Podcast: Kare­lian gero­no­mi­kou­lu­tuk­sen podcast tekee gero­no­min työtä ja koulu­tusta tutuksi

Kare­lian gero­no­mi­kou­lu­tus on aloit­ta­nut Kare­liasta gero­no­miksi -podcas­tin. Podcas­tissa pohdi­taan ja tarkas­tel­laan gero­no­min työtä, gero­no­mi­kou­lu­tuk­sen teemoja sekä vanhus­työn ilmiöitä. Erityi­sen kiin­nos­tu­neita ollaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun gero­no­mi­kou­lu­tuk­sen pain­opis­teistä eli ikäys­tä­väl­li­sestä yhteis­kun­nasta, aktii­vi­sesta, terveestä ja toimin­ta­ky­kyi­sestä ikään­ty­mi­sestä sekä sosio­kult­tuu­ri­sesta vanhus­työstä. Ensim­mäi­sessä jaksossa vieraana ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kaik­kien aikojen ensim­mäi­sen gero­no­mi­ryh­män opis­ke­li­jat Sonja Gouriou ja Sakari Mattila. Sonja ja Sakari kerto­vat koke­muk­sis­taan ensim­mäi­sestä opis­ke­lu­vuo­desta Kare­lian gero­no­mi­tut­kin­nossa sekä ajatuk­sis­taan gero­no­min työn­ku­vasta ja osaamisesta.

Kare­lian gero­no­mi­tut­kin­non ensim­mäi­sen podcast­jak­son pääset kuun­te­le­maan Soundclou­dista:

Toimi­tus ja käsi­kir­joi­tus: Piia Kauha­nen ja Anu Ihanus, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Ääni­työt ja musiikki: Anu Ihanus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Podcas­tin tekstivastine

Herä­sikö kysy­myk­siä tai toiveita podcast­jak­so­jen sisäl­töön liit­tyen?  

Voit ottaa yhteyttä ja seurata meitä sosi­aa­li­sessa mediassa:

Artik­ke­li­kuva: Pexels.com/Deva Darshan