Categories
Uutiset

Korkea­kou­lujen yhteishaku alkaa 15.3.2023 – Kareliassa haussa 850 opiskelupaikkaa

Korkea­kou­lujen kevään yhteishaku alkaa keski­viikkona 15.3. ja jatkuu 30.3.2023 saakka. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on haussa 850 opiske­lu­paikkaa, joista ylempiin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toihin johtavia opiske­lu­paikkoja on 145.

Toimin­ta­te­ra­peut­ti­kou­lutus osaksi Karelian vahvaa kuntou­tuksen osaamiskokonaisuutta

Kevään yhteis­haussa on mukana ensim­mäistä kertaa toimin­ta­te­ra­peutti-koulutus, joka tulee osaksi Karelian vahvaa kuntou­tuksen osaamis­ko­ko­nai­suutta. Karelia käynnistää uuden toimin­ta­te­ra­peutti (AMK) -koulu­tuksen, koska koulu­tusta ei järjestetä tällä hetkellä muualla Itä-Suomen alueella, ja Pohjois-Karja­lassa on haasteita saada koulu­tettua työvoimaa. Karelian toimin­ta­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuksen erityisenä vahvuutena ovat Karelian vahvat työelämäkumppanuudet.

– Itä-Suomessa on pula toimin­ta­te­ra­peu­teista, joten Kareliassa opiske­le­villa tulee olemaan erittäin hyvät harjoit­te­lu­mah­dol­li­suudet ja työlli­syys­nä­kymät. Karelian vahvojen työelä­mä­kump­pa­nuuksien avulla pystymme takaamaan toimin­ta­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joil­lemme sujuvan opiske­lu­pro­sessin harjoit­te­luineen, kertoo koulu­tus­pääl­likkö Tarja Laatikainen.

ICT-koulu­tuksen laajen­nuk­sella vastataan työvoimatarpeisiin

Karelian ICT-alan koulutus laajenee. Opetus­mi­nis­teriö myönsi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle 33 aloitus­paikkaa käsit­tävän koulu­tus­laa­jen­nuksen, joka hyödyn­netään lisää­mällä aloitus­paikkoja kansain­vä­liseen ICT-insinööri-koulu­tukseen, ja nyt yhteis­haussa mukana olevaan tieto­jen­kä­sit­telyn trade­no­mi­kou­lu­tukseen. Tieto­jen­kä­sit­telyn trade­no­mi­kou­lutus on yksi suosi­tuim­mista hakukoh­teista, koska hakijoita on ympäri Suomen ja opinnot voi kokonai­suu­dessaan suorittaa verkossa. Se on myös yksi pitkä­ai­kai­sem­mista verkko­vä­lit­tei­sistä tutkinto-ohjel­mista Suomen ammattikorkeakouluissa.

Ensim­mäiset opinto­pisteet hankitaan valintakurssilla

Koulu­tuksiin haetaan Opinto­po­lussa osoit­teessa opintopolku.fi, jossa hakija voi myös seurata haun edistymistä.

Opiske­li­joita valitaan koulu­tuksiin useam­malla eri valin­ta­ta­valla, joista yleisimmät ovat todis­tus­va­linta sekä kesäkuun alussa järjes­tettävä AMK-valin­takoe. Myös valin­ta­kurssi on valin­ta­tapana useissa hakukoh­teissa, esimer­kiksi useissa monimuo­to­to­teu­tuksena toteu­tet­ta­vissa koulu­tuk­sissa. Valin­ta­kurssi on itsessään opinto­suo­ritus, joka luetaan hyväksi tutkintoon, jos hakija tulee valituksi koulutukseen.

– Meillä on hyvät kokemukset valin­ta­kurs­seista: Niiden avulla saadaan hyvin selville hakijan motivaatio ja samalla hakija perehtyy koulu­tuksen sisäl­töihin hyvin konkreet­ti­sella tavalla. Hakijan kannattaa lukea ohjeet ja aloittaa valin­ta­kurssin suorit­ta­minen ajoissa, kertoo tieto­jen­kä­sit­telyn opinto-ohjaaja Sanna Kukkasniemi.

Opiske­li­ja­va­lin­tojen tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023. Opinnot alkavat elokuussa 2023.