Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Kuka on geronomi?

Oletko kuullut Karelian käytä­villä ja ruoka­pöy­dissä puhut­tavan gerono­meista? Oletko nyöky­tellyt sujuvasti ja pohtinut mielessäsi, mistä ihmeestä puhutaan. Uteliaimmat kysyvätkin. Ei hätää – et ole yksin! Kun noustaan Tikka­rinteen kampuksen C-talon 7.kerrokseen ja kurkis­tetaan Karelian ikkunoista ulos, näemme ihmisiä, työpaikkoja, palve­luita ja yrityksiä, jotka eivät myöskään välttä­mättä tiedä, kuka on geronomi tai eivät ole edes kuulleet koko sanaa. Toivot­ta­vasti tämän tekstin lukemisen jälkeen osaat kertoa, kuka on geronomi – tai ainakin nyöky­tellä sujuvammin.

Gerono­milla on moniteholasit

Geronomi (AMK) on vanhustyön asian­tuntija, joka katselee ja tarkas­telee ihmisiä, ilmiöitä, yhteisöjä sekä yhteis­kuntaa monite­ho­lins­seillä. Opinnoissa ja osaami­sessa yhdistyy monia­lainen geron­to­lo­ginen tieto eli niin sosiaa­lialan, hoitotyön kuin kuntou­tuk­senkin näkökulmat. Työssään ikäih­misen kanssa geronomi tarvitsee monia­laista tietoa, kun puhutaan ikään­ty­miseen liitty­vistä, moninai­sista tuentar­peista sekä arvok­kaasta, yksilöl­li­sestä vanhe­ne­mi­sesta ja sen kokonais­val­tai­sesta tukemisesta.

Geronomi ei melko yleisestä ajatuk­sesta huoli­matta ole hoitotyön ammat­ti­lainen, vaan valmis­tut­tuaan hänet rekis­te­röidään sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löksi. Geronomi voi työsken­nellä yksilöl­lisen osaami­sensa ja halujensa mukaan vaihte­le­vissa tehtä­vissä, esimer­kiksi esihen­kilönä tai vastaavana ohjaajana, suunnit­te­lijana, kotihoidon ohjaajana, palve­luoh­jaajana, hanke­työn­te­kijänä tai seniorineuvojana.

Ikäosaa­misen kehit­tä­mistä tarvitaan Pohjois-Karjalassa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu aloitti gerono­mi­kou­lu­tuksen tammi­kuussa 2022. Tällä hetkellä Tikka­rin­teellä ja Karelian verkko­ym­pä­ris­töissä opiskelee monimuo­to­teu­tuksena kolme gerono­mi­ryhmää.  Vaikka koulutus on Kareliassa ja Itä-Suomen alueella uusi, on geronomeja koulu­tettu jo vuodesta 1993 lähtien.

Ikään­ty­neiden määrä kasvaa kiihty­västi, erityi­sesti meillä Pohjois-Karja­lassa. Ikäih­misten palve­luiden merkitys sekä niiden saatavuus koros­tuvat jo nyt – ja voimistuen lähitu­le­vai­suu­dessa. Kareliassa on vahva ikäosaa­misen profiili: työtä ikäys­tä­väl­li­syyden ja ikäosaa­misen ympärillä olevien ilmiöiden kanssa on tehty ansiok­kaasti niin hankkeiden kuin ikäosaa­misen YAMK-tutkinnon parissa.

Yhteistyö alueen työelä­mä­toi­mi­joiden kanssa on tärkeää. Koulu­tusta kehitetään yhdessä työelämän kanssa sen tarpeita vastaa­vaksi. Samalla myös lisätään tietoi­suutta geronomin osaami­sesta ja mahdol­li­sista työnku­vista. Opiske­lijat tekevät arvokasta ruohon­juu­ri­työtä harjoit­te­luissaan: usein opiskelija on ensim­mäinen gerono­mio­pis­kelija, joka suorittaa harjoit­te­luaan toimintapaikassa.

Aktiviinen ja yksilöl­linen ikään­ty­minen on jokaisen oikeus

Mediassa ja arkipu­heessa tänäkin päivänä ikäih­miset nähdään usein hoivan ja huolen­pidon kohteena, ei niinkään aktii­visina, saati tuottavina yksilöinä. Geronomin työssä ja toimin­nassa keskiössä ovat ikäih­misen yksilöl­listen voima­va­rojen tunnis­ta­minen sekä ikäih­misen elämän­kaaren tapah­tumien huomioiminen.

Kuvio jossa keskellä hahmo ja sana Geronomi, ympärillä sanat yksilöllisyys, kokonaisvaltainen lähestyminen, moniammatillisuus, työhyvinvointi ja johtaminen, palvelurakenne, eettisyys, osallisuus
Gerono­mio­pis­ke­li­joiden toisen harjoit­telun harjoit­te­lu­reflektion yhteiset ajatukset koottiin kuvaksi joulu­kuussa 2022. 

Aktii­vinen toimijuus ja osallisuus tarkoit­tavat jokai­selle erilaisia asioita. Jollekin ikäih­mi­selle aktii­visuus ja osallisuus on vapaa­eh­tois­työtä, naapu­riapua ja harras­tuksia, toiselle se voi olla päätöksiä arkisissa valin­ta­ti­lan­teissa tai havain­noi­malla toimintaan osallis­tu­mista. Näiden lisäksi geronomi pohtii ja kehittää niin toimin­ta­ta­pojen, ympäristön kuin yhteis­kunnan esteet­tö­myyttä ja saavu­tet­ta­vuutta sekä niiden vaiku­tusta ikäih­misen toimi­juuteen ja osalli­suuteen. Karelian gerono­mi­kou­lu­tus­oh­jelma rakentaa ikäih­mi­sestä aktii­visen toimijan kuvaa kuin ikäys­tä­väl­listä ajattelutapaa.

Verkostot ovat niin ikäih­misen kuin geronomin voimavara

Kareliassa geronomin opinnoissa paino­tetaan ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan sekä terveen, aktii­visen ja toimin­ta­ky­kyisen ikään­ty­misen rinnalla sosio­kult­tuu­rista vanhus­työssä. Ikäih­minen nähdään sosiaa­lisena toimijana, jolla on muun muassa ystäviä, perhettä ja vanhoja työka­ve­reita. Elämään voi kuulua erilaisia harras­tuksia ja tapah­tumia – kulttuuria. Ihmisellä on myös oma arjen kulttuuri: tavat, tottu­mukset sekä yksilöl­linen elämänhistoria.

Vaikka geronomin koulutus on monia­lainen, ei se poissulje moniam­ma­til­lista työsken­telyä. Verkos­to­työs­ken­telyn osaaminen korostuu geronomin työssä. Karelian opiske­li­joille niin opinnot kuin erityi­sesti työelä­mä­har­joit­telut ovat osoit­taneet, että moniam­ma­til­li­sella työsken­te­lyllä on suuri merkitys ikäih­misten oikea-aikaisten, laaduk­kaiden sekä toimivien sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden näkökul­masta. Geronomi tuntee sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden palve­lu­ra­kenteen ja palve­lu­jär­jes­telmän, mutta tosi asia kuitenkin on, ettei kukaan voi yksin tietää kaikkea – eikä tarvitsekaan.

Geronomi on kaikille tuttu 2030

Näistä kulma­ki­vistä rakentuu Kareliasta valmis­tuvan geronomin osaaminen ja monite­ho­lasit. Geronomi on ikäih­misen rinnalla ja ikäih­misen asialla, ja hän toimii kuntout­ta­valla ja voima­va­ra­kes­kei­sellä työsken­te­ly­ot­teella. Geronomi muuttaa toimin­nallaan yleistä narra­tiivia ikäih­mi­sistä sekä ikäih­misiin liitty­vistä asenteista.

Toivon mukaan tämä teksti vanhenee pian, ja gerono­meista tulee tuttuja toimi­joita erityi­sesti sote-palve­luissa. Geronomien osaamista voidaan myös hyödyntää esimer­kiksi erilaisten palve­luiden, tekno­lo­gioiden ja raken­ta­misen kehit­tä­mi­sessä. Katsotaan, missä geronomi työsken­te­leekään vuonna 2030.

Toivot­ta­vasti small talkisi geronomin kanssa on tulevai­suu­dessa helpompaa!

Karelian gerono­mi­kou­lu­tusta voit seurata sosiaa­li­sessa mediassa:
Instagram: @karelia_geronomiksi
Facebook: @kareliageronomiksi


Kirjoittaja:

Anu Ihanus, ikäosaa­misen opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva:  Pexels/Karoline Grabowska