Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Älykästä tuotantoa

Uptech-hanke kehit­tä­mässä tekniikan alan verkostoja

UpTech-hankkeen väki on vieraillut ahkerasti tekniikan alan yrityk­sissä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Yhtenä hankkeen tavoit­teena on kehittää alueen yritysten ja oppilai­tosten verkostoa, joka hyödyttää sekä yrityksiä että oppilai­toksia. Hankkeessa on tunnis­tettu erilaisia alueen yritysten osaamis­tar­peita ja pohdittu keinoja osaajien koulut­ta­mi­seksi ja houkut­te­le­mi­seksi maakuntaan. Mallia yritysten ja oppilai­tosten syvempään yhteis­työhön on haettu myös Saksasta.

Yritys­vie­rai­luilta näkemyksiä osaajatarpeeseen

Uptech – tulevai­suuden osaajia Itä-Suomeen on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen hanke, jonka yhtenä tavoit­teena on edistää tekniikan alan vetovoimaa ja korkeasti koulu­tetun työvoiman saantia Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Hankkeessa myös muun muassa edistetään diplomi-insinöö­ri­kou­lu­tusta Itä-Suomessa ja suunni­tellaan jatkuvaan oppimiseen suunnattuja koulu­tus­mo­du­leita tekno­lo­gia­teol­li­suuden tarpeisiin.

Hankkeen väki on vieraillut ahkerasti eri yrityk­sissä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Viimeisen puolen vuoden aikana olemme vierailleet lähes kymme­nessä yrityk­sessä painottuen erityi­sesti valmis­tavan teolli­suuden yrityksiin.

Vierai­luilla olemme päässeet käymään hedel­mäl­listä keskus­telua yritysten edustajien kanssa yhteis­työstä sekä alueen osaamis- ja koulu­tus­tar­peista. Olemme esitelleet paikal­listen korkea­kou­lujen tarjontaa, ja yritykset ovat puolestaan kertoneet omista koulu­tus­toi­veistaan. Erilaisia toiveita on ollut yksit­täi­sistä täsmä­kou­lu­tuk­sista aina laajempiin, kokonaisten tutkin­tojen sisäl­löl­liseen kehit­tä­miseen liittyen.

Yrity­syh­teistyö hyödyttää kaikkia osapuolia

Tekniikan alan oppilai­tosten kannalta yhteydet yrityksiin ovat välttä­mät­tömiä. Tekniikan alan koulu­tuk­sessa korostuu muun muassa aitojen harjoittelu- ja opinnäy­te­työ­paik­kojen tarve. Tällaisia positioita löytyy lähinnä tekniikan alan yrityksistä.

Karelialla on perin­tei­sesti ollut vahva yrity­syh­teistyön tahto ja henki. Itä-Suomen yliopis­tossa aloitet­tavan tekniikan koulu­tuksen myötä tämä tahtotila on laajen­tunut myös yliopistoon. Siten yritys­vie­railut ovat tarjonneet verkos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuksia myös yliopiston tekniikan alan koulu­tuksen henkilökunnalle.

Yritysten edustajat ovat ottaneet oppilai­tosten edustajat innolla vastaan. Yrityksiä vaivaa osaajapula, ja erityi­sesti monien tekniikan alojen osaajista suorastaan taistellaan. Yritykset ovat varsin innok­kaita saamaan kontakteja opiske­li­joihin jo oppilai­tos­vai­heessa, ja sitout­tai­sivat mielellään lupaavia tulevai­suuden taitajia esimer­kiksi harjoit­te­lu­paikkoja tarjoa­malla jo opintojen aikana.

Tiedolla johta­misen ja automaation taidot korostuvat

Yritysten johto­hen­ki­löiden kanssa keskus­tel­les­samme maakunnan yrityk­sissä vaikuttaa olevan pulaa erityi­sesti automaation ja robotiikan osaajista. Tämän lisäksi tiedolla johta­misen, datan­kä­sit­telyn ja lean-osaamisen taidot ovat kysyttyjä. Näiden alojen osaajia ei välttä­mättä ole vapailla markki­noilla lainkaan, joten osittain yritykset joutuvat myös itse koulut­tamaan tarvit­se­miaan taitajia. Monilla yrityk­sillä olisi kysyntää erilai­sille täsmä­kou­lu­tuk­sille näihin aihea­lueisiin liittyen.

Yritysten käytännöt työnte­ki­jöiden omien opintojen tukemiseen vaihte­levat. Osassa yrityk­sistä on hyvin selvät prosessit työnte­ki­jöiden osaamisen kehit­tä­mi­selle. Esimer­kiksi käytänteet työnkier­rolle sekä erilaiset polut asian­tun­ti­juuden kehit­tä­miseen ja jopa johtoa­semiin siirty­mi­selle ovat olemassa.

Osa yrityk­sistä puolestaan vielä miettii käytän­teitä osaamisen kehit­tä­mi­selle, ja lisäkou­lut­tau­tu­minen saattaa olla työnte­kijän omalla vastuulla. Työnte­kijän koulut­tau­tu­minen saattaa herättää myös pelkoa siitä, menete­täänkö lisää koulut­tau­tunut työntekijä toiselle työnan­ta­jalle, mikäli uutta koulu­tusta vastaavaa positiota ei ole tarjolla.

Useissa yrityk­sissä on huomattu, että koulu­tus­väylien ja itsensä kehit­tä­misen mahdol­li­suuksien tarjoa­minen saattaa tulevai­suu­dessa olla rekry­toin­ti­valtti. Mikäli osaavan työvoiman kysynnän ja tarjonnan välinen suhde jatkuu nykyi­sen­kal­taisena, joutuu yhä useampi yritys pohtimaan vakavasti, millä keinoin yritys saa houku­teltua ja sitou­tettua kilpailtuja osaajia organisaatioonsa.

Automaa­tio­tarve kasvaa jatkossa

Toiminnan automa­ti­sointi on merkittävä tekijä yrityksen kilpai­lu­kyvyn ylläpi­dossa ja kehit­tä­mi­sessä. Kilpai­lu­kyvyn ylläpi­tä­miseen ollaan myös valmiita inves­toimaan, tämän näimme konkreet­ti­sesti yritys­vie­rai­lujen aikana. Useissa yrityk­sissä esimer­kiksi valmis­tellaan uusia roboti­soituun valmis­tukseen liittyviä automaatiolinjastoja.

Työteh­tävien, työvai­heiden ja tuotannon automa­ti­sointi vaatii vankkaa osaamista työteh­tä­vistä sekä syväl­listä ymmär­rystä automaa­tiosta ja robotii­kasta. Näitä taitoja vaaditaan niin laitteita suunnit­te­le­vilta kuin myös niitä käyttä­viltä henki­löiltä. Sekä automaation taita­vista suunnit­te­li­joista että käyttä­jistä on pula, ja aloille tarvitaan lisää koulutusta.

Uptech-hankkeessa on pohdittu käytän­teitä, joilla myös oppilai­tosten osaamista ja opetus­tar­jontaa voitaisiin tuoda normaa­liksi osaksi yritysten kehit­tä­mis­käy­tän­teitä. Uptech-hankkeessa kehitetyt osaaja­kortit saattavat olla yksi ratkai­sueh­dotus tähän ongelmaan. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun jatkuvan oppimisen tarjon­nassa on myös jatku­vasti kursseja, joilla opetetaan juuri yrityksien kaipaamia taitoja.

Saksassa hyviä kokemuksia yritysten ja oppilai­tosten yhteistyöstä

Uptech-hankkeen väki vieraili kesäkuussa Saksassa Hanno­verin tekno­lo­gia­mes­suilla ja tutus­tu­massa paikal­listen yritysten ja oppilai­tosten yhteis­työhön. Esimer­kiksi eräällä paikal­li­sella ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on yli 150 yritys­part­neria, ja korkea­koulun yrity­syh­teis­työ­muo­toihin kuuluvat mm. yritysten kanssa tehtävät käytännön projektit, yrityk­sissä tehtävät opinnäy­tetyöt sekä yritys­vie­railut. Yritysten kanssa on myös yhteisiä asian­tun­ti­ja­rinkejä, ja yritykset pyrkivät tunnis­tamaan ja rekry­toimaan nuoria lupauksia jo opintojen aikana.

Insinöö­ri­kou­lu­tuk­sessa yrity­syh­teistyö on Saksassa osittain pidem­mällä kuin Suomessa. Esimer­kiksi insinöö­ri­tut­kin­nosta lähes puolet saatetaan suorittaa yrityksen tiloissa, opintojen ohella työsken­nellen. Malli sitouttaa opiske­lijan jo opintojen aikana yritykseen.

Saksassa monen seudun ongel­ma­kentät ovat saman­tyyp­pisiä kuin Itä-Suomessa. Osaavasta työvoi­masta on jatkuva pula, ja osaajat karkaavat helposti muihin maisemiin. Saksa­lai­sesta yritysten ja oppilai­tosten kluste­ria­jat­te­lusta voisikin olla apua myös Itä-Suomen yritysten rekry­tointi- ja sitouttamisongelmiin.

Laajemmin saksa­laista insinöö­ri­kou­lu­tus­mallia on esitelty Uptech-hankkeen aiemmassa julkai­sussa.

Yhteenveto

Tekniikan alan osaajista on pula, ja yhtenä ratkaisuna ongelmaan Uptech-hanke pyrkii luomaan yhteis­työ­ver­kostoja tekniikan alan yritysten ja oppilai­tosten välille. Olemme vierailleet lukui­sissa alueen yrityk­sissä. Vierai­le­mis­tamme yrityk­sistä lähes kaikissa on jatkuva osaajatarve.

Jatkossa yritysten taistelu osaajista kiihtyy entisestään, ja myös erilai­sille täsmä­kou­lu­tuk­sille tulee olemaan tarvetta. Saksa­lainen yritysten ja oppilai­tosten kiinteän yhteistyön malli saattaisi tuoda ratkaisuja myös Itä-Suomen tekno­logia-alan yritysten tarpeiden ja oppilai­tosten tarjonnan kohtaantopulmiin.


Kirjoit­tajat:

Panu Ojala, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Jarno Mertanen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Atte Enwald, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: ThisIsEngineering