Koripalloillija pallo kädessään

ENDU­RANCE-hanke: Yrit­tä­jyyttä ja huippu-urheilua

Urheilu on ollut vuosi­sa­to­jen ajan suosi­tuin vapaa-ajan­viet­to­tapa ja tärkeä osa yhteis­kun­taa. Myös yrit­tä­jyys on ollut pitkään osa yhteis­kun­tia ja autta­nut ihmisiä kehit­ty­mään sosi­aa­li­sesti ja talou­del­li­sesti. Yrit­tä­jyy­den rooli EU:ssa on nykyis­ten sosio­eko­no­mis­ten haas­tei­den vuoksi suurempi kuin koskaan, ja uusia yrit­tä­jyy­den muotoja syntyy koko ajan. Urhei­lulla ja yrit­tä­jyy­dellä on paljon yhteistä, mutta tämä yhteys jää usein ilman huomiota ja niiden yhtei­siä piir­teitä hyödyn­ne­tään harvoin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu oli yksi kahdek­sasta yhteis­työ­kump­pa­nista seit­se­mästä maasta (Belgia, Bulga­ria, Kroatia, Suomi, Italia, Slova­kia ja Espanja) kansain­vä­li­sessä ENDURANCE – Entrepre­neu­rial Capacity-buil­ding for Sport -hank­keessa. Hanketta rahoitti Erasmus+, ja se alkoi marras­kuussa 2020 ja päättyi marras­kuussa 2022. Hank­keen tärkeim­mät konkreet­ti­set tulok­set olivat katta­vat kartoi­tus­ra­por­tit urhei­lun ja yrit­tä­jyy­den yhte­ne­väi­syyk­sistä sekä verk­ko­kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­li­pa­ketti. Pääto­teut­ta­jana hank­keessa oli slova­kia­lai­nen Come­nius-yliopisto ja hanke jakaan­tui seuraa­viin neljään osakokonaisuuteen:


1. Vuoro­vai­kut­tei­sen OER-verk­koa­lus­tan perus­ta­mi­nen ENDU­RANCE-koulu­tusta varten. (Vastuul­li­nen toteut­taja IWS, Espanja)
2. Urhei­lun ja yrit­tä­jyy­den dyna­mii­kan, yhteis­ten piir­tei­den ja yhteyk­sien kartoit­ta­mi­nen. (Vastuul­li­nen toteut­taja Come­nius-yliopisto, Slova­kia)
3. Koulu­tus­mo­duu­lien ja -työka­lu­jen kehit­tä­mi­nen. (Vastuul­li­nen toteut­taja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Suomi)
4. Yrit­tä­jyys- ja urhei­lu­kes­kus­te­lun edis­tä­mi­nen poliit­ti­sella tasolla ENDURANCE Green Paperin avulla. (Vastuul­li­nen toteut­taja Buls­port, Bulgaria)

Viite­ke­hys yrit­tä­jyy­den ja urhei­lun yhtäläisyyksistä


ENDU­RANCE-hank­keen aikana kump­pa­nit tutki­vat useita urhei­lu­yrit­tä­jyy­teen liit­ty­viä akatee­mi­sia lähteitä ja doku­ment­teja, joissa kuva­taan näiden kahden asian välisiä yhteyk­siä. Lisäksi haas­ta­tel­tiin urhei­li­joita ja käytiin läpi useita väitös­kir­joja. Tältä kehi­tet­tiin viite­ke­hys, jossa nostet­tiin esiin seuraa­vat teemat:

1. Urhei­lulle ja yrit­tä­jyy­delle yhtei­set yksi­löl­li­set persoo­nal­li­suu­den piirteet

Persoo­nal­li­suu­den piir­teet ja kogni­tii­vi­set ominai­suu­det, joiden ansiosta urhei­li­jat ovat toden­nä­köi­sem­min taipu­vai­sia harkit­se­maan yrit­tä­jyyttä ja jotka paran­ta­vat heidän mahdol­li­suuk­si­aan menes­tyä liike­toi­min­nassa. Urhei­li­jat kohtaa­vat uransa aikana monia haas­teita, jotka tietä­mät­tään valmis­ta­vat heitä yrit­tä­jyy­den maail­maan.

2. Muut yksi­lö­ta­son yrit­tä­jyyttä edis­tä­vät tekijät
Tekijät, jotka liit­ty­vät pääasiassa yksilön henki­lö­koh­tai­seen- ja perhe­taus­taan, verkos­toi­hin, urheilu-uran aikana hankit­tui­hin taitoi­hin, urheilu- ja lajio­saa­mi­seen, koulu­tus­taus­taan ja resurs­sien saata­vuu­teen. Henki­lö­koh­tais­ten ominai­suuk­sien lisäksi on olemassa useita yksi­lö­ta­son muut­tu­jia, jotka vahvis­tu­vat urhei­lun kautta tai sen seurauk­sena, ja näitä voidaan hyödyn­tää yrit­tä­jyy­dessä.

