Muis­ti­sai­raus työi­käi­senä – työssä jatka­mi­sen mahdollisuudet 

Työi­käi­senä muis­ti­sai­rau­teen sairas­tu­nut siirtyy diag­noo­sin saatu­aan taval­li­sim­min eläk­keelle. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Muisti ja työ -hank­keessa tarkas­tel­tiin asiaa toiselta kantilta ja selvi­tel­tiin, millai­sia työssä jatka­mi­sen mahdol­li­suuk­sia on olemassa vaih­toeh­tona eläkkeelle. 

Työssä jatka­mi­sen mahdol­li­suuk­sia selvi­tet­tiin erityi­sesti työn ja työpaik­ko­jen näkö­kul­masta. Kirjal­li­suus­kat­sauk­sen ja pohjois­kar­ja­lai­sille yrityk­sille ja orga­ni­saa­tioille tehdyn kyselyn ja haas­tat­te­lu­jen perus­teella kävi ilmi, että työi­käis­ten muis­ti­sai­rau­det ovat tois­tai­seksi työelä­mässä vähän tunnettu ja tunnis­tettu asia niin meillä kuin kansainvälisestikin. 

– Työyh­tei­söissä on tiedon puutetta ja voi olla myös kiel­tei­siä asen­teita muis­ti­sai­rau­teen sairas­tu­neita ihmisiä kohtaan. Sairas­tu­mi­seen voi yhä liittyä häpeää ja sitä voi olla vaikea ottaa puheeksi. Muis­ti­sai­rau­teen sairas­tu­nut voi kokea kohte­lun työpai­kalla epäoi­keu­den­mu­kai­sena, kertoo yliopet­taja Tuula Kukkonen.

Työssä jatka­mi­nen on mahdol­lista, kun sairas­tu­neella on riit­tä­västi kykyjä työteh­tä­vänsä suorit­ta­mi­seen, hänelle anne­taan mahdol­li­suus jatkaa ja häntä myös tarvit­ta­villa tavoilla tuetaan.

Työpai­koilla tarvi­taan tietoa ja vahvem­paa tietoi­suutta sekä uuden­laista osaa­mi­sen vahvis­ta­mista. Erityi­sesti kaiva­taan työpaik­ko­jen arkeen sopivia osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja tietoi­suu­den vahvis­ta­mi­sen keinoja. On tarvetta myös poliit­ti­sille päät­tä­jille ja ns. suurelle ylei­sölle kohden­ne­tusta tiedosta. 

Muisti ja työ -hank­keessa on tuotettu artik­ke­leita, blogi­teks­tejä ja podcas­teja sekä verk­ko­jul­kaisu:  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-378-6

Muisti ja työ – työi­käis­ten muis­ti­ter­veys ja työssä jatka­mi­nen 1.3.–31.12.2022  Hanketta rahoitti Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto AKKE-rahoi­tuk­sella, joka tukee aluei­den kestä­vää kasvua ja elinvoimaa.