Puun runko johon maalattu neljä nuolta

Oppiminen on elämän mittainen matka – Jatkuvan oppimisen kehittäminen Kareliassa

Vuonna 2019 suomessa käynnistyi jatkuvan oppimisen uudistus, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Uudistus tähtää tasa-arvoisempaan osaamisen kehittämisen, jotta uudet tehtävät ja uralla eteneminen mahdollistuu aiempaa paremmin. Uudistuksella pyritään vaikuttamaan myös työllistymiseen ja merkitykselliseen elämään osaamista lisäämällä. (JOTPA 2022).

Kuvio jossa ilmaistu mitä jatkuva oppiminen voisi tulevaisuudessa olla, ja mitä tavoitteita siihen liittyy
Kuvio 1. Jatkuva oppimisen visio ja tavoitteet. (Valtioneuvosto 2020, 33.)

Jatkuva oppiminen osana työelämää tarkoittaa yhteistyön tiivistämistä työpaikkojen ja koulutusorganisaatioiden välillä. Tarvitaan konkreettisia keinoja osaamisen lisäämiseen. Koulutustarjontaa tulee uudistaa luomalla joustavia ja uusia lyhytkestoisia osaamisen kehittämisen palveluja niin, että ne vastaavat muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Kaikille täytyy myös varmistaa mahdollisuus kehittää osaamistaan työuran eri vaiheissa. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2022)

Jatkuvaan oppimiseen yhdistyy osaamisen näkyväksi tekeminen. Kaikilla meistä syntyy ja kertyy osaamista eri yhteyksissä elämämme aikana. Oman osaamisen tunnistaminen voi olla hankalaa, vaikka kaikki osaaminen onkin arvokasta. Osaamisen havaitseminen ja näkyville saaminen on hyvä asia koska sitä kautta osaamiselle löytyy käyttöä. (Sitra 2022)

Jatkuvan oppimisen webinaarissa 6.10.2022 Milma Arola Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta (Jotpa) nosti esille vahvan osaamisidentiteetin, jonka muodostuminen edellyttää oman osaamisen tunnistamista. Oman osaamisidentiteetin syntyminen on tärkeää, koska se lujittaa mielikuvaa itsestä osaajana ja oppijana, auttaa viemään käytäntöön omaa osaamista, rohkaisee ja innostaa uuden oppimiseen ja on ehto jatkuvalle oppimiselle.

Oppimista kaikkiin elämäntilanteisiin

Opiskelu on investointi itseen mutta myös organisaatioon. Karelian tarjoamilla koulutuksilla ja opinnoilla pyritään siihen, että ne ovat kunkin tavoitteisiin sopivia, yksilöllisiä ja joustavia. Opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen annetaan tukea.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin voi osallistua kuka tahansa ja tehdä opiskeluvalinnat oman mielenkiinnon mukaan. Mikäli haaveissa on tutkinto-opiskelu, on se mahdollista myös avoimen väylän kautta. Kun tavoitteena on syventää ja laajentaa osaamista jo tehdyn korkeakoulututkinnon jälkeen, hyvä keino on hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Maahanmuuttajat saavat taitoja ja osaamista korkeakouluopiskeluun valmentavissa opinnoissa.

Työvoimakoulutukset ja -valmennukset kehittävät ja ylläpitävät ammatillista osaamista ja sitä kautta edesauttavat työelämään sijoittumista. Koulutukset ja valmennukset tehdään yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä työvoimatoimiston kanssa.

Ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävät erikoistumiskoulutukset. Ne ovat hyvä tilaisuus syventää asiantuntijuutta ja suunnata osaamista uudelleen sekä saada tukea uusille osaamistarpeille. Erikoistumiskoulutusten opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Karelian monipuoliset täydennyskoulutukset on suunnattu yrityksille, yhteisöille ja ammattilaisille. Ne mahdollistavat niin oman kuin organisaation osaamisen täydentämisen ja päivittämisen. Samalla hyvinvointi työssä ja vapaa-ajalla vahvistuu.

Yritysten tarpeeseen rakennetut koulutukset ja valmennukset voivat olla henkilöstökoulutuksia tai laajempia koulutuskokonaisuuksia tai kehittämishankkeita. Tilauskoulutukset ja valmennukset suunnitellaan aina kuhunkin organisaatioon sopiviksi.

Yhteistyötä kehittämisryhmässä ja tiimissä

Jatkuvaa oppimista Karelia-ammattikorkeakoulussa ohjaa Karelia 2030-strategia ja siihen kirjatut jatkuvan oppimisen keskeiset linjaukset. Jatkuvan oppimisen kehittämissuunnitelma sisältää tarkemman kuvauksen vuosittaisista strategisista tavoitteista, tulostavoitteista ja kehittämistavoitteista. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan toiminta- ja talouskatsauksissa sekä johdon katselmuksessa.

Karelia-ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen kehittämisryhmä on koottu opettajista, koulutuspäälliköistä, erikoissuunnittelijasta ja koulutuspalvelujen henkilöistä. Jatkuvan oppimisen päällikkö on ryhmän puheenjohtaja.

Kehittämisryhmä vastaa:

  • jatkuvan oppimisen strategisesta suunnittelusta,
  • kehittämissuunnitelman etenemisen ja toteutumisen arvioinnista,
  • palvelujen laajentamisen koordinoinnista.

Jatkuvan oppimisen päällikkö vastaa:

  • palvelujen koordinoinnista ja kehittämisestä kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Jatkuvan oppimisen tiimi koostuu henkilöistä, jotka konkreettisesti toteuttavat erilaisia jatkuvan oppimisen toimintoja kuten esimerkiksi avoimen opintojen tarjonnan suunnittelua, koulutuspalvelujen myyntiä, yhteisopintoja ja niin edelleen. Tiimissä toimii myös projektihenkilöstöä, jotka tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta edistävät jatkuvaa oppimista Kareliassa.

Jatkuvan oppimisen tiimin tehtävät:

  • toteuttaa ja varmistaa kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaista toimintaa,
  • tiimissä toimivat kehittämissuunnitelman tavoitteiden vastuuhenkilöt vastaavat suunnitelmaan kirjattujen tehtävien toteuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta,
  • kehittämissuunnitelman päivittäminen (kehittämisryhmä käsittelee, rehtori hyväksyy),
  • jatkuvan oppimisen viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen yhdessä viestintätiimin kanssa.

Jatkuvan oppimisen tiimi tekee yhteistyötä muiden Karelian tiimien kanssa, säännöllisimmin viestintätiimin kanssa. Yhteiset tapaamiset ja sovitut viestinnän yhteyshenkilöt takaavat näkyvyyden ja tiedon kulun niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Kuvioi jossa laatikoissa esitetty jatkuvaan oppimiseen liittyvät asiat Kareliassa: straegia, kehittämissuunnitelma, tiimi, yhteistyö Karelian sisällä, yhteistyö Karelian ulkopuolella, ja toiminnan seuranta ja arviointi
Kuvio 2. Jatkuvan oppimisen elementit Kareliassa.

Kirjoittaja:

Ulla Kallio, projektikoordinaattori, jatkuvan oppimisen tiimin jäsen, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 2022. Jatkuvan oppimisen uudistus. https://jotpa.fi/fi/tietoa-meista/jatkuvan-oppimisen-uudistus/ 3.11.2022

Karelia-ammattikorkeakoulu 2022. Jatkuvan oppimisen kehittämissuunnitelma.

Sitra 2022. Osaaminen näkyviin. https://www.sitra.fi/hankkeet/osaaminen-nakyviin/#paaviestit-ja-periaatteet 3.11.2022

Valtioneuvosto 2020. Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset. Osaaminen turvaa tulevaisuuden. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:38. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-610-5 3.11.2022

Artikkelikuva: Zbyněk Skrčený on Unsplash