Categories
Artikkelit Pulssi Muut

Meitä vipittää – Vip-opiskelija tukee ryhmänsä hyvinvointia

Karelian Välit­tä­misen Ilmapiiri (VIP) -toimin­nassa mukana oleva opiskelija osaa omalla toimin­nallaan tukea opiskelu- ja työhy­vin­vointia oman ryhmän sisällä. Hän on ryhmän ja samalla koko luokan luotta­mus­henkilö.

Vip tunnistaa ja tunnustaa

Me Karelian median koulu­tuksen (HMNS22-ryhmä) vipit havain­noimme ja tuemme sujuvaa oppimista kokonai­suutena luokas­samme, ja olemme siten osa Karelian opiske­lu­hy­vin­vointia. Eikä ole ollut este vipiksi ryhty­mi­selle, jos aikai­sempaa osaamista yhteis­työ­tai­doista ja ryhmän yhtei­söl­li­syyden edistä­mi­sestä ei ole ollut. Sitä saamme vip-koulutuksissa.

Tärkeintä vippinä olemi­sessa on se, että osaamme tunnistaa erilaisia pulmia yksilö- ja ryhmä­ta­solla. Tiedämme, kenen puoleen käännymme, jos oma osaaminen eri riitä tai kynnys puuttu­miseen on sillä tasolla, että tarvit­semme tukea myös itse.

Vippinä arvioimme toimin­taamme pitkin vip-kautta pintaa syvem­mältä, emme tee kärpä­sestä härkästä, emme korosta itseämme. Mietimme niin yksin kuin toisten vippien kanssa, mikä on hyvää ja toimivaa. Emme yritä korjata sitä, mikä on kunnossa, vaan puutumme epäkohtiin, rikkonaisuuteen.

Vip on ryhmän luottamushenkilö

Tärkeimpänä tehtävänä vip-roolissa on toimia ryhmän luotta­mus­hen­kilönä. Havain­noida ryhmään kohdis­tuvia epäkohtia ja puuttua niihin. Tärkeää meille on myös se, että pidämme säännöl­listä yhteyttä tuutoropettajaamme.

Tässä luotta­mus­hen­ki­lö­teh­tä­vässä on tärkeää näkyä ryhmässä, olla läsnä. Sillä tavalla tapaa ryhmän jäseniä ja aito vuoro­vai­kutus mahdol­listuu heidän kanssaan. Kuvio 1 tiivistää vipin ja vertaisten välisen suhteen, ja mitkä asiat suhteeseen vaikuttavat.

Ympryäkuvio, joka jaettu kolmeen osaan: Tavoitteellisuus, jännite, vuorovaikutus
Kuvio 1. Vipin ja vertaisen välisen suhteen osa-alaueet.
  • Tavoit­teel­lisuus vip-toimin­nassa tarkoittaa vastuun ottoa. niin vipiltä kuin vertai­selta. Usein kultainen keskitie löytyy yhteisen pohdinnan ja yksilön/ryhmän kohtaa­misen kautta. Siinä auttaa kuunte­le­minen: millaisia tavoit­teita vertai­silla on opiskelun suhteen, millaisin keinoin kukin yksilö niihin pääsee, mitä vertainen itse on valmis tekemään tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi ja mikä on kummankin osapuolen rooli kokonai­suutena opiske­lu­hy­vin­voinnin ylläpidossa.
  • Vuoro­vai­kutus ts. vipin työote on rinnalla kulke­mista. Se edellyttää tietysti vipiltä aikaa ja jousta­vuutta niin koko vip-prosessin kuin yksit­täisten asioiden ja tapausten käsit­telyn kannalta. Jokaisen on annettava panok­sensa vuoro­vai­ku­tukseen. Vip ylläpitää myönteistä ja raken­tavaa vuoro­vai­ku­tusta olemalla läsnä, mm. kuunte­le­malla. Tarvit­taessa hän rohkaisee, kannustaa ja tukee sekä huomioi kaikki tasapuo­li­sesti. Eikä vip unohda itseään, vaan on myös kannustava sekä armol­linen itseään kohtaan.
  • Jännitteet kuuluvat opiske­lu­yh­tei­sössä toimivien ihmisten välille ihan samalla tavalla kuin missä tahansa yhtei­sössä toimivien välillä. Kampuk­silla työskentely lisää opiske­li­joiden välisiä kontakteja ja samalla luo erilaisia rajoi­tuksia. Tilat, joita jaetaan vertaisten kanssa, voivat olla melko ahtaita ja useiden eri ryhmien käytössä kaiken aikaa. Pahim­millaan oma tila ja sen tarve kutistuu kampuk­silla, ja siitä aiheutuu osaltaan jännit­teitä.

    Ihmisten väliset jännitteet ovat myös osa opiske­lu­yh­teisöä. Mikäli kaikilla on hyvä asenne, voi esimer­kiksi henki­lö­ke­mioihin liittyvät jännitteet ratketa nopeas­tikin. Mikäli, jokainen opiskelija antaa, siinä missä myös ottaa, yhteisen hyvän eteen apunsa, ei jännit­teitä juurikaan synny. Keski­näinen apu menee yksilöl­lisen edun edelle opiske­lu­yh­tei­sössä toimimisessa.
Ryhmäkuva jossa viisi henkilöä seisoo ulkona rinnakkain
Osa median koulu­tuksen ryhmän HMNS22 vipeistä. Vasem­malta Antero Suokas, Heini Konola, Moonika Laine, Cuong Le ja Senni Kokkonen. Kuva: Maarit Ignatius. 

Kiinnos­tuitko vip-toiminnasta?

Suosit­te­lemme vipiksi ryhty­mistä. Se antaa paljon itselle. Vip-toiminta mahdol­listaa muun muassa kehit­ty­misen luotta­mus­hen­ki­lö­osaa­mi­sessa. Vippinä voimaantuu ja saa paljon onnis­tu­misen kokemuksia. Vip-verkos­tosta saa tukea, ja ystävyyksiä – jos ei loppuiäksi, niin ainakin opiskeluajaksi.

Voit kysyä vip-toimin­nasta tämän artik­kelin kirjoit­ta­jilta ([email protected]), Karelian kuraat­to­reilta, opiske­li­ja­kunta Pokan toimi­joilta, oman koulu­tuksesi vipeiltä sekä opettajatuutoreilta. 


Kirjoit­tajat:

Karim El Bardi, Alexander Grönvall, Heini Konola, Senni Kokkonen, Moonika Laine, Cuong Le, Antero Suokas, Jouni Väisänen (Karelian median koulu­tuksen (HMNS22-ryhmä) vip-opiskelijat)

Maarit Ignatius, opettaja, opetta­ja­tuutori, opo, Karelia-ammattikorkeakoulu.

Artik­ke­likuva: fauxels/Pexels