Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Älykästä tuotantoa

Milloin digivi­siosta tulee digitodellisuutta?

Valta­kun­nal­linen Digivisio 2030 -hanke on käynnis­tynyt 2021. Tulevai­suu­dessa yhteis­kun­tamme tarvitsee yhä monipuo­li­sempaa osaamista. Digivisio 2030 –hankkeessa kaikki suoma­laiset korkea­koulut raken­tavat yhdessä oppimi­selle tulevai­suutta. Tavoit­teena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipe­da­go­giikan jatkuva kehit­tä­minen ja jossa jokainen meistä voi helpommin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttu­vassa maail­massa” (Digivisio 2030). 

Tässä artik­ke­lissa esittelen konkreet­tisia asioita, joita kehitämme Kareliassa Digivisio 2030 -hankkeen ja digipe­da­go­giikan ympärillä. Vuoden 2023 aikana luomme Kareliassa mahdol­li­simman monelle mahdol­li­suuden konkreet­tiseen toimintaan Digivision parissa.

Non-formaalin ja infor­maalin oppimisen pilotista ponnah­dus­lauta mikro-oppimisen maailmaan

Karelia on mukana Digivision non-formaalin ja infor­maalin koulu­tus­tar­jonnan 1.0 pilotissa. Karelian lisäksi mukana verkos­tossa ovat Savonia ja UEF. Koulu­tus­tar­jontaa kutsutaan mikro-oppimi­seksi ja koulu­tukset voivat olla mm. podcasteja, videoita, pelejä ja osia suurem­mista opinto­ko­ko­nai­suuk­sista. Kyseessä on alle 1 opinto­pisteen kokonai­suudet. Jokainen Karelian opettaja voi tuottaa osioita koulutustarjontaan.

Pilotin vastuu­hen­kilönä Kareliassa on erikois­suun­nit­telija Mervi Lätti. Mikro-opinnot ovat hyödyl­lisiä erityi­sesti Karelian ulkopuo­lella toimi­ville oppijoille, kuten yrityk­sille, eri koulujen oppijoille, työnha­ki­joille ja itsensä sivis­tä­jille. Osaamista tulee päivittää ja kehittää myös tutkin­tojen jälkeen. Kaikki oppijat eivät välttä­mättä hae opinto­pis­teitä tai heillä ei ole aikaa pitkiin koulu­tuksiin. Näihin osaamisiin sopivat erinomai­sesti lyhyet täsmä­kou­lu­tukset. Oppija voi hakea mikro-oppimisen sisältöjä yhdeltä tarjot­ti­melta ja asioita voi opiskella omassa tahdissa.

Karelian jatkuvan oppimisen yksikkö koordinoi mikro-oppimisen kokonai­suuksia sekä tuki- ja tuotan­to­tiimin kehit­tä­mis­työ­pajoja. Jatkuvan oppimisen yksikössä joudutaan pohtimaan entistä enemmän ulkopuo­listen oppijoiden tarpeita ja sitä, minkä­lai­sesta tarjon­nasta oppijat hyötyisivät.

Mikro-opintoja voidaan koostaa Karelian koulu­tusten jo olemassa olevista opinnoista, tai rakentaa uusia, itsenäisiä opinto­ko­ko­nai­suuksia. Kokonai­suuden raken­ta­minen vaatii koulu­tuk­silta lukuvuo­sit­taista suunnit­telua ja tarjonnan määrit­tä­mistä koko Karelian tasolla. Jo suunnit­te­lu­vai­heessa on hyvä pohtia, miten oppija saa halutessaan kerättyä suurempia oppimis­ko­ko­nai­suuksia samasta aihepii­ristä. Hanke­toi­minnan kannalta mikro-opintojen tuotta­minen on uuden­lainen tapa kertoa hankkeiden tärkeistä sisällöistä.

Opintojen toteu­tuk­sissa on huomioitava laadukkuus. Karelian tuki- ja tuotan­to­tiimin toimintaa pyritään vuoden 2023 aikana vakinais­tamaan niin, että se tukee mahdol­li­simman hyvin opettajia ja hanke­toi­mi­joita tuottamaan laaduk­kaita opinto­ko­ko­nai­suuksia. Tuki- ja tuotan­to­tiimin raken­ta­minen vaatii koko Karelian tasolla toiminnan proses­si­ku­vauksen ja toimin­taohjeen asian selkeyttämiseksi.

Digita­li­saation kokonai­sark­ki­teh­tuuri tueksi kehittämistyöhön

Kareliassa tullaan tänä vuonna päivit­tämään digita­li­saation kehit­tä­mis­suun­ni­telman, jossa linjataan Karelian kokonai­sark­ki­teh­tuuria Digivision suuntai­sesti. Tämä on tärkeää siksi, että jo nyt useat TKI-hankkeet sekä erilaiset kehit­tä­mis­toimet sisäl­tävät digita­li­suuteen liittyviä tavoit­teita. Tavoit­teena on, että TKI-hankkeet sekä erilaiset kehit­tä­mis­toimet olisivat linjassa Karelian kokonai­sark­ki­teh­tuurin kanssa. 

Kareliassa on menossa monia digita­li­saa­tioon liittyviä hankkeita, kuten Kyvykkyys -, Tulevai­suuden työ – ja Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeet. Kokonai­sark­ki­teh­tuuri selkeyttää kaikkien toimi­joiden työtä ja linjaa jatkossa hanke­suun­nit­telua. Kokonai­sark­ki­teh­tuurin raken­ta­miseen tarvitaan sekä ICT:n että digipe­da­go­giikan osaajia, koska digitaa­liuus tulee olemaa yksi merkit­tä­vim­mistä muutok­sista koulu­tus­jär­jes­tel­mis­sämme. Digita­li­saation kehit­tä­mis­suun­ni­telman työstä­miseen tullaan nimeämään erillinen työryhmä.

Pedago­giikka ja jatkuva uudistuminen

Pedago­ginen kehit­tä­minen nousee digita­li­saa­tiossa merki­tyk­sel­li­seksi jo opiske­li­ja­mää­rienkin suhteen. Digivisio 2030 -hankkeessa on tavoit­teena luoda kaikkien korkea­kou­lujen yhteinen opinto­tar­jotin, josta oppijat voivat hakea heitä kiinnos­tavia opintoja.  Opintojen tulee olla laaduk­kaita ja niiden tulee noudattaa Digivision tarjot­ti­melle yhtei­sesti määri­teltyjä laatukriteereitä.

Digivisio 2030 -hanke tarjoaa pedago­gisen kehit­tä­misen tueksi erilaisia studioita, webinaareja ja koulu­tuksia, joihin kaikki halukkaat voivat osallistua. Karelia järjestää myös omia koulu­tuksia ja työpajoja pedago­giikan kehit­tä­miseen liittyen. Kareliassa on luotu todella hyvät Peda-akatemian sivut Karelia-intraan, josta opettaja saa erinomaista tietoa kehit­täessään verkko-opintojaan. Kareliassa pedago­gisen kehit­tä­misen vastuu­hen­ki­löiksi on nimetty opettaja Maarit Ignatius ja opetus­tek­no­logia-asian­tuntija Minna Rokkila.

Oppijan ohjaus korostuu entistä enemmän

Ohjaus on yksi tärkeim­mistä digipe­da­go­giikan kehit­tä­mis­koh­teista. Ohjauksen tulee olla saavu­tet­tavaa, oikea-aikaista sekä riittävän yksilöl­listä. Tekno­logian avulla voidaan tukea ohjausta, mutta kokonai­suu­dessaan ohjauksen tulee olla opettajien tuottamaa. Opettajien työ on entistä enemmän ohjaavaa toimintaa. Digitaa­liset menetelmät ohjaavat tunnis­tamaan oppijan tarpeita, jolloin opetta­jilta säästyy aikaa enemmän yksilöl­liseen ohjaukseen ja sen oikeaan ajoitukseen.

Opintojen arvioin­nista kimmoke oppijan sitoutumiseen

Arviointi on toinen tärkeä verkko­pe­da­go­gisen kehit­tä­misen osio. Arvioinnin tavoite on oppijan sitout­ta­minen ja motivointi. Sitout­ta­minen voidaan mahdol­lista eri välineillä, niin että oppimista on helppo toteuttaa. Nykyisin arviointia voidaan toteuttaa monin eri keinoin esim. tekoälyn avulla tai pelil­lis­tä­mi­sellä. Kun pyritään suuriin opiske­li­ja­määriin, on arvioinnin oltava myös raken­teel­li­sesti opettajan työtä helpot­tavaa. Tekoäly ei pysty vielä tekemään arviointia täydel­li­sesti, mutta se säästää opettajan työaikaa. Tekoälyn käyttö arvioin­nissa sisältää aina koulu­tuksen järjes­täjän eettisen vastuun. Pelil­lis­tä­mi­sellä voidaan tehostaa tavoit­teel­li­suutta esim. niin, että oikein vastatut kertaus­ky­sy­mykset näkyvät hyväksyttynä/ hylättynä väripalkkina.

Osaamis­merk­ki­jär­jes­telmää voidaan käyttää osaamisen kehit­tä­mi­sessä hyödyksi. Osaamis­merkki voi osoittaa jonkin erityis­asian merki­tystä, joka ei näy muun suori­tuksen osuudessa selkeästi. Osaamis­merkkejä voidaan käyttää myös opinto­pis­teiden rinnalla. Osaamis­merkkien avulla voidaan oppijaa mm. motivoida, sitouttaa, tunnustaa oppimista, saavu­tusten näkyväksi tekemistä. Osaamis­mer­keistä on tulossa Karelian verkko­si­vuille enemmän tietoa. Vastuu­hen­kilönä toimii jatkuvan oppimisen suunnit­telija Katja Hirvonen.

Myös erilaiset oppimi­sa­lustat motivoivat oppijoita

Kareliaan on hankittu digitaa­lisia alustoja, joilla voidaan tarjota erilaisia koulu­tuksia. Videoita löytyy Karelialla YouTube-alustalta ja podcasteja Soundclou­dista. Kevään 2023 aikana on tulossa uusi Moodle-oppimi­sym­pä­ristö, joka mahdol­listaa helpon kirjau­tu­misen alustalle. Lisäksi Karelialla on uusi Jatkuvan oppimisen alusta Eduplan ELLA, josta löytää helposti hakemansa opinto­jaksot avain­sa­nojen avulla.

Missä mennään Digivisio 2030 -hankkeessa?

Karelia on tehnyt ensim­mäisen muutos­oh­jel­ma­suun­ni­tel­ma­ver­sionsa.  Se löytyy Karelian Digivisio 2030 Teams-alustalta. Digivision 2030 -hankkeen opera­tii­visena yhteys­hen­kilönä toimii Kareliassa koulu­tuksen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenonen. Hänen tehtä­vänään on hankkeen hallin­nol­linen vastuu.  

Muutos­koor­di­naat­torin toiminta on toimin­nal­lisen muutoksen ja muutos­joh­ta­misen koordi­nointia. Toimin muutos­koor­di­naat­torina tämän kaiken Digivi­sioon liittyvän toiminnan välimaas­tossa.  Kokoan Karelialle tärkeät Digivi­sioon liittyvät tavoitteet, aikatau­lutan toimintoja, fasilitoin toimintaa ja pyrin kehit­tämään tärkeitä osa-alueita Kareliassa. Toimin myös tiiviisti yhteis­työssä TKI-hankkeiden kanssa. Kevään aikana järjes­tämme digiaa­mu­kah­vi­ti­lai­suuksia, jalkau­dumme kampuk­sille ja koulu­tuksiin. Pyrimme muodos­tamaan kuvaa, miten digitaa­lisuus ymmär­retään meillä Kareliassa. Tässä artik­ke­lissa olen kuvannut Digivi­sioon konkreet­ti­sesti liittyviä asioita. Tulevaisuus näyttää, mitä muita asioita ja toimintoja kehitämme Kareliassa Digivisio 2030 -sateen­varjon alla.

Digivi­siossa ei ole kyse ainoastaan hankkeesta, vaan tulevai­suuden työsken­te­ly­ta­vasta. Kaikki korkea­koulut katsovat nyt digilasien läpi tulevai­suuteen. Digivisio 2030 -hankkeessa 38 korkea­koulua tekee entistä enemmän yhdessä kehit­tä­mistä digitaa­li­suuden eri alueilla. Me yhdessä teemme digivi­siosta todel­li­suutta. Karelia on kirjannut omaan muutos­oh­jel­ma­suun­ni­telmaan Digivisio 2030 -visionsa näin:

”Karelia on arvos­tettu, innova­tii­vinen ja strate­gi­sesti verkos­toi­tunut digitaa­lisen opetuksen ja oppimisen osaaja. Karelian opinnot tuovat lisäarvoa maamme korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille strate­gi­silla vahvuusa­lueil­lamme. Henki­löstön digio­saa­minen on vahvaa. Karelia on tunnettu laaduk­kaista digitaa­lisen oppimisen opinnoista ja opiske­li­joiden palve­lu­ko­kemus on erinomainen.”


Kirjoittaja:

Anna-Riitta Mikkonen, koulu­tus­pääl­likkö, muutos­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­lissa on käytetty tausta-aineistona Digivisio 2030 -hankkeen tuottamia materi­aaleja. Materi­aa­leihin voit tutustua Digivision sivuilla.

Artik­ke­likuva: Digivisio