Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Tekoäly ohjaajan työkaluna

Digitaa­liset välineet ja materi­aalit ovat vakiin­nut­taneet paikkansa ohjaus- ja neuvon­tatyön työka­luina. Erilaisia digitaa­lisia välineitä ja materi­aaleja hyödyn­net­tä­väksi ohjaus­pro­ses­seissa on lukuisia. Yhteistä kaikille on, että ne tarjoavat tietoa valin­tojen tueksi ja ne tuottavat yhden­laisen vastauksen käyttä­jälle nopeasti. Haasteena on, että palve­luita on paljon ja ne ovat usein organi­saa­tioiden sisäisiä, jolloin ne eivät ole avoimia kaikille. Mitä uutta tekoä­ly­so­vel­lukset tuovat ohjauksen digitalisoitumiseen?

Vauhtia uralle –hankkeen tavoit­teena on kehittää tekoä­ly­so­vellus tulevai­suuden osaamis­tar­peiden tunnis­ta­misen sekä kehit­tä­misen tueksi. Heli Kaarniemi on kertonut aiemmassa blogi­kir­joi­tuk­sessa (13.5.2022) tekoä­ly­so­vel­luksen kehit­tä­mis­työstä. Kehitystyö jatkuu ja nyt olemme päässeet testaamaan tekoälyn sovel­ta­mis­mah­dol­li­suuksia organi­saa­tioiden toimin­nassa ja yksilöiden koulu­tus­pol­kujen tukena. Tässä artik­ke­lissa tarkas­te­lemme tekoälyä ohjaajan työkaluna ja kerromme, miten ohjaajat kokivat tekoälyn ohjauksen välineenä nuorten kanssa.

Ohjaajina tulevai­suuteen liittyvien kysymysten parissa työskentely on ydintyö­tämme. Pyrimme löytämään keinoja vastaamaan ympäris­tös­sämme tapah­tuviin muutoksiin. Haluamme vahvistaa ohjat­ta­viemme valmiuksia ja taitoja toimia. Ympäris­tös­sämme tapah­tuvat muutokset heijas­tuvat tulevai­suuden osaamis­tar­peisiin ja on haasteel­lista tietää mitä kohti meidän tulisi ohjata. Millaisia osaajia yritykset tarvit­sevat tulevai­suu­dessa? Tämä haastaa meitä ohjaajia avartamaan katsan­to­kan­taamme tutkin­noista laaja-alaiseen osaamiseen. Kun toimin­ta­kent­tämme ja tieto­määrät laaje­nevat, tarvit­semme tätä pulmaa ratkai­semaan tekoälyä.

Mitä uutta tekoäly ohjaa­jalle tuo?

Ohjauksen tueksi on laaja kattaus erilaisia digitaa­lisia välineitä. Monet ohjauksen välineet tai sovel­lukset keskit­tyvät pääosin sopivan koulu­tus­polun löyty­miseen tai niissä tarkas­tellaan uraa tai työllis­ty­mistä esimer­kiksi osaaja­pu­lasta kärsivien alojen näkökul­masta. Monessa ohjauksen toimin­nossa teemme jo yhteis­työtä tekoälyn kanssa lähes huomaa­mat­tamme. Tekoälyn avulla monet toiminnot ovat automa­ti­soituja tai tekoäly järjes­telee asioita puoles­tamme (Dookie 2020).

Uraohjaukseen liittyviä sanoja sanapilven muodossa

Tekoä­ly­poh­jaisten välineiden hyöty on niiden mahdol­li­suuk­sissa proses­soida valta­vasti tietoa. Tekoäly kerää, kokoaa ja tiivistää sille opetettua tietoa. Tekoäly ei tulkitse eikä tee päätöksiä ohjaajan tai ohjat­tavan puolesta. Tekoälyn tuottamat tulokset voivat kuitenkin herättää täysin uuden­laisia ideoita ja tarjota syötteitä, jotka avaavat uuden­laisia vaihtoehtoja tarkas­tella osaamista. Joskus eteenpäin päästään myös, kun ohjat­ta­valla itsellään herää tärkeä kysymys. Tähän kaikkeen tekoäly tarjoaa sanoit­ta­misen tukea ja syötteitä.

Tekoäly testissä nuorten ohjauksessa

Olemme syksyn aikana esitelleet Vauhtia uralle –hankkeessa kehitettyä tekoälyä Coronarian ammatil­lisen kuntou­tuksen ohjaa­jille, jotka myös testa­sivat sovel­lusta omassa asiakas­työssään. Tutus­tuimme tekoä­ly­so­vel­luk­seemme työelä­mässä tarvit­tavan osaamisen, urava­lin­toihin liittyvän työelä­mä­tiedon ja ennakointi- ja oppimis­tai­tojen näkökul­masta. Työssään Coronarian ohjaajat käsit­te­levät erilaisia urava­lin­toihin ja tulevai­suuteen liittyviä kysymyksiä. Monelle ohjat­ta­valle käsitys omasta suunnasta on vasta raken­tu­massa. Oman osaamisen sanoit­ta­minen ja sen esille­tuo­minen työnan­ta­jille koetaan vaikeaksi, jolloin timant­tisen tekijän osaaminen voi jäädä helposti piiloon. Ohjaajien kanssa keskus­teltiin siitä, miten tekoälyä voidaan ohjauk­sessa hyödyntää ja kuinka ohjauksen asian­tun­ti­joina itse lähes­tymme tekoälyä ja sen mahdol­li­suuksia työssämme.

Ohjaajat kokivat tekoälyn kiinnos­tavana ja lähti­vätkin heti innok­kaasti kokei­lemaan tekoälyä. Sovellus koettiin erittäin hyvänä keskus­telun aloit­tajana ja herät­täjänä. Tekoälyn tulok­sista sai vinkkejä ja apua sanoit­tamaan, mitä osaamista aloilla tarvitaan. Ajankoh­taiset osaamis­tarpeet ja alojen ilmiöt nousivat tekoälyn tulosten kautta esiin. Sovellus tuotti paljon erilaisia sanoja, joita pystyi hyödyn­tämään tukisa­noina jatkokeskusteluissa.

Tekoäly tuo nopeasti tietoa ohjaajan ja ohjat­tavan käyttöön. Tällöin pohdis­ke­lulle avautuu enemmän tilaa ja aikaa. On hyvä huomioida, millaista tietoa tekoäly tuottaa. Tekoälyä testanneet ohjaajat tunnis­tivat oman roolinsa tekoälyn hyödyn­tä­misen rinnalla. He arvioivat, että tekoälyn tuloksien tulkintaan tarvitaan yhteistä keskus­telua ohjaajan ja ohjat­tavan kesken. Keskus­telun avulla voidaan myös rohkaista ohjat­tavaa tarkas­te­lemaan saatuja tuloksia kriit­ti­sistä näkökul­mista. Ohjauk­sessa on hyvä pohtia, miten tekoälyn tuottamaan tietoa voidaan käyttää ja mitä se minulle kertoo. Tekoälyn tuottamat tulokset tukevat ohjat­tavien reflektointitaitoja.

Tekoä­ly­ko­keilut mahdol­lis­tivat ohjaa­jille ohjat­tavan kysymysten lähes­ty­misen tutkivan oppimisen kautta. Nuoret pääsivät itse kokei­lemaan millaisia hakutu­loksia tekoäly tuottaa, ja yhdessä ohjaajan kanssa he tutkivat erilaisten työteh­tävien tulevai­suuden näkymiä. Tekoälyn tulokset herät­tivät uusia oival­luksia ja ohjasivat uusien hakusa­nojen ja tiedon­läh­teiden äärelle. Joskus tulosten kanssa voidaan tarvita tulkkausta, mutta tutkivaa oppimista tukee, kun nuori saa itse valita mihin suuntaan edetään ja voi edetä omin askelin. Tällä tavoin ohjauk­sessa on tärkeää tukea uteliai­suutta ja asioiden tutki­mista kuitenkin siten, että ohjaaja kulkee ohjat­tavan rinnalla.

Ohjaa­jalta tämä vaatii astumista ei-tietä­misen positioon. Tällöin tekoälyn kanssa yhteis­työs­kentely rakentaa ohjauk­sesta vasta­vuo­roi­sempaa, ohjat­tavan ääni edelle etene­mistä ja rinnakkain toimi­mista. Tekoäly voi tuottaa uusia herät­teitä ja hakusanoja, mutta ohjattava itse valitsee mihin suuntaan edetään seuraa­vaksi ilman ohjaajan oman ajattelun vaiku­tusta. Tämä vahvistaa ohjat­tavan toimi­juutta ja hänen asemaansa oman elämänsä asiantuntijana.

Yhdessä ymmär­tä­mistä tulevai­suuden ohjaustyötä

Jokaisen tekoälyn kanssa toimivan pitää tiedostaa, tekoä­ly­so­vel­lusten eettisen kysymykset ja mitä eettiset periaatteet tarkoit­tavat käytän­nössä. Tekoäly voi tuoda paljon tietoa, mutta tuoko se ratkaisuja vai tuoko se ohjat­ta­ville vain lisää ahdis­tusta. Toisaalta iso joukko jatkuvia oppijoita eivät ole koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden ohjauksen piirissä. Mistä he löytävät paikan tutkia omaa osaamistaan ja sen hyödyn­tä­mistä erilai­sissa työtehtävissä?

Myös ohjaajien tulee osata katsoa koulu­tusta laajemmin. Osaamista voi kehittää pienissä paloissa ja parhaim­millaan eri koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden koulu­tusten yhdis­telminä. Ohjaa­jalla tulee olla tietoa ja kykyä löytää myös nämä mahdol­li­suudet. Mitä uutta tekoä­ly­so­vel­lukset tuovat ohjauksen digita­li­soi­tu­miseen? Ne antavat nopeutta, kykyä hahmottaa moninaisia mahdol­li­suuksia, kykyä vertailla eri koulu­tuksia ja niiden tuottamaa osaamista.

Ohjaajien tekoälyn testaus­ko­ke­muk­sista huomaamme, että tekoälyn kanssa työskentely ja ymmärrys tapah­tuvat vuoro­vai­ku­tuk­sessa. Kun tekoäly tiivistää valtavaa tieto­määrää, ihmisen tehtävä on arvioida ja keskus­tella tiedon kanssa. Ohjaajan rooli on myös rohkaista kysee­na­lais­tamaan ennak­ko­kä­si­tyksiä sekä laajen­tamaan katson­ta­kantaa. Tekoä­ly­so­vellus tuottaa nopeasti materi­aalia tähän keskus­teluun, mutta ohjaajan tärkeä osa on ohjata ohjat­tavan prosessia ja sitä, kuinka hän pääsee omien kysymys­tensä kanssa eteenpäin. Ohjaajaa tarvitaan monio­saa­juuden tukijana ja kannus­tajana, rinnalla kulkijana ja osaamisen sanoit­tajana sekä erilaisen osaamisen yhdistäjänä.

Ohjaajan merki­tystä tekoä­ly­so­vel­lukset eivät vie minnekään. Päinvastoin ohjaajien merkitys ja rooli on tulevai­suu­dessa yhä tärkeämpi.

Terve­tuloa kuulemaan lisää Tulevai­suuden osaamista yhteis­työllä -seminaa­riimme keski­viikkona 23.11.2022 klo 8:30 alkaen. Luvassa kiinnos­tavia puheen­vuoroja tekoälyn, ennakoinnin ja jatkuvan oppimisen teemoista. Lisätietoja seminaa­rista täältä.

Vauhtia uralle -hankkeen tuloksena saadaan parempia koulu­tus­pal­veluja opiske­li­joille ja yrityk­sille. Hanketta rahoit­tavat Euroopan sosiaa­li­ra­hasto ja Etelä-Savon ELY-keskus ja sitä toteut­tavat yhteis­työssä Riveria, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto. Tutustu osoit­teessa: https://vauhtiauralle.wordpress.com/


Kirjoit­tajat:

Terhi Keltanen, opintoa­siain­pääl­likkö, opinto- ja uraoh­jaaja, Itä-Suomen yliopisto

Nadja Marjomaa, projek­ti­asian­tuntija, opinto- ja uraoh­jaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Dookie, G. 2020. Tekoäly räätälöi oppimis­polkuja ja uudistaa valmen­tajan työtä. Työter­veys­lai­toksen blogi 15.6.2020. https://www.ttl.fi/ajankohtaista/blogi/tekoaly-raataloi-oppimispolkuja-ja-uudistaa-valmentajan-tyota 9.11.2022.