Karelia pärjäsi hyvin avoimen tieteen ja tutki­muk­sen seuran­nassa – työ avoi­muu­den edis­tä­mi­seksi jatkuu

Vuonna 2022 avoimen tieteen ja tutki­muk­sen (AVOTT) seuranta toteu­tet­tiin ensim­mäistä kertaa korkea­kou­lu­jen ja tutki­musor­ga­ni­saa­tioi­den yhteis­työnä luodun seuran­ta­mal­lin avulla. Seuran­nan tulos­ten perus­teella suoma­lai­set ammat­ti­kor­kea­kou­lut ovat sitou­tu­neita avoimen tieteen edis­tä­mi­seen: suurin osa sijoit­tui ylim­mille tasoille neljä tai viisi. Kare­lian avoi­muu­den tasoksi arvioi­tiin neljä. Avaamme tässä artik­ke­lissa AVOTT-seuran­nan taustaa, sen toteu­tusta sekä tulok­sia niin Kare­lissa kuin laajem­min ammattikorkeakoulukentällä.

Tutki­mus­tieto avoi­mesti kaik­kien hyödynnettäväksi

Suoma­lai­set korkea­kou­lut ja tutki­mus­lai­tok­set ovat sitou­tu­neet toimin­nas­saan euroop­pa­lai­seen avoimen tieteen ja tutki­muk­sen (Open Science) peri­aat­tei­siin. Tahto­tila avoimen tieteen ja tutki­muk­sen, tai ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen osalta konkreet­ti­sem­min avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin, edis­tä­mi­seen, on ilmaistu alle­kir­joit­ta­malla Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen julis­tus, jossa sitou­du­taan avoi­muutta edis­tä­viin peri­aat­tei­siin. Julis­tuk­sen on alle­kir­joit­ta­nut tähän mennessä 72 orga­ni­saa­tiota ja 86 yksi­tyis­hen­ki­löä. Julis­tuk­sen alle­kir­joit­ta­mi­sen lisäksi Kare­liassa on tehty jo vuonna 2017 päätös avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin peri­aat­tei­den sovel­ta­mi­sesta Kare­lian toiminnassa.

Koska termit ”tiede” ja “tutki­mus” eivät sovi suora­nai­sesti kuvaa­maan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen toimin­taa, on sovittu, että ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen osalta puhu­taan avoimen tieteen ja tutki­muk­sen sijasta avoi­mesta toimin­ta­kult­tuu­rista. Avoin toimin­ta­kult­tuuri sisäl­tää julis­tuk­sen mukais­ten tavoit­tei­den edis­tä­mi­sen ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen toimin­nassa. Tavoit­teet voidaan tiivis­tää niin, että kaikki tuotettu tieto pyri­tään saamaan avoi­mesti saata­ville ja hyödyn­net­tä­väksi kaik­kien haluk­kai­den käyt­töön mm. avoimen julkai­se­mi­sen sekä tutki­musai­neis­to­jen, -mene­tel­mien ja -tulos­ten avaa­mi­sen kautta. Tutki­mus­toi­min­nassa, johon luetaan sekä TKI-toiminta että opin­näy­te­työt, nouda­te­taan hyvän tieteel­li­sen käytän­nön peri­aat­teita. Lisäksi edis­tämme oppi­mi­sen ja oppi­ma­te­ri­aa­lien avoi­muutta esimer­kiksi julkai­se­malla aineis­toja kansal­li­sessa Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tossa Tämä tavoite tukee myös suoma­lai­sen korkea­kou­lu­yh­tei­sön Digi­vi­sio 2030 -hank­keen toimeenpanoa.

Uuden­lai­nen avoi­muu­den seurantamalli

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on arvioi­nut korkea­kou­lu­jen avoi­muu­den tasoa ns. kypsyys­ta­soar­vioin­tina vuosina 2015, 2016 ja 2019. Arviointi on perus­tu­nut korkea­kou­lu­jen saata­villa oleviin sitou­muk­siin sekä ohjeis­tuk­siin. Vuonna 2020 avoi­muu­den seuranta ja seuran­tain­di­kaat­to­rei­den määrit­tely annet­tiin suoma­lai­selle tiedeyh­tei­sölle. Tätä työtä on koor­di­noi­nut Tieteel­lis­ten seurain valtuus­kunta (TSV). Myös ammat­ti­kor­kea­kou­lut ovat olleet edus­tet­tuina seuran­taa valmis­tel­leessa työryhmässä.

Vuonna 2022 avoi­muu­den kypsyys­ta­son arviointi toteu­tet­tiin uudella tavalla ns. AVOTT-seuran­tana. Seuran­nassa aineis­tona käytet­tiin jo olemassa olevaa vertai­lu­kel­poista tietoa, joka on koottu kansal­li­seen tutki­mus­tie­to­va­ran­toon. Tämän indi­kaat­to­ri­tie­don lisäksi seuranta koostui korkea­kou­luille suun­na­tusta verk­ko­ky­se­lystä.  Indi­kaat­to­rei­den ja kyselyn perus­teella määri­tel­tiin orga­ni­saa­tioille niiden avoi­muu­den profii­lit sekä avoimen tieteen ja tutki­muk­sen taso.

Seuranta kohdis­tui neljään avoi­muu­den osa-aluee­seen: toimin­ta­kult­tuu­rin, julkai­se­mi­sen, aineis­to­jen sekä infra­struk­tuu­rien avoi­mu­teen sekä avoi­meen oppi­mi­seen. Tietoja kerät­tiin määräl­lis­ten indi­kaat­to­rien lisäksi erityi­sesti eri osa-aluei­siin liit­ty­vistä ohjaa­vista doku­men­teista ja palve­luista. (Lahti­nen, Pääl­ly­saho & Marja­maa 2022.)

Pyrdämidikuvio jossa ylhäältä alas teksti: taso, avoimuuden profiilit, avoimuuden indikaattorit
Kuvio 1. AVOTT-seuran­nan osa-alueet ja indi­kaat­to­rit. Lähde: Avointiede.fi

Avoimen tieteen seuran­nan tulokset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut sijoit­tui­vat koko­nais­tu­lok­sessa pääasiassa tasoille viisi (39 %) ja neljä (39 %). Taso viisi edel­lytti, että jokai­nen seuran­nan osa-alueista oli vähin­tään tasolla kolme. Karelia arvioi­tiin seuran­ta­mal­lissa avoi­muu­den tasolle neljä. Edel­li­sessä arvioin­nissa vuonna 2019 Karelia ylsi korkeim­malle tasolle viisi.

Kuviossa 2 on esitetty Kare­lian tulok­set osa-alueit­tain kaik­kiin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ylei­seen tasoon verrattuna:

Pylväsdiagrammi jossa neljä pylvästä: Toimintakulttuuri, Julkaiseminen, Aineisto ja infrastruktuurit, Oppiminen
Kuvio 2. Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen osa-aluei­den tulok­set Kare­liassa. Lähde: Tiedejatutkimus.fi

Kuviosta voidaan todeta, että Karelia saavutti vähin­tään tason kolme sekä avoi­messa toimin­ta­kult­tuu­rissa, julkai­se­missa että avoi­missa tutki­musai­neis­toissa. Avoin oppi­mi­nen sen sijaan arvioi­tiin tasolle kaksi.

Avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin osalta ammat­ti­kor­kea­kou­lut jäivät pääsään­töi­ses­ti­ta­soille 2-3. Osioissa huomioi­tiin mm. urake­hi­tyk­seen ja tutki­jan vastuul­li­seen arvioin­tiin liit­ty­viä käytän­teitä, jotka eivät ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen toimin­nassa ole yhtä merki­tyk­sel­li­siä kuin yliopis­toissa. (Lahti­nen, Pääl­ly­saho & Marja­maa 2022). Ammat­ti­kor­kea­kou­luissa, kuten myös Kare­liassa, on lähetty tuke­maan tutki­ja­nu­ra­pol­ku­jen kehit­ty­mistä osana amma­til­li­sen osaa­mi­sen kehit­tä­mistä. Tutki­ja­nu­ra­po­lun tavoit­teena on kasvat­taa ammat­ti­kor­kea­kou­lun osaa­mis­pää­omaa yhä enemmän myös tohto­ri­kou­lu­tuk­sen omaa­villa henki­löillä, erityi­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lun profilaatioaloilla. 

Avoin julkai­se­mi­nen on ammat­ti­kor­kea­kou­luissa ollut erin­omai­sella tasolla jo vuosia. Vuonna 2021 Kare­lian henki­lös­tön tuot­ta­mista julkai­suista 97% julkais­tiin avoi­missa julkai­su­ka­na­vissa. Olikin yllätys, että AVOTT-seuran­nan tulok­sissa Kare­lian julkai­se­mi­nen jäi tasolle kolme. Selitys löytyy arvioin­nissa käytey­tyistä tuotok­sista, joihin lasket­tiin rinnak­kais­tal­len­net­tu­jen julkai­su­jen määrä (Lahti­nen, Pääl­ly­saho & Marja­maa 2022). Kare­liassa rinnak­kais­tal­len­nus­ten määrä on vähäi­nen, sillä julkai­sut ovat jo lähtö­koh­tai­sesti avoimia, jolloin julkai­su­jen rinak­kais­tal­len­nusta ei tarvita.

Aineis­to­jen ja infra­struk­tuu­rien avoi­muutta tarkas­tel­tiin seuran­nassa niitä ohjaa­vien doku­ment­tien ja tarjot­ta­vien palve­lu­jen pohjalta.  Määräl­li­siä tietoja, kuten avat­tuja tutki­musai­neis­toja luku­mää­riä, ei seuran­nassa mitattu. Ammat­ti­kor­kea­kou­lut olivat tässä osiossa pääsään­töi­sesti tasoilla 4-5.

Avoimen oppi­mi­sen tasoissa hajon­taa oli enemmän. Seuran­nassa oppi­mi­sen avoi­muutta arvioi­tiin ohjaa­vien doku­ment­tien, palve­lui­den ja tuotos­ten perus­teella. Tuotok­sia arvioi­tiin aoe.fi -palve­luun tallen­net­tu­jen oppi­ma­te­ri­aa­lien määrällä. Kaikissa ammat­ti­kor­kea­kou­luissa oppi­ma­te­ria­lien avoi­muutta linjaa­via doku­ment­teja ei ole vielä laadittu, ja avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien määrä on vähäi­nen. (Lahti­nen, Pääl­ly­saho & Marja­maa 2022). Tämä selit­tää myös Kare­lian jäämistä tasolle kaksi.

AVOTT -seuran­nan tulok­set on julkaistu kansal­li­sessa Tiedejatutkimus.fi -portaa­lissa. Seuraava kansal­li­nen AVOTT-seuranta toteu­te­taan vuonna 2024.

Työ avoi­muu­den edis­tä­mi­seksi jatkuu – huomio avoi­meen oppimiseen

Kare­liassa avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin edis­tä­mi­nen on jatku­vaa toimin­taa ja se liittyy korkea­kou­lun ydin­teh­tä­viin eli koulu­tuk­seen ja TKI-toimin­taan, sekä niihin liit­ty­viin proses­sei­hin. Kare­liassa toimii ATT-koor­di­naa­tio­ryhmä, jonka tehtä­vänä on edistää avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin kehit­tä­mistä. Työryh­mässä on edus­ta­jat TKI-, kirjasto- ja henki­lös­tö­pal­ve­luista sekä tieto­hal­lin­nosta ja koulu­tuk­sesta (ml. tutki­museet­ti­nen tuki­hen­kilö). Lisä­tie­toa Kare­lian ATT-käytän­nöistä löytyy sekä Kare­lian intra­net– että inter­net­si­vuilta.

AVOTT-kysely toimi hyvänä pohjana Kare­lian avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin arvio­mi­selle ja tule­vien kehit­tä­mis­koh­tei­den määrit­tä­mi­selle. Vuonna 2023 keski­tymme Kare­liassa erityi­sesti avoimen oppi­mi­sen, tutki­musin­fra­struk­tuu­rien avoi­muu­den sekä tutki­jan tieto­jen avoi­muu­den edis­tä­mi­seen. Koulu­tusta näihin aihei­siin on tarjolla koko henkilöstölle.


Kirjoit­ta­jat:

Anne Ilvonen, tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu