Categories
Artikkelit Pulssi Muut

Mitä tapahtui Karelian kirjas­tossa 2022?

Karelian kirjaston vuotta 2022 voidaan luonnehtia paluuksi koronasta vapaaseen toimintaan virus­taudin vaiku­tettua kirjaston palve­luihin vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2022 – tammi­kuuta lukuun ottamatta – rajoi­tukset eivät vaikut­taneet enää kirjaston tilojen käyttöön. Kävijä­määrä palasikin koronaa edeltä­välle tasolle ja painettuja kirjoja lainattiin enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna. Poikkeusaika toimi kimmok­keena sähköisten toimin­ta­ta­pojen kehit­ty­mi­sessä: asiakas­pal­ve­lussa ja tiedon­han­kinnan ohjauk­sessa painopiste siirtyi yhä enemmän verkossa tapah­tuvaan palveluun ja viestintään.

Kirjaston toimintaa ohjasi kirjas­to­tiimin laatima toiminta- ja kehit­tä­mis­suun­ni­telma, jonka tavoit­teita tarken­nettiin ja seurattiin säännöl­li­sesti vuoden aikana. Erityi­sesti tiedon­han­kinnan ohjaukseen liittyvien palve­luiden kehit­tä­minen oli keskiössä. Julkai­su­toi­min­nassa vuosi oli ennätyk­sel­lisen vilkas. Kirjasto oli myös aktii­vi­sesti mukana Karelian avoimen toimin­ta­kult­tuurin kehit­tä­mi­sessä erityi­sesti avoimen julkai­se­misen ja avointen oppima­te­ri­aalien osalta. Kirjas­to­tiimin sisällä toimivat erilliset, säännöl­li­sesti tapaavat viestintä-, asiakas­palvelu-, kuvailu-, julkaisu- ja tiedon­han­kinnan ohjaus -työryhmät.

Kuka sen opettaa? Tiedon­han­kinnan ohjausta

Kirjaston kehit­tä­mis­suun­ni­tel­massa vuodelle 2022 yhdeksi toiminnan painopis­teeksi valittiin tiedon­han­kinnan ohjaus ja opetus. Käytän­nössä tämä tarkoitti sitä, että tiedon­han­kinnan opetukseen panos­tettiin monella tavalla ja opetuksen ja ohjauksen tueksi luotiin sekä kokonaan uusia palve­luita että paran­neltiin vanhoja.

Alakoh­tai­sista tiedon­han­kinnan opetuksen klini­koista luovuttiin kokonaan ja tilalle tulivat henki­lö­koh­taiset ohjaukset. Ohjausten helppoon ja näppärään varaa­miseen raken­nettiin Micro­softin Bookings -ohjelmaan ajanva­raus­ka­lenteri, joka keskus­telee sekä Outlookin että Teamsin kanssa.

Pylväskuvio jossa esitetty ryhmäopetukseen ja yksilöopetukseen osallistuneiden opiskelijoiden määrä v. 2021 ja 2022
Kuvio 1. Kirjaston järjes­tämiin tiedon­han­kinnan opetuksiin osallis­tu­neiden määrä vuosina 2021 ja 2022.

Vuoteen 2021 verrattuna erityi­sesti luokka- ja ryhmä­ope­tuksiin osallis­tu­neiden määrä nousi huomat­ta­vasti, yksilö­oh­jauksiin osallis­tu­neiden määrä puolestaan laski hiukan. Tämä selittyy sillä, että vuonna 2021 varsi­naisia yksilö­oh­jauksia ei pidetty, vaan ohjaukset toteu­tettiin klinik­ka­muo­toisina, jolloin yhdellä klini­kalla saattoi olla 10 opiske­lijaa kerralla. Myös kirjaston tarjoamien tiedon­han­kinnan opetusten määrä kasvoi selvästi vuoteen 2021 verrattuna.

Pylväskuvio jossa esitetty  tiedonhankinnan opetusten määrä vuosina 2021 ja 2022.
Kuvio 2. Kirjaston järjes­tämien tiedon­han­kinnan opetusten määrä vuosina 2021 ja 2022.

Tiedon­han­kinnan opetuksia tukemaan raken­nettiin vuonna 2022 myös tiedon­han­kinnan opas. Oppaan nimeksi tuli Etsi ja löydä – tiedon­ha­kijan matka ja se on tehty LibGuides-alustalle, joka on alustana myös esimer­kiksi Karelian opinnäy­tetyön ohjeessa. Opas julkaistiin syyskuussa 2022 ja vuoden loppuun mennessä sille kertyi katse­lu­kertoja peräti 2959. Opas on vapaasti verkossa kaikkien käytet­tä­vissä ilman kirjau­tu­mista ja käyttö­mää­ristä päätellen sille on todel­lakin ollut tarvetta.

Loppu­vuo­desta pidimme myös opinnäy­te­työ­oh­jaajien kanssa palave­reita tai keskus­te­luita, joissa jaoimme näkemyksiä siitä, miten kirjasto voi auttaa erityi­sesti opinnäy­te­työ­vai­heessa olevia opiske­li­joita. Ohjaajat pitivät melko vapaa­muo­toista, mutta ennalta kalen­te­reissa olevaa tapaa­mista hyvänä keinona edistää kirjaston ja opinnäy­te­työ­oh­jaajien välistä yhteis­työtä. Keskus­telut olivat erittäin hedel­mäl­lisiä ja niitä päätettiin jatkaa vuosittain.

Hei me julkaistaan!

Julkai­su­toi­minta jatkui Kareliassa aktii­visena vuonna 2022. Karelian Pulssi-julkais­por­taa­lissa julkaistiin yli 120 Karelian henki­löstön kirjoit­tamaa artik­kelia, ja niiden lisäksi tukku videoita ja podcasteja. Karelian julkai­susar­joissa ilmestyi 28 julkaisua. Julkai­susar­jassa lansee­rattiin uusi, säännöl­li­sesti ilmestyvä englan­nin­kie­linen artik­ke­li­jul­kaisu New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research 2022.  Loppu­vuo­desta avattiin myös Pulssi-julkai­su­por­taalin englan­nin­kie­linen vastine Pulse, joka toimii matalan kynnyksen julkai­su­ka­navana sekä Karelian henki­lös­tölle että Karelian kansain­vä­li­sille kumppaneille.

Kansal­li­sessa Theseus-julkai­suar­kis­tossa julkaistiin vuoden aikana avoimesti 467 Kareliassa tehtyä AMK-opinnäy­te­työtä ja 68 YAMK-tutkinnon opinnäy­tettä. Karelian ladatuin opinnäy­tetyö Theseuk­sessa (5761 latausta) oli Ikäih­misten haavan­hoito : Opas Hopea­rannan hoiva­kodin hoito­hen­ki­lö­kun­nalle (Karhinen, Huusari, Laukkanen 2018). Myös kaikki Karelian julkai­susar­joissa ilmes­tyneet julkaisut ovat avoimesti luetta­vissa Theseuk­sessa. Niistä ladatuin viime vuonna oli Päivi Sihvon ja Arja Kosken toimittama Eettinen toimin­ta­malli – osaamista tulevai­suuden koulu­tukseen ja sote-alan työhön (2020) yli 3000 latauskerralla.

Myös kirjaston henki­lö­kunta julkaisi ahkerasti. Yhteensä 26 artik­kelia kirjoi­tettiin mm. Pulssiin ja Karelian muihin julkai­suihin sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­tojen verkko­lehti Kreodiin.

Paljon tarjolla – kokoelmat ja aineistot

Korona­vuosien jälkeen painettua aineistoa käytiin jälleen lainaa­massa kirjas­tosta ja lainaus­ti­las­toissa näkyi pientä kasvua. Viime vuonna lainoja oli 9797 kpl. Vilkkain lainaus­päivä oli 13.10., jolloin kirjas­tosta lainattiin 132 kirjaa. Paine­tuista kirjoista suosi­tuimpia olivat Tutki ja kirjoita, Kliininen hoitotyö sekä Dear patient.

Elekt­ro­nisten aineis­tojen käyttö puolestaan laski hieman. Poikkeuksena tästä oli Ellibs-e-kirja­ko­koelma, jonka lainaus- ja käyttä­jä­määrät jatkoivat nousuaan. Laina­tuimmat Ellibs-e-kirjat olivat Esimies­osaa­minen, Vuoro­vai­kutus asiakas­työssä ja Onnis­tuuko ohjaus.

Painettuja kirjoja hankittiin kirjastoon hieman enemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 lopussa kirjas­tossa oli 26138 kirjaa (18 248 nimekettä).

