Tehdastila

Talo­tek­nii­kan opis­ke­li­jat tutus­tui­vat harjoit­telu- ja työmah­dol­li­suuk­siin Kiteellä 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke järjes­tää tutus­tu­mis­käyn­tejä, joilla opis­ke­li­jat ja maakun­nan yrit­tä­jät kohtaa­vat. Tapaa­mi­sissa aute­taan opis­ke­li­joita työhar­joit­te­lu­paik­ko­jen löytä­mi­sessä ja kerro­taan yrityk­sille harjoit­te­lui­den sisäl­löistä ja muista yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sista oppi­lai­tos­ten kanssa.

Kare­lian talo­tek­nii­kan koulu­tus­oh­jel­massa harjoit­te­luja suori­te­taan hyvin monen­lai­sissa paikoissa, pääsään­töi­sesti kesä­ai­kaan. Harjoit­te­lu­jen sisäl­löt vaih­te­le­vat ammat­tia­lan käytän­nön tehtä­vistä insi­nöö­ri­ta­soi­siin tehtä­viin, opis­ke­li­jan osaa­mi­sen mukaan. Kolman­nen vuosi­kurs­sin opis­ke­li­joista monet ovat jo kartut­ta­neet alan koke­musta ns. “haala­ri­har­joit­te­luissa” esim. asen­ta­jan tehtä­vissä toimies­saan. Jatkossa tavoit­teena on harjoi­tella työn­joh­don tai suun­nit­te­lun tehtä­vissä. Osaajia-hank­keen järjes­tä­män vierai­lun ajan­kohta olikin erin­omai­nen opis­ke­li­joi­den kesätyö- ja harjoit­te­lu­paik­ko­jen hake­mista ajatellen.

Vierai­limme 7.12.2022 Kare­lian kolman­nen vuoden talo­tek­nii­kan opis­ke­li­ja­ryh­män ja kahden Rive­rian talo­tek­nii­kan opet­ta­jan ja opis­ke­li­jan kanssa Kiteellä kolmessa talo­tek­niikka-alan yrityk­sessä: LVI-Bionee­reilla, Prosessi- ja Vesi­tek­niikka Prove­tek Oy:ssä sekä Lämpökareliassa. 

Harjoit­te­li­joita otetaan kaikissa yrityk­sissä mielel­lään vastaan. Kuten monella muul­la­kin alalla, myös teknii­kan alalla teki­jöistä on pulaa. Haas­teena on saada riit­tä­västi alan harjoit­te­li­joita. Opis­ke­li­jan kannalta haas­teena on harjoit­te­lui­den palkat­to­muus ja se, että kulke­mi­nen ja siitä koitu­vat kustan­nuk­set jäävät yleensä opis­ke­li­jan vastuulle. Vierai­lulla väläy­tet­tiin­kin ratkai­suna esimer­kiksi kulku­kor­vausta tai reis­su­mies­käm­pän mahdol­li­suutta. Näihin haas­tei­siin etsi­tään ratkai­suja Osaajia-hank­keessa yhdessä yhteis­työ­kump­pa­nien (kunnat, kehit­tä­mis­yh­tiöt, yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set) kanssa järjes­tet­tä­vissä estei­den­rai­vaus­työ­pa­joissa alku­vuonna 2023.

LVI-Bionee­rit ottaa mielel­lään lisää harjoittelijoita

LVI-Bionee­rien toimis­tolla Puhok­sen­tiellä vierai­li­jat vastaa­not­taa iloinen nuori mies. Lasse Uuksu­lai­nen on toimi­nut Kiteen myymä­lä­pääl­lik­könä vuodesta 2010. Hän on valmis­tu­nut ammat­ti­kou­lusta oppi­so­pi­muk­sella kylmä­ko­nea­sen­ta­jaksi ja tuli LVI-Bionee­reille, kun myymä­lästä vapau­tui myynnin paikka.

