Keltainen suuri kartanorakennus maalaismaisemassa

Tuudon kautta harjoit­te­luun histo­rial­li­seen karta­no­ra­vin­to­laan Kiteen Koivikolle

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hank­keessa mahdol­lis­te­taan opis­ke­li­joi­den ja yrit­tä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpo­te­taan työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppi­mi­sen paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Yksi apuvä­li­neistä on Kare­liassa alku­vuo­desta 2022 käyt­töön otettu sähköi­nen työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­so­vel­lus Tuudo, jossa työnan­ta­jat voivat tarjota korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille työhar­joit­te­lu­paik­koja, opin­näy­te­töitä sekä seson­ki­luon­teista tai vaki­tuista työtä.  Tässä artik­ke­lissa tutus­tu­taan Kare­lian resto­no­mio­pis­ke­lija Ville Salmi­sen harjoit­te­lu­ta­ri­naan Annin Karta­nossa Kiteellä.

Annin Kartano on vastan­nut keväästä 2022 alkaen histo­rial­li­sessa Koivi­kon karta­no­ra­ken­nuk­sessa sijait­se­van lounas­ra­vin­to­lan toimin­nasta Kiteen Koivi­kolla. Karta­no­ra­vin­to­lan lisäksi Annin Karta­nolla on omat ravin­tola- ja juhla­ti­lat Tolo­sen­mäessä enti­sellä Mulju­lan kylä­kou­lulla. Yritys pitää yllä myös 3 km:n päässä Koivi­kolta sijait­se­vaa vuokra­sauna Lastua yhdessä Lake­land Kare­lian kanssa. Lastulla on sauna- ja kokous­ti­lat ja sinne on tilat­ta­vissa pitopalvelu.

Koivi­kolla toimii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritys­ten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoi­tus-, ravin­tola-, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Annin Karta­non pyörit­tä­män ravin­to­lan lisäksi alueella toimii majoi­tus­yri­tys, oman tilan tuot­teita, jääte­löä ja paikal­li­sia käsi­töitä myyvä maalais­puoti, oman tilan maidosta luomu­jää­te­löä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha.

Piirroskartta Kiteen Koivokon palveluista
Koivi­kon alueella toimii yhteis­työssä lukui­sia yrityk­siä. Lähde: Kiteenkoivikko.fi

Harjoit­te­lussa pääsee teke­mään kaikkea

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun resto­no­mio­pis­ke­lija Ville Salmi­nen suoritti kesän aikana opin­toi­hinsa kuulu­van syven­tä­vän harjoit­te­lun Annin Karta­nossa. Kävimme tapaa­massa Villeä sekä harjoit­te­lun ohjan­nutta Jarkko Laasosta heinä­kuun lopussa.

Ville kertoo, että on päässyt harjoit­te­lu­jak­sonsa aikana teke­mään moni­puo­li­sesti matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan työtehtäviä.

-Harjoit­te­lun alussa osal­lis­tuin ruokien valmis­tuk­seen Annin Karta­non tiloissa Tolo­sen­mäessä. Tehtä­viini kuului ruokien valmis­tus ja kuljet­ta­mi­nen Koivi­kon Kieva­rille ja muihin toimi­pis­tei­siin. Työpäi­vät ovat olleet pääsään­töi­sesti klo 9-17 välillä. Nyt loppu­har­joit­te­lun ajan olen työs­ken­nel­lyt täällä Koivi­kolla, jossa tarjoi­lemme lounasta aamu­päi­västä ilta­päi­vään Koivi­kon Kieva­rilla. Huoleh­din mm. siitä, että linjasto on kunnossa ja että ruokaa riittää, Ville kertoo.

Harjoit­te­luun on sisäl­ty­nyt ruoka­puo­len lisäksi myös kassa­työs­ken­te­lyä, turis­tien neuvon­taa ja somemarkkinointia. 

