Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Vieläkö tarvitaan face to face -tutustumismatkoja?

Joukko Sote Hyte Living Lab – Yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-Karja­lassa -hankkeen työryhmän jäseniä ja yhteis­työ­kump­pa­neita vieraili joulukuun alussa Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa (SeAMK). Bench­markkaus-matkan tavoit­teena oli tutustua Seinä­joella luotuun Sote Living Lab -malliin.

Miksi Seinä­joelle?

Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­koulun Yhteis­ke­hit­tä­mi­sellä innovaa­tioita – SOTE Living Lab- hankkeen toiminta on alkanut syyskuussa 2021 ja jatkuu elokuun 2023 loppuun asti. Seinäjoki valikoitui tutus­tu­mis­koh­teeksi yhtene­väisten hanke­ta­voit­teiden vuoksi. Lisäksi SeAMK:n Living Lab -hanke lähestyy loppu­vai­hettaan ja tästä syystä oli mielen­kiin­toista päästä kuulemaan, millaisia ajatuksia hankkeen aikana on syntynyt, ja millaisia käytäntöjä ja ympäristöjä hankkeessa on toteutettu.

Matkan suunnit­te­lu­vai­heessa pohdittiin, onko meidän tarpeen tavata seinä­jo­ke­laiset paikan päällä, vai onnis­tuisiko tapaa­minen ja kuulu­misten vaihto etäyh­tey­dellä, kuten kuluneet lähivuodet ovat meidät pakote­tusti opettaneet toimimaan. Vastaus tähän kysymykseen löytyy lukemalla tämä artikkeli loppuun asti.

Ryhmäkuva jossa 10 henkilöä oppilaitosympäristössä
SeAMK:n hanke­väkeä ja vierai­li­joita simulaa­tio­ti­lassa kuule­massa yliopettaja Mari Salminen-Tuomaalan kokemuksia simulaa­tio­ym­pä­ris­töjen monipuo­li­sista käyttö­mah­dol­li­suuk­sista. Kuva: Piia Repo.

Matka on pitkä ja luminen on tie…

Fyysi­sesti Seinäjoki sijaitsee Länsi-Suomessa yli 400 kilometrin etäisyy­dellä Joensuusta. Kulku­vä­li­neek­semme valikoitui eri vaihtoeh­tojen jälkeen Savo-Karjalan linjan pikku­bussi, jolla kymmen­hen­kinen seuru­eemme lähti matkaan torstaina puolen päivän aikaan. Erinomainen kuljet­ta­jamme Pekka takasi meille mahdol­li­suuden rauhal­liseen työsken­telyyn matkan aikana hankkeen teemojen parissa.

Olimme etukäteen pyytäneet kaikkia osallistuja palaut­tamaan sähkö­pos­titse lyhyen esitte­ly­tekstin itsestään. Aloitim­mekin matkan tutus­tu­malla toisiimme arvuu­tellen, miten ennakkoon kirjoi­tetut tekstit yhdis­tyivät mukana oleviin henki­löihin. Samalla opimme toinen toisis­tamme jotain uutta. Jonkun työhis­to­riaan kuuluu esimer­kiksi taksin ajaminen, toisen mielen­kiinnon kohteena ovat lauta­pelit ja kolman­nella raviur­heilun seuraaminen.

Ajatusten kirjaa­minen etukäteen toi näkökulmia tutustumiskäynnille

Seuraa­vaksi jakaan­nuimme pareittain pohtimaan, millaisia etukä­teis­a­ja­tuksia- ja kysymyksiä, odotuksia ja tavoit­teita itse kullakin on matkan suhteen. Monessa vastauk­sessa tuli esille, että Living Lab -toiminta koettiin osittain uutena ja mielen­kiin­toisena teemana. Mietin­nässä oli myös, miten Living Lab – toimin­nalla voitaisiin parantaa sote-alan henki­löstön ja opiske­li­joiden osaamista erityi­sesti digi- ja jalkau­tu­vissa palve­luissa. Osalla oli myös kiinnos­tusta nähdä, miten oppimi­sym­pä­ristö on mukana Living Lab -toiminnan kehityk­sessä ja miten opiske­lijat on integroitu mukaan toimintaan.

Lähes kaikissa vastauk­sissa pidettiin tärkeänä verkos­toi­tu­mista niin oman porukan kesken, kuin myös seinä­jo­ke­laisten kanssa. Tekno­logian osalta oli mielen­kiin­toista nähdä, millaista tekno­logiaa SeAMK:n Sote Living Lab -ympäris­tössä on käytössä. Monia kiinnosti myös saada selville, miten Etelä-Pohjanmaan hyvin­voin­tialue on huomioitu ja miten hyvin­voin­tia­lueen käynnis­ty­minen on vaikut­tanut työsken­telyyn. Mielessä oli myös kysymyksiä siitä, mitä hyötyjä on saatu tuotettua hankkeessa mukana olleille yrityk­sille ja mitä haasteita kenties on kohdattu. Kaiken kaikkiaan haluttiin saada tietoa, miten Living Lab-toiminta on konsep­toitu ja miten hankinnat on perus­teltu. Lisäksi kaivattiin vinkkejä siihen, miten yhteis­työ­kump­pa­neilta kerätään palau­tetta ja miten toimintaa on tarkoitus Seinä­joella tulevai­suu­dessa kehittää eteenpäin.

Living Lab – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Toisena teemana työparit pääsivät pohtimaan Living Lab-käsit­teestä poimit­tujen tiivis­telmien kautta sitä, miten he omasta näkökul­mastaan tulkit­sivat kysei­sellä hetkellä Living Lab -käsitteen. Vastauk­sissa nousivat esille ketterät kokeilut, rohkeus kokeilla asioita, oppiminen muilta, verkos­toi­tu­misen merki­tyksen koros­tu­minen, loppu­käyt­täjien mukaan ottaminen kokei­luihin, monia­laisuus ja maakun­nal­lisuus Pohjois-Karjalan alueella. Joissain vastauk­sissa tuotiin myös esille opinnäy­te­töiden hyödyn­tä­minen teeman ympärillä sekä hyvin­voinnin ja terveyden edistä­misen nosta­minen teemana enemmän esille.

Bussi­matka sujui suhteel­lisen nopeasti keskus­tellen ja ajatuksia vaihtaen. Illalla hieman ennen kello seitsemää saavuimme perille Seinä­joelle. Hotelliin kirjau­tu­misen jälkeen olimmekin valmiita illal­li­selle ja sen jälkeen ansai­tuille yöunille.

Robotit, älylaitteet ja tekno­lo­giset ratkaisut

Seuraava aamuna aloitimme tutus­tu­misen SeAMK:n toimintaan. SeAMK:ssa on kuusi koulu­tusalaa, jotka pitävät sisällään 21 AMK-tutkinto-ohjelmaa ja 13 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa. Koulu­tusalat ovat kulttuu­riala, liike­ta­louden ala, luonnonvara-ala, ravit­se­musala, sosiaali- ja terveysala ja tekniikan ala. Opiske­li­joita on noin 5 000, joista 10 % on kansain­vä­lisiä tutkinto-opiske­li­joita. Henki­lö­kuntaa SeAMKissa on noin 400. (SeAMK)

Sote Living Lab -tilassa meitä oli hanke­hen­ki­löstön lisäksi vastaa­not­ta­massa humanoi­di­ro­botti Pepper. Se on ”maailman ensim­mäinen humanoi­di­ro­botti, joka pystyy tunnis­tamaan kasvot ja ihmisen keskeiset tunteet. Pepper on suunni­teltu vuoro­vai­ku­tukseen ihmisten kanssa mahdol­li­simman luonnol­li­sella tavalla vuoro­pu­helun ja koske­tus­näytön avulla” (Aldebaran). Meitä Pepper viihdytti kerto­malla vitsejä ja kommen­toi­malla välillä ”moi moi!”.

Alustalla seisova robotti, jonka keskellä näyttötaulu
Humanoi­di­ro­botti Pepper SeAMK:n tiloissa. Kuva: Suvi Leppänen.

Seinäjoen Sote Living Lab -hanke­tiimiin kuuluu projek­ti­pääl­likön lisäksi asian­tun­ti­joita sote- ja hyvin­voin­ti­tek­no­logian alalta. Moniam­ma­til­li­sesta työko­ke­muk­sesta on koettu olleen hankkeessa vahva etu. Esimer­kiksi loppu­käyt­täjän eli asiakkaan näkökul­masta monia haasteel­li­siksi koettuja kysymyksiä on osattu tarkas­tella monia­lai­sesti jo suunnitteluvaiheessa.

”Yhteis­ke­hit­tä­mi­sellä innovaa­tioita – SOTE Living Lab -hankkeessa luodaan proses­si­malli tekno­lo­giay­ri­tysten sekä sosiaali- ja tervey­salan yritysten, julkisten toimi­joiden, järjes­töjen, korkea­koulun ja kansa­laisten väliselle hyvin­vointi-, sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden yhteis­ke­hit­tä­mi­selle” (SeAMK 2021). Seinäjoen Sote Living Lab- tilat ovat raken­nettu niin, että ne tarjoavat mahdol­li­suuden eri toimi­joille päästä kokei­lemaan ja kehit­tämään yhdessä haluttuja toimintoja. Opetus­käyttöön tarkoi­tetut tilat, simulaa­tio­tilat ja opiske­li­ja­työhön tarkoi­tettu Wellbeing Labs-työtila (vastaava kuin oppimi­sym­pä­ristö Tarmo Kareliassa) sijait­sevat lähekkäin ja ovat helposti kaikkien opiske­li­joiden kuin myös henki­lö­kunnan saatavilla.

SOTE Living Lab-tilaan on koottu erilaisia tekno­lo­gisia ratkaisuja, kuten Yeti-taulu­te­le­visio, esimerk­ki­ma­kuu­huone erilaisine tekno­lo­gisine senso­ri­rat­kai­suineen sekä erilaisia robotteja kuten robot­ti­rol­laattori. Tiloissa olevaa tekno­logiaa on myös mahdol­lista lainata esimer­kiksi järjes­töille, joiden kautta loppu­käyt­täjät eli asiakkaat pääsevät niitä kokei­lemaan ja antamaan niistä palautetta.

Huone jossa nojatuoli, sänky, ja sivupöytä.
Sote Living Lab -tilan ”makuu­huone”, jossa on mahdol­lisuus kokeilla erilaisia tekno­lo­gisia ratkaisuja, esimer­kiksi liike­tun­nis­timia. Kuva: Suvi Leppänen.

Yrityk­sillä on myös mahdol­lisuus antaa kokeiluun Living Lab- tilaan omia tuotteita opiske­li­joiden käyttöön. Tällöin opiske­lijat pääsevät kokei­lemaan ja testaamaan tuotteita ja yritykset puolestaan saavat itselleen arvokasta tietoa tuotteen käyttö­mah­dol­li­suuk­sista ja kehitet­tä­vistä toimin­noista. Hankkeen tavoit­teena onkin ”tavoi­tella laajaa toimi­ja­ver­kostoa, joka yhdessä toimien luo ratkaisuja komplek­sisten ja haastavien ilmiöiden ymmär­tä­miseen sekä uusien ratkai­sujen tutki­miseen ja kehit­tä­miseen”. SOTE living Lab-hankkeen aikana seinä­jo­ke­laiset toteut­tavat esimer­kiksi Etäoh­jauksen ja sisällön tuotannon työpajoja sekä Virtu­aa­li­to­del­li­suuden ja hyvin­voin­ti­tek­no­logian esittelyjä. (SeAMK 2021)

Mies kädessään puhelin näyttää vieressä seisovalle naiselle puhelimen näytöltä.
SeAMK:n kehit­tä­mis­pääl­likkö Sami Perälä ja Siun soten projek­ti­suun­nit­telija Jonna Konttinen tutus­tuvat mielen­kiin­toiseen ekg:n seurantaan tarkoi­tettuun mobii­li­so­vel­lukseen. Kuva: Jaana Kurki.

Kotimat­kalla pohdittiin tutus­tu­mis­käynnin antia

Lounaan jälkeen lähdimme paluu­mat­kalle kohti Joensuuta. Jokainen sai alkumat­kasta hetken aikaa itsekseen miettiä ja kirjata ylös millaisia ajatuksia käynnistä jäi päällim­mäisenä mieleen, mikä yllätti positii­vi­sesti tai mieti­tytti erityi­sesti. Lähes kaikissa vastauk­sissa korostui se, että tutus­tu­mis­käyntiä pidettiin kiinnos­tavana, hyödyl­lisenä ja sen koettiin antavan omaan työhön uusia näkökulmia. Useissa vastauk­sissa pidettiin tärkeänä sitä, että Seinäjoen hanke­tii­missä oli monia­laista osaamista. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että opiske­lijat pääsevät vahvasti mukaan Living Lab -toimintaan ja kehit­tä­mis­työhön yhdessä yritysten sekä asiak­kaiden kanssa. Tekno­logia ja sen osaaminen korostui ja se onkin selkeästi nykypäivää sekä tulevai­suutta. Saman­ai­kai­sesti kuitenkin pohdittiin inves­tointien merki­tystä, mihin ja minkä tyyppiseen tekno­lo­giaan kannattaa sijoittaa?

Vuosi 2023 ja hyvin­voin­tia­lueiden käynnis­ty­minen tuo varmasti eri alueille omat haasteensa. Miten esimer­kiksi saadaan yrityksiä, järjestöjä sekä julkisen sektorin toimi­joita mukaan sitou­tumaan kehit­tä­mis­työhön yhdessä oppilai­tosten kanssa? Kehit­tä­minen ja uusien ratkai­sujen kokeilut ovat väistä­mättä edessä, kun sosiaali- ja terveys- sekä hyvin­voin­ti­pal­veluja pyritään turvaamaan kunta­lai­sille. Joissakin vastauk­sissa pohdit­tiinkin, miten etäoh­jauk­sella tapah­tuvaa toimintaa voitaisiin vielä entistä enemmän toteuttaa niin sote-alan käytännön työelä­mässä kuin opiske­li­joiden osaamisen kehittämisessä?

Nainen sylissää pehmohyljettä muistuttava robotti
Karelian Sote hyte Living Lab – yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-karja­lassa hankkeen projek­ti­pääl­likkö Jaana Kurki tutustuu Paro-hylje­ro­bottiin. Kuva: Suvi Leppänen.

Viimeisenä pariteh­tävän aiheena oli ideoida vapaasti Living Lab -teemaa Pohjois-Karjalaan ja Karelian toimintaan. Selkeästi useim­missa vastauk­sissa nousi esille monia­lai­suuden ja -ammatil­li­suuden hyödyn­tä­minen sekä verkos­to­yh­teistyö. Tärkeänä nähtiin, että toimintaan saadaan mukaan sitou­tuvat yhteis­työ­kump­panit ja toimin­nassa huomioidaan koko maakunnan alue. Pohdittiin myös jo olemassa olevia hyviä käytän­teitä ja niiden hyödyn­tä­mistä, palve­luiden esille nosta­mista sekä jalkautuvia/liikkuvia palve­luita. Yhteisenä ajatuksena oli myös toiminnan nimeä­minen sellai­seksi, että se kuvaa palveluja mahdol­li­simman kattavasti.

Bussi kaartoi Karelian pihamaalle perjantai-iltana kello 19. Matkaa suunni­tel­taessa oli hanke­tii­missä esitetty kysymys, tarvi­taanko vielä face-to-face -kohtaa­misia tutus­tu­mis­mat­kojen muodossa? Yhteinen vastauk­semme oli selvä: Kyllä tarvitaan! Vaikka bench­markkaus-matkamme oli ajalli­sesti lyhyt ja tiivis, matka paikan­päälle Seinä­joelle kannatti. Tutus­tu­minen uusiin ihmisiin ja ajatusten vaihto sekä fyysiseen toimin­taym­pä­ristöön tutus­tu­minen toimii eri tavalla live-kohtaa­mi­sissa. Toimiva idea on myös hyödyntää matkus­ta­minen sopivassa määrin yhteiseen työsken­telyyn ja teemojen pohti­miseen, kun asiat ovat muutenkin tuoreessa muistissa. Jatkossa yhtey­denpito ja ajatusten vaihta­minen onnistuu ilman muuta myös etänä.

Kiitos kaikille matkalla mukana olleille ja erityi­sesti lämmin kiitos Seinäjoen SOTE Living Lab -hankkeen työnte­ki­jöille mielen­kiin­toi­sesta ja monipuo­li­sesta toiminnan esitte­lystä ja näkemysten vaihdosta!


Kirjoittaja:

Suvi Leppänen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Kirjoittaja työsken­telee Sote Hyte Living Lab- Yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-Karja­lassa -hankkeessa.


Lähteet:

Aldebaran. www.aldebaran.com 17.1.2023

Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­koulu (SeAMK). SeAMKin toiminta. https://www.seamk.fi/seamk-info/organisaatio/seamkin-toiminta/ 17.1.2023

Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­koulu (SeAMK). 2021. Yhteis­ke­hit­tä­mi­sellä innovaa­tioita – SOTE Living Lab. https://projektit.seamk.fi/hyvinvointi-ja-luovuus/sote-living-lab/ 17.1.2023

Artik­ke­likuva: Maxim Andrew on Unsplash