”Asian­tun­teva ja hyvä palvelu” – asia­kas­ky­se­lyn tuloksia

Kiitos kaikille asia­kas­ky­se­lyyn 19.9. – 14.10.2022 vastan­neille! Vastaa­jien kesken arvottu urhei­lu­kello meni Jyväs­ky­län ammattikorkeakouluun. 

Saimme runsaasti kiitosta asia­kas­pal­ve­lus­tamme, aineis­tois­tamme sekä anta­mas­tamme ohjauksesta. 

Käyt­tä­jät olivat sitä mieltä, että kirjas­tosta saa ammat­ti­tai­toista palve­lua (ka. 4,68; astei­kolla 1–5), kirjas­ton palve­lut koko­nai­suu­tena toimi­vat hyvin (ka. 4,6), kirjas­ton omatoi­mi­käyttö on helppoa (ka. 4,64) ja että kirjas­ton palve­lut toimi­vat koko­nai­suu­tena hyvin (ka. 4,6).  

Käyt­tä­jät antoi­vat kirjas­tolle koko­nai­sar­vo­sa­nan 8,5 (astei­kolla 1–10) ja he suosit­te­li­si­vat kirjas­ton palve­luja hyvin toden­nä­köi­sesti opis­ke­li­ja­ka­ve­reille tai kolle­goille (ka 9,26). 

“… vies­tei­hini on vastattu nopeasti, ystä­väl­li­sesti ja asiantuntevasti.” 

“Oman alani aineis­toa on. Omatoi­mi­kir­jasto helpot­taa työssäkäyvää.” 

”… Tiedon­han­kin­nan ohjauk­sesta olen saanut sellai­sia vink­kejä, joita en olisi itse osannut ajatella. Tästä on ollut paljon apua opinnäytetyöprosessiini.” 

Kommen­teissa näkyi ilah­dut­ta­vasti myös se syy, miksi kirjasto on olemassa: 

“Kirjasto ja sieltä saatava laaja, opis­ke­li­ja­läh­töi­nen, ammat­ti­tai­toi­nen palvelu on kivi­jalka koko korkea­kou­lun osaamiselle. …” 

Jos kirjas­toa ja sen tarjoa­mia aineis­toja ei olisi, ”… aika vaikeaa olisi, koska tarvit­sen työs­säni paljon stan­dar­deja.” tai ”Hanka­loit­taisi merkit­tä­västi opiskelua.”. 

Saimme myös kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sia, joihin vastaamme kunkin ehdo­tuk­sen yhteydessä: 

  • Wärt­silä-talolle toivot­tiin kirjas­to­pis­tettä. — Ammat­ti­kor­kea­kou­lun tasolla tehtiin yli 10 vuotta sitten päätös kirjas­to­pal­ve­lu­jen keskit­tä­mi­sestä Tikka­rin­teelle. Toivomme, että kirjas­ton laajat omatoi­mia­jat mahdol­lis­tai­si­vat kirjas­ton käyt­tä­mi­sen mahdol­li­sim­man monelle. Useat kirjas­ton palve­lut ovat saavu­tet­ta­vissa myös etänä. 
  • ”Nykyään porukka puhuu ja metelöi kirjas­tossa. Ei hyvä.” — Kirjas­tossa saa puhua ja tehdä esim. ryhmä­töitä. Toivomme kuiten­kin, että kirjas­ton käyt­tä­jät ottai­si­vat toisensa huomioon. Kirjas­tossa on myös tila hiljai­seen työskentelyyn. 
  • E-aineis­to­jen pitäisi olla myös Kare­lian ulko­puo­lis­ten asiak­kai­den käytet­tä­vissä. — Lisen­soi­dut e-aineis­tot on hankittu Kare­lian opis­ke­li­joi­den ja henki­lö­kun­nan käyt­töön. Niiden käyt­tö­sään­nöt kiel­tä­vät aineis­ton tarjoa­mi­sen ulko­puo­li­sille, mutta paikal­lis­käyttö kirjas­tossa on sallittua. 
  • ”Haku­pal­ve­lua pitäisi kehit­tää ja tai, mikäli siihen on opas­tusta tarjolla, sitä kannat­taisi mark­ki­noida joten­kin näky­väm­min. Itse en ko. koulu­tusta ole löytänyt/saanut.” — Kirjasto pitää aloit­ta­ville opis­ke­li­joille kirjas­toin­foja ja opin­näy­te­työ­vai­heessa opis­ke­lija voi varata yksi­lö­oh­jausa­jan. Meiltä voi myös kysyä vink­kejä ja ohjausta vaikka chatin kautta tai sähkö­pos­tilla kirjasto(a)karelia.fi. 
  • ”Enemmän eri alojen aineis­toa. Matkai­lua­lan aineis­toa ei löydy tarpeeksi.” — Kaikille aloille ei ole tarjon­taa yhtä paljon kuin isoille aloille (esimer­kiksi hoito­työ ja liike­ta­lous). Hankin­tae­si­tyk­siä voi ja saa tehdä.