Categories
Ajankohtaista

Jokainen meistä on oppija

Digivisio 2030 on kaikkien suoma­laisten korkea­kou­lujen yhteinen hanke. Sen tavoit­teena on kehittää koulu­tusta oppija­kes­kei­sesti eri kokoisia ja mittaisia opintoja tarjoten. Digivisio 2030 kehittää tulevai­suu­dessa monille käyttä­jä­ryh­mille opintoja. Nyt ei enää puhuta pelkästään opiske­li­joista vaan oppijoista. Opiskelija mielletään usein tutkintoa tekeväksi henki­löksi. Oppija tulee käsit­tämään tutkinto-opiske­lijan lisäksi henkilöt, jotka eivät ole tutkinto-opiske­li­joita. Oppiminen on jousta­vampaa ja mahdol­listaa monipuo­lisen osaamisen kehit­tä­misen muuttuviin yhteis­kunnan tarpeisiin.

Oppijoita voi olla mm. alanvaih­tajat, työelämän tarpeista opiske­levat, itsensä sivis­täjät, ensitut­kinnon suorit­tajat ja jatko-opiske­lijat. Jokai­sella heillä voi olla erilaiset motiivit oppimiseen. Eri käyttä­jä­ryhmien lisäksi oppijoilla on monia yksilöl­lisiä ilmiöitä esim. kansain­vä­liset oppijat. Alanvaih­ta­jilla voi olla useitakin syitä esim. tervey­del­liset syyt, palkkaus ja työn mielekkyys. Alanvaih­ta­jilla on usein takanaan jo työko­ke­musta ja tutkinto. Työelämään sitou­tunut oppija voi tarvita vain pienen täsmä­kou­lu­tuksen johonkin yksit­täiseen asiaan tai itsensä sivistäjä voi hankkia osaamista omien harras­tus­tensa tueksi. Kun taas nuorilla voi olla tavoit­teena ensim­mäinen tutkinto. Jatko-opiske­li­ja­oilla on syväl­li­sempi tavoite suuntautua opinnoissaan tietylle alueelle esim. opetta­jiksi, tutki­joiksi, kehit­tä­jiksi ja erikoisasiantuntijoiksi.

Meitä on tosiaan moninainen joukko oppijoita ja korkea­kou­lujen tehtävänä on auttaa ja ohjata meitä lisäämään ja uudis­tamaan omaa osaamis­tamme itsemme ja yhteis­kun­tamme tarpeisiin.

Lähteenä on käytetty Digivisio 2030 hankkeen materiaalia.

Tässä on myös hyvä video kuvaamaan monen­laisia oppijoita, Meistä jokainen on oppija

Kirjoittaja: muutos­koor­di­naattori Anna-Riitta Mikkonen