Categories
Osaamisella elinvoimaa Artikkelit Pulssi

Opiskelua Italian aurin­gossa – Moniam­ma­til­linen kipukurssi Meranossa

”Kipufy­sio­te­rapia on fysio­te­rapian erikoisala, jonka tavoit­teena on turvata potilaan asemasta ja oikeuk­sista säädetyn lain mukainen laadukas kivun­hoito fysio­te­rapian keinoin sekä osana moniam­ma­til­lista lähes­ty­mis­tapaa” (Suomen fysio­te­ra­peutit 2018). 

Elokuussa 2022 Italian Meranossa toteu­te­tulla Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurssilla fysio­te­rapian professori Hannu Luomajoki, kipuun erikois­tunut psykologi Tiina Röning ja fysiatri Jukka-Pekka Kouri luennoivat kivun moninai­suu­desta ja uusim­masta tutki­tusta tiedosta. Kolme fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta lähti syven­tämään osaamistaan kysei­selle kurssille. Kurssilla opiske­lijat havah­tuivat psyyk­kisen näkökulman tärkeyteen fysioterapiassa.

Mistä kaikki alkoi?

Karelian fysio­te­rapian koulu­tuksen opetus­suun­ni­telmaan sisäl­ly­tettiin opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­sessa 2019 opinto­jakso Kivun hallinta fysio­te­ra­piassa (4op). Opinto­jakso toteutuu opetus­suun­ni­telman mukai­sesti kolman­nella lukukau­della. Syksyllä 2021 osallis­tuimme kysei­selle opinto­jak­solle. Motivoiva opettaja sekä motivoivat oppimis­tavat herät­tivät kiinnos­tuksen kipufy­sio­te­rapiaa kohtaan. Opinto­jakson lopussa meille syntyi inspi­raatio tehdä kipuun liittyvä opinnäytetyö. 

Eräänä talvi­päivänä satuimme huomaamaan Fyssarit ja lekurit Facebook -ryhmässä mielen­kiin­toisen esitteen. Kyseessä oli Italian Meranossa järjes­tettävä Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurssi, jota mainosti fysio­te­rapian professori Hannu Luomajoki. Kiinnos­tuk­semme heräsi, koska olimme juuri työstä­mässä kipuun liittyvän opinnäy­te­työmme aihetta. Hannu Luomajoki oli meille tuttu nimi, sillä hän on kirjoit­tanut useita kurssikirjojamme.

Aluksi naures­ke­limme, että voisimmeko oikeasti olla kurssilla Italiassa alan ammat­ti­laisten kanssa syven­tä­mässä osaamis­tamme. Ajatus kurssille lähdöstä unohtui, kunnes Hannu Luomajoki oli kerto­massa urata­ri­nansa etänä fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joiden urapäi­vässä. Rohkais­tuimme pitkän pohdinnan jälkeen avaamaan mikro­fonin ja ääni väristen kysyimme, olisiko opiske­lijana mahdol­lista osallistua Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurssille. Hannu sanoi, että opiske­lijat saavat osallistua kurssille ja vieläpä puoleen hintaan. Sen jälkeen kaikki oli selvää ja lennot Italiaan olivat varattu viikossa.

Kun lähtö oli varmis­tunut, aloimme pohtia voisiko kurssin sisäl­lyttää opintoi­himme. Selvi­timme asiaa Karelian kansain­vä­li­syys­koor­di­naat­torin ja fysio­te­rapian koulu­tuksen opinto-ohjaajan kanssa. Saimme sisäl­ly­tettyä Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurssin osaksi täyden­täviä opinto­jamme ja laajuu­deksi määrittyi kaksi opinto­pis­tettä. Täytimme lyhyen vaihdon apura­ha­ha­ke­mukset, ja jokainen meistä sai Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulta 150 euroa apurahaa matkaa varten. Haimme apurahaa myös Karja­laisen Kulttuurin Edistä­mis­sää­tiöltä, jonka kautta rahoi­tusta saimme 850 euroa. 

Luomajoen luomassa hellässä huomassa

Matka Joensuusta Italian Meranoon oli monivai­heinen ja vaati meiltä paljon suunnit­telua. Perille päästyämme Meranon idyllinen kaupun­kikuva ja huikeat Alppi­mai­semat vetivät meidät suorastaan sanat­to­miksi. Hikisinä ja väsyneinä saavuimme hotel­lille aloitus­ti­lai­suuteen, jossa meitä vastaa­not­tivat kurssin luennoit­sijat Hannu Luomajoki, psykologi Tiina Röning ja fysiatri Jukka-Pekka Kouri. Muut kurssille osallis­tujat olivat fysio­te­ra­peutteja, osteo­paatteja ja fysiatreja. Vastaanotto oli todella lämmin, ja tunsimme itsemme heti terve­tul­leiksi kurssille.

