Suihku

Ener­gian­säästö kannat­taa, mutta voi väärin tehtynä olla riski asumisterveydelle

Ener­gian­säästö on nyt tärkeäm­pää kuin koskaan. Ener­gian­sääs­töstä ei ole pelkäs­tään hyötyä yksit­täi­selle kulut­ta­jalle tai yrityk­selle, vaan myös koko yhteis­kun­nalle. Eri tahot järjes­tä­vät erilai­sia ener­gian­sääs­tö­kam­pan­joita, joihin voi osal­lis­tua. Mitä tunne­tumpi taho on, sitä luotet­ta­vam­paa tietoa sieltä on ener­gian­sääs­töstä mahdol­lista saada.

Tämän artik­ke­lin tarkoi­tuk­sena ei ole antaa ener­gian­sääs­tö­vink­kejä, vaan kertoa mahdol­li­sista ongel­mista, joita väärin perus­tein tehdystä ener­gian­sääs­töstä voi seurata. Samalla on tarkoi­tus saattaa ylei­seen tietou­teen asetuk­siin kirjoi­tet­tuja raja-arvoja, joita tulee noudat­taa kaikissa raken­nuk­sissa. Ener­gian sääs­tö­toi­mille on kova tarve, mutta kiin­teis­tön raken­teet, sisäilma ja asumis­ter­veys eivät saa sääs­tö­toi­mista kärsiä.

Asumis­ter­veys­a­se­tus määrit­tää raameja myös energiansäästötoimille

Suomessa lait ja asetuk­set määrit­te­le­vät paljon minkä­lai­sissa olosuh­teissa asumme, tai ainakin pitäisi asua. Suun­nit­te­li­joita ja raken­ta­jia koske­vat lait ja asetuk­set kerto­vat meille ylä- ja alara­joja, kuinka jokin tietty asia pitää suunnitella.

Asumis­ter­veys­a­se­tus on käytän­nössä ainoa asetus, joka kertoo kuinka paljon suun­ni­tel­mat ja toteu­tus saa mennä pieleen ilman, että meidän täytyy tehdä korjaus­toi­men­pi­teitä. Tämän asetuk­sen perus­teella on mahdol­lista asettaa joita­kin rajoja ener­gian­sääs­tö­toi­mille. Jois­sa­kin tapauk­sessa raken­nuso­sien ja lait­tei­den vanhen­tu­mi­nen ja rikkou­tu­mi­nen aiheut­taa meille asumis­ter­veys­a­se­tuk­sen mukai­sesti velvol­li­suu­den korjata tai paran­taa raken­nuso­sia ja laitteita.

Jos emme tunne riit­tä­vän hyvin raken­nuso­sien ja lait­tei­den toimin­taa voimme aiheut­taa niihin vaurioita, jotka voimme jopa aistia. Järjes­tel­mät eivät saa vaurioit­taa raken­nusta eivätkä aiheut­taa raken­nuk­sessa oles­ke­le­ville terveys­hait­taa. Eri suun­nit­te­li­joi­den on tehtä­vänsä mukai­sesti huoleh­dit­tava raken­nuk­sen suun­nit­te­lusta siten, että raken­nus käyt­tö­tar­koi­tuk­sensa mukai­sesti täyttää käyt­tö­tur­val­li­suu­delle asete­tut olen­nai­set tekni­set vaati­muk­set. Raken­nuk­sen huone­läm­pö­ti­lan on oltava suun­ni­tel­tuna käyt­tö­ai­kana viih­tyisä, eivätkä ilman liike, lämpö­ti­la­sä­teily, lämpö­ti­lan vaih­telu, lämpö­ti­lae­rot ja pinta­läm­pö­ti­lat saa sitä heikentää.

Huolehdi riit­tä­västä ilmanvaihdosta

Sisäil­massa ei saa esiin­tyä tervey­delle haital­li­sessa määrin hiuk­kas­mai­sia epäpuh­tauk­sia, fysi­kaa­li­sia, kemial­li­sia tai mikro­bio­lo­gi­sia teki­jöitä eikä viih­tyi­syyttä jatku­vasti heiken­tä­viä hajuja. Riit­tä­mä­tön ilman­vaihto ei saa aiheut­taa mikro­bi­kas­vun riskiä. Ilman­vaih­toa ei tulisi sammut­taa raken­nuk­sissa, muuten kuin huolto- ja korjaus­töi­den ajaksi.

Erityyp­pi­sille raken­nuk­sille on asetettu rajoja kuinka paljon raken­nuk­sen käytön ulko­puo­lella ilman tulisi vaihtua. On siis huomioi­tava, että ilman on vaih­dut­tava kaikissa huone­ti­loissa myös raken­nuk­sen käyt­tö­ajan ulko­puo­li­sena aikana. Raken­nuk­sen käyt­tö­ajan ulko­puo­lella ilman­vaih­don tulee olla sellai­nen, ettei raken­nus- ja sisus­tus­ma­te­ri­aa­leista tai muista lähteistä vapau­tu­vien ja kulkeu­tu­vien epäpuh­tauk­sien kerty­mi­nen sisäil­maan aiheuta käytön­ai­kana tiloissa oles­ke­le­ville terveyshaittaa.

Ilman­vaih­don ulkoil­ma­vir­ran tulee olla raken­nuk­sen käytön mukai­sesti riit­tävä ja sen laadun tulee olla riit­tä­vän puhdasta. Ilman­vaihto tulee järjes­tää siten, että sisäilma vaihtuu koko oles­ke­lu­vyö­hyk­keellä. Yleisin indi­kaat­tori sisäil­man tulkit­se­mi­seen on hiili­diok­sidi. Sisäil­man hiili­diok­si­di­pi­toi­suu­den toimen­pi­de­raja ylittyy, jos pitoi­suus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoil­man hiili­diok­si­di­pi­toi­suus. Ulkoil­man hiili­diok­si­di­pi­toi­suu­deksi arvioi­daan yleensä 400 ppm eli toimen­pi­de­raja on 1550 ppm. Sisäil­man hiili­diok­si­di­pi­toi­suu­den perus­teella voidaan arvioida ilman­vaih­don riit­tä­vyyttä tilojen käyt­töön nähden.

Pidä käyt­tö­vesi tarpeeksi lämpimänä

Lämpi­män käyt­tö­ve­den lämpö­ti­lan alen­ta­mi­nen voi aiheut­taa erilais­ten baktee­rien lisään­ty­mistä vesi­jär­jes­tel­missä ja ne voivat kulkeu­tua aero­so­lien mukana hengi­ty­sil­maan. Käyt­tö­ve­si­jär­jes­tel­mät tuli­si­kin säätää niin ettei asetuk­sissa vaadit­tua + 55 Celsius-asteen rajaa aliteta lämpi­mässä vedessä. Tällöin lähes kaikki veden mukana tulevat baktee­rit kuole­vat, eivätkä ne voi aiheut­taa käyt­tä­jille sairauk­sia kuten esim. legionelloosia.

Toimen­pi­de­ra­jana voidaan pitää, että lämmin­ve­si­lait­teis­tosta saata­van lämpi­män vesi­joh­to­ve­den lämpö­ti­lan tulee olla vähin­tään + 50 C, mutta tällöin ollaan jo riski­ra­joilla eri baktee­rien suhteen. Älä siis alenna lämpi­män käyt­tö­ve­den lämpö­ti­laa ja pidä myös huoli, että kylmä vesi pysyy kylmänä.

Liial­li­nen lämpö­ti­lo­jen alen­ta­mi­nen voi olla homeriski

Raken­nuk­sen home­riski nousee aina, kun tilojen käytöstä muodos­tu­vaa aiheut­ta­maa kosteutta ei pois­teta tarpeeksi lämmi­tyk­sen ja ilman­vaih­don avulla. Lämpö­ti­lan laske­mi­nen lisää siis aine homeh­tu­mi­sen riskiä. Seuraa­vassa taulu­kossa 1 on lueteltu muuta­mien raken­nus­tyyp­pien lämpö­ti­lo­jen toimen­pi­de­ra­jat. Laajempi taulukko aiheesta löytyy asumisterveysasetuksesta.

Taulukko 1. Lämpö­ti­lo­jen toimen­pi­de­ra­jat (asumis­ter­veys­a­se­tus)

Raken­nus­tyyppiLämpö­ti­lo­jen toimenpiderajat
Asunnon huoneil­man lämpö­tila lämmityskaudella+ 18 – + 26 °C
Asunnon huoneil­man lämpö­tila lämmi­tys­kau­den ulkopuolella+ 18 – + 32 °C
Oppi­lai­tok­sissa huoneil­man lämpö­tila lämmityskaudella+ 20 – + 26 °C
Oppi­lai­tok­sissa huoneil­man lämpö­tila lämmi­tys­kau­den ulkopuolella+ 20 – + 30 °C

Toimen­pi­de­ra­jat siis rajoit­ta­vat tilojen lämpö­ti­lan laskua esim. oppi­lai­tok­sissa + 20 astee­seen. Sen alapuo­lella lämpö­tila ei siis voi olla, kun tilaa käytetään.

Yhteen­veto

Yhteen­ve­tona ilman­vaih­don osalta voidaan todeta, että ilman­vaih­toa ei tule tilojen käytön aikana pienen­tää. Ilman­vaihto tulee olla suun­ni­tel­luilla ilma­mää­rillä toimin­nassa jo ennen kuin tilan käyt­täjä saapuva ko. tilaan. Ilman­vaihto ei tule ener­gian­sääs­tö­syistä koskaan sammut­taa koko­naan ja on varmis­tet­tava, että ilma vaihtuu kaikissa tiloissa myös raken­nuk­sen käytön ulko­puo­li­sena aikana.

Voidaan myös todeta, että ener­gia­sääs­tö­toi­met vaati­vat raken­nus- ja talo­tek­niikka alan osaa­mista. Väärin perus­tein toteu­te­tut ener­gia­sääs­tö­toi­met voivat aiheut­taa ener­gia­sääs­töä suurem­mat kustan­nuk­set tule­vai­suu­dessa, sekä käyt­tä­jien sairas­tu­mi­sia rakennuksissa.


Kirjoit­taja:

Timo Ronkai­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähde:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön asetus asunnon ja muun oles­ke­lu­ti­lan tervey­del­li­sistä olosuh­teista sekä ulko­puo­lis­ten asian­tun­ti­joi­den päte­vyys­vaa­ti­muk­sista. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545

Artik­ke­li­kuva: Karo­lina Grabowska/Pexels