Korkea­kou­lu­jen yhteis­haku alkaa 15.3.2023 – Kare­liassa haussa 850 opiskelupaikkaa

Korkea­kou­lu­jen kevään yhteis­haku alkaa keski­viik­kona 15.3. ja jatkuu 30.3.2023 saakka. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on haussa 850 opis­ke­lu­paik­kaa, joista ylem­piin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toi­hin johta­via opis­ke­lu­paik­koja on 145.

Toimin­ta­te­ra­peut­ti­kou­lu­tus osaksi Kare­lian vahvaa kuntou­tuk­sen osaamiskokonaisuutta

Kevään yhteis­haussa on mukana ensim­mäistä kertaa toimin­ta­te­ra­peutti-koulu­tus, joka tulee osaksi Kare­lian vahvaa kuntou­tuk­sen osaa­mis­ko­ko­nai­suutta. Karelia käyn­nis­tää uuden toimin­ta­te­ra­peutti (AMK) -koulu­tuk­sen, koska koulu­tusta ei järjes­tetä tällä hetkellä muualla Itä-Suomen alueella, ja Pohjois-Karja­lassa on haas­teita saada koulu­tet­tua työvoi­maa. Kare­lian toimin­ta­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sen erityi­senä vahvuu­tena ovat Kare­lian vahvat työelämäkumppanuudet.

– Itä-Suomessa on pula toimin­ta­te­ra­peu­teista, joten Kare­liassa opis­ke­le­villa tulee olemaan erit­täin hyvät harjoit­te­lu­mah­dol­li­suu­det ja työl­li­syys­nä­ky­mät. Kare­lian vahvo­jen työelä­mä­kump­pa­nuuk­sien avulla pystymme takaa­maan toimin­ta­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joil­lemme sujuvan opis­ke­lu­pro­ses­sin harjoit­te­lui­neen, kertoo koulu­tus­pääl­likkö Tarja Laatikainen.

ICT-koulu­tuk­sen laajen­nuk­sella vasta­taan työvoimatarpeisiin

Kare­lian ICT-alan koulu­tus laaje­nee. Opetus­mi­nis­te­riö myönsi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle 33 aloi­tus­paik­kaa käsit­tä­vän koulu­tus­laa­jen­nuk­sen, joka hyödyn­ne­tään lisää­mällä aloi­tus­paik­koja kansain­vä­li­seen ICT-insi­nööri-koulu­tuk­seen, ja nyt yhteis­haussa mukana olevaan tieto­jen­kä­sit­te­lyn trade­no­mi­kou­lu­tuk­seen. Tieto­jen­kä­sit­te­lyn trade­no­mi­kou­lu­tus on yksi suosi­tuim­mista haku­koh­teista, koska haki­joita on ympäri Suomen ja opinnot voi koko­nai­suu­des­saan suorit­taa verkossa. Se on myös yksi pitkä­ai­kai­sem­mista verk­ko­vä­lit­tei­sistä tutkinto-ohjel­mista Suomen ammattikorkeakouluissa.

Ensim­mäi­set opin­to­pis­teet hanki­taan valintakurssilla

Koulu­tuk­siin haetaan Opin­to­po­lussa osoit­teessa opintopolku.fi, jossa hakija voi myös seurata haun edistymistä.

Opis­ke­li­joita vali­taan koulu­tuk­siin useam­malla eri valin­ta­ta­valla, joista ylei­sim­mät ovat todis­tus­va­linta sekä kesä­kuun alussa järjes­tet­tävä AMK-valin­ta­koe. Myös valin­ta­kurssi on valin­ta­ta­pana useissa haku­koh­teissa, esimer­kiksi useissa moni­muo­to­to­teu­tuk­sena toteu­tet­ta­vissa koulu­tuk­sissa. Valin­ta­kurssi on itses­sään opin­to­suo­ri­tus, joka luetaan hyväksi tutkin­toon, jos hakija tulee vali­tuksi koulutukseen.

– Meillä on hyvät koke­muk­set valin­ta­kurs­seista: Niiden avulla saadaan hyvin selville hakijan moti­vaa­tio ja samalla hakija pereh­tyy koulu­tuk­sen sisäl­töi­hin hyvin konkreet­ti­sella tavalla. Hakijan kannat­taa lukea ohjeet ja aloit­taa valin­ta­kurs­sin suorit­ta­mi­nen ajoissa, kertoo tieto­jen­kä­sit­te­lyn opinto-ohjaaja Sanna Kukkasniemi.

Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen tulok­set julkais­taan viimeis­tään 7.7.2023. Opinnot alkavat elokuussa 2023.