Keväällä 2022 kirjaston kokoelmat inven­toitiin, edelli­sestä kerrasta oli jo 10 vuotta aikaa. Tänä aikana kirja­ko­koelmat ovat muuttaneet ja uudis­tuneet, sekä kirjas­to­jär­jes­telmä vaihtunut, joten tarvetta perus­teel­li­selle läpikäyn­nille oli. Inven­taa­riossa mm. tieto­kantaan roikkumaan jääneet virheel­liset saata­vuus­tiedot poistettiin, luoki­tus­tiedot päivi­tettiin ja kadonneet kirjayk­silöt paimen­nettiin takaisin paikoilleen.

Paperi­lehtien tilauksia karsittiin ja korvattiin osittain e-aineis­toilla, kuten eMagz-palvelun lehdillä. Tieteel­listen artik­kelien saatavuus parani, kun Ebscon monia­lainen e-lehtien tieto­kanta Academic Search Elite vaihdettiin laajempaan Academic Search Premier -versioon. Lisäksi Ebscoon hankittiin Business Source Elite –artik­ke­li­tie­to­kanta.

Terve­tuloa, ovet on avoinna

Poikkeus­vuosien jälkeen asiakkaat ottivat kirjaston tilat jälleen aktii­viseen käyttöön ja kirjaston kävijä­määrä 52 607 palasi koronaa edeltä­välle tasolle. Vilkkain kuukausi oli marraskuu, jolloin kirjaston lasku­ri­porttien läpi kulki 8237 henkilöä. Omatoi­mi­kir­jasto oli avoinna 220 päivänä 2750 tuntia.

Asiakas­pal­velua oli 210 päivänä 884 tuntia. Kirjas­tossa kasvokkain tapah­tuneen asiakas­pal­velun lisäksi asiak­kaiden yhtey­den­ottoja hoidettiin sähkö­pos­titse, chatitse, puheli­mitse sekä whatsap­paa­malla ja teksti­viestein. Valtaosa uusista asiak­kaista (1087 asiakasta) otti kirjas­to­kortin Tuudo-sovel­lukseen muovi­kortin sijaan, mikä helpotti ja nopeutti asiak­kaaksi rekis­te­röi­ty­mistä. Syys-lokakuussa järjes­tettiin Amkit-konsortion asiakas­kysely, jossa asiak­kaamme antoivat kirjas­tol­lemme kokonai­sar­vo­sanan 8,5 (astei­kolla 1–10) ja he suosit­te­li­sivat kirjas­tomme palveluja hyvin toden­nä­köi­sesti opiske­li­ja­ka­ve­reille tai kolle­goille (ka 9,26).

Kauko­pal­ve­lu­ti­lauksia ja -lähetyksiä oli yhteensä 43. Meiltä muihin kirjas­toihin lähetettyjä kauko­lainoja oli 37 (21 maksul­lista ja 16 maksu­tonta) ja meille muista kirjas­toista tilattuja kuusi, joista viisi maksu­tonta. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­tojen välinen kauko­palvelu on yhtei­sellä sopimuk­sella asiak­kaille maksu­tonta, samoin Kuopiossa sijait­se­vasta Varas­to­kir­jas­tosta tilatut kaukolainat.

Saavu­tet­ta­vuus­kir­jasto Celian asiak­kaita Karelian kirjaston kautta oli rekis­te­röity vuoden 2022 loppuun mennessä 78 henkilöä. Lukemi­ses­teinen korkea­kou­luo­pis­kelija voi lainata saavu­tet­tavia kurssi­kirjoja ilmai­seksi Celiasta.

Ilmoi­tus­luon­toista asiaa

Kirjas­to­vies­tinnän tavoit­teena on kertoa kirjaston palve­luista ja tapah­tu­mista sekä vinkata uusista tai päivit­ty­neistä aineis­toista kirjaston omille sidos­ryh­mille, joita ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­lijat ja henki­lö­kunta sekä Karelian ulkopuo­liset asiakkaat ja muut sidos­ryhmät. Päävies­tin­tä­ka­na­viksi ovat valikoi­tuneet kirjaston avoimella verkko­si­vuilla olevat uutiset (jotka menevät samalla myös Tuudoon), opiske­li­joiden uutis­kirje Kyyhky, kirjaston uutis­kirjeet sekä kirjaston omat someka­navat Faceboo­kissa ja Insta­gra­missa. Lisäksi käytämme tiedot­ta­miseen Intran uutisia, sähkö­pos­ti­vies­tintää sekä ilmoi­tus­taulu- ja ovitie­do­tusta paikan päällä kirjas­tossa. Kirjas­to­tiimin viestin­tä­ryhmän toiminta on vakiin­tu­nutta ja se pitää kokouksia säännöl­li­sesti. Lisäksi kirjaston tiimi­pa­la­ve­reissa käydään tiedo­tet­tavat asiat viikoittain läpi.

