Categories
Uutiset

Muisti­sairaus työikäisenä – työssä jatka­misen mahdollisuudet 

Työikäisenä muisti­sai­rauteen sairas­tunut siirtyy diagnoosin saatuaan taval­li­simmin eläkkeelle. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Muisti ja työ -hankkeessa tarkas­teltiin asiaa toiselta kantilta ja selvi­teltiin, millaisia työssä jatka­misen mahdol­li­suuksia on olemassa vaihtoehtona eläkkeelle. 

Työssä jatka­misen mahdol­li­suuksia selvi­tettiin erityi­sesti työn ja työpaik­kojen näkökul­masta. Kirjal­li­suus­kat­sauksen ja pohjois­kar­ja­lai­sille yrityk­sille ja organi­saa­tioille tehdyn kyselyn ja haastat­te­lujen perus­teella kävi ilmi, että työikäisten muisti­sai­raudet ovat toistai­seksi työelä­mässä vähän tunnettu ja tunnis­tettu asia niin meillä kuin kansainvälisestikin. 

– Työyh­tei­söissä on tiedon puutetta ja voi olla myös kielteisiä asenteita muisti­sai­rauteen sairas­tu­neita ihmisiä kohtaan. Sairas­tu­miseen voi yhä liittyä häpeää ja sitä voi olla vaikea ottaa puheeksi. Muisti­sai­rauteen sairas­tunut voi kokea kohtelun työpai­kalla epäoi­keu­den­mu­kaisena, kertoo yliopettaja Tuula Kukkonen.

Työssä jatka­minen on mahdol­lista, kun sairas­tu­neella on riittä­västi kykyjä työteh­tä­vänsä suorit­ta­miseen, hänelle annetaan mahdol­lisuus jatkaa ja häntä myös tarvit­ta­villa tavoilla tuetaan.

Työpai­koilla tarvitaan tietoa ja vahvempaa tietoi­suutta sekä uuden­laista osaamisen vahvis­ta­mista. Erityi­sesti kaivataan työpaik­kojen arkeen sopivia osaamisen kehit­tä­misen ja tietoi­suuden vahvis­ta­misen keinoja. On tarvetta myös poliit­ti­sille päättä­jille ja ns. suurelle yleisölle kohden­ne­tusta tiedosta. 

Muisti ja työ -hankkeessa on tuotettu artik­ke­leita, blogi­tekstejä ja podcasteja sekä verkko­jul­kaisu:  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-378-6

Muisti ja työ – työikäisten muisti­terveys ja työssä jatka­minen 1.3.–31.12.2022  Hanketta rahoitti Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto AKKE-rahoi­tuk­sella, joka tukee alueiden kestävää kasvua ja elinvoimaa.