Älyk­kään ohjauk­sen digi­taa­li­silla jalan­jäl­jillä – osa 2

Älyk­kään ohjauk­sen digi­taa­li­silla jalan­jäl­jillä -artik­ke­li­sar­jan ensim­mäi­sessä artik­ke­lissa  esit­te­limme kehi­tys­hank­keen, jonka puit­teissa Kare­lian tieto­jen­kä­sit­te­lyn koulu­tus­oh­jel­massa aiem­pina vuosina toteu­tet­tua oppi­mi­sa­na­ly­tiik­kaa lähdet­tiin sovel­ta­maan oppi­mis­ti­lan­tei­siin, joissa oppi­mi­sen digi­taa­lis­ten jalan­jäl­kien tarkas­te­lua täytyy kohdis­taa perin­teis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ulko­puo­lelle. Tieto­jen­kä­sit­te­lyn kolman­nen opis­ke­lu­vuo­den ICT-toimek­sian­to­pro­jek­tissa opis­ke­li­joi­den työs­ken­tely tapah­tuu pääosin muualla kuin Moodle-oppi­mi­sym­pä­ris­tössä ja se toimi hedel­mäl­li­senä pilot­ti­kurs­sina kokeil­taessa oppi­mi­sym­pä­ris­tön ulko­puo­li­sen oppi­mi­sa­na­ly­tiik­ka­da­tan kerää­mistä ja hyödyn­tä­mistä opetuk­sen tukena.

Tässä artik­ke­lissa tarkas­te­lemme vuoden 2022 ICT-toimek­sian­to­pro­jek­ti­kurs­sin toteu­tuk­seen liit­ty­vän oppi­mi­sa­na­ly­tiik­ka­da­tan kerää­mi­sen suun­nit­te­lua. Oppi­mi­sa­na­ly­tiik­ka­da­tan varsi­naista kerää­mistä, visua­li­soi­mista ja visua­li­soin­tien hyödyn­tä­mistä opetuk­sen tukena tarkas­tel­laan artik­ke­li­sar­jan myöhem­missä osissa. 

Projek­ti­kurs­sien rooli tieto­jen­kä­sit­te­lyn opinnoissa

Tieto­jen­kä­sit­te­lyn opin­noissa keskei­sessä roolissa on opit­tu­jen teoreet­tis­ten ja toteu­tus­tek­nis­ten tieto­jen ja taito­jen sovel­ta­mi­nen käytän­töön. Tämä koros­tuu etenkin opin­toi­hin kuulu­villa projek­ti­kurs­seilla, joissa opis­ke­li­joi­den kanssa pyri­tään simu­loi­maan yksit­täis­ten kehi­tys­tii­mien toimin­taa annet­tu­jen toimin­nal­lis­ten tehtä­vän­an­to­jen pohjalta. Kolman­nen vuoden kevään ICT-toimek­sian­to­pro­jek­tissa tämä kehi­tys­työ tapah­tuu pääsään­töi­sesti ulkois­ten toimek­sian­to­jen pohjalta.

Kehi­tys­tii­meissä toimi­mi­sen kautta opis­ke­li­joille pyri­tään luomaan viite­ke­hys, jonka puit­teissa he voivat luon­te­vasti kehit­tää paitsi tekni­siä kehi­tys­tai­to­jaan, myös ryhmä­työs­ken­tely- ja kommu­ni­koin­ti­tai­to­jaan, sekä kasvat­taa kykyään kantaa kollek­tii­vista ja henki­lö­koh­taista vastuuta tiimis­sään tapah­tu­vasta kehi­tys­työstä. Opis­ke­lussa hyödyn­ne­tään työelä­mää vastaa­via kehitys-, projek­tin­hal­linta- ja kommu­ni­koin­ti­työ­ka­luja, minkä seurauk­sena suuri osa opis­ke­li­joi­den työs­ken­te­lystä ja oppi­mi­sesta tapah­tuu perin­teis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ulko­puo­lella, kuten Azure DevOp­sin kaltai­sissa projek­tin­hal­lin­taym­pä­ris­tössä, Discor­din kaltai­sissa pika­vies­tin­tä­työ­ka­luissa sekä etä- tai lähi­ko­kouk­sissa. Jotta kurs­siar­vioin­nissa olisi mahdol­lista tarkas­tella opis­ke­li­ja­ke­hi­tys­tii­mien toimin­taa sekä yksilö- että ryhmä­ta­solla mahdol­li­sim­man luotet­ta­vasti, katta­vasti ja koko­nais­val­tai­sesti, arvioija tarvit­see käyt­töönsä mahdol­li­sim­man runsaasti opis­ke­li­joi­den digi­taa­li­sia jalan­jäl­kiä mahdol­li­sim­man monilta tällai­silta alustoilta. 

Tunnis­taak­semme eri projek­ti­työ­ka­lui­hin tallen­tu­via arvioin­nissa tarvit­ta­via digi­taa­li­sia oppi­mi­sen jalan­jäl­kiä, hyödyn­simme oppi­mi­sa­na­ly­tii­kan suun­nit­te­lu­mal­lia, jolla voidaan tarve­läh­töi­sesti eritellä ja määri­tellä oppi­mi­sa­na­ly­tii­kan kohteet yksit­täi­sen opin­to­jak­son puitteissa.

Oppi­mi­sa­na­ly­tii­kan suunnittelumalli

Käyt­tä­mämme suun­nit­te­lu­malli koostuu kuudesta tasosta:

  1. Kenen näkö­kul­masta analy­tiik­kaa tarkastellaan?
  2. Mitä halu­taan tietää ja miksi?
  3. Mikä data kertoo sen, mitä halu­taan tietää?
  4. Mistä teke­mi­sestä data kertyy?
  5. Onko dataa muokat­tava halutun tiedon esiin saamiseksi?
  6. Miten data on esitet­tävä, että se kertoo halutut asiat?

Suun­nit­te­lu­mal­lin avulla kurs­si­to­teu­tuk­sen opet­taja voi etukä­teen hahmo­tella itsel­leen koko­nais­val­tai­sesti oppi­mis­da­tan keruun osate­ki­jät ja vaiheet. Mallin itera­tii­vi­sen laati­mi­sen ja tarkas­te­lun pohjalta syntyy jäsen­ty­nyt suun­ni­telma, jonka pohjalta itse oppi­mis­da­tan keruu ja visua­li­sointi voidaan toteut­taa. Jos opet­taja ja oppi­mi­sa­na­ly­tiik­ka­vi­sua­li­soin­tien tekni­nen toteut­taja ovat eri henki­löitä, toteu­te­taan tämä vaihe heidän keski­näi­senä yhteis­työ­nään. Suun­nit­te­lu­mal­lin hyödyn­tä­mistä perin­tei­sen Moodle-kurssin tapauk­sessa on aiemmin kuvattu täällä.

Edellä kuvat­tua suun­nit­te­lu­mal­lia on hyödyn­netty tähän mennessä lähinnä Mood­lesta oppi­mis­da­taa kerää­vien ja visua­li­soi­vien kurs­si­to­teu­tus­ten kohdalla. Malli itses­sään on kuiten­kin oppi­mi­sym­pä­ris­tö­riip­pu­ma­ton ja sitä voidaan lähtö­koh­tai­sesti hyödyn­tää sellai­se­naan myös sellai­sen kurs­si­to­teu­tuk­sen kohdalla, jossa digi­taa­li­set jalan­jäl­jet synty­vät pitkälti perin­teis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ulko­puo­lella. Suun­nit­te­lu­mal­lin tasojen 3-5 kautta määrit­ty­vät ne ympä­ris­töt, joista oppi­mis­da­taa kunkin toteu­tuk­sen kohdalla haetaan. Kun lähde­tään hyödyn­tä­mään suun­nit­te­lu­mal­lia, on kuiten­kin oleel­lista tietää, mitkä asiat ovat ylipää­tään tekni­sesti poimittavissa/saatavilla kysei­sistä työka­luista. Tähän tarvi­taan joko omaa teknistä osaa­mista tai tekni­sen toteut­ta­jan kanssa tapah­tu­vaa yhteistarkastelua.

Suun­nit­te­lu­mal­lin hyödyn­tä­mi­nen tarvit­ta­vien visua­li­soin­tien määrittelemiseksi

Suun­nit­te­lu­vai­heessa päädyimme yhdessä tekni­sen toteut­ta­jan kanssa sisäl­lyt­tä­mään mukaan Azure DevOps-projek­tin­hal­lin­taym­pä­ris­tön sekä OneDrive-tiedos­ton­hal­lin­nan. Azure DevOps-ympä­ris­tön kautta haimme etenkin aktii­vi­suus­tie­toa siitä, kuinka usein ja kuinka paljon kehi­tys­tii­mien jäsenet hyödyn­tä­vät tehtä­vän­hal­lin­taan ja version­hal­lin­taan käytet­tyjä työka­luja eli tekevät varsi­naista kehi­tys­työtä tai tuot­tee­no­mis­ta­jan roolin ollessa kyseessä yllä­pi­tä­vät kehi­tet­tä­vän tuot­teen kehi­tys­jo­noa. Scrum­mas­te­rin työs­ken­te­lyä tarkas­tel­tiin puoles­taan etenkin Azure DevOps-ympä­ris­tön Wiki-osioon synty­vien merkin­tö­jen kautta.

OneDrive-tiedos­ton­hal­lin­taa puoles­taan käytet­tiin kurs­silla ohjaa­ja­ta­paa­mis­ten muis­tioi­den tallen­ta­mi­seen. Muis­tioista auto­maat­ti­sesti haetun ja koos­te­tun tiedon kautta halusimme ohjaa­jina saada nopeasti hahmo­tet­ta­vaa yleis­ku­vaa opis­ke­li­joi­den osal­lis­tu­mi­sesta yhtei­siin tapaa­mi­siin, aktii­vi­suu­des­taan kehi­tys­blo­ginsa täyt­tä­mi­sessä sekä ylei­sestä aktii­vi­suu­des­taan kehi­tys­tii­minsä jäse­nenä. Discord-pika­vies­tin­tä­työ­ka­lussa tapah­tu­van kehi­tys­tii­min sisäi­sen kommu­ni­kaa­tion tarkas­telu jätet­tiin kokei­lun ulko­puo­lelle tekni­sistä syistä johtuen. 

Projek­ti­kurs­sin ohjaa­jan tarvit­se­mat tiedot yksit­täi­sen ryhmän ja sen yksit­täi­sen jäsenen akti­vi­tee­teista ovat olleet jo aiem­missa kurs­si­to­teu­tuk­sissa olemassa ja ohjaa­jan haet­ta­vissa ilman visua­li­soin­te­ja­kin. Nämä tiedot hajau­tu­vat kuiten­kin eri ympä­ris­töissä sijait­se­viin erilai­siin doku­ment­tei­hin ja näky­miin, mistä syystä niiden koko­nais­val­tai­nen ja nopea suora tarkas­telu on ollut hyvin haas­ta­vaa ja työlästä. Keskei­nen tavoite suun­ni­tel­luille visua­li­soin­neille oli, että ne antai­si­vat nopean keski­te­tyn havain­nol­li­sen yleis­nä­ky­män yksit­täi­sen ryhmän ja sen yksit­täi­sen jäsenen akti­vi­teet­tei­hin tietyllä valit­ta­vissa olevalla aika­vä­lillä projek­ti­kurs­sin puit­teissa tapah­tu­van kehi­tys­työn aikana. 

Kuvassa 1 on ote käyt­tä­mäs­tämme suun­nit­te­lu­mal­lista niiden tieto­tar­pei­den osalta, joita tunnis­timme Azure DevOps-ympä­ris­töön liit­tyen. Kuvassa 2 on puoles­taan ote niistä tieto­tar­peita, joita tunnis­timme ohjaus­ta­paa­mi­siin liit­tyen, sekä näiden tieto­tar­pei­den pohjalta hahmo­tel­tuja visua­li­soin­teja. Kun olimme ennen kurs­si­to­teu­tuk­sen alkua tunnis­ta­neet projek­ti­kurs­sin tieto­tar­peet ja määri­tel­leet niiden pohjalta tarvit­se­mamme visua­li­soin­nit, oli aika siirtyä toteu­tus- ja hyödyn­tä­mis­vai­hei­siin. Näitä vaiheita kuva­taan artik­ke­li­sar­jan tule­vissa osissa.

Tekstaulukko, jonka vasemmassa sarakkeessa kysymykset Mitä haluat tietää, Miksi haluat tietää sen ja Miten jälkiin liittyvä data on esitettävä, että se kertoo mitä haluat tietää
Kuva 1. Azure DevOp­siin liit­ty­vien tieto­tar­pei­den suun­nit­te­lua suun­nit­te­lu­mal­lin avulla (osia mallin riveistä rajattu pois kuvasta).
Tekstitaulukko jonka vasemmassa sarakkeessa kysymykset Mitä haluat tietää, ja Miten jälkiin liittyvä data on esitettävä, että se kertoo mitä haluat tietää
Kuva 2. Ohjaus­ta­paa­mi­siin liit­ty­vien tieto­tar­pei­den suun­nit­te­lua suun­nit­te­lu­mal­lin avulla (osia mallin riveistä rajattu pois kuvasta).

Kirjoit­ta­jat:

Anssi Gröhn, lehtori, Älykäs ohjaus -hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

Seppo Neva­lai­nen, lehtori, Älykäs ohjaus -hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu