Alppimaisema

Opis­ke­lua Italian aurin­gossa – Moniam­ma­til­li­nen kipu­kurssi Meranossa

”Kipu­fy­sio­te­ra­pia on fysio­te­ra­pian erikoi­sala, jonka tavoit­teena on turvata poti­laan asemasta ja oikeuk­sista sääde­tyn lain mukai­nen laadu­kas kivun­hoito fysio­te­ra­pian keinoin sekä osana moniam­ma­til­lista lähes­ty­mis­ta­paa” (Suomen fysio­te­ra­peu­tit 2018). 

Elokuussa 2022 Italian Mera­nossa toteu­te­tulla Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurs­silla fysio­te­ra­pian profes­sori Hannu Luoma­joki, kipuun erikois­tu­nut psyko­logi Tiina Röning ja fysiatri Jukka-Pekka Kouri luen­noi­vat kivun moni­nai­suu­desta ja uusim­masta tutki­tusta tiedosta. Kolme fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta lähti syven­tä­mään osaa­mis­taan kysei­selle kurs­sille. Kurs­silla opis­ke­li­jat havah­tui­vat psyyk­ki­sen näkö­kul­man tärkey­teen fysioterapiassa.

Mistä kaikki alkoi?

Kare­lian fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sen opetus­suun­ni­tel­maan sisäl­ly­tet­tiin opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­sessa 2019 opin­to­jakso Kivun hallinta fysio­te­ra­piassa (4op). Opin­to­jakso toteu­tuu opetus­suun­ni­tel­man mukai­sesti kolman­nella luku­kau­della. Syksyllä 2021 osal­lis­tuimme kysei­selle opin­to­jak­solle. Moti­voiva opet­taja sekä moti­voi­vat oppi­mis­ta­vat herät­ti­vät kiin­nos­tuk­sen kipu­fy­sio­te­ra­piaa kohtaan. Opin­to­jak­son lopussa meille syntyi inspi­raa­tio tehdä kipuun liit­tyvä opinnäytetyö. 

Eräänä talvi­päi­vänä satuimme huomaa­maan Fyssa­rit ja lekurit Face­book -ryhmässä mielen­kiin­toi­sen esit­teen. Kyseessä oli Italian Mera­nossa järjes­tet­tävä Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurssi, jota mainosti fysio­te­ra­pian profes­sori Hannu Luoma­joki. Kiin­nos­tuk­semme heräsi, koska olimme juuri työs­tä­mässä kipuun liit­ty­vän opin­näy­te­työmme aihetta. Hannu Luoma­joki oli meille tuttu nimi, sillä hän on kirjoit­ta­nut useita kurssikirjojamme.

Aluksi naures­ke­limme, että voisim­meko oikeasti olla kurs­silla Italiassa alan ammat­ti­lais­ten kanssa syven­tä­mässä osaa­mis­tamme. Ajatus kurs­sille lähdöstä unohtui, kunnes Hannu Luoma­joki oli kerto­massa urata­ri­nansa etänä fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joi­den urapäi­vässä. Rohkais­tuimme pitkän pohdin­nan jälkeen avaa­maan mikro­fo­nin ja ääni väris­ten kysyimme, olisiko opis­ke­li­jana mahdol­lista osal­lis­tua Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurs­sille. Hannu sanoi, että opis­ke­li­jat saavat osal­lis­tua kurs­sille ja vieläpä puoleen hintaan. Sen jälkeen kaikki oli selvää ja lennot Itali­aan olivat varattu viikossa.

Kun lähtö oli varmis­tu­nut, aloimme pohtia voisiko kurssin sisäl­lyt­tää opin­toi­himme. Selvi­timme asiaa Kare­lian kansain­vä­li­syys­koor­di­naat­to­rin ja fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sen opinto-ohjaa­jan kanssa. Saimme sisäl­ly­tet­tyä Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurssin osaksi täyden­tä­viä opin­to­jamme ja laajuu­deksi määrit­tyi kaksi opin­to­pis­tettä. Täytimme lyhyen vaihdon apura­ha­ha­ke­muk­set, ja jokai­nen meistä sai Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulta 150 euroa apura­haa matkaa varten. Haimme apura­haa myös Karja­lai­sen Kult­tuu­rin Edis­tä­mis­sää­tiöltä, jonka kautta rahoi­tusta saimme 850 euroa. 

Luoma­joen luomassa hellässä huomassa

Matka Joen­suusta Italian Mera­noon oli moni­vai­hei­nen ja vaati meiltä paljon suun­nit­te­lua. Perille pääs­tyämme Meranon idyl­li­nen kaupun­ki­kuva ja huikeat Alppi­mai­se­mat vetivät meidät suoras­taan sanat­to­miksi. Hiki­sinä ja väsy­neinä saavuimme hotel­lille aloi­tus­ti­lai­suu­teen, jossa meitä vastaa­not­ti­vat kurssin luen­noit­si­jat Hannu Luoma­joki, psyko­logi Tiina Röning ja fysiatri Jukka-Pekka Kouri. Muut kurs­sille osal­lis­tu­jat olivat fysio­te­ra­peut­teja, osteo­paat­teja ja fysiat­reja. Vastaan­otto oli todella lämmin, ja tunsimme itsemme heti terve­tul­leiksi kurssille.

Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurssin teemoja olivat muun muassa kivun luokit­telu kipu­me­ka­nis­mien mukai­sesti, ajatus­ten voima ja psyko­so­si­aa­li­set tekijät, moti­voiva haas­tat­telu ja kivun lääke­hoito. Psyko­logi Rönin­gin luen­noilla opimme esimer­kiksi, mitä fysio­te­ra­peu­tin pitäisi tietää psyko­lo­giasta ja miten hyödyn­tää sitä klii­ni­sessä työssä. Luen­noilla käsi­tel­tiin asiak­kaan moti­vaa­tiota muutok­seen kolmen näkö­kul­man avulla. Asiak­kaan valmius, halu ja kyky vaikut­ta­vat muutok­sen onnis­tu­mi­seen ja tera­pian vaikuttavuuteen.

Luoma­joki käsit­teli luen­noil­laan erityi­sesti fysio­te­ra­pian alan uusia tutki­mus­tu­lok­sia sekä fysio­te­ra­peut­ti­sia mene­tel­miä. Luoma­joki toi esille kipue­du­kaa­tion merki­tyk­sen fysio­te­ra­peut­ti­sen harjoit­te­lun yhtey­dessä ja esit­teli tans­ka­lai­sen G:LAD -ohjel­man. Kouri puhui luen­noil­laan kivun lääke­hoi­dosta sekä CRPS:stä ja neuro­paat­ti­sesta kivusta. Hänen luen­noil­laan muodos­tui käsitys ylei­sim­pien kipu­lääk­kei­den vaiku­tuk­sista, jotka myös fysio­te­ra­peut­tien on tärkeää tietää.

Ihmisiä kuuntelemassa luentoa
Hannu Luoma­joki käsit­teli luen­noil­laan fysio­te­ra­pian alan uusia tutki­mus­tu­lok­sia sekä fysio­te­ra­peut­ti­sia menetelmiä.

Koimme erityi­sen antoi­saksi kurssin luen­noit­si­joi­den moniam­ma­til­li­suu­den. He olivat eri aloilta, mutta vies­ti­vät samaa asiaa oman alansa näkö­kul­masta. Kipu teemana tuli huomioi­tua koko­nais­val­tai­sesti ja moni­puo­li­sesti. Ilma­piiri oli keskus­te­leva, ja kaikki uskal­si­vat kysyä miel­tään askar­rut­ta­vista asioista. Huoma­simme kurs­silla, että meille oli jo kart­tu­nut yllät­tä­vän paljon tietoa kipuai­heesta. Illal­lis­pöy­dässä käydyt keskus­te­lut koke­nei­den fysio­te­ra­peut­tien kanssa muodos­ti­vat käsi­tyk­sen siitä, että nykyi­sessä fysio­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sessa huomioi­daan asiakas koko­nais­val­tai­sem­min esimer­kiksi biop­sy­ko­so­si­aa­li­sesta näkö­kul­masta kuin aikai­sem­min on huomioitu. Luen­noilta jäi mieleemme erityi­sesti psyko­lo­gi­sen tiedon merki­tys fysio­te­ra­piassa. Havah­duimme ajat­te­le­maan sitä, kuinka tärkeää myös fysio­te­ra­peu­tin on osata kuun­nella asia­kasta ja uskal­taa nostaa vaikei­ta­kin asioita esille. Vali­doin­nin merki­tys asiak­kaan kohtaa­mi­sessa koros­tui ja konkre­ti­soi­tui meille kurssin aikana.

Tästäkö ura urkenee?

Vaikka jänni­timme reis­suun lähtöä, saimme ainoas­taan posi­tii­vista palau­tetta rohkeu­des­tamme lähteä ulko­maille koulut­tau­tu­maan opis­ke­li­joina. Kurs­silla kaikki osal­lis­tu­jat olivat sama­nar­voi­sia ja meihin suhtau­dut­tiin kolle­goina. Pääsimme kerto­maan omasta koulu­tuk­ses­tamme, sillä etenkin fysio­te­ra­peu­tit olivat kiin­nos­tu­neita nyky­päi­vän koulu­tuk­sesta. Myön­tei­set kommen­tit ja kannus­tava asenne toivat rohkeutta hakeu­tua tule­vai­suu­des­sa­kin lisäkoulutuksiin.

Kolme nuorta naista vuoristomaisemassa
Kurssin lomassa pääs­tiin myös vael­ta­maan Alpeilla.

Yhtei­set vael­lus­ret­ket Alpeille ja illal­lis­pöy­tä­kes­kus­te­lut mahdol­lis­ti­vat hyvän verkos­toi­tu­mi­sen ammat­ti­lais­ten kanssa. Kurssi lisäsi ennes­tään mielen­kiin­toa kipuai­hetta kohtaan ja antoi avaimia opin­näy­te­työ­hömme, joka käsit­te­lee kroo­ni­sen kipua­siak­kaan kohtaa­mista fysio­te­ra­piassa. Tule­vai­suu­dessa meillä on toiveena päästä työs­ken­te­le­mään kroo­nis­ten kipua­siak­kai­den kanssa ja kehit­tää kivun psyko­so­si­aa­lista huomioi­mista fysio­te­ra­piassa. Reissu Itali­aan antoi meille enemmän kuin osasimme kuvitellakaan.

Lähteet:

Suomen fysio­te­ra­peu­tit. 2018. Fysio­te­ra­pian erikois­asian­tun­ti­jat – Kritee­ristö.  https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2020/12/Fysioterapian_Erikoisasiantuntija_kriteeristo_2020.pdf. 5.11.2022.


Kirjoit­ta­jat:

Inka Hakka­rai­nen, fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mirjam Oinonen, fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Maria Reini­kai­nen, fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sini Puus­ti­nen, fysio­te­ra­pian lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu