Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Osalli­suus­kier­rok­sella selvi­tetään lasten ja nuorten kuntou­tuksen kehittämistarpeita

Joensuussa järjes­tettiin tammi-helmi­kuussa kaksi alueel­lista tilai­suutta lasten ja nuorten kuntou­tuksen tilanteen kartoit­ta­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi. Ensim­mäinen tilai­suuk­sista oli 24.1.2022 Perheen­ta­lolla, ja toinen 2.2.2022 ViaDia-keskuk­sella Ranta­ky­lässä.. Nämä kaksi tilai­suutta olivat osa maakunnan alueella tammi-maaliskuun aikana pidet­tävää osalli­suus­kier­rosta, johon sisäl­tyvät tilai­suudet myös Ilomant­sissa, Kiteellä, Kontio­lah­della, Lieksassa, Liperissä ja Tohma­jär­vellä. Siun sote järjestää kierroksen yhdessä perhe­kes­kus­toi­mi­joiden kanssa. Hyvin­voin­tialan kumppa­nuuk­silla vaikut­taviin palve­luihin (VaPa) -hanke oli mukana Joensuun tilaisuuksissa.

Tilai­suuksia sisäl­töineen ja toimin­nal­lisine pisteineen suunni­teltiin yhdessä perhe­kes­kus­toi­mi­joiden sekä Siun soten terapia­pal­ve­luiden, lasten toimin­ta­te­rapian vastaavaan henkilön Kaisu Niirasen sekä projek­ti­suun­nit­telija Mari Hämäläisen johdolla. Osalli­suus­kier­rok­sella kerätään tietoa haastat­te­le­malla tilai­suu­dessa kävijöitä, sekä tarjoa­malla mahdol­lisuus vastata kuntou­tuksen palve­luita koskevaan sähköiseen kyselyyn. Kahdessa Joensuun tapah­tu­massa osallis­tujia oli yhteensä vähän vajaa 150.

VaPa-hankkeen yhtenä kulma­kivenä on kehittää tulevai­suuden hyvin­voin­ti­pal­ve­luita verkos­tojen ja yksityisten yritysten kohdalla. Asiakas­tiedon hankinta oli hankkeen toimin­toihin suunni­teltu asiakas­työ­pa­joissa toteu­tet­ta­vaksi vuoden 2021 alkupuo­lella, mutta pandemia muutti tilanteen ja pisti tapah­tumien suunnit­telun uusiksi. Asiakas­tiedon keruuseen pääsimme ensim­mäisen kerran syksyllä 2022, jolloin kyselimme Tuupo­vaaran asuka­sil­lassa ikäih­misten palve­luiden kehit­tä­mi­sestä. Hankkeen päättyessä nyt helmikuun 2023 lopussa päätimme osallistua vielä loppu­met­reillä mukaan lasten ja nuorten kuntou­tuksen kehit­tä­miseen ja tiedon­ke­ruuseen. Näin saamme tuotettua uutta tietoa yrityk­sille tulevai­suuden palve­luiden kehittämiseen.

Palve­luiden monimuo­toinen raken­ta­minen ja matalan kynnyksen saavu­tet­tavuus tärkeitä

Minkä­laisia kuntou­tu­miseen ja hyvin­vointiin kuuluvia palveluja tarvitaan tulevai­suu­dessa – esimer­kiksi 10 vuoden kuluttua? Tällä kysymyk­sellä VaPa-hanke lähestyi osallis­tujia selvit­tääkseen palve­lu­tarpeen suuntaa 2030-luvulla. Tilai­suuksien kierros on vielä kesken, mutta tähän mennessä pidet­tyjen tilai­suuksien ja sähköisen kyselyn kautta saatujen vastausten perus­teella hankkeen esittämään kohden­nettuun kysymykseen on vastattu varsin hyvin.

Mihin suuntaan palvelut lähtevät kehit­tymään on toki arvoitus, mutta monessa vastauk­sessa arveltiin etänä, virtu­aa­li­sesti ja video­vä­lit­tei­sesti tuotet­tavien palve­luiden lisään­tyvän. Tällä tavoin tuotet­tavia palve­luita toivottiin kehitet­tävän lapsi­per­heiden vanhem­mille, koska etäpal­ve­luiden käyttö on heille luontevaa.

Palve­luita toivottiin myös kotiin tuotettuna. Kasvokkain tapah­tuvat kohtaa­miset antai­sivat mahdol­li­suuden saada suoraan konkreet­tisia menetelmiä lapsi­perheen arkeen. Aina ei ole diagnoosia, mutta matalan kynnyksen apua tarvit­taisiin, samoin kohda­tuksi tulemista tasaver­taisena asukkaana.

Ennal­taeh­käi­sevän ja hyvin­vointia tukevan toiminnan huomioi­mista toivottiin koko lapsen kasvun ajalle, aina jatko-opiske­luihin lähtevän nuoren rinnalla kulke­miseen. Nuori­so­pal­ve­luiden kautta kaivattiin saavu­tet­tavaa ja helposti lähes­tyt­tävää tukea, vaikka kuntou­tukseen ei juuri sillä hetkellä olisi tarvetta. Kouluille ja päivä­ko­deille toivottiin roolia toiminnan tuotta­mi­sessa, jos se vain tilojen puitteissa onnis­tuisi. Näin palvelut olisivat siellä missä lapset ja nuoret päivisin ovat, eikä matkoihin kuluisi aikaa.

Erilai­sista kuntou­tuksen muodoista nousivat esille eläina­vus­teinen terapia, perhe­kun­toutus ja nepsy-perheiden vertaistuki. Sopeu­tu­mis­val­men­nusta eli SOVA-kursseja ei järjestetä Pohjois-Karjalan alueella ja tässäkin asiassa toivottiin maakun­nal­lista toteu­tusta. Nyt Kelan tukemille kursseille on lähdettävä eri puolelle Suomea.

Sähköisen kyselyn vastauk­sissa nousi esille avun ja tuen tarpeen tärkeys. Palve­luita toivottiin toteu­tet­tavan maakun­nassa jatkossa monimuo­toi­sesti ja monipuo­li­sesti niin kasvokkain kuin kehit­ty­villä etäpalvelumenetelmillä.

Pyöreä pöytä johon leviettty kuvakortteja, keskellä paperille kirjoitettu teksti "Laita nappula sen kuvan päälle joka on sinulle merkityksellinen"

Alan ammat­ti­laiset toivovat kokemusten vaihtoa ja jalkau­tu­mista ihmisten pariin

Vastauk­sissa nousi tärkeinä asioina tiedon­saannin tärkeys ja palve­luiden selkeä esille tuominen. Tavoi­tet­ta­vuuteen kaivattiin tueksi tulkki­pal­ve­luiden riittävää saata­vuutta ja kaksi­kie­li­syyttä palve­luiden käytössä.

Sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­laisten näkökul­masta toiveena oli yhteistyön lisää­minen sekä vuoro­vai­kut­tei­suuden ja kokemusten vaihto toimi­joiden kesken. Palve­lu­jär­jes­tel­mästä ja palve­luista kaivattiin koulu­tusta ammat­ti­hen­ki­lös­tölle, jonka avulla saataisiin kohden­ne­tusti jaettua tietoa kuntouksen eri toimin­noista asiakkaille.

Myös kohden­nettuja käyntejä ja kontakteja asiakas­ra­ja­pintaan jalkau­tu­misen avulla kaivattiin enemmän. Näin olisi mahdol­lisuus päästä havain­noimaan ja kertomaan palve­luista kohtaa­misten yhtey­dessä. Yhtei­söl­li­sestä tekemi­sestä kuntouksen palve­luissa nousi esille perhe­retket ja eläin­ten­hoito osana kuntou­tus­pal­ve­luiden tarjontaa.

Lasten ja nuorten kuntou­tuksen palve­luiden avoin sähköinen kysely on auki 5.3.2023 saakka. Yhteenveto kyselyn vastauk­sista tehdään kyselyn ja osalli­suus­kier­roksen päätyttyä. Koonti vastauk­sista tulee kevään aikana Siun soten nettisivuille.


Teksti ja kuvat:

Piia Repo, projek­ti­asian­tuntija, VaPa-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

VaPa-hanketta toteu­tetaan Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston tuella ja hankkeen toiminta-aika on 1.9.2020-28.2.2023.