Osal­lis­tava elin­kaa­riar­viointi uudis­taa työelä­mäyh­teis­työtä ja opetusta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kehi­te­tään osal­lis­ta­via tapaa laatia elin­kaa­ria­na­lyy­sejä ja hiili­ja­lan­jäl­ki­las­ken­toja. Tule­vai­suu­den työ- ja Kommu­ni­koiva energia -hank­keissa tehdyssä elin­kaa­riar­vioin­neissa on sovel­lettu uusia osal­lis­ta­via työka­luja. Yhteis­työssä on käytetty SimaPro-ohjel­mis­toa, jonka Collect, Flow ja Share -toimin­to­jen avulla voidaan osal­lis­taa työelä­mä­kump­pa­neita aktii­vi­sesti elin­kaa­riar­vioin­nin eri vaiheissa. Kokei­lun jatku­mana on mene­tel­mien siir­tä­mi­nen osaksi verkko-opetusta.

Sima­Pron opetus­tar­koi­tuk­seen luodut LCA-ohjel­mis­tot ovat tuke­neet energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan opetusta Kare­liassa jo yli 10 vuoden ajan. Kare­lialla on myös hyvin koke­musta kestä­vän kehi­tyk­sen ja yrity­syh­teis­työn integroin­nista opetuk­seen.  Toisaalta yritys­ten kasvava kiin­nos­tus elin­kaa­ri­joh­ta­mi­seen ja -lasken­taan edel­lyt­tää ammat­ti­kor­kea­kou­lulta myös uusia entistä jous­ta­vam­pia työelä­mäyh­teis­työn muotoja. Osal­lis­ta­vassa elin­kaa­riar­vioin­nissa yritys­kump­pa­nit saavat aktii­vi­sem­man roolin elin­kaa­ri­tie­don kokoa­mi­sessa, mallin­nuk­sessa ja tulos­ten hyödyntämisessä.

Elin­kaa­riar­vioin­tia sisäl­tä­vissä EAKR-osara­hoit­tei­sissa Tule­vai­suu­den työ– ja Kommu­ni­koiva energia -hank­keissa elin­kaa­riar­vioin­teja tehdään opis­ke­li­joi­den ja yritys­ten yhteis­työnä. Tällöin yrityk­set tietä­vät tarkem­min analyy­sien sisäl­löistä, rajoit­teista ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta, mikä edistää myös tulos­ten hyödyn­tä­mistä liike­toi­min­nassa. Projek­tien avulla voidaan oppia yhdessä, kuinka kestä­vän kehi­tyk­sen osaa­mi­nen tuodaan entistä vahvem­min mukaan liike­toi­min­nan kehittämiseen.

Yrityk­sen osal­lis­ta­mi­nen elin­kaa­riar­vioin­nin eri vaiheissa

Aineis­ton hankinta

Osal­lis­ta­mi­sen tarve kasvaa erityi­sesti tuote­koh­tais­ten arvioin­tien, kuten ympä­ris­tö­se­los­tei­den ja hiili­ja­lan­jäl­ki­las­ken­to­jen, kysyn­nän kasvaessa. Kasva­vaan kysyn­tään voidaan vastata työn auto­ma­ti­soi­mi­sella, mutta samalla täytyy huomioida elin­kaa­rin­mal­lien luotet­ta­vuus ja stan­dar­din­mu­kai­suus. Tuotan­non asian­tun­ti­joi­den ja elin­kaa­riar­vioi­jan yhteis­työ on edel­leen keskeistä onnis­tu­neen loppu­tu­lok­sen saavut­ta­mi­seksi. Osal­lis­ta­villa työka­luilla voidaan helpot­taa elin­kaa­ria­na­lyy­sin aineis­ton kokoa­mista, esim. laati­malla elin­kaa­ri­ky­se­lyjä, joiden tulok­set kytke­tään edel­leen varmis­tus­vai­heen kautta elin­kaa­ri­mal­lin prosesseihin.

SimaPro Collect -työka­lua on pilo­toitu Kare­lian Kommu­ni­koiva energia -hank­keessa Hurry Oy:lle laadi­tussa digi­taa­li­sen palve­lun elin­kaa­ria­na­lyy­sissä (Pohjo­nen 2022). Analyy­sin kohteena oli Kuopion Eläin­puis­ton verk­ko­pal­velu, johon kuuluu verk­ko­si­vusto, verk­ko­kauppa ja mobii­li­so­vel­lus. Elin­kaa­ri­ky­se­lyn vahvuu­tena oli aineis­ton­han­kin­nan jäsen­ty­mi­nen selkeäksi koko­nai­suu­deksi, tois­tet­ta­vuus mahdol­li­siin jatko­pro­jek­tei­hin sekä kerät­ty­jen tieto­jen syste­maat­ti­nen varmen­nus Collect-kyselyn kautta.