3. Ulkoi­set yrit­tä­jyyttä tukevat ja käyn­nis­tä­vät tekijät

Tekijät, kuten urhei­luin­fra­struk­tuuri ja urhei­lu­yh­tei­söt, käytän­nöt ja ohjel­mat, yrit­tä­jyy­sil­ma­piiri ja suotuisa liike­toi­min­taym­pä­ristö, kult­tuu­ri­set ja sosi­aa­li­set normit, yrit­tä­jyy­den esteet ja/tai siir­ty­mi­nen urhei­lusta yrit­tä­jyy­teen ja yrit­tä­jyyttä tukevat järjes­tel­mät. Ulkoi­nen ympä­ristö ja yrit­tä­jyyttä tukevat ja edis­tä­vät tekijät ovat luon­nol­li­sesti erilai­sia kussa­kin maassa, ja ne voivat vaih­della myös alueel­li­sella tai paikal­li­sella tasolla.

4. Peda­go­gi­set lähes­ty­mis­ta­vat ja koulu­tus
Koulu­tus­tar­jonta sisäl­lön ja peda­go­gii­kan osalta. Esimerk­kejä yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen ja -koulu­tuk­sen hyvistä käytän­nöistä; yleisen ja räätä­löi­dyn koulu­tus­tar­jon­nan saata­vuus; koulu­tus­tyy­pit; asian­mu­kai­set opetus­me­ne­tel­mät ja peda­go­gi­set lähestymistavat.


5. Urhei­lun ja yrit­tä­jyy­den yhdis­tä­mi­nen yhteis­kun­nal­li­sen vaiku­tuk­sen aikaan­saa­mi­seksi
Kuinka urhei­lu­yrit­tä­jyys edistää sosi­aa­lista osal­li­suutta, sosi­aa­li­sen vakau­den ja rauhan yllä­pi­tä­mistä, terveel­listä vapaa-aikaa ja sosi­aa­lista vuoro­vai­ku­tusta, työpaik­ko­jen luomista ja paikal­lis­ta­loutta; miten sosi­aa­li­set liike­toi­min­ta­mal­lit voidaan muuttaa kaupal­li­siksi malleiksi; miten perin­tei­sistä hyöty­jistä voidaan tehdä asiakkaita.

Raken­net­tua viite­ke­hystä hyödyn­net­tiin ja sen pohjalta tehtiin vuoden 2021 aikana seit­se­mässä eri maassa kattava kartoi­tus urhei­lun ja yrit­tä­jyy­den yhteyk­sistä.  Kartoi­tuk­sen tulok­set koos­tet­tiin kolmeksi eri rapor­tiksi:

1. ENDU­RANCE-raportti urhei­lun ja yrit­tä­jyy­den yhtä­läi­syyk­sistä
2. Luet­telo suosi­tuk­sista ja onnis­tu­mis- ja epäon­nis­tu­mis­te­ki­jöistä urhei­lun ja yrit­tä­jyy­den yhdis­tä­mi­sessä.
3. Akatee­mi­nen kirjal­li­suus­kat­saus ja tiivis­telmä.

Kartoi­tus­ra­por­teissa tiivis­te­tään edellä maini­tut näkö­koh­dat urhei­lun ja yrit­tä­jyy­den yhtei­siä piir­teitä ja yhteyk­siä koske­viksi havain­noiksi. Kartoi­tus­jak­son aikana tuotet­tiin myös suosi­tuk­sia amma­til­li­sen koulu­tuk­sen ja urhei­lu­jär­jes­tel­män oppi­joille ja opet­ta­jille. Suosi­tuk­sia laadit­taessa käytet­tiin menes­tys- ja epäon­nis­tu­mis­te­ki­jöi­den yhdis­tel­mää urhei­lun ja yrit­tä­jyy­den yhdis­tä­mi­seksi ja kestä­vän uran saavut­ta­mi­seksi. Jokai­nen kump­pani keräsi myös tietoa ja koosti muuta­man tapaus­tut­ki­muk­sen ja esimer­kin hyvistä käytän­nöistä oman maan toimin­taym­pä­ris­töstä.

Kartoi­tuk­sen tulok­set ovat saata­villa ilmai­seksi ja moni­kie­li­senä versiona hank­keen viral­li­sella OER-fooru­milla kartoi­tus -väli­leh­dellä.

Verk­ko­kou­lu­tus­mo­duu­lit


ENDU­RANCE-hank­keen pääta­voit­teena oli kehit­tää kahdek­san verk­ko­kou­lu­tus­mo­duu­lia, joiden sisältö palve­lee urheilu-uralta yrit­tä­jäksi aikovaa. Jokai­nen hanke­kump­pani toteutti yhden moduu­leista ja Karelia koor­di­noi kehi­tys­pro­ses­sia. Koulu­tus­mo­duu­lit suun­ni­tel­tiin sekä kartoi­tus­tu­los­ten että euroop­pa­lai­sen Entrecomp-yrit­tä­jyys­tai­to­jen viite­ke­hyk­sen (Entrecomp) pohjalta.

Seuraa­vat kahdek­san koulu­tus­mo­duu­lia ovat hank­keen konkreet­ti­sin tuotos:

1. Inno­vaa­tio­tai­dot
2. Projek­tin­hal­lin­nan perus­teet
3. Johta­mi­nen ja itsensä johta­mi­nen
4. Mark­ki­nointi
5. Digi­taa­li­set taidot
6. Rahoi­tus ja talous
7. Brän­däys
8. Yrityk­sen perustaminen

Koulu­tus­mo­duu­lit ovat saata­villa ilmai­seksi ja moni­kie­li­senä versiona hank­keen viral­li­sella OER-fooru­milla koulu­tus -väli­leh­dellä. Moduu­lit ja koulu­tus­si­sältö testat­tiin ja vali­doi­tiin pilot­ti­ver­siona ennen julkai­sua yhteensä lähes 750 henki­lön kanssa (muun muassa yliopisto-opis­ke­li­joita, urhei­li­joita, vasta­val­mis­tu­neita, tulevia yrit­tä­jiä, ammat­ti­lai­sia ja koulut­ta­jia) Pilo­tissa saatu­jen palaut­tei­den pohjalta hieno­sää­det­tiin lopul­li­set versiot moduu­leista ja tämän lisäksi koos­tet­tiin ohjeisto ja suosi­tuk­set verk­ko­kou­lu­tuk­sen käyt­tä­jille. Tämä doku­mentti löytyy moni­kie­li­senä versiona hank­keen viral­li­sella OER-fooru­milla suosi­tuk­set -väli­leh­dellä.


Koro­na­vi­rus­pan­de­mia toi haas­teita ENDU­RANCE-hank­keen toteu­tuk­seen. Kump­pa­nit seit­se­mästä maasta pystyi­vät työs­ken­te­le­mään vain etänä. Kump­pa­nit tapa­si­vat sään­nöl­li­sesti etäko­kouk­sissa, ja kehi­tys­työtä vietiin eteen­päin erilais­ten yhteis­työ­vä­li­nei­den ja yhteis­toi­min­nal­lis­ten alus­to­jen avulla verkossa. Erikoista aikaa kuvaa hyvin se, että ensim­mäi­sen kerran kump­pa­nit tapa­si­vat henki­lö­koh­tai­sesti vasta hank­keen päätös­ko­kouk­sessa. Kaiken kaik­ki­aan hank­keen loppu­tu­lok­seen ja tuotet­tui­hin mate­ri­aa­lei­hin oltiin tyyty­väi­siä. Kult­tuu­rie­rot ja eri maiden oman­lai­set työkult­tuu­rit toivat työhön useita haas­teita, mutta loppu­jen lopuksi kaikki sujui hyvin. Prosessi oli alusta alkaen hyvin suun­ni­teltu ja kaik­kien kump­pa­nei­den roolit olivat selkeät. Hyvän suun­nit­te­lun ansiosta ENDU­RANCE-pala­peli saatiin koottua yhteen ja loppu­tu­lok­sena oli toimiva kokonaisuus.


Kirjoit­taja:

Harri Mielo­nen, lehtori/tiimivalmentaja, Endu­rance-hank­keen projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

ENDURANCE. 2021. Commo­na­li­ties between Sport and Entrepre­neurs­hip. https://www.enduranceproject.eu/pdf/ENDURANCE_IO2T1_aggregated_report_FINAL.pdf

ENDURANCE. 2021. List of Recom­men­da­tions and Success/Failure Factors (SFFs) in linking Sport and Entrepre­neurs­hip. https://www.enduranceproject.eu/pdf/ENDURANCE_IO2T2_Recommendations_&_SFFs_FINAL.pdf

Euro­pean Commis­sion. The Euro­pean Entrepre­neurs­hip Compe­tence Framework. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en

Mielo­nen, H. 2022. The ENDURANCE project – How to harness sport skills in entrepre­neurs­hip. Teok­sessa Ilvonen, A., Malvela, P., & Varis, K. (Eds.) 2022. New Pers­pec­ti­ves on Inter­na­tio­na­li­sa­tion and Applied Research 2022. Publica­tions of Karelia Univer­sity of Applied Sciences B, Hand­books and Article collec­tions: 84. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-373-1

Artik­ke­li­kuva: Andrea Piacquadi