Categories
Artikkelit Pulssi Älykästä tuotantoa

Miksi opetuksen järjes­täjien tulisi kiinnostua tekoälystä?

Kirjoitin tämän artik­kelin yhteis­työssä Open AI -säätiön Chat GPT -tekoälyn kanssa. Kuvitus on tehty Dall-E tekoälyn avustamana.

Yksi tämän vuoden isoista herätyk­sistä on ollut tekoä­ly­so­vel­lusten kehitys­harppaus. Suurelle yleisölle tämä on näyttäy­tynyt chatti­bottien, teksti­ge­ne­raat­torien ja kuvan­muok­kaus­so­vel­lusten kehit­ty­misenä. Tekoälyn tarjoamat mahdol­li­suudet yhdis­tettynä ihmisten luomaan valtavaan tieto­määrään vaikut­tavat rajattomilta.

Suomen korkea­kou­luissa tekoäly ilmiönä ei ole tullut täysin puskista. Tekoälyyn liittyvää opetusta  ja tekoälyn hyödyn­tä­miseen liittyviä hankkeita on ollut käynnissä myös Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Opetta­jille harmaita hiuksia saattaa aiheuttaa mahdol­liset tekoälyn avulla laaditut esseet, mutta tekoäly voi tuoda korkea­kou­luille myös mahdol­li­suuksia kehittää omaa toimin­taansa ja parantaa vaikkapa opetuksen tasoa. Vai mitä asiasta on sanot­tavana tekoä­lyllä itsellään? Seuraa­vassa tekoälyn kirjoit­tamat osiot on merkitty kursii­villa.

Tekoälyn mahdol­li­suudet opetuksessa

Tekoäly voi tarjota opetuksen järjes­tä­jille useita etuja ja mahdol­li­suuksia parantaa opetusta ja oppimista. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miksi opetuksen järjes­täjien tulisi kiinnostua tekoälystä:

  1. Tekoäly voi tarjota henki­lö­koh­tai­sempaa ja räätä­löityä opetusta oppijoille. Esimer­kiksi tekoälyn avulla voidaan tarjota oppijoille yksilöl­lisiä tehtäviä ja harjoi­tuksia, jotka edistävät heidän oppimistaan.
  • Opettajien resurssit opetuksen räätä­löintiin erilai­sille oppijoille ovat rajal­liset. Tekoälyn avulla oppimista voidaan muotoilla kunkin oppijan oppimis­tyylin mukai­seksi. Varsinkin verkko-oppimi­sym­pä­ristöt hyötyvät tekoälyn tuomista mahdollisuuksista:
  1. Tekoäly voi auttaa opettajia tehok­kaammin ja tehok­kaammin. Esimer­kiksi tekoälyn avulla voidaan automa­ti­soida monia rutii­ni­töitä, kuten luokka­huoneen hallin­nointi ja tarkistaa tehtävien vastaukset, jolloin opetta­jilla on enemmän aikaa keskittyä opetukseen ja oppijoiden tukemiseen.
  • Erilaiset oppimi­sa­lustat tarjoavat numee­ri­sissa ja valin­ta­vas­tauksien tarkis­ta­mi­sessa automa­ti­soituja toimintoja. Näin aikaa säästyisi inhimil­liseen kohtaa­miseen ja läsnä­oloon. Tekoälyn on mahdol­lista tarkistaa jopa essee­vas­tauksia. Opettajien on myös tiedos­tettava, että tekstin tuotta­mi­sessa voidaan myös hyödyntää tekoälyä.
  1. Tekoäly voi parantaa opetuksen laatua ja tehok­kuutta. Esimer­kiksi tekoälyn avulla voidaan analy­soida oppijoiden suori­tuksia ja tarjota heille tukea ja ohjausta heidän tarpei­densa mukai­sesti. Tämä voi parantaa oppijoiden oppimis­tu­loksia ja edistää heidän menestystään.
  • Tämä tekoälyn luoma pointti numero kolme toistelee oikeastaan jo kuultua. Uusi vivahde löytyy siitä, että tekoäly kykenee poimimaan ja nostamaan esille toistuvia virheitä, oli sitten kyse äänne­vir­heestä englannin kieltä käytet­täessä tai kirjoi­tus­vir­heestä tekstissä.
  1. Tekoäly voi tarjota uusia mahdol­li­suuksia ja välineitä opetukseen. Esimer­kiksi tekoälyn avulla voidaan luoda uusia oppimi­sym­pä­ristöjä ja -kokemuksia, jotka edistävät oppijoiden oppimista ja motivaatiota.
  • Jo nyt tekoälyn avulla voidaan luoda animaa­tioita ja kuvituksia opetuk­sessa hyödyn­net­tä­viksi. Oppimi­sym­pä­ris­töistä jo Kareliassa käytet­tävät simulaatiot ovat merkittävä kehit­tä­mis­kohde. Ne toisivat paljon hyötyä vaikkapa sote-alan koulu­tuksiin ja vaativiin asiakas­ti­lan­teisiin. Myös itse tekoälyn mahdol­li­suuksien hyödyn­tä­minen oppimisen aiheena on ajankoh­taista joka alalla.

Yhteen­vetona voidaan todeta, että tekoäly voi tarjota opetuksen järjes­tä­jille useita etuja ja mahdol­li­suuksia parantaa opetusta ja oppimista. Siksi opetuksen järjes­täjien tulisi kiinnostua tekoä­lystä ja tutustua siihen tarkemmin.

Kirjoit­tajana kiitän kanssa­kir­joit­ta­jaani tekoälyä näppä­rästä sanai­lusta. Yhteen­vetona minä puolestani voisin lisätä, että meidän tulisi suhtautua uteli­aasti tekoälyyn. Puhutaan jopa neljän­nestä teolli­sesta vallan­ku­mouk­sesta. On siis tärkeää havahtua ajoissa tekoälyn mahdol­li­suuksiin ja kouluttaa osaajia, jotka osaavat valjastaa sen mahdollisuudet.


Kirjoittaja:

Anssi Kekkonen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja työsken­telee Työelä­mä­läh­töinen kyvyk­kyyksien johta­minen ja kehit­tä­minen -hankkeessa, jossa kehitetään työn ohessa tapah­tuvaa oppimista