Categories
Podcast Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Podcast: Karelian gerono­mi­kou­lu­tuksen podcast tekee geronomin työtä ja koulu­tusta tutuksi

Karelian gerono­mi­kou­lutus on aloit­tanut Kareliasta gerono­miksi -podcastin. Podcas­tissa pohditaan ja tarkas­tellaan geronomin työtä, gerono­mi­kou­lu­tuksen teemoja sekä vanhustyön ilmiöitä. Erityisen kiinnos­tu­neita ollaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun gerono­mi­kou­lu­tuksen painopis­teistä eli ikäys­tä­väl­li­sestä yhteis­kun­nasta, aktii­vi­sesta, terveestä ja toimin­ta­ky­kyi­sestä ikään­ty­mi­sestä sekä sosio­kult­tuu­ri­sesta vanhus­työstä. Ensim­mäi­sessä jaksossa vieraana ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kaikkien aikojen ensim­mäisen gerono­mi­ryhmän opiske­lijat Sonja Gouriou ja Sakari Mattila. Sonja ja Sakari kertovat kokemuk­sistaan ensim­mäi­sestä opiske­lu­vuo­desta Karelian gerono­mi­tut­kin­nossa sekä ajatuk­sistaan geronomin työnku­vasta ja osaamisesta.

Karelian gerono­mi­tut­kinnon ensim­mäisen podcast­jakson pääset kuunte­lemaan Soundclou­dista:

Toimitus ja käsikir­joitus: Piia Kauhanen ja Anu Ihanus, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Äänityöt ja musiikki: Anu Ihanus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Podcastin teksti­vastine

Heräsikö kysymyksiä tai toiveita podcast­jak­sojen sisältöön liittyen?  

Voit ottaa yhteyttä ja seurata meitä sosiaa­li­sessa mediassa:

Artik­ke­likuva: Pexels.com/Deva Darshan