Categories
Kirjasto

”Asian­tunteva ja hyvä palvelu” – asiakas­ky­selyn tuloksia

Kiitos kaikille asiakas­ky­selyyn 19.9. – 14.10.2022 vastan­neille! Vastaajien kesken arvottu urhei­lu­kello meni Jyväs­kylän ammattikorkeakouluun. 

Saimme runsaasti kiitosta asiakas­pal­ve­lus­tamme, aineis­tois­tamme sekä antamas­tamme ohjauksesta. 

Käyttäjät olivat sitä mieltä, että kirjas­tosta saa ammat­ti­tai­toista palvelua (ka. 4,68; astei­kolla 1–5), kirjaston palvelut kokonai­suutena toimivat hyvin (ka. 4,6), kirjaston omatoi­mi­käyttö on helppoa (ka. 4,64) ja että kirjaston palvelut toimivat kokonai­suutena hyvin (ka. 4,6).  

Käyttäjät antoivat kirjas­tolle kokonai­sar­vo­sanan 8,5 (astei­kolla 1–10) ja he suosit­te­li­sivat kirjaston palveluja hyvin toden­nä­köi­sesti opiske­li­ja­ka­ve­reille tai kolle­goille (ka 9,26). 

“… viesteihini on vastattu nopeasti, ystäväl­li­sesti ja asiantuntevasti.” 

“Oman alani aineistoa on. Omatoi­mi­kir­jasto helpottaa työssäkäyvää.” 

”… Tiedon­han­kinnan ohjauk­sesta olen saanut sellaisia vinkkejä, joita en olisi itse osannut ajatella. Tästä on ollut paljon apua opinnäytetyöprosessiini.” 

Kommen­teissa näkyi ilahdut­ta­vasti myös se syy, miksi kirjasto on olemassa: 

“Kirjasto ja sieltä saatava laaja, opiske­li­ja­läh­töinen, ammat­ti­tai­toinen palvelu on kivijalka koko korkea­koulun osaamiselle. …” 

Jos kirjastoa ja sen tarjoamia aineistoja ei olisi, ”… aika vaikeaa olisi, koska tarvitsen työssäni paljon standardeja.” tai ”Hanka­loit­taisi merkit­tä­västi opiskelua.”. 

Saimme myös kehit­tä­mi­seh­do­tuksia, joihin vastaamme kunkin ehdotuksen yhteydessä: 

  • Wärtsilä-talolle toivottiin kirjas­to­pis­tettä. — Ammat­ti­kor­kea­koulun tasolla tehtiin yli 10 vuotta sitten päätös kirjas­to­pal­ve­lujen keskit­tä­mi­sestä Tikka­rin­teelle. Toivomme, että kirjaston laajat omatoi­miajat mahdol­lis­tai­sivat kirjaston käyttä­misen mahdol­li­simman monelle. Useat kirjaston palvelut ovat saavu­tet­ta­vissa myös etänä. 
  • ”Nykyään porukka puhuu ja metelöi kirjas­tossa. Ei hyvä.” — Kirjas­tossa saa puhua ja tehdä esim. ryhmä­töitä. Toivomme kuitenkin, että kirjaston käyttäjät ottai­sivat toisensa huomioon. Kirjas­tossa on myös tila hiljaiseen työskentelyyn. 
  • E-aineis­tojen pitäisi olla myös Karelian ulkopuo­listen asiak­kaiden käytet­tä­vissä. — Lisen­soidut e-aineistot on hankittu Karelian opiske­li­joiden ja henki­lö­kunnan käyttöön. Niiden käyttö­säännöt kieltävät aineiston tarjoa­misen ulkopuo­li­sille, mutta paikal­lis­käyttö kirjas­tossa on sallittua. 
  • ”Hakupal­velua pitäisi kehittää ja tai, mikäli siihen on opastusta tarjolla, sitä kannat­taisi markki­noida jotenkin näkyvämmin. Itse en ko. koulu­tusta ole löytänyt/saanut.” — Kirjasto pitää aloit­ta­ville opiske­li­joille kirjas­toinfoja ja opinnäy­te­työ­vai­heessa opiskelija voi varata yksilö­oh­jausajan. Meiltä voi myös kysyä vinkkejä ja ohjausta vaikka chatin kautta tai sähkö­pos­tilla kirjasto(a)karelia.fi. 
  • ”Enemmän eri alojen aineistoa. Matkai­lualan aineistoa ei löydy tarpeeksi.” — Kaikille aloille ei ole tarjontaa yhtä paljon kuin isoille aloille (esimer­kiksi hoitotyö ja liike­talous). Hankin­tae­si­tyksiä voi ja saa tehdä.