– Olen päässyt palve­le­maan niin kansain­vä­li­siä asiak­kaita kuin paik­ka­kun­ta­lai­sia sekä Etelä-Suomen matka­lai­sia. Kesän aikana Koivi­kolla on ollut harjoit­te­li­joita Rans­kasta asti. Olen ollut mukana myös ruoka­lis­to­jen suun­nit­te­lussa. Listat suun­ni­tel­laan aina raaka-aine­ti­lan­teen mukaan, lounas­lista suun­ni­tel­laan Canvalla ja tulos­te­taan esille ja jaetaan some­ka­na­viin, Ville kertoo.

Harjoit­te­lua ohjan­neen Jarkko Laaso­sen mukaan Ville on ollut terve­tul­lut apu kesän vilk­kaa­seen seson­kiin. Ville saa häneltä pelkäs­tään kehuja.

– Harjoit­telu on sujunut hyvin, Ville on ottau­tu­nut hyvin tehtä­viinsä, kuun­nel­lut ohjeita, esittää omia mieli­pi­teitä, ja on kaiken kaik­ki­aan oppi­vai­nen. Hän on selkeästi kehit­ty­nyt tehtä­vis­sään, oppinut harjoit­te­lun aikana työhön liit­ty­viä asioita ja ottanut itse vastuuta. Asia­kas­pal­ve­lun Ville hoitaa todella hyvin, Jarkko kiittelee.

Kesän aikana on tullut eteen haas­ta­via tilan­teita, joihin ei ennak­koon voinut varau­tua. Niis­tä­kin on selvitty kunnialla. ”Tässä pitää olla omilla jaloil­laan seisova, että pärjää”, Jarkko tuumaa.

Mies pyyhkii terassipöytää
Ville Salmi­nen on päässyt teke­mään moni­puo­li­sia työteh­tä­viä harjoit­te­lunsa aikana.

Matkai­lu­yri­tyk­sessä toimin­nan kehit­tä­mi­nen on jatkuva prosessi

Lounas­ra­vin­to­la­toi­minta Koivi­kon Kieva­rilla on osoit­tau­tu­nut hyväksi päätökseksi.

– Meidän toiminta Koivi­kolla alkaa vakiin­tu­maan ja olemme saaneet hyvin vakio­asiak­kaita. Ensi kesälle voisi olla tarvetta työn­te­ki­jälle. Tästä on hyvä jatkaa. Ville kehit­te­lee parhail­laan opin­näy­te­työn aihetta meille, meillä on ollut puhetta esimer­kiksi kesä­ajan toimin­nan kartoi­tuk­sesta ja kehit­tä­mi­sestä. Toimin­toja kehi­te­tään pikku­hil­jaa, liik­keelle on lähdetty siitä, mitä pysty­tään teke­mään. Kaikkea ei voi tehdä kerralla valmiiksi, Jarkko toteaa.

Toimin­nan kehit­tä­mi­nen on jatkuva prosessi ja asiak­kaita on kuunneltava.

– Asiak­kaista on pidet­tävä hyvää huolta, täällä ollaan erit­täin laatu- ja hinta­tie­toi­sia. Kuutos­tiellä on paljon ohikul­ke­vaa liiken­ne­vir­taa, mutta haaste onkin, miten asiakas saadaan pysäh­ty­mään. Etenkin järke­vien aukio­loai­ko­jen suun­nit­telu ja niistä tiedot­ta­mi­nen on iso haaste, Jarkko pohtii.

Matkai­lua­lalla paljon puhuttu työvoi­man saata­vuuson­gelma tuntuu myös Koivikolla.

– Työn­te­ki­jät alkavat olla vähän kiven alla. Meidän omat luot­to­hen­ki­löt alkavat ikään­tyä ja uudis­tu­mi­sen tarvetta alkaa olla. Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke on ollut isona apuna tässä. Oli todella hyvä, että sain konkreet­tista apua haku­pro­ses­sissa ja rekry­toin­nissa, Jarkko kiittelee.

Avulla Jarkko viittaa Osaajia-hank­keessa yrityk­sille tarjot­ta­vaan työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen sekä opas­tuk­seen oppi­lai­tos­ten sähköi­sissä järjes­tel­missä Rive­ria­Rek­ryssä ja Kare­lian Tuudossa. Järjes­tel­mien käyt­töön opas­te­taan tarpeen mukaan paikan päällä yhdessä tehden.

Lähi­tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mista Jarkko mainit­see nouto­pöy­tä­lou­naan, jota on tarkoi­tus pitää jouluun asti, sitten talvi­kau­deksi hiljenee.

– Harjoit­te­li­joita otamme jatkos­sa­kin mielel­lään. Harjoit­te­li­jalta tulee aina ulko­puo­li­nen näkö­kulma omaan toimin­taan, Jarkko Laaso­nen vinkkaa.

Parasta on asiak­kailta saatu posi­tii­vi­nen palaute

Ville Salmi­sella on jo aiempaa työko­ke­musta ravit­se­mi­sa­lalla työskentelystä.

– Olen suorit­ta­nut Riveria ammat­tio­pis­tossa ravit­se­mis­pal­ve­lu­jen perus­tut­kin­non ja minulla on koke­musta ravit­se­mis­pal­ve­luista. Olin mm. hank­keessa Joen­suun Martoilla Joen­suussa. Tämä on viimei­nen harjoit­te­luni ennen valmistumista.

Harjoit­te­luun Ville on kulke­nut omalla autolla Tohma­jär­veltä käsin. Majoit­tu­mi­nen Annin Karta­nolla olisi ollut mahdol­lista, mutta koska matka on niin lyhyt, kulke­mi­nen kotoa käsin on onnis­tu­nut hyvin.

Harjoit­te­lu­paikka löytyi Kare­lian Tuudo-sovel­luk­sesta.

– Ensim­mäistä kertaa käytin sovel­lusta, katsoin lähia­lu­een paik­koja, luin harjoit­te­lu­paik­kail­moi­tuk­sen ja tämä vaikutti omaan taus­taan ja tavoit­tei­siin sopi­valta. Kävin aiemmin haas­tat­te­lussa myös toisessa lähia­lu­een yrityk­sessä, mutta se ei ollut ihan sellai­nen, mitä etsin.

Harjoit­te­lun sisäl­lön lisäksi sijain­nilla oli vaiku­tusta harjoit­te­lu­pai­kan valintaan.

– Omasta mieles­täni Koivi­kon sijainti on yllät­tä­vän hyvä: 30 kilo­met­rin työmatka on helpot­ta­nut arkea, kun ei tarvitse Joen­suu­hun asti ajaa. Alue on minulle ennes­tään tuttua, koska olen alun perin Tohma­jär­veltä kotoi­sin, Ville kertoo.

Ville kannus­taa etsi­mään harjoit­te­lu­paik­kaa hyvissä ajoin. Varaa­malla riit­tä­vän ajan harjoit­te­lu­pai­kan etsi­mi­seen opis­ke­lija ehtii rauhassa olla yhtey­dessä työnan­ta­jaan ja suun­ni­tella ja sopia työnan­ta­jan kanssa harjoit­te­luun liit­ty­vistä omaa oppi­mista tuke­vista tehtävistä.

Valmis­tu­mi­sensa jälkeen Ville haluaisi jatkaa matkai­lua­lan työtehtävissä:

– Jos mahdol­lista, opin­näy­te­työn teen Annin Karta­nolle, täällä riittää mielen­kiin­toi­sia aiheita. Tavoit­teena on päästä työelä­mään omalle alalle, eli matkai­lun pariin. Mielel­lään jäisin Keski-Karja­lan alueelle, Ville suunnittelee.

Lisää harjoit­te­lu­ta­ri­noita voit lukea Osaajia harvaan asutulle alueelle -hank­keen blogista.


Teksti ja kuvat: 

Jenni Kettu­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu