Ihmisiä kerääntyneenä tietokoneen äärelle, osoittavat näyttöä

Tekoäly ohjaa­jan työkaluna

Digi­taa­li­set väli­neet ja mate­ri­aa­lit ovat vakiin­nut­ta­neet paik­kansa ohjaus- ja neuvon­ta­työn työka­luina. Erilai­sia digi­taa­li­sia väli­neitä ja mate­ri­aa­leja hyödyn­net­tä­väksi ohjaus­pro­ses­seissa on lukui­sia. Yhteistä kaikille on, että ne tarjoa­vat tietoa valin­to­jen tueksi ja ne tuot­ta­vat yhden­lai­sen vastauk­sen käyt­tä­jälle nopeasti. Haas­teena on, että palve­luita on paljon ja ne ovat usein orga­ni­saa­tioi­den sisäi­siä, jolloin ne eivät ole avoimia kaikille. Mitä uutta teko­ä­ly­so­vel­luk­set tuovat ohjauk­sen digitalisoitumiseen?

Vauhtia uralle –hank­keen tavoit­teena on kehit­tää teko­ä­ly­so­vel­lus tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­pei­den tunnis­ta­mi­sen sekä kehit­tä­mi­sen tueksi. Heli Kaar­niemi on kerto­nut aiem­massa blogi­kir­joi­tuk­sessa (13.5.2022) teko­ä­ly­so­vel­luk­sen kehit­tä­mis­työstä. Kehi­tys­työ jatkuu ja nyt olemme pääs­seet testaa­maan teko­ä­lyn sovel­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia orga­ni­saa­tioi­den toimin­nassa ja yksi­löi­den koulu­tus­pol­ku­jen tukena. Tässä artik­ke­lissa tarkas­te­lemme teko­ä­lyä ohjaa­jan työka­luna ja kerromme, miten ohjaa­jat kokivat teko­ä­lyn ohjauk­sen väli­neenä nuorten kanssa.

Ohjaa­jina tule­vai­suu­teen liit­ty­vien kysy­mys­ten parissa työs­ken­tely on ydin­työ­tämme. Pyrimme löytä­mään keinoja vastaa­maan ympä­ris­tös­sämme tapah­tu­viin muutok­siin. Haluamme vahvis­taa ohjat­ta­viemme valmiuk­sia ja taitoja toimia. Ympä­ris­tös­sämme tapah­tu­vat muutok­set heijas­tu­vat tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­pei­siin ja on haas­teel­lista tietää mitä kohti meidän tulisi ohjata. Millai­sia osaajia yrityk­set tarvit­se­vat tule­vai­suu­dessa? Tämä haastaa meitä ohjaa­jia avar­ta­maan katsan­to­kan­taamme tutkin­noista laaja-alai­seen osaa­mi­seen. Kun toimin­ta­kent­tämme ja tieto­mää­rät laaje­ne­vat, tarvit­semme tätä pulmaa ratkai­se­maan tekoälyä.

Mitä uutta tekoäly ohjaa­jalle tuo?

Ohjauk­sen tueksi on laaja kattaus erilai­sia digi­taa­li­sia väli­neitä. Monet ohjauk­sen väli­neet tai sovel­luk­set keskit­ty­vät pääosin sopivan koulu­tus­po­lun löyty­mi­seen tai niissä tarkas­tel­laan uraa tai työl­lis­ty­mistä esimer­kiksi osaa­ja­pu­lasta kärsi­vien alojen näkö­kul­masta. Monessa ohjauk­sen toimin­nossa teemme jo yhteis­työtä teko­ä­lyn kanssa lähes huomaa­mat­tamme. Teko­ä­lyn avulla monet toimin­not ovat auto­ma­ti­soi­tuja tai tekoäly järjes­te­lee asioita puoles­tamme (Dookie 2020).

Uraohjaukseen liittyviä sanoja sanapilven muodossa

Teko­ä­ly­poh­jais­ten väli­nei­den hyöty on niiden mahdol­li­suuk­sissa proses­soida valta­vasti tietoa. Tekoäly kerää, kokoaa ja tiivis­tää sille opetet­tua tietoa. Tekoäly ei tulkitse eikä tee päätök­siä ohjaa­jan tai ohjat­ta­van puolesta. Teko­ä­lyn tuot­ta­mat tulok­set voivat kuiten­kin herät­tää täysin uuden­lai­sia ideoita ja tarjota syöt­teitä, jotka avaavat uuden­lai­sia vaih­toeh­toja tarkas­tella osaa­mista. Joskus eteen­päin pääs­tään myös, kun ohjat­ta­valla itsel­lään herää tärkeä kysymys. Tähän kaik­keen tekoäly tarjoaa sanoit­ta­mi­sen tukea ja syötteitä.