Elin­kaa­ri­mal­lin laadinta

Elin­kaa­riar­vioin­nin alku­vai­hee­seen kuuluu tavoit­tei­den ja sovel­ta­mi­sa­lan määrit­tely. Tavoite ilmais­taan yleensä hyvin tiiviisti ja siinä kerro­taan aiotusta käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta, kohde­ryh­mästä ja mahdol­li­sista vertai­luista muihin tuot­tei­siin. Sovel­ta­mi­sa­laan kuulu­vat mm. toimin­nal­li­sen yksikön (arvioin­nin kohteen), tutkit­ta­van tuote­jär­jes­tel­män, systee­mi­ra­jauk­sen, aineis­ton­han­kin­nan (inven­taa­rion) ja tehtä­vien vaiku­tusar­vioi­den määrit­tely. Tässä vaiheessa arvioin­nissa mukana olevien toimi­joi­den yhteis­työ on hyvin keskeistä. Yhteis­työ­hön kuuluu mahdol­li­suuk­sien mukaan tutus­tu­mi­nen yrityk­sen tuotan­toon ja tuot­tee­seen, sekä yhtei­set keskus­te­lut arvioin­nin tavoit­teista ja käyttötarkoituksesta.

Tuote­jär­jes­tel­män kuvaa­mi­nen edel­lyt­tää sen hyvää tunte­musta, jolloin esimer­kiksi yrityk­sen tuotan­to­pääl­likkö voi olla elin­kaa­riar­vioin­nin alku­vai­heessa keskei­sessä roolissa. Määrit­te­lyssä voidaan sovel­taa esimer­kiksi SimaPro Flow:n Canvas -toimin­toa, jolla voidaan luoda malli tutkit­ta­vasta tuote­jär­jes­tel­mästä proses­sei­neen. Mallin laadin­nassa osal­lis­tava osuus voi siten olla esimer­kiksi elin­kaa­ri­mal­lin kokoa­mi­nen yhdessä. Canvas-toimin­toa on ensim­mäi­sen kerran kokeiltu Kommu­ni­koiva energia -hank­keessa aurin­koe­ner­giayh­tei­sön elin­kaa­ri­mal­lin luonnostelussa.

Tulos­ten jakaminen

Hiili­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nan koko­nai­suus on usein vaikeasti ymmär­ret­tävä, koska lasken­taa ohja­taan useilla eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin suun­na­tuilla stan­dar­deilla. Stan­dar­dien käyttöä helpot­taa niiden muodos­ta­man koko­nai­suu­den hallinta ja ymmär­rys niiden toisi­aan täyden­tä­västä luon­teesta (ks. esim. Pre Consul­tants 2022).

Tule­vai­suu­den työ -hank­keen toimek­sian­tona toteu­te­tussa opin­näy­te­työssä tutkit­tiin Muovi­sola Oy:n orga­ni­saa­tion ja tuotan­nossa keskei­sen ruis­ku­va­lu­pro­ses­sin hiili­ja­lan­jäl­keä (Mati­kai­nen 2022). Muovi­sola Oy on Pohjois-Karja­lassa sijait­seva, noin 30 henkeä työl­lis­tävä yritys, joka valmis­taa pääasiassa ruis­ku­va­lu­tek­nii­kalla tuotet­tuja muovituotteita.

Orga­ni­saa­tion hiili­ja­lan­jäl­ki­las­kenta nojau­tui kasvi­huo­ne­kaa­su­pro­to­kol­lan yrityss­tan­dar­dei­hin, jotka ovat ylei­sim­min sovel­let­tuja hiili­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nan ohjeita. Ruis­ku­va­lu­pro­ses­sin laskenta perus­tui elin­kaa­ria­na­lyy­sin ISO -stan­dar­dei­hin. Orga­nio­saa­tio­koh­tai­sen lasken­nan tulok­sena yrityk­sen käyt­töön laadit­tiin kasvi­huo­ne­kaa­su­pro­to­kol­laa noudat­tava pääs­tö­las­kuri ja käytän­nöt vuosit­taista lasken­taa varten. Ruis­ku­va­lu­pro­ses­sin elin­kaa­ri­las­kenta jaet­tiin SimaPro Share -sovel­luk­sella yrit­tä­jälle, joka voi simu­loida palve­lun avulla esimer­kiksi eri muovi­laa­tu­jen, kulje­tus­ten ja ener­gia­muo­to­jen vaiku­tusta proses­sin hiili­ja­lan­jäl­keen. Elin­kaa­ria­na­lyy­sin tulos­ten helpompi käytet­tä­vyys ja vaih­toeh­tois­ten skenaa­rioi­den laadinta mahdol­lis­taa tiedon käyt­tä­mi­sen osana yrityk­sen ympä­ris­tö­joh­ta­mista ja päätöksentekoa.

Uusia mahdol­li­suuk­sia elin­kaa­ria­na­lyy­sin opetukseen

Elin­kaa­ria­na­lyy­sin meto­do­lo­giassa on käyn­nissä muutok­sia, joiden huomiointi on olen­naista elin­kaa­ria­na­lyy­sin opetuk­sessa ja työelä­mäyh­teis­työssä. SimaPro -ohjel­mis­tolla toteu­tettu elin­kaa­rio­pe­tus on ollut perin­tei­sesti luok­ka­ti­lassa tapah­tu­vaa lasken­ta­työtä. Ohjel­mis­ton vahvuu­tena on mm. sen läpi­nä­ky­vyys, laajat tieto­kan­nat (kuten EcoIn­vent), ja sovel­tu­vuus eri toimia­loille. Sima­Pron verkko-opetus on kuiten­kin ollut haas­teel­lista – esimer­kiksi käyttö virtu­aa­li­työ­pöy­dän kautta edel­lyt­tää kärsi­väl­li­syyttä ja hyviä verk­ko­yh­teyk­siä. Osal­lis­ta­van elin­kaa­ria­na­lyy­sin liitän­näi­set (SimaPro Collect -kysely, Flow -mallin­nus, ja Share -tulos­ten jaka­mi­nen) ovat perus­tana uudelle SimaPro -Online Plat­form -toimin­nolle, joka on tällä hetkellä pilo­toin­ti­vai­heessa. Karelia-amk:ssa toimin­toa testa­taan vuoden 2023 aikana osana energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan opetusta.


Kirjoit­taja:

Lasse Okkonen, yliopet­taja, energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan koulu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tämän artik­ke­lin laadin­taa ovat tuke­neet Tule­vai­suu­den Työ ESR -hanke (1.10.2020-31.8.2023, rahoit­ta­jat ESR/E­telä-Savon ELY-keskus ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu) sekä Kommu­ni­koiva energia -hanke (01.01.2021 – 31.08.2023, rahoit­taja Euroo­pan aluekehitysrahasto).

Logot: Ely-keskus, ESR/EAKR, Vipuvoimaa EU:lta
Tämä artik­keli on osa Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keen toimen­pi­teitä. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää ja pilo­toida yhdessä työelä­män kanssa digi­taa­li­seen jous­ta­vuu­teen perus­tuva monia­lai­nen peda­go­gi­nen yhteis­suun­nit­te­lu­malli, muotoilla työelä­män kanssa opetuk­seen integroi­tu­via kokei­luja, vahvis­taa Kare­lian proak­tii­vista toimin­taa työelä­mä­vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa sekä kehit­tää opet­ta­jien peda­go­gista osaa­mista. Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keen päära­hoit­ta­jana toimii Etelä-Savon ELY-keskus Euroo­pan unionin ESR-ohjelmasta. 

Lähteet:

Mati­kai­nen, E. 2022. Muovi­sola Oy:n hiili­ja­lan­jälki: hiili­ja­lan­jälki orga­ni­saa­tiolle ja sen tuot­teelle. Opin­näy­te­työ. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikka. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204124981. 4.11.2022.

Pohjo­nen, A. 2022. Digi­taa­li­sen palve­lun elin­kaa­ria­na­lyysi. Hiili­ja­lan­jäl­ki­las­kenta Kuopion Eläin­puis­ton verk­ko­pal­ve­lulle. Opin­näy­te­työ. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikka. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202232789.

Pré Sustai­na­bi­lity. 2022. Product Carbon Footprint stan­dards: which one to choose? https://pre-sustainability.com/articles/product-carbon-footprint-standards-which-standard-to-choose/. 4.11.2022

Artik­ke­li­kuva: Scott Graham / Unsplash