Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Oppimiseen innos­tavan oppimis­teh­tävän muotoilu

Oppimis­pro­sessi kokonai­suutena on kuin matka, polku, etappien muodostama kokonaisuus, seikkailu… Huolel­li­sesti suunni­teltu pedago­ginen käsikir­joitus ohjaa onnis­tuneen oppimis­pro­sessin muotoilua, jossa sen eri vaiheet, oppimis­ti­lanteet ja oppimis­teh­tävät ohjaavat oppijaa kohti asetettuja tavoit­teita. (Koli 2016, 67.) Tämän vuoksi oppimis­tehtävä on opetta­jalle merkittävä pedago­ginen keino ja menetelmä vaikuttaa oppijan työsken­telyyn ja oppimiseen kaikissa oppimi­sym­pä­ris­töissä. Tässä artik­ke­lissa kuvataan hyödyl­lisiä keinoja oppimiseen innos­tavan oppimis­teh­tävän muotoiluun erityi­sesti digitaa­liseen oppimisympäristöön.

Millainen on hyvä oppimistehtävä?

Oppimis­tehtävä voi parhaim­millaan ohjata oppijaa oppimaan uusia tietoja ja taitoja. Uuden oppiminen voi kohdistua mm. tiedol­lisen tai taidol­lisen osaamisen, tiedonhaun, ajatte­lu­pro­sessien, työsken­te­ly­ta­pojen tai yhtei­söl­lisen toiminnan kehit­ty­miseen. Hyvä oppimis­tehtävä on osa linjak­kaasti suunni­tellun oppimis­pro­sessin kokonai­suutta, jolla opettaja pedago­gi­sesti ohjaa opiske­lijan oppimista asetet­tujen tavoit­teiden suuntaan. Hyvään oppimis­teh­tävään liittyy selkeä viestintä, johon oppimis­teh­tävän laati­mi­sessa kannattaa kiinnittää erityistä huomioita, varsinkin digitaa­li­sissa oppimi­sym­pä­ris­töissä. Hyvä oppimis­tehtävä herättää kiinnos­tuksen aiheeseen sekä aktivoi ja motivoi oppijaa.

Oppimiseen innos­tavan oppimis­teh­tävän elementit

Oppimis­teh­tä­vässä selkeä viestintä on ensisi­jaisen tärkeää. Tehtä­vän­annon tulee olla selkeä ja ymmär­rettävä. Pidä lauseet lyhyinä ja yksin­ker­taisina. Tee ”rauta­lan­kaohjeet” selko­kie­lellä. Jokaisen opiske­lijan tulee ymmärtää tehtä­vänanto. Näin vältyt myös ylimää­räi­siltä tehtä­vän­antoon liitty­viltä yhteydenotoilta.

Oppimiseen innos­ta­vassa oppimis­teh­tä­vässä on näkyvillä vähintään seuraavat elementit:

 1. Oppimis­teh­tävän sisältöä kuvaava otsikko
 2. Oppimis­teh­tävän tavoitteet
 3. Ajankäyttö
 4. Materi­aalit
 5. Tehtä­vänanto ja tarken­nettu työskentelyohje
 6. Oppimis­teh­tävän palautus
 7. Arviointi ja palaute

1. Oppimis­teh­tävän sisältöä kuvaava otsikko

Otsikoi oppimis­tehtävä sen sisältöä kuvaa­vasti. Otsikko itsessään voi herättää mielen­kiintoa käsitel­tävää aihetta kohtaan ja lisätä motivaa­tiota oppimiseen. Oppimis­tehtävä, jonka otsikko on ”Tehtävä 1” voi olla käytän­nöl­linen, mutta siinä hukataan ensim­mäinen oppimiseen innostava elementti. Oppimis­teh­tävän otsikoin­nissa toimii hyvin myös kysymys­muodot, koska ne voivat aktivoida ajattelua. Mikäli opiske­lijat palaut­tavat oppimis­teh­tävän digitaa­liseen oppimi­sym­pä­ristöön (esim. Moodle), kannattaa palau­tus­paikkana toimiva aktivi­teetti otsikoida oppimis­teh­tävän nimellä. Oppimis­teh­tävän muut elementit on hyödyl­listä kirjoittaa palau­tus­paikkana toimivan aktivi­teetin sisältösivulle.

2. Oppimis­teh­tävän tavoitteet

Kirjaa tavoitteet, joita oppimis­teh­tä­vässä on tarkoitus saavuttaa. Tämä orientoi opiske­lijaa ajatte­lemaan, millaista osaamista oppimis­teh­tävän avulla on tarkoitus kerryttää. Tavoit­teiden selkeä kuvaa­minen tarjoaa opiske­li­jalle perus­telut, miksi oppimis­tehtävä on merki­tyk­sel­linen juuri tässä kohdassa oppimis­pro­sessia. Näin opiskelija voi muodostaa sille painoarvon omassa yksilöl­li­sessä oppimis­pro­ses­sissaan. Oppimis­teh­tävän tavoit­teissa voi hyödyntää Bloomin takso­nomiaa tavoitteen tason määrit­tä­mi­sessä (kuva 1).

Kuviossa pyramidi joka seisoo kärjellään. Pyramidi on jaettu kuuteen osioon jotka ylhäältä alas ovat järjestyksessä: Luot uutta, Arvioit, Analysoit, Sovellat, Ymmärrät, Muistat
Kuva 1. Bloomin takso­nomia kääntei­sessä pyrami­dissa (Kuva: Sini Puustinen, mukaillen Krathwohl 2002; Saare­lainen 2017). 

3. Ajankäyttö

Ilmoita ajankäytön arvio, jonka olet suunni­tellut pedago­gi­sessa käsikir­joi­tuk­sessa käytet­tä­väksi oppimis­teh­tävään. Ajankäytön arvion avulla opiskelija voi suunni­tella omaa ajankäyt­töään ja hahmottaa riittääkö tehtävän tekemiseen lyhyt aika, vai täytyykö aiheeseen perehtyä syväl­li­semmin. Opiskelija pystyy kalen­te­roimaan omaa ajankäyt­töään ennakoi­vammin, kun oppimis­teh­tävien ajankäytön arviointi on suunni­teltu ja kirjattu näkyviin syste­maat­ti­sesti koko oppimisprosessiin.

4. Materi­aalit  

Kuvaa opiske­lijan oppimis­teh­tä­vässä tarvit­semat materi­aalit ja niiden hankin­ta­tavat. Materi­aalit voivat olla opettajan ennakkoon valit­semia tai opiske­lijaa voidaan ohjata etsimään ja hankkimaan oppimis­teh­tä­vässä tarvit­tavat materi­aalit ja tiedot itsenäisesti.

Opettajan valit­semat ja oppimis­teh­tävään osoit­tamat materi­aalit voivat luoda opiske­li­jalle hallinnan ja varmuuden tunnetta oppimis­teh­tävän tekemiseen. Materi­aaleja voivat olla monipuo­li­sesti esimer­kiksi kurssi­kirjat, tieteel­liset artik­kelit, luento­tal­lenteet, verkko­si­sällöt, podcastit tai videot. On kuitenkin hyödyl­listä huomioida välttä­mät­tömien materi­aalien määrä niin oppimis­teh­tä­vissä kuin koko oppimis­pro­ses­sissa. Materi­aalin määrä kannattaa pitää mieluummin hallit­tavana ja hillitä oppimi­sa­lus­talla esitel­tävien ”hyvien lisäläh­teiden” määrää.

Itsenäistä tiedon­hakua ja luotet­tavan materi­aalin valintaa edellyt­tä­vissä oppimis­teh­tä­vissä opiskelija pääsee harjoit­tamaan tiedon hankinnan taitoja sekä itsenäistä päätök­sen­tekoa, joka kannattaa huomioida oppimis­teh­tävien ajankäy­tössä. Mikäli opiskelija ohjataan hankkimaan tarvittava aineisto itsenäi­sesti, kannattaa oppimis­teh­tävän tavoit­teissa huomioida myös tiedon­han­kin­ta­tai­tojen kehit­ty­minen. Oppimis­pro­sessiin liittyvien oppimis­teh­tävien määrästä riippuen voi olla hyödyl­listä ohjata opiske­lijaa molem­milla keinoilla aiheeseen liittyvän materi­aalin ja tiedon äärelle.

5. Tehtä­vänanto ja työskentelyohje

Kirjaa tehtä­vänanto mahdol­li­simman konkreet­ti­sesti ja yksin­ker­tai­sesti. Mikäli oppimis­tehtävä sisältää vaihtoisia toimin­ta­tapoja, kuvaa ne myös selkeästi. Tehtä­vän­an­nossa kannattaa tuoda esille, onko kyseessä yksilö-, pari tai tiimi­tehtävä tai niiden yhdistelmä.

Joskus oppimis­teh­tävän tehtä­vänanto on hyödyl­listä vaiheistaa. Tällä tarkoi­tetaan tehtä­vän­annon kirjaa­mista ohjaa­vaksi, proses­si­mai­seksi työsken­te­ly­oh­jeeksi, miten oppimis­teh­tä­vässä kannattaa edetä. Opettajan äänen ja roolin esiin­tuo­minen voi lisätä ohjauksen näkyvyyttä oppimis­teh­tä­vässä, jonka vuoksi tämän kohdan voi otsikoida vaihtoeh­toi­sesti: Tehtä­vänanto ja vinkkini, kuinka edetä tehtä­vässä.  Työsken­te­ly­ohjeet ”kohta kohdalta” -periaat­teella annettuna voivat tukea oppimaan oppimista ja tuoda proses­sin­omai­suutta opiske­lijan työsken­telyyn. Työsken­te­ly­ohjeen avulla opiskelija voi tuntea itsensä aikaan­saa­vaksi ja tehtävä etenee. Tämä puolestaan voi tukea opiske­lijan kyvyk­kyyden tunnetta ja motivoida oppimaan. Selkeim­millään työsken­te­lyohje on pilkottu osiin ”käsky­muo­dossa”, esimer­kiksi näin:

 1. Tutustu itsenäi­sesti innos­tavan oppimis­pro­sessin suunnit­telun ja oppimis­teh­tävän muotoilun periaat­teisiin teoksesta: Koli, H. 2016. Innoita oppimaan, sivut 21-31 ja 67-78. Löydät teoksen Karelia-amk:n kirjas­tosta e-kirjana.
 2. Valitse jokin sinulla olemassa oleva oppimis­tehtävä tai tehtä­vänanto muotoil­ta­vaksi tähän oppimistehtävään.
 3. Listaa oppimiseen innos­tavan oppimis­teh­tävän elementit Word -tiedostoon (kohdat 1-7).
 4. Muotoile valit­semasi oppimis­tehtävä elementtien avulla uudella tavalla ja kirjaa muotoilusi Word -tiedostoon. Tallenna muotoi­lemasi oppimis­tehtävä OneDriveesi.
 5. Lähetä muotoi­lemasi oppimis­teh­tävän linkki OneDri­vesta kolle­gallesi (tai opiske­li­jallesi) sähkö­pos­tilla vertai­sar­vioi­ta­vaksi ja pyydä häneltä palau­tetta a) selkey­destä ja ymmär­ret­tä­vyy­destä, b) selko­kie­li­syy­destä sekä c) jatko­ke­hit­tä­mi­seh­do­tuk­sista. Tässä Micro­softin (2023) ohjeet OneDrive tiedos­tojen tai kansioiden jakamiseen.
 6. Pohdi lopuksi oppimis­teh­tävän muotoilun, saamasi palautteen ja itsear­vioinnin avulla seuraavia asioita: a) mikä muuttui? b) millaisia ajatuksia oppimis­teh­tävän muotoilu uudella tavalla sinussa herätti: positii­viset ja kriit­tiset ajatukset? ja c) mitä hyötyä oppimis­teh­tävän muotoi­lusta näiden elementtien mukai­sesti mielestäsi on opiske­li­joille sekä opettajalle?
 7. Kokoa yhteenveto Word -tiedostoon, jonka laajuus on noin 500 sanaa, yksi A4. Yhteenveto sisältää tämän oppimis­teh­tävän vaiheiden mukaiset otsikot: 1. Muotoi­lemani oppimiseen innostava oppimis­tehtävä, 2. Saamani palaute ja 3. Pohdintani. Tallenna yhteenveto OneDri­veesi.

Oppimis­teh­tävän laadusta riippuen on mahdol­lisuus käyttää myös väljempää, proses­si­maista kieltä ”kohta kohdalta”, esimer­kiksi: Valin­ta­vaihe, Analyy­si­vaihe, Työstö­vaihe ja Yleis­mallin luominen/Kokonaisuuden luominen. Mikäli oppimis­teh­tä­vässä on oleel­lista määri­tellä, millä välineillä työsken­nellään (sovel­lukset, alustat, muut digitaa­liset välineet), se kannattaa ohjeistaa työsken­te­ly­ohjeen yhteydessä.

6. Oppimis­teh­tävän palautus

Anna selkeät ohjeet missä muodossa palautus tehdään, milloin ja minne. Esimerkki: ”Palauta kokoamasi yhteen­vedon linkki OneDri­vestasi 1.10 mennessä tälle palau­tusa­lus­talle”. Palau­tuksen ohjeis­tuksen voi kirjata myös työsken­te­ly­ohjeen viimei­seksi vaiheeksi, jolloin tämä kohta on tarpeeton.

Oppimis­teh­tävän palau­tuksen tuotos voi olla esimer­kiksi tiedosto-, verkko­linkki- tai teksti­muo­dossa. Palau­tuksen muodoissa vain mieli­ku­vitus on rajana. Palautus voi olla esimer­kiksi perin­teisten tiedos­to­muo­toisten tuotosten sijaan kuva, infor­graafi, äänitie­dosto, podcast tai video. Palautus voi olla myös tenttiin tai kyselyyn vastaa­minen tai vaikkapa keskus­telun käyminen tehtä­vän­annon mukai­sesti oppimi­sa­lus­talla. Oppimis­teh­tävän palau­tuksen paikka on hyödyl­listä kirjata myös näkyville, tapah­tuuko digitaa­lisen oppimi­sym­pä­ristön palautus- tai keskus­te­lua­lus­talle (suosi­teltava) vai opettajan sähkö­postiin (ei suositeltava).

7. Arviointi ja palaute

Kerro opiske­li­jalle millä kritee­reillä oppimis­tehtävä arvioidaan. Näin opiskelija tietää millä perustein hän saa arvioinnin ja/tai palautteen oppimis­teh­tä­västään. Oppimis­teh­tävään laaditut arvioin­ti­kri­teerit (tai koulu­tusor­ga­ni­saation yleiset arvioin­ti­kri­teerit) on hyödyl­listä linkittää arvioinnin ja palautteen kuvaa­misen yhteyteen. Oppimis­teh­tävien arviointi täytyy suunni­tella huolella, koska arviointi ohjaa vahvasti opiske­li­joiden toimintaa oppimis­pro­sessin aikana. ”Opiske­lijat suuntaavat herkästi omaa oppimis­pro­ses­siaan arvioinnin mukai­sesti, toisin sanoen he opiske­levat sen mukaan, miten heidän suori­tuk­siaan kurssilla arvioidaan” (Virtanen, Postareff & Hailikari 2015). Arvioin­nissa oleel­li­sinta lienee, että arvioin­nissa huomioidaan niitä asioita, jotka ovat tavoit­teiden kannalta keskiössä.

Kuvaa myös, miten ja millaista palau­tetta opiskelija saa oppimis­teh­tä­västä ja millä aikatau­lulla. Palaute voi perustua itse-, vertais-, tiimiar­viointiin ohjaavan opettajan tai työelä­mä­oh­jaajan tekemään arviointiin. Opiskelija kehittyy palautteen avulla ja palautteen antamisen kehit­tä­misen tarve nousee esiin lukuvuo­si­pa­laut­teissa joka vuosi.


Kirjoittaja:

Sini Puustinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Koli, H. 2016. Innoita oppimaan. Miten luoda oppimi­selle mahdol­li­suuksia ja tehdä oppimi­sesta mukaan­sa­tem­paavaa. House of Leading & Learning Oy.

Krathwohl, D. R. 2002. A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218. https://motamem.org/wp-content/uploads/2017/10/bloom-revised-taxonomy.pdf. 2.2.2023.

Saare­lainen, M. 2017. Flipped Learning. Luento Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa Flippaus -koulu­tuk­sessa 2017.

Virtanen, V., Postareff, L. & Hailikari, T. 2015. Millainen arviointi tukee elini­käistä oppimista? Yliopis­to­pe­da­go­giikka 22 (1), 3-11.

Artik­ke­likuva: Polina Zimmerman / Pexels