Kipu moniam­ma­til­li­sesti -kurssin teemoja olivat muun muassa kivun luokittelu kipume­ka­nismien mukai­sesti, ajatusten voima ja psyko­so­si­aa­liset tekijät, motivoiva haastattelu ja kivun lääke­hoito. Psykologi Röningin luennoilla opimme esimer­kiksi, mitä fysio­te­ra­peutin pitäisi tietää psyko­lo­giasta ja miten hyödyntää sitä kliini­sessä työssä. Luennoilla käsiteltiin asiakkaan motivaa­tiota muutokseen kolmen näkökulman avulla. Asiakkaan valmius, halu ja kyky vaikut­tavat muutoksen onnis­tu­miseen ja terapian vaikuttavuuteen.

Luomajoki käsitteli luennoillaan erityi­sesti fysio­te­rapian alan uusia tutki­mus­tu­loksia sekä fysio­te­ra­peut­tisia menetelmiä. Luomajoki toi esille kipue­du­kaation merki­tyksen fysio­te­ra­peut­tisen harjoit­telun yhtey­dessä ja esitteli tanska­laisen G:LAD -ohjelman. Kouri puhui luennoillaan kivun lääke­hoi­dosta sekä CRPS:stä ja neuro­paat­ti­sesta kivusta. Hänen luennoillaan muodostui käsitys yleisimpien kipulääk­keiden vaiku­tuk­sista, jotka myös fysio­te­ra­peuttien on tärkeää tietää.

Ihmisiä kuuntelemassa luentoa
Hannu Luomajoki käsitteli luennoillaan fysio­te­rapian alan uusia tutki­mus­tu­loksia sekä fysio­te­ra­peut­tisia menetelmiä.

Koimme erityisen antoi­saksi kurssin luennoit­si­joiden moniam­ma­til­li­suuden. He olivat eri aloilta, mutta viestivät samaa asiaa oman alansa näkökul­masta. Kipu teemana tuli huomioitua kokonais­val­tai­sesti ja monipuo­li­sesti. Ilmapiiri oli keskus­televa, ja kaikki uskal­sivat kysyä mieltään askar­rut­ta­vista asioista. Huoma­simme kurssilla, että meille oli jo karttunut yllät­tävän paljon tietoa kipuai­heesta. Illal­lis­pöy­dässä käydyt keskus­telut kokeneiden fysio­te­ra­peuttien kanssa muodos­tivat käsityksen siitä, että nykyi­sessä fysio­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sessa huomioidaan asiakas kokonais­val­tai­semmin esimer­kiksi biopsy­ko­so­si­aa­li­sesta näkökul­masta kuin aikai­semmin on huomioitu. Luennoilta jäi mieleemme erityi­sesti psyko­lo­gisen tiedon merkitys fysio­te­ra­piassa. Havah­duimme ajatte­lemaan sitä, kuinka tärkeää myös fysio­te­ra­peutin on osata kuunnella asiakasta ja uskaltaa nostaa vaikei­takin asioita esille. Validoinnin merkitys asiakkaan kohtaa­mi­sessa korostui ja konkre­ti­soitui meille kurssin aikana.

Tästäkö ura urkenee?

Vaikka jänni­timme reissuun lähtöä, saimme ainoastaan positii­vista palau­tetta rohkeu­des­tamme lähteä ulkomaille koulut­tau­tumaan opiske­li­joina. Kurssilla kaikki osallis­tujat olivat samanar­voisia ja meihin suhtau­duttiin kolle­goina. Pääsimme kertomaan omasta koulu­tuk­ses­tamme, sillä etenkin fysio­te­ra­peutit olivat kiinnos­tu­neita nykypäivän koulu­tuk­sesta. Myönteiset kommentit ja kannustava asenne toivat rohkeutta hakeutua tulevai­suu­des­sakin lisäkoulutuksiin.

Kolme nuorta naista vuoristomaisemassa
Kurssin lomassa päästiin myös vaeltamaan Alpeilla.

Yhteiset vaellus­retket Alpeille ja illal­lis­pöy­tä­kes­kus­telut mahdol­lis­tivat hyvän verkos­toi­tu­misen ammat­ti­laisten kanssa. Kurssi lisäsi ennestään mielen­kiintoa kipuai­hetta kohtaan ja antoi avaimia opinnäy­te­työ­hömme, joka käsit­telee kroonisen kipua­siakkaan kohtaa­mista fysio­te­ra­piassa. Tulevai­suu­dessa meillä on toiveena päästä työsken­te­lemään kroonisten kipua­siak­kaiden kanssa ja kehittää kivun psyko­so­si­aa­lista huomioi­mista fysio­te­ra­piassa. Reissu Italiaan antoi meille enemmän kuin osasimme kuvitellakaan.

Lähteet:

Suomen fysio­te­ra­peutit. 2018. Fysio­te­rapian erikois­asian­tun­tijat – Kritee­ristö.  https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2020/12/Fysioterapian_Erikoisasiantuntija_kriteeristo_2020.pdf. 5.11.2022.


Kirjoit­tajat:

Inka Hakka­rainen, fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mirjam Oinonen, fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Maria Reini­kainen, fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sini Puustinen, fysio­te­rapian lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu