Käsissä maapallo

Uusi julkaisu: New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun 30-vuotis­juh­la­vuoden kunniaksi on Karelia julkai­susarjaan lansee­rattu uusi englan­nin­kie­linen artikkelijulkaisu.

New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research 2022 julkaisun artik­ke­leissa esitellään Karelian asian­tun­te­musta ja TKI-toimintaa kansain­vä­li­sissä verkos­toissa. Julkaisu sisältää yhteensä 12 artik­kelia joiden teemoina ovat mm. viiden euroop­pa­laisen korkea­koulun kehit­tä­mistyö INVEST-konsor­tiossa, Karelian kansain­vä­liset hankkeet puura­ken­ta­misen, yrittä­jyyden ja ikäosaa­misen saralla sekä pitkä pohjois­mainen Nordplus-yhteistyö.  Alkusanat julkaisuun on kirjoit­tanut Karelian rehtori Petri Raivo.

Julkaisu on vapaasti luetta­vissa Theseus-verkkokirjastossa.