Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kansainvälisyyttä

ENDURANCE-hanke: Yrittä­jyyttä ja huippu-urheilua

Urheilu on ollut vuosi­sa­tojen ajan suosituin vapaa-ajanviet­totapa ja tärkeä osa yhteis­kuntaa. Myös yrittäjyys on ollut pitkään osa yhteis­kuntia ja auttanut ihmisiä kehit­tymään sosiaa­li­sesti ja talou­del­li­sesti. Yrittä­jyyden rooli EU:ssa on nykyisten sosio­eko­no­misten haasteiden vuoksi suurempi kuin koskaan, ja uusia yrittä­jyyden muotoja syntyy koko ajan. Urhei­lulla ja yrittä­jyy­dellä on paljon yhteistä, mutta tämä yhteys jää usein ilman huomiota ja niiden yhteisiä piirteitä hyödyn­netään harvoin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu oli yksi kahdek­sasta yhteis­työ­kump­pa­nista seitse­mästä maasta (Belgia, Bulgaria, Kroatia, Suomi, Italia, Slovakia ja Espanja) kansain­vä­li­sessä ENDURANCE – Entrepre­neurial Capacity-building for Sport -hankkeessa. Hanketta rahoitti Erasmus+, ja se alkoi marras­kuussa 2020 ja päättyi marras­kuussa 2022. Hankkeen tärkeimmät konkreet­tiset tulokset olivat kattavat kartoi­tus­ra­portit urheilun ja yrittä­jyyden yhtene­väi­syyk­sistä sekä verkko­kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­li­pa­ketti. Pääto­teut­tajana hankkeessa oli slova­kia­lainen Comenius-yliopisto ja hanke jakaantui seuraaviin neljään osakokonaisuuteen:


1. Vuoro­vai­kut­teisen OER-verkkoa­lustan perus­ta­minen ENDURANCE-koulu­tusta varten. (Vastuul­linen toteuttaja IWS, Espanja)
2. Urheilun ja yrittä­jyyden dynamiikan, yhteisten piirteiden ja yhteyksien kartoit­ta­minen. (Vastuul­linen toteuttaja Comenius-yliopisto, Slovakia)
3. Koulu­tus­mo­duulien ja -työka­lujen kehit­tä­minen. (Vastuul­linen toteuttaja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Suomi)
4. Yrittäjyys- ja urhei­lu­kes­kus­telun edistä­minen poliit­ti­sella tasolla ENDURANCE Green Paperin avulla. (Vastuul­linen toteuttaja Bulsport, Bulgaria)

Viite­kehys yrittä­jyyden ja urheilun yhtäläisyyksistä


ENDURANCE-hankkeen aikana kumppanit tutkivat useita urhei­lu­yrit­tä­jyyteen liittyviä akatee­misia lähteitä ja dokumentteja, joissa kuvataan näiden kahden asian välisiä yhteyksiä. Lisäksi haasta­teltiin urhei­li­joita ja käytiin läpi useita väitös­kirjoja. Tältä kehitettiin viite­kehys, jossa nostettiin esiin seuraavat teemat:

1. Urhei­lulle ja yrittä­jyy­delle yhteiset yksilöl­liset persoo­nal­li­suuden piirteet

Persoo­nal­li­suuden piirteet ja kogni­tii­viset ominai­suudet, joiden ansiosta urhei­lijat ovat toden­nä­köi­semmin taipu­vaisia harkit­semaan yrittä­jyyttä ja jotka paran­tavat heidän mahdol­li­suuk­siaan menestyä liike­toi­min­nassa. Urhei­lijat kohtaavat uransa aikana monia haasteita, jotka tietä­mättään valmis­tavat heitä yrittä­jyyden maailmaan.

2. Muut yksilö­tason yrittä­jyyttä edistävät tekijät
Tekijät, jotka liittyvät pääasiassa yksilön henki­lö­koh­taiseen- ja perhe­taustaan, verkos­toihin, urheilu-uran aikana hankit­tuihin taitoihin, urheilu- ja lajio­saa­miseen, koulu­tus­taustaan ja resurssien saata­vuuteen. Henki­lö­koh­taisten ominai­suuksien lisäksi on olemassa useita yksilö­tason muuttujia, jotka vahvis­tuvat urheilun kautta tai sen seurauksena, ja näitä voidaan hyödyntää yrittä­jyy­dessä.

3. Ulkoiset yrittä­jyyttä tukevat ja käynnis­tävät tekijät

Tekijät, kuten urhei­luin­fra­struk­tuuri ja urhei­lu­yh­teisöt, käytännöt ja ohjelmat, yrittä­jyy­sil­ma­piiri ja suotuisa liike­toi­min­taym­pä­ristö, kulttuu­riset ja sosiaa­liset normit, yrittä­jyyden esteet ja/tai siirty­minen urhei­lusta yrittä­jyyteen ja yrittä­jyyttä tukevat järjes­telmät. Ulkoinen ympäristö ja yrittä­jyyttä tukevat ja edistävät tekijät ovat luonnol­li­sesti erilaisia kussakin maassa, ja ne voivat vaihdella myös alueel­li­sella tai paikal­li­sella tasolla.

4. Pedago­giset lähes­ty­mis­tavat ja koulutus
Koulu­tus­tar­jonta sisällön ja pedago­giikan osalta. Esimerkkejä yrittä­jyys­kas­va­tuksen ja -koulu­tuksen hyvistä käytän­nöistä; yleisen ja räätä­löidyn koulu­tus­tar­jonnan saatavuus; koulu­tus­tyypit; asian­mu­kaiset opetus­me­ne­telmät ja pedago­giset lähestymistavat.


5. Urheilun ja yrittä­jyyden yhdis­tä­minen yhteis­kun­nal­lisen vaiku­tuksen aikaan­saa­mi­seksi
Kuinka urhei­lu­yrit­täjyys edistää sosiaa­lista osalli­suutta, sosiaa­lisen vakauden ja rauhan ylläpi­tä­mistä, terveel­listä vapaa-aikaa ja sosiaa­lista vuoro­vai­ku­tusta, työpaik­kojen luomista ja paikal­lis­ta­loutta; miten sosiaa­liset liike­toi­min­ta­mallit voidaan muuttaa kaupal­li­siksi malleiksi; miten perin­tei­sistä hyöty­jistä voidaan tehdä asiakkaita.

Raken­nettua viite­ke­hystä hyödyn­nettiin ja sen pohjalta tehtiin vuoden 2021 aikana seitse­mässä eri maassa kattava kartoitus urheilun ja yrittä­jyyden yhteyk­sistä.  Kartoi­tuksen tulokset koostettiin kolmeksi eri rapor­tiksi:

1. ENDURANCE-raportti urheilun ja yrittä­jyyden yhtäläi­syyk­sistä
2. Luettelo suosi­tuk­sista ja onnis­tumis- ja epäon­nis­tu­mis­te­ki­jöistä urheilun ja yrittä­jyyden yhdis­tä­mi­sessä.
3. Akatee­minen kirjal­li­suus­katsaus ja tiivis­telmä.

Kartoi­tus­ra­por­teissa tiivis­tetään edellä mainitut näkökohdat urheilun ja yrittä­jyyden yhteisiä piirteitä ja yhteyksiä koske­viksi havain­noiksi. Kartoi­tus­jakson aikana tuotettiin myös suosi­tuksia ammatil­lisen koulu­tuksen ja urhei­lu­jär­jes­telmän oppijoille ja opetta­jille. Suosi­tuksia laadit­taessa käytettiin menestys- ja epäon­nis­tu­mis­te­ki­jöiden yhdis­telmää urheilun ja yrittä­jyyden yhdis­tä­mi­seksi ja kestävän uran saavut­ta­mi­seksi. Jokainen kumppani keräsi myös tietoa ja koosti muutaman tapaus­tut­ki­muksen ja esimerkin hyvistä käytän­nöistä oman maan toimin­taym­pä­ris­töstä.

Kartoi­tuksen tulokset ovat saata­villa ilmai­seksi ja monikie­lisenä versiona hankkeen viral­li­sella OER-fooru­milla kartoitus -välileh­dellä.

Verkko­kou­lu­tus­mo­duulit


ENDURANCE-hankkeen pääta­voit­teena oli kehittää kahdeksan verkko­kou­lu­tus­mo­duulia, joiden sisältö palvelee urheilu-uralta yrittä­jäksi aikovaa. Jokainen hanke­kumppani toteutti yhden moduu­leista ja Karelia koordinoi kehitys­pro­sessia. Koulu­tus­mo­duulit suunni­teltiin sekä kartoi­tus­tu­losten että euroop­pa­laisen Entrecomp-yrittä­jyys­tai­tojen viite­ke­hyksen (Entrecomp) pohjalta.

Seuraavat kahdeksan koulu­tus­mo­duulia ovat hankkeen konkreet­tisin tuotos:

1. Innovaa­tio­taidot
2. Projek­tin­hal­linnan perusteet
3. Johta­minen ja itsensä johta­minen
4. Markki­nointi
5. Digitaa­liset taidot
6. Rahoitus ja talous
7. Brändäys
8. Yrityksen perustaminen

Koulu­tus­mo­duulit ovat saata­villa ilmai­seksi ja monikie­lisenä versiona hankkeen viral­li­sella OER-fooru­milla koulutus -välileh­dellä. Moduulit ja koulu­tus­si­sältö testattiin ja validoitiin pilot­ti­ver­siona ennen julkaisua yhteensä lähes 750 henkilön kanssa (muun muassa yliopisto-opiske­li­joita, urhei­li­joita, vasta­val­mis­tu­neita, tulevia yrittäjiä, ammat­ti­laisia ja koulut­tajia) Pilotissa saatujen palaut­teiden pohjalta hieno­sää­dettiin lopul­liset versiot moduu­leista ja tämän lisäksi koostettiin ohjeisto ja suosi­tukset verkko­kou­lu­tuksen käyttä­jille. Tämä dokumentti löytyy monikie­lisenä versiona hankkeen viral­li­sella OER-fooru­milla suosi­tukset -välileh­dellä.


Korona­vi­rus­pan­demia toi haasteita ENDURANCE-hankkeen toteu­tukseen. Kumppanit seitse­mästä maasta pystyivät työsken­te­lemään vain etänä. Kumppanit tapasivat säännöl­li­sesti etäko­kouk­sissa, ja kehitys­työtä vietiin eteenpäin erilaisten yhteis­työ­vä­li­neiden ja yhteis­toi­min­nal­listen alustojen avulla verkossa. Erikoista aikaa kuvaa hyvin se, että ensim­mäisen kerran kumppanit tapasivat henki­lö­koh­tai­sesti vasta hankkeen päätös­ko­kouk­sessa. Kaiken kaikkiaan hankkeen loppu­tu­lokseen ja tuotet­tuihin materi­aa­leihin oltiin tyyty­väisiä. Kulttuu­rierot ja eri maiden omanlaiset työkult­tuurit toivat työhön useita haasteita, mutta loppujen lopuksi kaikki sujui hyvin. Prosessi oli alusta alkaen hyvin suunni­teltu ja kaikkien kumppa­neiden roolit olivat selkeät. Hyvän suunnit­telun ansiosta ENDURANCE-palapeli saatiin koottua yhteen ja loppu­tu­loksena oli toimiva kokonaisuus.


Kirjoittaja:

Harri Mielonen, lehtori/tiimivalmentaja, Endurance-hankkeen projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

ENDURANCE. 2021. Commo­na­lities between Sport and Entrepre­neurship. https://www.enduranceproject.eu/pdf/ENDURANCE_IO2T1_aggregated_report_FINAL.pdf

ENDURANCE. 2021. List of Recom­men­da­tions and Success/Failure Factors (SFFs) in linking Sport and Entrepre­neurship. https://www.enduranceproject.eu/pdf/ENDURANCE_IO2T2_Recommendations_&_SFFs_FINAL.pdf

European Commission. The European Entrepre­neurship Compe­tence Framework. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en

Mielonen, H. 2022. The ENDURANCE project – How to harness sport skills in entrepre­neurship. Teoksessa Ilvonen, A., Malvela, P., & Varis, K. (Eds.) 2022. New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research 2022. Publica­tions of Karelia University of Applied Sciences B, Handbooks and Article collec­tions: 84. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-373-1

Artik­ke­likuva: Andrea Piacquadi