Tekoäly testissä nuorten ohjauksessa

Olemme syksyn aikana esitel­leet Vauhtia uralle –hank­keessa kehi­tet­tyä teko­ä­lyä Coro­na­rian amma­til­li­sen kuntou­tuk­sen ohjaa­jille, jotka myös testa­si­vat sovel­lusta omassa asia­kas­työs­sään. Tutus­tuimme teko­ä­ly­so­vel­luk­seemme työelä­mässä tarvit­ta­van osaa­mi­sen, urava­lin­toi­hin liit­ty­vän työelä­mä­tie­don ja enna­kointi- ja oppi­mis­tai­to­jen näkö­kul­masta. Työs­sään Coro­na­rian ohjaa­jat käsit­te­le­vät erilai­sia urava­lin­toi­hin ja tule­vai­suu­teen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Monelle ohjat­ta­valle käsitys omasta suun­nasta on vasta raken­tu­massa. Oman osaa­mi­sen sanoit­ta­mi­nen ja sen esil­le­tuo­mi­nen työnan­ta­jille koetaan vaikeaksi, jolloin timant­ti­sen tekijän osaa­mi­nen voi jäädä helposti piiloon. Ohjaa­jien kanssa keskus­tel­tiin siitä, miten teko­ä­lyä voidaan ohjauk­sessa hyödyn­tää ja kuinka ohjauk­sen asian­tun­ti­joina itse lähes­tymme teko­ä­lyä ja sen mahdol­li­suuk­sia työssämme.

Ohjaa­jat kokivat teko­ä­lyn kiin­nos­ta­vana ja lähti­vät­kin heti innok­kaasti kokei­le­maan teko­ä­lyä. Sovel­lus koet­tiin erit­täin hyvänä keskus­te­lun aloit­ta­jana ja herät­tä­jänä. Teko­ä­lyn tulok­sista sai vink­kejä ja apua sanoit­ta­maan, mitä osaa­mista aloilla tarvi­taan. Ajan­koh­tai­set osaa­mis­tar­peet ja alojen ilmiöt nousi­vat teko­ä­lyn tulos­ten kautta esiin. Sovel­lus tuotti paljon erilai­sia sanoja, joita pystyi hyödyn­tä­mään tuki­sa­noina jatkokeskusteluissa.

Tekoäly tuo nopeasti tietoa ohjaa­jan ja ohjat­ta­van käyt­töön. Tällöin pohdis­ke­lulle avautuu enemmän tilaa ja aikaa. On hyvä huomioida, millaista tietoa tekoäly tuottaa. Teko­ä­lyä testan­neet ohjaa­jat tunnis­ti­vat oman roolinsa teko­ä­lyn hyödyn­tä­mi­sen rinnalla. He arvioi­vat, että teko­ä­lyn tulok­sien tulkin­taan tarvi­taan yhteistä keskus­te­lua ohjaa­jan ja ohjat­ta­van kesken. Keskus­te­lun avulla voidaan myös rohkaista ohjat­ta­vaa tarkas­te­le­maan saatuja tulok­sia kriit­ti­sistä näkö­kul­mista. Ohjauk­sessa on hyvä pohtia, miten teko­ä­lyn tuot­ta­maan tietoa voidaan käyttää ja mitä se minulle kertoo. Teko­ä­lyn tuot­ta­mat tulok­set tukevat ohjat­ta­vien reflektointitaitoja.

Teko­ä­ly­ko­kei­lut mahdol­lis­ti­vat ohjaa­jille ohjat­ta­van kysy­mys­ten lähes­ty­mi­sen tutki­van oppi­mi­sen kautta. Nuoret pääsi­vät itse kokei­le­maan millai­sia haku­tu­lok­sia tekoäly tuottaa, ja yhdessä ohjaa­jan kanssa he tutki­vat erilais­ten työteh­tä­vien tule­vai­suu­den näkymiä. Teko­ä­lyn tulok­set herät­ti­vät uusia oival­luk­sia ja ohja­si­vat uusien hakusa­no­jen ja tiedon­läh­tei­den äärelle. Joskus tulos­ten kanssa voidaan tarvita tulk­kausta, mutta tutki­vaa oppi­mista tukee, kun nuori saa itse valita mihin suun­taan edetään ja voi edetä omin askelin. Tällä tavoin ohjauk­sessa on tärkeää tukea uteliai­suutta ja asioi­den tutki­mista kuiten­kin siten, että ohjaaja kulkee ohjat­ta­van rinnalla.

