Ruskea poni, ympärillä lapsia

Osal­li­suus­kier­rok­sella selvi­te­tään lasten ja nuorten kuntou­tuk­sen kehittämistarpeita

Joen­suussa järjes­tet­tiin tammi-helmi­kuussa kaksi alueel­lista tilai­suutta lasten ja nuorten kuntou­tuk­sen tilan­teen kartoit­ta­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi. Ensim­mäi­nen tilai­suuk­sista oli 24.1.2022 Perheen­ta­lolla, ja toinen 2.2.2022 ViaDia-keskuk­sella Ranta­ky­lässä.. Nämä kaksi tilai­suutta olivat osa maakun­nan alueella tammi-maalis­kuun aikana pidet­tä­vää osal­li­suus­kier­rosta, johon sisäl­ty­vät tilai­suu­det myös Ilomant­sissa, Kiteellä, Kontio­lah­della, Liek­sassa, Lipe­rissä ja Tohma­jär­vellä. Siun sote järjes­tää kier­rok­sen yhdessä perhe­kes­kus­toi­mi­joi­den kanssa. Hyvin­voin­tia­lan kump­pa­nuuk­silla vaikut­ta­viin palve­lui­hin (VaPa) -hanke oli mukana Joen­suun tilaisuuksissa.

Tilai­suuk­sia sisäl­töi­neen ja toimin­nal­li­sine pistei­neen suun­ni­tel­tiin yhdessä perhe­kes­kus­toi­mi­joi­den sekä Siun soten tera­pia­pal­ve­lui­den, lasten toimin­ta­te­ra­pian vastaa­vaan henki­lön Kaisu Niira­sen sekä projek­ti­suun­nit­te­lija Mari Hämä­läi­sen johdolla. Osal­li­suus­kier­rok­sella kerä­tään tietoa haas­tat­te­le­malla tilai­suu­dessa kävi­jöitä, sekä tarjoa­malla mahdol­li­suus vastata kuntou­tuk­sen palve­luita koske­vaan sähköi­seen kyse­lyyn. Kahdessa Joen­suun tapah­tu­massa osal­lis­tu­jia oli yhteensä vähän vajaa 150.

VaPa-hank­keen yhtenä kulma­ki­venä on kehit­tää tule­vai­suu­den hyvin­voin­ti­pal­ve­luita verkos­to­jen ja yksi­tyis­ten yritys­ten kohdalla. Asia­kas­tie­don hankinta oli hank­keen toimin­toi­hin suun­ni­teltu asia­kas­työ­pa­joissa toteu­tet­ta­vaksi vuoden 2021 alku­puo­lella, mutta pande­mia muutti tilan­teen ja pisti tapah­tu­mien suun­nit­te­lun uusiksi. Asia­kas­tie­don keruuseen pääsimme ensim­mäi­sen kerran syksyllä 2022, jolloin kyse­limme Tuupo­vaa­ran asuka­sil­lassa ikäih­mis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­sestä. Hank­keen päät­tyessä nyt helmi­kuun 2023 lopussa päätimme osal­lis­tua vielä loppu­met­reillä mukaan lasten ja nuorten kuntou­tuk­sen kehit­tä­mi­seen ja tiedon­ke­ruuseen. Näin saamme tuotet­tua uutta tietoa yrityk­sille tule­vai­suu­den palve­lui­den kehittämiseen.

Palve­lui­den moni­muo­toi­nen raken­ta­mi­nen ja matalan kynnyk­sen saavu­tet­ta­vuus tärkeitä

Minkä­lai­sia kuntou­tu­mi­seen ja hyvin­voin­tiin kuulu­via palve­luja tarvi­taan tule­vai­suu­dessa – esimer­kiksi 10 vuoden kulut­tua? Tällä kysy­myk­sellä VaPa-hanke lähes­tyi osal­lis­tu­jia selvit­tääk­seen palve­lu­tar­peen suuntaa 2030-luvulla. Tilai­suuk­sien kierros on vielä kesken, mutta tähän mennessä pidet­ty­jen tilai­suuk­sien ja sähköi­sen kyselyn kautta saatu­jen vastaus­ten perus­teella hank­keen esit­tä­mään kohden­net­tuun kysy­myk­seen on vastattu varsin hyvin.

Mihin suun­taan palve­lut lähte­vät kehit­ty­mään on toki arvoi­tus, mutta monessa vastauk­sessa arvel­tiin etänä, virtu­aa­li­sesti ja video­vä­lit­tei­sesti tuotet­ta­vien palve­lui­den lisään­ty­vän. Tällä tavoin tuotet­ta­via palve­luita toivot­tiin kehi­tet­tä­vän lapsi­per­hei­den vanhem­mille, koska etäpal­ve­lui­den käyttö on heille luontevaa.

Palve­luita toivot­tiin myös kotiin tuotet­tuna. Kasvok­kain tapah­tu­vat kohtaa­mi­set antai­si­vat mahdol­li­suu­den saada suoraan konkreet­ti­sia mene­tel­miä lapsi­per­heen arkeen. Aina ei ole diag­noo­sia, mutta matalan kynnyk­sen apua tarvit­tai­siin, samoin kohda­tuksi tule­mista tasa­ver­tai­sena asukkaana.

Ennal­taeh­käi­se­vän ja hyvin­voin­tia tukevan toimin­nan huomioi­mista toivot­tiin koko lapsen kasvun ajalle, aina jatko-opis­ke­lui­hin lähte­vän nuoren rinnalla kulke­mi­seen. Nuori­so­pal­ve­lui­den kautta kaivat­tiin saavu­tet­ta­vaa ja helposti lähes­tyt­tä­vää tukea, vaikka kuntou­tuk­seen ei juuri sillä hetkellä olisi tarvetta. Kouluille ja päivä­ko­deille toivot­tiin roolia toimin­nan tuot­ta­mi­sessa, jos se vain tilojen puit­teissa onnis­tuisi. Näin palve­lut olisi­vat siellä missä lapset ja nuoret päivi­sin ovat, eikä matkoi­hin kuluisi aikaa.

Erilai­sista kuntou­tuk­sen muodoista nousi­vat esille eläi­na­vus­tei­nen terapia, perhe­kun­tou­tus ja nepsy-perhei­den vertais­tuki. Sopeu­tu­mis­val­men­nusta eli SOVA-kurs­seja ei järjes­tetä Pohjois-Karja­lan alueella ja tässä­kin asiassa toivot­tiin maakun­nal­lista toteu­tusta. Nyt Kelan tuke­mille kurs­seille on lähdet­tävä eri puolelle Suomea.

Sähköi­sen kyselyn vastauk­sissa nousi esille avun ja tuen tarpeen tärkeys. Palve­luita toivot­tiin toteu­tet­ta­van maakun­nassa jatkossa moni­muo­toi­sesti ja moni­puo­li­sesti niin kasvok­kain kuin kehit­ty­villä etäpalvelumenetelmillä.

Pyöreä pöytä johon leviettty kuvakortteja, keskellä paperille kirjoitettu teksti "Laita nappula sen kuvan päälle joka on sinulle merkityksellinen"

Alan ammat­ti­lai­set toivo­vat koke­mus­ten vaihtoa ja jalkau­tu­mista ihmis­ten pariin

Vastauk­sissa nousi tärkeinä asioina tiedon­saan­nin tärkeys ja palve­lui­den selkeä esille tuomi­nen. Tavoi­tet­ta­vuu­teen kaivat­tiin tueksi tulk­ki­pal­ve­lui­den riit­tä­vää saata­vuutta ja kaksi­kie­li­syyttä palve­lui­den käytössä.

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lais­ten näkö­kul­masta toiveena oli yhteis­työn lisää­mi­nen sekä vuoro­vai­kut­tei­suu­den ja koke­mus­ten vaihto toimi­joi­den kesken. Palve­lu­jär­jes­tel­mästä ja palve­luista kaivat­tiin koulu­tusta ammat­ti­hen­ki­lös­tölle, jonka avulla saatai­siin kohden­ne­tusti jaettua tietoa kuntouk­sen eri toimin­noista asiakkaille.

Myös kohden­net­tuja käyn­tejä ja kontak­teja asia­kas­ra­ja­pin­taan jalkau­tu­mi­sen avulla kaivat­tiin enemmän. Näin olisi mahdol­li­suus päästä havain­noi­maan ja kerto­maan palve­luista kohtaa­mis­ten yhtey­dessä. Yhtei­söl­li­sestä teke­mi­sestä kuntouk­sen palve­luissa nousi esille perhe­ret­ket ja eläin­ten­hoito osana kuntou­tus­pal­ve­lui­den tarjontaa.

Lasten ja nuorten kuntou­tuk­sen palve­lui­den avoin sähköi­nen kysely on auki 5.3.2023 saakka. Yhteen­veto kyselyn vastauk­sista tehdään kyselyn ja osal­li­suus­kier­rok­sen päätyt­tyä. Koonti vastauk­sista tulee kevään aikana Siun soten nettisivuille.


Teksti ja kuvat:

Piia Repo, projek­ti­asian­tun­tija, VaPa-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

VaPa-hanketta toteu­te­taan Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton tuella ja hank­keen toiminta-aika on 1.9.2020-28.2.2023.