Kestä­vän kehi­tyk­sen opis­kelu YAMK-tutkin­noissa – Havain­toja kestä­vän johta­mi­sen kurssilta

Kestä­vän johta­mi­sen viiden (5) opin­to­pis­teen opin­to­jak­soa on toteu­tettu nyt neljättä vuotta Kare­lian Johta­mi­sen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­sen ylem­mässä AMK-tutkin­nossa. Opin­to­jak­son kehit­tä­mi­sen lähtö­koh­tana oli, että kaikki opis­ke­li­jat ovat liike­ta­lou­den ylemmän AMK-tutkin­non opis­ke­li­joita, mutta hyvin erilai­silla taus­toilla. Opin­to­jak­son tulisi mielui­ten olla verk­ko­kurssi, joka on avoinna ympäri vuoden sekä toteu­tet­ta­vissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Opin­to­jak­son tulee lisäksi antaa osal­lis­tu­jille kestä­vän johta­mi­sen tiedol­li­set perus­teet ylei­sellä tasolla sekä syväl­li­siä näke­myk­siä kestä­vän johta­mi­sen työka­lu­jen sovel­ta­mi­sesta käytän­töön opis­ke­li­joi­den työpai­kalla. Viimeksi mainittu siitä syystä, että enin osa opis­ke­li­joista on työelä­mässä opin­to­jak­son suorit­ta­mi­sen aikana. Parhaim­mil­laan opin­to­jakso onkin toimi­nut tiedon siir­tä­mi­senä ja mini-inter­ven­tioina opis­ke­li­jan työpai­kan muutok­seen kestä­väm­män tule­vai­suu­den puolesta. Lähtö­koh­tai­sesti uuden opin­to­jak­son kehit­tä­mi­nen näistä vaati­muk­sista oli haas­tava tehtävä opettajalle.

Opis­kel­tava subs­tanssi ja sen kehittyminen

Kestävä kehitys ja kestävä johta­mi­nen ovat alati laaje­neva ilmiö. Opis­ke­li­joilla on ollut moni­nai­nen ja moni­puo­li­nen tausta osal­lis­tua opin­to­jak­solle, mutta heidän ennak­ko­tie­tonsa kestä­västä kehi­tyk­sestä ilmiönä ovat vaih­del­leet paljon. Opis­ke­li­joi­den työnan­ta­jien tarpeet ovat lisäksi vaih­del­leet laajalti. Jois­sa­kin yrityk­sissä on käytössä laatus­tan­dar­deja, jotka koros­ta­vat kestä­vyyttä ja jois­sa­kin yrityk­sissä ei ole vielä tehty juuri mitään kestä­vän kehi­tyk­sen, kestä­vän johta­juu­den ja esimer­kiksi ilmas­ton­muu­tok­sen kohtaa­mi­sen suhteen.

Edellä maini­tuista haas­teista johtuen ratkai­suna opin­to­jak­solla on ollut opis­kella kestä­vän johta­mi­sen ydintä, johon kuuluu ekolo­gi­nen ja ympä­ris­töl­li­nen, talou­del­li­nen ja hallin­nol­li­nen sekä sosi­aa­li­nen ja kult­tuu­ri­nen näkö­kulma johta­mi­seen. Lisäksi opin­to­jak­solla on opis­keltu opis­ke­li­jan oman valin­nan mukaan erilai­sia kestä­vän johta­mi­sen tosie­lä­män sovel­luk­sia ja työka­luja. Opin­toi­hin on kuulu­nut myös valitun kirjal­li­suu­den opis­ke­lua sekä opin­to­jak­son lopuksi laadit­tava yhteen­veto, pohdinta ja reflek­tio opitusta.

Peda­go­gi­set ratkai­sut ja niiden rajoitukset

Opin­to­jakso on toteu­tettu Mood­lessa ajasta ja paikasta riip­pu­mat­to­mana pitkälle tuot­teis­tet­tuna ja omatoi­mi­sesti suori­tet­ta­vana opintojaksona.

Opin­to­jakso on alkanut johdanto-ohje­vies­tillä, jonka opis­ke­lija saa ilmot­ta­dut­tu­aan ja tultu­aan hyväk­sy­tyksi opin­to­jak­solle. Opin­to­jakso on edennyt itseo­pis­ke­luoh­jein vaihe kerral­laan. Tarvit­taessa opin­to­jak­son opet­ta­jalta on saanut ohjeita ja neuvoja, mikäli opis­ke­lija on näitä tarvinnut.

Opis­ke­li­joi­den työ on koos­tu­nut pääasiassa luku­ma­te­ri­aa­lien ja videoi­den sisäl­tö­jen opis­ke­lusta, verk­ko­kes­kus­te­luista muiden opis­ke­li­joi­den kanssa (3 omaa keskus­te­lun avausta ja 3 vastausta muiden opis­ke­li­joi­den avauk­siin), kirjal­li­sista rapor­teista (3 raport­tia) ja yhteen­ve­dosta, loppu­poh­din­nasta sekä opitun reflek­toin­nista (1 raportti).

Hyvää palau­tetta opiskelijoilta

Opin­to­jakso on saanut erit­täin hyvää palau­tetta opis­ke­li­joilta. Erityi­sesti opis­ke­li­jat ovat pitä­neet opin­to­jak­son suori­tus­ta­paa sekä ajasta ja paikasta riip­pu­mat­to­muutta erit­täin hyvinä asioina. Monet opis­ke­li­jat ovat kiit­tä­neet juuri sitä, että he ovat voineet rytmit­tää opis­ke­lunsa parhai­ten itsel­leen ja omaan elämäänsä sopivaksi.

Myös kehit­tä­vää palau­tetta on tullut. Useat opis­ke­li­jat ovat kerto­neet, että he edel­leen haluai­si­vat osal­lis­tua luen­noille kasvo­tus­ten tai että luen­toja olisi hyvä olla verkossa suorina lähe­tyk­sinä. Tule­vina toteu­tus­ker­toina yksi vaih­toehto onkin rytmit­tää opin­to­jakso siten, että se alkaa kolme kertaa luku­vuo­dessa pitäen aina sisäl­lään avaus- ja johdan­to­luen­non suorana lähetyksenä.

Tärkeän teeman äärellä

Kestävä johta­juus on ollut yksi menes­ty­neim­mistä ja varmaan­kin myös kustan­nus­te­hok­kaim­mista opin­to­jak­soista. Opin­to­jakso on toteu­tettu opis­ke­li­joi­den kysyn­nän mukaan verk­ko­kurs­sina, joten opet­ta­jan työmäärä on ollut ajoit­tain suurta runsaan kysyn­nän ja seson­ki­mai­suu­den vuoksi.

Uusim­massa opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­sessa opin­to­jakso valit­tiin liike­ta­lou­den ylemmän AMK-tutkin­non opis­ke­li­joi­den pakol­li­seksi kurs­siksi. Tämä on osoit­tau­tu­nut hyväksi valin­naksi ja on Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rehto­ri­neu­vosto Arenen suosi­tuk­sen mukai­nen sen suhteen, että jokai­sessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tulisi olla pakol­li­sia kestä­vän kehi­tyk­sen opin­to­jak­soja kaikilla opetuk­sen tasoilla.

Parasta opin­to­jak­solla on ollut se, että opet­ta­jana on voinut antaa oman panok­sensa opis­ke­li­joi­den kanssa ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­seksi ja yhtei­sen maail­mamme teke­mi­seksi hieman parem­maksi paikaksi elää ja toimia.


Kirjoit­taja:

Kim Wrange, yliopet­taja, johta­mi­sen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­sen YAMK-koulu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Malte Luk