Ohjaa­jalta tämä vaatii astu­mista ei-tietä­mi­sen posi­tioon. Tällöin teko­ä­lyn kanssa yhteis­työs­ken­tely raken­taa ohjauk­sesta vasta­vuo­roi­sem­paa, ohjat­ta­van ääni edelle etene­mistä ja rinnak­kain toimi­mista. Tekoäly voi tuottaa uusia herät­teitä ja hakusa­noja, mutta ohjat­tava itse valit­see mihin suun­taan edetään seuraa­vaksi ilman ohjaa­jan oman ajat­te­lun vaiku­tusta. Tämä vahvis­taa ohjat­ta­van toimi­juutta ja hänen asemaansa oman elämänsä asiantuntijana.

Yhdessä ymmär­tä­mistä tule­vai­suu­den ohjaustyötä

Jokai­sen teko­ä­lyn kanssa toimi­van pitää tiedos­taa, teko­ä­ly­so­vel­lus­ten eetti­sen kysy­myk­set ja mitä eetti­set peri­aat­teet tarkoit­ta­vat käytän­nössä. Tekoäly voi tuoda paljon tietoa, mutta tuoko se ratkai­suja vai tuoko se ohjat­ta­ville vain lisää ahdis­tusta. Toisaalta iso joukko jatku­via oppi­joita eivät ole koulu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den ohjauk­sen piirissä. Mistä he löytä­vät paikan tutkia omaa osaa­mis­taan ja sen hyödyn­tä­mistä erilai­sissa työtehtävissä?

Myös ohjaa­jien tulee osata katsoa koulu­tusta laajem­min. Osaa­mista voi kehit­tää pienissä paloissa ja parhaim­mil­laan eri koulu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den koulu­tus­ten yhdis­tel­minä. Ohjaa­jalla tulee olla tietoa ja kykyä löytää myös nämä mahdol­li­suu­det. Mitä uutta teko­ä­ly­so­vel­luk­set tuovat ohjauk­sen digi­ta­li­soi­tu­mi­seen? Ne antavat nopeutta, kykyä hahmot­taa moni­nai­sia mahdol­li­suuk­sia, kykyä vertailla eri koulu­tuk­sia ja niiden tuot­ta­maa osaamista.

Ohjaa­jien teko­ä­lyn testaus­ko­ke­muk­sista huomaamme, että teko­ä­lyn kanssa työs­ken­tely ja ymmär­rys tapah­tu­vat vuoro­vai­ku­tuk­sessa. Kun tekoäly tiivis­tää valta­vaa tieto­mää­rää, ihmisen tehtävä on arvioida ja keskus­tella tiedon kanssa. Ohjaa­jan rooli on myös rohkaista kysee­na­lais­ta­maan ennak­ko­kä­si­tyk­siä sekä laajen­ta­maan katson­ta­kan­taa. Teko­ä­ly­so­vel­lus tuottaa nopeasti mate­ri­aa­lia tähän keskus­te­luun, mutta ohjaa­jan tärkeä osa on ohjata ohjat­ta­van proses­sia ja sitä, kuinka hän pääsee omien kysy­mys­tensä kanssa eteen­päin. Ohjaa­jaa tarvi­taan monio­saa­juu­den tuki­jana ja kannus­ta­jana, rinnalla kulki­jana ja osaa­mi­sen sanoit­ta­jana sekä erilai­sen osaa­mi­sen yhdistäjänä.

Ohjaa­jan merki­tystä teko­ä­ly­so­vel­luk­set eivät vie minne­kään. Päin­vas­toin ohjaa­jien merki­tys ja rooli on tule­vai­suu­dessa yhä tärkeämpi.

Terve­tu­loa kuule­maan lisää Tule­vai­suu­den osaa­mista yhteis­työllä -semi­naa­riimme keski­viik­kona 23.11.2022 klo 8:30 alkaen. Luvassa kiin­nos­ta­via puheen­vuo­roja teko­ä­lyn, enna­koin­nin ja jatku­van oppi­mi­sen teemoista. Lisä­tie­toja semi­naa­rista täältä.

Vauhtia uralle -hank­keen tulok­sena saadaan parem­pia koulu­tus­pal­ve­luja opis­ke­li­joille ja yrityk­sille. Hanketta rahoit­ta­vat Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto ja Etelä-Savon ELY-keskus ja sitä toteut­ta­vat yhteis­työssä Riveria, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto. Tutustu osoit­teessa: https://vauhtiauralle.wordpress.com/


Kirjoit­ta­jat:

Terhi Kelta­nen, opin­toa­siain­pääl­likkö, opinto- ja uraoh­jaaja, Itä-Suomen yliopisto

Nadja Marjo­maa, projek­ti­asian­tun­tija, opinto- ja uraoh­jaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Dookie, G. 2020. Tekoäly räätä­löi oppi­mis­pol­kuja ja uudis­taa valmen­ta­jan työtä. Työter­veys­lai­tok­sen blogi 15.6.2020. https://www.ttl.fi/ajankohtaista/blogi/tekoaly-raataloi-oppimispolkuja-ja-uudistaa-valmentajan-tyota 9.11.2022.