliopiston kokemus kuvaa hyvin korkea-asteen opetuksen arkea. Oulun yliopiston yliopis­to­lehtori Jari Laru tiivisti hybri­dio­pe­tuksen nykyti­lan­netta suoma­laisten käytän­töjen ja kansain­vä­lisen tutki­mus­kir­jal­li­suuden tukemana. Laru kertoi, että vaikka kokemuksia on saatu paljon, kansain­vä­lisen tutki­mus­kir­jal­li­suuden mukaan pandemia-aikana pikai­sesti tehdyt etätyöhön ja -opetukseen liittyvät siirtymät eivät ole tuoneet välttä­mättä sellaista kokemusai­neistoa, jonka perus­teella voisi tehdä parhaita johto­pää­töksiä hybridiopetuksesta.

Hybri­dio­pe­tuksen SWOT-analyysi

Korona­vi­rus­pan­demian aikana hybri­dio­pe­tukseen liittyi monen­laisia haasteita liittyen esimer­kiksi tekno­lo­giaan ja äkillisen tilanteen vaatimaan pedago­giaan. Nyt pandemian vaiku­tusten rauhoi­tuttua suurim­massa osassa maailmaa hybridi- ja etäope­tuksen mahdol­li­suuksia kokeillaan hieman maltil­li­semmin. Taustalla on myös opiske­li­joilta kuultu hyvä ja huono palaute.

Jari Laru esitteli esityk­sessään hybri­dio­pe­tuksen uhkia, mahdol­li­suuksia, heikkouksia ja vahvuuksia. Napakasti kooste­tusta SWOT-analyy­sistä löytyy monelle tuttuja havaintoja. Usein uhkat ja heikkoudet liittyvät opetuksen kulttuuriin ja tekno­lo­giaan, uuteen tottu­miseen. Hybri­dio­pe­tuksen koetaan tuovan mahdol­li­suuksia uuden­laiseen, parempaan opetta­miseen. Esiin on tuotu myös synergian tuomia tehok­kuus­te­ki­jöitä. Vahvuuk­sissa korostuu autonomia opiske­luiden vastuun ja ajankäytön osalta.

Kuvio jossa esitetty hybridiopetuksen vahvuudet (oppijan oma vastuu, omatahtisuus), heikkoudet (vuorovaikutus minimaalista, sovellusten ongelmat), mahdollisuudet (uusi teknologia, luovuus) ja uhat (laiteongelmat, opiskelijat eivät tykkää)
Hybri­dio­pe­tuksen SWOT-analyysi, visua­li­soitu Jari Larun esityk­sestä 6.10.2022.

Etä tai lähi vai etä ja lähi?

Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oli pohdittu hybri­dio­pe­tusta saman­ai­kai­suuden ja eriai­kai­suuden näkökul­mista. Mika Suutari ja Mika Arvola tarttuivat ennen kaikkea etä- ja lähio­sal­lis­tu­jille tarjot­tavan saman­ai­kaisen hybri­dio­pe­tukseen, joka on jäänyt Turussa sivurooliin. Saman­ai­kaiseen hybri­dio­pe­tuk­sesta käyttä­neiltä opetta­jilta on kuulunut, että olisi helpompaa ja tulok­sek­kaampaa opettaa vain etä- tai lähio­sal­lis­tu­jille, ei etä- ja lähio­sal­lis­tu­jille. Saman­ai­kai­sella hybri­dio­pe­tuk­sella on ainakin vuonna 2022 paljon käyttöä, joten sen kehit­tä­mi­selle löytyvät perusteet.

Turussa hybri­dio­pe­tuksen pedago­ginen suunnittelu sisältää neljä päävai­hetta, jotka ovat saman­ai­kai­suuden tai monimuo­toi­suuden valinta, pedago­giset ja tekniset ratkaisut sekä opiske­li­jalle asetet­tavat odotukset. Näitä on kuvattu tarkemmin alla olevassa kuviossa ITK-konfe­renssin sivuilla julkai­sussa esitys­ma­te­ri­aa­lissa.

Hybiridopetuksen pedagogisen suunnittelun neljä ulottuvuutta: kokonaisuus, pedagoginen, tekninen, opiskelija
Hybri­dio­pe­tuksen pedago­ginen suunnittelu, Mika Suutarin ja Mika Arvelan esityk­sestä 6.10.2022.

amanai­kai­sessa opetuk­sessa tulee huomioida pedago­gisten ratkai­suiden tavoitteet ja toimin­ta­tavat, mutta monesti keskiössä on teknisiin ympäris­töihin ja laitteisiin liittyvät, ehkä jokin vuosi sitten paljon nykyistä vieraammat kysymykset. Myös opiske­lijan toiminta hybri­dio­pe­tuksen aikana vaatii pohdintaa.

Arvelan ja Suutarin esityk­sessä hybri­di­ses­siota pohdittiin myös Turun ammat­ti­kor­kea­koulun audio­vi­su­aa­listen toteu­tus­ta­pojen näkökulmista.

Kiinteä huone­rat­kaisu takaa äänien ja kuvan hyvän laadun sekä yleisesti yksin­ker­taisen käytön. Samalla se on kuitenkin kallis hankinta, joka ei välttä­mättä taitu yhtä sulavasti käyttöö­no­tet­ta­vaksi ympäris­töksi kuin suurim­malle osalle tuttu Teams tai Zoom. Kiinteä huone­rat­kaisu, johon esittäjä tuo mukanaan oman tieto­koneen esitys­lait­teeksi, tuo toisen­laisia etuja ja haittoja. Kiinteää järjes­telmää edulli­sempi ratkaisu hyötyy tilan kuva- ja äänirat­kai­suista, mutta kuvaläh­teiden ja äänika­navien valintaan liittyy monesti pientä teknistä säätöä. Pelkkä oma kannettava konekin on ratkaisu, mutta helppou­destaan huoli­matta se on rajal­linen vaihtoehto, sillä siihen liittyy usein opetuksen laatua heiken­täviä puutteita.

Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on käytössä lisäksi näiden toteu­tusten välimalli, siirrettävä online-reppu, jota esittäjät pitivät pienem­missä tiloissa melko hyvin toimivana ratkai­su­tapana. Reppu sisältää konfe­rens­si­mikin, webbi­ka­meran ja kameran jalustan, joiden avulla jonkin verran tekni­sesti kyvykkäät ihmiset voivat perustaa perus­tasoa paremman esitys­pisteen erilaisiin tiloihin.

Työpai­koilla tapahtuva toiminta mukaan tarkan suunnit­telun avulla

Ammatil­lisen koulu­tuksen kokemus saatiin Koulu­tus­kun­tayhtymä Tavastian Tanja Törnqvistin ja Anu Konka­ri­kosken esityk­sessä, jossa he käsit­te­livät hybri­dio­pe­tusta ammatil­lisen koulu­tuksen kautta. Tavastia on mukana hankkeessa,  jossa haetaan todel­listen käyttäjien kanssa sellaisia opetukseen sovel­tuvia käyttö­ta­pauksia, jotka ovat hybri­disti toteu­tet­tavia ja saavu­tet­tavia. Tavastian toteu­tuk­sessa keski­tyttiin tekniikan aloihin. Tarkoi­tuksena oli hakea mahdol­li­suuksia siihen, kuinka ammatil­lista koulu­tusta voisi toteuttaa työsa­lista ja työpai­kalta etäosallistujille.

Tavastian toteu­tuk­sessa luotiin hybri­dio­pe­tus­päivään heille soveltuva malli. Autoalan esimer­kissä päivä alkoi 45 minuuttia teoriao­suu­della siten, että osa opiske­li­joista oli läsnä ja osa Teams-yhteyden päässä. Kahvi­tauon jälkeen kello 9 aloitettiin viisi­tun­tinen käytännön tehtävä työpaik­kaoh­jaajan kanssa työpai­kalla eli osa ihmisistä oli läsnä ja osa etänä. Suori­tukset videoitiin, ja niistä käytiin myöhemmin 15 minuutin henki­lö­koh­tainen palau­te­kes­kustelu opettajan kanssa.

Käytän­nössä hybri­di­ti­lanteen hallinta osoit­tautui hanka­laksi yhdelle opetta­jalle. Striimin ohjaus ja läsnä­oli­joiden opetta­minen oli vaikeaa käytössä olleilla välineillä. Etänä osallis­tu­neiden huomiointi siten, että opetus etenee, striimaus on hyödyksi, syntyy vuoro­vai­ku­tusta ja käytössä on tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia tehtäviä, vaati paljon suunnittelua.

Tavastia hyödynsi hybri­di­päivän suunnit­te­lussa muotoilun keinoja allokoiden huomioi­tavia asioita opetusta edeltä­neeseen, sen aikaiseen ja sen jälkeiseen aikaan. Tavastian parhaat vinkit hybri­dio­pe­tuksen kehit­tä­miseen olivatkin monelle pandemia-aikaan opetta­neelle tuttuja: testaa toimin­ta­tapoja käyttäjien kanssa, koosta hyviä hybri­dio­pe­tuksen käytän­teitä ja suosi­tuksia sekä kehitä teknisiä ja pedago­gisia ratkaisuja.


Kirjoittaja:

Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Julia M Cameron / Pexels

Logot: Ely-keskus, ESR/EAKR, Vipuvoimaa EU:lta
Tämä artikkeli on osa Tulevai­suuden työ ESR hankkeen toimen­pi­teitä. Hankkeen tavoit­teena on kehittää ja pilotoida yhdessä työelämän kanssa digitaa­liseen jousta­vuuteen perustuva monia­lainen pedago­ginen yhteis­suun­nit­te­lu­malli, muotoilla työelämän kanssa opetukseen integroi­tuvia kokeiluja, vahvistaa Karelian proak­tii­vista toimintaa työelä­mä­vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa sekä kehittää opettajien pedago­gista osaamista. Tulevai­suuden työ ESR -hankkeen päära­hoit­tajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan unionin ESR-ohjelmasta.