Kirjasto oli vuoden 2022 aikana mukana eri tapah­tu­missa. Maalis­kuussa pidettiin kirjaston tilojen 10-vuotis­juh­la­viikko, jolloin kirjas­tossa oli kahvi­tar­joilu asiak­kail­lemme sekä Karelian opiske­li­joille ja henki­lö­kun­nalle verkko­luentoja tieto­kan­noista ja palve­luista. Viikon aikana oli tarjolla yhteensä seitsemän verkko­luentoa, joiden joukossa oli kaksi kansain­vä­listen aineis­to­toi­mit­tajien luentoa englan­niksi (O’Reillyn e-kirjat ja Ebscon tieteel­liset artikkelit).

Lisäksi osallis­tuimme syyskuun alussa omalla pisteel­lämme Karelian lukuvuoden avajaisiin ja palkit­simme vuoden 2021 asiak­kaana POKAn. Lokakuussa kirjasto oli mukana järjes­tä­mässä pöytä­lät­kä­tur­nausta yhdessä POKAn kanssa. Lisäksi kirjasto osallistui loppu­vuo­desta  Kirjas­toMOVE-kampanjaan, jonka tavoit­teena on parantaa amk-kirjas­tojen henki­lö­kunnan työhy­vin­vointia. Kampanjan voitti SeAMK:n kirjasto, mutta kirjas­tomme osallistui innolla kampanjaan tekemällä Lego-aiheisen sarjakuvan.

Pimey­destä valoon – legosar­jakuva Kirjas­toMOVE-kampanjaan. Kuva: Noora Kontturi 

Sosiaa­lisen median päivi­tyk­sistä tehok­kaimmat olivat Insta­gra­missa parhaimman katta­vuuden saanut Tuudo-kirjas­to­korttia esittelevä päivitys (26.8.2022) ja suosituin kirjaston tyhy-päivästä tehty päivitys (31.8.2022). Paljon tykkäyksiä sai myös kirjaston perin­teinen april­li­pi­la­päi­vitys (FB 1.4.2022), eli Hyvin Tieteel­linen artikkeli kirjas­tomme april­li­pi­la­pe­rin­teestä. Kirjasto lanseerasi lukuvuoden alussa kirjaston oman haala­ri­merkin “Ketut­taako tiedonhaku – Kirjasto auttaa”. Vuoden lopussa valmistui yhteis­työssä viestinnän opiske­li­joiden kanssa tehty virtu­aa­lie­sittely kirjaston tiloista ja palve­luista. Esittely on löydet­tä­vissä muun muassa kirjaston verkko­si­vuilta ja Karelia-Finnasta.

Chillaa meiä kanssa – yhteis­työstä voimaa

Vuonna 2022 kirjasto toimi aktii­vi­sesti eri verkos­toissa. Olimme mukana Alma-kirjas­tojen yhteis­työssä sekä AMKIT-tasolla että kansal­li­sissa verkos­toissa. Osallis­tuimme muihinkin kansal­lisiin työryhmiin, esimer­kiksi kuvailu ja luette­lointi sekä Finna. Teimme yhteis­työtä myös muiden alueen kirjas­tojen kanssa (UEF ja Vaara-kirjastot).

Kirjaston henki­lö­kun­nasta Pekka Malvela oli mukana AMKIT-konsortion kirjas­ton­joh­tajien ryhmässä ja Rinnak­kais­tal­len­tajien verkos­tossa.  Leena Väyrynen valittiin Karelian Kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ryhmään sekä AMKIT-konsortion Kestävä kehitys -työryhmään. Noora Kontturi oli mukana ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­tojen verkko­lehti Kreodin toimi­tus­kun­nassa. Kaisa Varis oli jäsenenä Karelian opinnäy­te­työ­ryh­mässä ja osallistui avoimen tieteen ja tutki­muksen kansal­lisiin työryhmiin. Toiminta näissä ryhmissä jatkuu edelleen.


Kirjoit­tajat:

Noora Kontturi, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jaana Rummu­kainen, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Leena Väyrynen, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Ari Koskela, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Pekka Malvela, kirjasto- ja tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu