Karelia 30 -areena : Yrit­tä­jyys­po­lulta kasvun kiitoradalle

Karelia 30 -areenan seit­se­män­nen jakson aiheena on yrit­tä­jyys ja sen edis­tä­mi­nen. Millai­set ovat yrit­tä­jyy­den näkymät Pohjois-Karja­lassa? Miten opis­ke­li­jat suhtau­tu­vat yrit­tä­jyy­teen ja millaista tukea heille on tarjolla yrityk­sen perus­ta­mi­seen? Jaksossa kuul­laan myös Kare­lian ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den yhtei­sestä yrit­tä­jyys­po­lusta, jonka kautta on luotu menes­tys­ta­ri­noita ja uutta kasvu­yrit­tä­jyyttä. Aiheesta keskus­te­le­massa ovat yrit­tä­jyy­den yliopet­taja Heikki Immonen, lehtori Daniel Båge­berg ja lehtori, Ulla Kärnä Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Katso jakso tästä:

Kaikki Karelia 30 -areenan jaksot löyty­vät Kare­lian Youtube-kana­valta.