Categories
Artikkelit Pulssi Älykästä tuotantoa Hiilineutraaleja ratkaisuja

Osallistava elinkaa­riar­viointi uudistaa työelä­mäyh­teis­työtä ja opetusta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kehitetään osallis­tavia tapaa laatia elinkaa­ria­na­lyysejä ja hiili­ja­lan­jäl­ki­las­kentoja. Tulevai­suuden työ- ja Kommu­ni­koiva energia -hankkeissa tehdyssä elinkaa­riar­vioin­neissa on sovel­lettu uusia osallis­tavia työkaluja. Yhteis­työssä on käytetty SimaPro-ohjel­mistoa, jonka Collect, Flow ja Share -toimin­tojen avulla voidaan osallistaa työelä­mä­kump­pa­neita aktii­vi­sesti elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheissa. Kokeilun jatkumana on menetelmien siirtä­minen osaksi verkko-opetusta.

SimaPron opetus­tar­koi­tukseen luodut LCA-ohjel­mistot ovat tukeneet energia- ja ympäris­tö­tek­niikan opetusta Kareliassa jo yli 10 vuoden ajan. Karelialla on myös hyvin kokemusta kestävän kehityksen ja yrity­syh­teistyön integroin­nista opetukseen.  Toisaalta yritysten kasvava kiinnostus elinkaa­ri­joh­ta­miseen ja -laskentaan edellyttää ammat­ti­kor­kea­kou­lulta myös uusia entistä jousta­vampia työelä­mäyh­teistyön muotoja. Osallis­ta­vassa elinkaa­riar­vioin­nissa yritys­kump­panit saavat aktii­vi­semman roolin elinkaa­ri­tiedon kokoa­mi­sessa, mallin­nuk­sessa ja tulosten hyödyntämisessä.

Elinkaa­riar­viointia sisäl­tä­vissä EAKR-osara­hoit­tei­sissa Tulevai­suuden työ– ja Kommu­ni­koiva energia -hankkeissa elinkaa­riar­viointeja tehdään opiske­li­joiden ja yritysten yhteis­työnä. Tällöin yritykset tietävät tarkemmin analyysien sisäl­löistä, rajoit­teista ja käyttö­tar­koi­tuk­sesta, mikä edistää myös tulosten hyödyn­tä­mistä liike­toi­min­nassa. Projektien avulla voidaan oppia yhdessä, kuinka kestävän kehityksen osaaminen tuodaan entistä vahvemmin mukaan liike­toi­minnan kehittämiseen.

Yrityksen osallis­ta­minen elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheissa

Aineiston hankinta

Osallis­ta­misen tarve kasvaa erityi­sesti tuote­koh­taisten arviointien, kuten ympäris­tö­se­los­teiden ja hiili­ja­lan­jäl­ki­las­ken­tojen, kysynnän kasvaessa. Kasvavaan kysyntään voidaan vastata työn automa­ti­soi­mi­sella, mutta samalla täytyy huomioida elinkaa­rin­mallien luotet­tavuus ja standar­din­mu­kaisuus. Tuotannon asian­tun­ti­joiden ja elinkaa­riar­vioijan yhteistyö on edelleen keskeistä onnis­tuneen loppu­tu­loksen saavut­ta­mi­seksi. Osallis­ta­villa työka­luilla voidaan helpottaa elinkaa­ria­na­lyysin aineiston kokoa­mista, esim. laati­malla elinkaa­ri­ky­selyjä, joiden tulokset kytketään edelleen varmis­tus­vaiheen kautta elinkaa­ri­mallin prosesseihin.

SimaPro Collect -työkalua on pilotoitu Karelian Kommu­ni­koiva energia -hankkeessa Hurry Oy:lle laadi­tussa digitaa­lisen palvelun elinkaa­ria­na­lyy­sissä (Pohjonen 2022). Analyysin kohteena oli Kuopion Eläin­puiston verkko­palvelu, johon kuuluu verkko­si­vusto, verkko­kauppa ja mobii­li­so­vellus. Elinkaa­ri­ky­selyn vahvuutena oli aineis­ton­han­kinnan jäsen­ty­minen selkeäksi kokonai­suu­deksi, toistet­tavuus mahdol­lisiin jatko­pro­jek­teihin sekä kerät­tyjen tietojen syste­maat­tinen varmennus Collect-kyselyn kautta.

Elinkaa­ri­mallin laadinta

Elinkaa­riar­vioinnin alkuvai­heeseen kuuluu tavoit­teiden ja sovel­ta­mi­salan määrittely. Tavoite ilmaistaan yleensä hyvin tiiviisti ja siinä kerrotaan aiotusta käyttö­tar­koi­tuk­sesta, kohde­ryh­mästä ja mahdol­li­sista vertai­luista muihin tuotteisiin. Sovel­ta­mi­salaan kuuluvat mm. toimin­nal­lisen yksikön (arvioinnin kohteen), tutkit­tavan tuote­jär­jes­telmän, systee­mi­ra­jauksen, aineis­ton­han­kinnan (inven­taarion) ja tehtävien vaiku­tusar­vioiden määrittely. Tässä vaiheessa arvioin­nissa mukana olevien toimi­joiden yhteistyö on hyvin keskeistä. Yhteis­työhön kuuluu mahdol­li­suuksien mukaan tutus­tu­minen yrityksen tuotantoon ja tuotteeseen, sekä yhteiset keskus­telut arvioinnin tavoit­teista ja käyttötarkoituksesta.

Tuote­jär­jes­telmän kuvaa­minen edellyttää sen hyvää tunte­musta, jolloin esimer­kiksi yrityksen tuotan­to­pääl­likkö voi olla elinkaa­riar­vioinnin alkuvai­heessa keskei­sessä roolissa. Määrit­te­lyssä voidaan soveltaa esimer­kiksi SimaPro Flow:n Canvas -toimintoa, jolla voidaan luoda malli tutkit­ta­vasta tuote­jär­jes­tel­mästä proses­seineen. Mallin laadin­nassa osallistava osuus voi siten olla esimer­kiksi elinkaa­ri­mallin kokoa­minen yhdessä. Canvas-toimintoa on ensim­mäisen kerran kokeiltu Kommu­ni­koiva energia -hankkeessa aurin­koe­ner­giayh­teisön elinkaa­ri­mallin luonnostelussa.

Tulosten jakaminen

Hiili­ja­lan­jäl­ki­las­kennan kokonaisuus on usein vaikeasti ymmär­rettävä, koska laskentaa ohjataan useilla eri käyttö­tar­koi­tuksiin suunna­tuilla standar­deilla. Standardien käyttöä helpottaa niiden muodos­taman kokonai­suuden hallinta ja ymmärrys niiden toisiaan täyden­tä­västä luonteesta (ks. esim. Pre Consul­tants 2022).

Tulevai­suuden työ -hankkeen toimek­siantona toteu­te­tussa opinnäy­te­työssä tutkittiin Muovisola Oy:n organi­saation ja tuotan­nossa keskeisen ruisku­va­lu­pro­sessin hiili­ja­lan­jälkeä (Matikainen 2022). Muovisola Oy on Pohjois-Karja­lassa sijaitseva, noin 30 henkeä työllistävä yritys, joka valmistaa pääasiassa ruisku­va­lu­tek­nii­kalla tuotettuja muovituotteita.

Organi­saation hiili­ja­lan­jäl­ki­las­kenta nojautui kasvi­huo­ne­kaa­su­pro­to­kollan yrityss­tan­dar­deihin, jotka ovat yleisimmin sovel­lettuja hiili­ja­lan­jäl­ki­las­kennan ohjeita. Ruisku­va­lu­pro­sessin laskenta perustui elinkaa­ria­na­lyysin ISO -standar­deihin. Organio­saa­tio­koh­taisen laskennan tuloksena yrityksen käyttöön laadittiin kasvi­huo­ne­kaa­su­pro­to­kollaa noudattava päästö­laskuri ja käytännöt vuosit­taista laskentaa varten. Ruisku­va­lu­pro­sessin elinkaa­ri­las­kenta jaettiin SimaPro Share -sovel­luk­sella yrittä­jälle, joka voi simuloida palvelun avulla esimer­kiksi eri muovi­laa­tujen, kulje­tusten ja energia­muo­tojen vaiku­tusta prosessin hiili­ja­lan­jälkeen. Elinkaa­ria­na­lyysin tulosten helpompi käytet­tävyys ja vaihtoeh­toisten skenaa­rioiden laadinta mahdol­listaa tiedon käyttä­misen osana yrityksen ympäris­tö­joh­ta­mista ja päätöksentekoa.

Uusia mahdol­li­suuksia elinkaa­ria­na­lyysin opetukseen

Elinkaa­ria­na­lyysin metodo­lo­giassa on käynnissä muutoksia, joiden huomiointi on olennaista elinkaa­ria­na­lyysin opetuk­sessa ja työelä­mäyh­teis­työssä. SimaPro -ohjel­mis­tolla toteu­tettu elinkaa­rio­petus on ollut perin­tei­sesti luokka­ti­lassa tapah­tuvaa lasken­ta­työtä. Ohjel­miston vahvuutena on mm. sen läpinä­kyvyys, laajat tieto­kannat (kuten EcoInvent), ja sovel­tuvuus eri toimia­loille. SimaPron verkko-opetus on kuitenkin ollut haasteel­lista – esimer­kiksi käyttö virtu­aa­li­työ­pöydän kautta edellyttää kärsi­väl­li­syyttä ja hyviä verkko­yh­teyksiä. Osallis­tavan elinkaa­ria­na­lyysin liitän­näiset (SimaPro Collect -kysely, Flow -mallinnus, ja Share -tulosten jakaminen) ovat perustana uudelle SimaPro -Online Platform -toimin­nolle, joka on tällä hetkellä pilotoin­ti­vai­heessa. Karelia-amk:ssa toimintoa testataan vuoden 2023 aikana osana energia- ja ympäris­tö­tek­niikan opetusta.


Kirjoittaja:

Lasse Okkonen, yliopettaja, energia- ja ympäris­tö­tek­niikan koulutus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tämän artik­kelin laadintaa ovat tukeneet Tulevai­suuden Työ ESR -hanke (1.10.2020-31.8.2023, rahoit­tajat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu) sekä Kommu­ni­koiva energia -hanke (01.01.2021 – 31.08.2023, rahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto).


Lähteet:

Matikainen, E. 2022. Muovisola Oy:n hiili­ja­lan­jälki: hiili­ja­lan­jälki organi­saa­tiolle ja sen tuotteelle. Opinnäy­tetyö. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204124981. 4.11.2022.

Pohjonen, A. 2022. Digitaa­lisen palvelun elinkaa­ria­na­lyysi. Hiili­ja­lan­jäl­ki­las­kenta Kuopion Eläin­puiston verkko­pal­ve­lulle. Opinnäy­tetyö. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202232789.

Pré Sustai­na­bility. 2022. Product Carbon Footprint standards: which one to choose? https://pre-sustainability.com/articles/product-carbon-footprint-standards-which-standard-to-choose/. 4.11.2022

Artik­ke­likuva: Scott Graham / Unsplash