Pimeä talvimaisema, jossa kaksi henkilöä istuu hankien keskellä nuotion ääressä. Taivaalla täysikuu.

NPA GLOW2.0 – valoa horisontissa

Miten pimeydestä on pohjoisen Suomen matkailuvaltiksi? Valaisemattoman taivaan matkailullisia mahdollisuuksia tarkastellaan Karelia-ammattikorkeakoulun GLOW2.0-hankkeessa, jonka tavoitteena on yhteistyössä paikallisten yritysten ja yrittäjien kanssa lisätä itäisen ja pohjoisen alueen vetovoimaa. Pohjois-Karjalan matkailutoimijoiden haasteina ovat pitkät välimatkat, ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys, monikanavaisen digitaalisen näkyvyys sekä kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden tavoittaminen. Viime vuosina maailmantilanteen epävakaus on aiheuttanut epävarmuutta ja jopa tulevaisuususkon puutetta niin asiakkaissa kuin matkailutoimijoissa. Usein epävarmuudet heijastuvat matkailuyrittäjille käytännössä vähentyneenä kysyntänä.

Suomalaiselle matkailulle vielä uusi Dark Sky Tourism -teema tarjoaa toimialalle mahdollisuuksia luoda uusia sisältöjä, testata uutta teknologiaa ja selvittää eri tieteenalojen yhteistyötä. Kolmivuotisen, joulukuussa 2022 alkaneen GLOW2.0-hankkeen aikana selvitetään pimeän ajan matkailullista jo olemassa olevaa tarjontaa ja sitä, miten tarjonta paketoidaan houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Myös uudet, erityisesti immersiivistä teknologiaa hyödyntävät avaukset kuuluvat hankkeen toimiin.

Kansainvälisellä yhteistyöllä kohti laajempaa vaikuttavuutta

Pohjoisen periferian ja arktisen ohjelman (NPA Interregional) rahoittaman GLOW2.0 – Green Energy Technologies for Tourism Growth -hankkeen kansainväliset partnerit vierailivat Kareliassa ensimmäisessä kasvokkaisessa partneritapaamisessa helmikuussa. Hankkeen kumppaniorganisaatioita ovat Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä PLAKY, Norjan arktinen yliopisto UiT, Luoteis-Islannin aluehallintojen liitto SSNV sekä irlantilaiset UnaG – Gaeltacht Authority ja Innovaatio- ja johtamiskeskus WestBIC.

Ensimmäinen puoli vuotta on yhteiskehittämisen käynnistämistä kansainvälisellä tasolla ja alueellisten verkostojen aktivoimista kunkin partnerin toiminta-alueella. Hallinnolliset vastuut, velvoitteet, käytännöt ja toteutuksen suunnittelu vaativat neuvotteluja, kirjallisia sopimuksia, yhteen ääneen ajattelua ja paljon kahvia. Ennen Joensuun kasvokkaista tapaamista on ehditty pitää käynnistämistapaamiset verkkovälitteisesti videopuheluin, sähköpostitse ja sähköisellä alustalla. Huolimatta hankesuunnitelman perusteellisuudesta tarvitaan käytännön toimeenpanoon keskittymistä ja aikatauluttamista, jotta kukin osapuoli voi resursoida omalta osaltaan riittävästi käytännön työhön niin henkilöitä kuin tarvittavia palveluita. Tekemisen hallittu eteneminen varmistetaan säännönmukaisilla tapaamisilla ja asioiden jakamisella tasapuolisesti. Ensimmäisen vuoden toteutus vaikuttaa nyt tehtyjen suunnitelmien perusteella olevan tekemistä vaille valmis.

13 henkilöä pöydän ympärillä, taustalla valokangas jossa teksti GLOW2.0 physical partner meeting1
GLOW2.0 -hankkeen partnerit tapasivat Joensuussa helmikuussa 2023. Kuva: Kirsi Sonninen.

Teeman avulla ratkotaan yhteisiä haasteita

Matkailun näkökulmasta pohjoisen reuna-alueen ja arktisen alueen maita yhdistäviä tekijöitä löytyy. Näitä ovat vähäinen valosaaste matkailulle jo valmiit infrastruktuurit sekä koronan myötä parantunut digitalisoituminen niin palvelutarjonnassa kuin tiedonlähteenä.  Myös harvaan asuttujen alueiden saavutettavuushaasteet ovat yhteisiä.

EU:n NPA-ohjelmalla on koko olemassaolonsa ajan ollut merkittävä ja monipuolinen vaikutus Pohjois-Karjalan kehittymiselle, ja Karelialla on jo paljon aiempaa kokemusta kansainvälisestä hankeyhteistyöstä juuri tämän ohjelman rahoittamana. Muun muassa Digi2Market-hankkeen aikana parannettiin kansainvälisessä yhteistyössä yritysten kapasiteettia hyödyntää immersiivisiä teknologioita tuotteiden ja palveluiden markkinointiviestinnässä. Jo tuolloin hankkeen irlantilaiset kumppanit nostivat esille valaisemattoman taivaan tematiikan. Dark Sky Tourism -teema yhdistettynä uusien teknologioiden hyödyntämiseen yrityskentällä katsottiin niin lupaavaksi, että ryhdyttiin tarkemmin selvittämään aiheen hankkeistusta.

Valaisemattoman taivaan teeman potentiaalia matkailun kehittämisessä tarkasteltiin lähemmin esiselvityshankkeessa, jonka aikana Karelia-ammattikorkeakoulun ryhmä tuotti julkaisun Dark Skies Use in Tourism: Good Practices Examples. Raportti esittelee tilannekuvan Suomesta ja parhaita käytäntöjä eri puolilta maailmaa, ja tarjoaa inspiraatiota valaisemattoman taivaan matkailun mahdollisuuksiin.

Pimeys voi olla voimavara

Mutta mistä oikein on kyse, kun puhutaan valaisemattoman taivaan matkailullisista mahdollisuuksista?

Tähtitaivaan ja revontulten tuijottelun lisäksi jo pelkkä luonnollisen pimeyden turvallinen kokeminen on elämys itsessään. Tähän mennessä valaisemattoman, pimeän taivaan mahdollisuudet ovat kuitenkin jääneet pitkälti hyödyntämättä pohjoisen alueiden matkailussa lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, kuten revontuliretkiä ja lasi-igluja. Alueilla, joilla valosaastetta on vähän tai ei ollenkaan, on vielä paljon potentiaalia lisätä matkailupalveluiden elämyksellisyyttä nimenomaan pimeyden turvallisina kokemuksina.

GLOW2.0-hankkeen tarkoituksena on kannustaa ja auttaa yrityksiä ja julkisia organisaatioita lisäämään vuoden pimeimmän ajan matkailullista vetovoimaa. Hankkeessa vahvistetaan yhteisöjä ja pk-yrityksiä Irlannissa, Islannissa, Norjassa ja Suomessa kestävästi ja vastuullisesti sekä pyritään lisäämään niiden kilpailukykyä.

Immersiivisten teknologioiden tuominen kohdeyritysten käyttöön lisää sekä matkailijan kokemusten monipuolisuutta kohteessa, että kiinnostusta matkustaa tietylle alueelle. Uudet teknologiaratkaisut ja valaisemattoman taivaan tematiikka integroidaan olemassa oleviin matkailustrategioihin sekä luonto- ja kulttuuriperintöä koskeviin digitaalisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on, että yritysten tarjonta houkuttelee laajempaa joukkoa kohderyhmiä ja että yritykset voivat toteuttaa omissa liiketoimintamalleissaan kestävän kehityksen periaatteita.

GLOW2.0 kumppanit

 • Karelia-ammattikorkeakoulu, koordinaattori
 • Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä (PLAKY) (Sodankylä, Inari, Utsjoki) 
 • Federation of Regional Authorities NW Iceland (Islanti)
 • The Gaeltacht Authority (Irlanti)  
 • Innovation and Management Centre WestBIC (Irlanti) 
 • UiT The Arctic University of Norway (Norja)

GLOW2.0 liitännäiskumppanit

 • Ulster University (Pohjois-Irlanti)
 • Snæfellsnes Regional Park (Islanti)
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ELY-keskus (Suomi, Pohjois-Karjala)
 • National Parks and Wildlife Services (Irlanti)
 • Värriön tutkimusasema, Helsingin yliopisto (Suomi, Lappi)
 • Hólar University (Islanti)
 • Sodankylän geofysiikan observatoria, Oulun yliopisto (Suomi, Lappi)

Kirjoittajat:

Tarja Kupiainen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Marja-Liisa Ruotsalainen, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Outi Santaniemi, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: Visit Karelia