Myymä­lässä toimi­hen­ki­lön tehtä­viin kuuluu tarjous­ten teke­mi­nen ja lämmi­tys­rat­kai­su­jen luomi­nen ja löytä­mi­nen asiak­kaalle. Tavoit­teena on aina kustan­nus­tek­ni­sesti paras ratkaisu. Asiak­kaita ovat yksi­tyis­asiak­kaat sekä julki­nen sektori. Uuksu­lai­nen vakuut­taa, että lvi-myyn­tiin ei vält­tä­mättä vaadita teknistä koulu­tusta – asia­kas­läh­töi­syys on kaik­kein tärkeintä.

Myymälätila johon kokoontunut ihmisiä
LVI-Bionee­rien myymälä ja toimis­to­ti­lat sijait­se­vat Puhok­sen­tien varrella.

Kiteen toimi­piste on yksi LVI-Bionee­rien toimi­pai­koista. Nykyi­sin konser­niin kuuluu laajen­tu­mis­ten myötä myös Savon­lin­nan LVI-palvelu sekä joen­suu­lai­nen LVI-Myller.  Työn­te­ki­jöitä koko konser­nissa on 75. Lisäksi pääkau­pun­ki­seu­dun urakoissa työs­ken­te­lee aliu­ra­koit­si­joita. Koko konser­nin liike­vaihto on 12,1 miljoonaa.

Yrityk­sen laajen­tu­mi­set saavat myymä­lä­pääl­li­költä pelkäs­tään kehuja:

– Meillä on rohkea toimari [Mika Leino­nen], joka uskal­taa inves­toida ja kehit­tää toimin­taa. Yritys­kau­pat ovat tästä paras esimerkki: inves­toin­nit ovat aina samalla myös satsaus omiin työn­te­ki­jöi­hin, Uuksu­lai­nen kertoo.

Bionee­rit ovat olleet viime vuosina toteut­ta­massa isoja urakoita, mm. Joen­suussa Kaup­pa­kes­kus Iso Myyn ja Pohjois-Karja­lan keskus­sai­raa­lan remont­teja. Nyt meneil­lään oleva keskus­sai­raa­lan urakka on yrityk­sen histo­rian suurin ja se jatkuu vuoteen 2027 saakka.

Lisäksi LVI-Bionee­rit ovat toteut­ta­neet lukui­sia jätteen­kä­sit­te­ly­lai­tok­sia Suomessa ja Pohjois­maissa, mm. Ruotsin Gävlessä, Jyväs­ky­lässä, Nurmi­jär­vellä, Himan­galla ja Varkau­dessa. Vuodesta 2017 on tehty lvi-urakoita pääkau­pun­ki­seu­dulla aliu­ra­koit­si­joi­den avulla. 

Harjoit­te­lun kautta töihin

Lasse koros­taa, että yrityk­sessä tulisi aina olla eri-ikäisiä työn­te­ki­jöitä. Näin turva­taan toimin­nan jatku­vuus ja se, että yrityk­sellä on käytös­sään tieto­taito ja tekni­nen osaa­mi­nen joka vuosi­kym­me­neltä. Tämän takia myös harjoit­te­li­jat ja heidän muka­naan tuomansa uusin tieto alalta on arvokasta.

– Harjoit­te­li­joita kyllä otetaan mielel­lään, ja harjoit­te­lun jälkeen tuuraus­hom­mia on varmasti tiedossa teke­välle tyypille.  Opis­ke­li­jalla on mahdol­li­suus päästä työn­joh­ta­jan matkaan työmaille, eli moni­puo­lista oppia on varmasti tarjolla, Lasse Uuksu­lai­nen vinkkaa.

Insi­nöö­rien lisäksi Bionee­reilla on tarjolla työelä­mässä oppi­mis­paik­koja lvi-asentajille.

Vierai­lumme päät­teeksi Kare­lian talo­tek­nii­kan koulu­tus­oh­jel­masta valmis­tu­nut Jaakko Murto­nen esit­teli LVI-Bionee­reja yhtiönä ja kertoi työs­tään projek­ti­pääl­lik­könä. Tällä hetkellä hän vastaa koko­nai­suu­des­saan keskus­sai­raa­lan urakkalaskennasta.

Jaakko teki opis­ke­luai­kansa kaikki harjoit­te­lut ja opin­näy­te­työnsä LVI-Bionee­reille, ja lisäksi työs­ken­teli loma- ja vapaa-ajat, ja joskus opis­ke­lu­jen ohes­sa­kin. Loppu­vai­heessa harjoit­telu oli jo itse­näistä työs­ken­te­lyä, mutta apua ja tukea kolle­goilta sai aina, Jaakko kertoo.

– Jos jotain voisi näin jälki­kä­teen muuttaa, yrit­täi­sin harjoit­te­lussa päästä moni­puo­li­sem­piin hommiin, itse keski­tyin pitkälti urak­ka­las­ken­taan, Murto­nen vinkkaa opiskelijoille.

Vierai­lulla virisi keskus­te­lua myös harjoit­te­li­joi­den ja työvoi­man saata­vuu­den esteistä.  Tällä hetkellä kaikki Kiteen toimis­ton työn­te­ki­jät ovat paikal­li­sia ja syntyi­sin Kiteellä.

– Työhar­joit­te­li­joi­den saanti on vaikeaa, kun ollaan syrjässä, Lasse Uuksu­lai­nen toteaa.

Jäte- ja puhdas­ve­si­tek­nii­kan edel­lä­kä­vijä Prove­tek Oy

Prove­tek Oy:ssä työs­ken­te­lee 41 henki­löä ja lisäksi yrityk­sellä on lukui­sia sisa­ry­ri­tyk­siä. Yhtiön liike­vaihto on noin 10 miljoonaa.

Kiteen toimin­toja esit­teli opis­ke­li­joille tehdas­pääl­likkö Jussi Multa­nen. Kiteen Kytän­nie­messä valmis­te­taan erilai­sia tuot­teita niin jäte- ja puhdas­ve­si­puo­lelle kuin proses­si­teol­li­suu­teen­kin; mm. pump­paa­moita, paineen­ko­ro­tus­a­se­mia, alave­si­säi­liöitä, vent­tii­li­kai­voja, aktii­vi­hii­li­suo­dat­ti­mia ja hönkä­pe­su­reita. Prove­tek Oy toteut­taa myös linjan­ra­ken­nusta (esim. paine­vie­märi- ja puhdas­ve­si­lin­jat). Biokaasu on myös vahvasti mukana tuotan­nossa, Prove­tek on toteut­ta­nut biokaa­su­lai­tos­hank­keita KVR-urakoina sekä biokaa­sun tank­kaus­a­se­mia, joissa hyödyn­ne­tään jätteestä biokaa­suksi -tekniikkaa.

Vierai­lulla keski­tyt­tiin talo­tek­nii­kan opis­ke­li­joita erityi­sesti kiin­nos­ta­vaan LVI-tekniik­kaan ja tutus­tuimme tarkem­min jäte­ve­si­pump­paa­mo­jen tehdas- ja tuotantotiloihin.

Ennen yrity­se­sit­te­lyä Multa­nen kertoo omasta taustastaan:

– Opis­ke­lin Lappeen­ran­nassa kone­tek­niik­kaa yliopis­tossa, reilu 10 vuotta työs­ken­te­lin eri kone­pa­joissa ja nyt olen toimi­nut 4 vuotta Prove­te­killa tehdaspäällikkönä.

Heti valmis­tu­mi­sen jälkeen ei tarvitse vielä olla valmis tekijä, tehdas­pääl­likkö rohkai­see opiskelijoita:

– Tulles­sani Prove­te­kille en tiennyt vesi­tek­nii­kasta paljoa, mutta tässä on muuta­massa vuodessa oppinut. Jos vain löytyy halua, ajatusta ja intoa, on varmasti terve­tul­lut jouk­koon, Multa­nen kannustaa.

Mies seisoo ison pumppaamoelementin vieressä
Tehdas­pääl­likkö Jussi Multa­nen esit­te­lee asiak­kaalle lähte­vää pumppaamoratkaisua.

Kytän­nie­messä päätuote ovat luji­te­muo­vi­set kone­ke­la­tut säiliöt ja niihin liit­ty­vät ratkai­sut. Jopa kymme­niä metriä korkei­den säiliöi­den kokoon­pano tapah­tuu siellä. Niit­ty­tien uusissa tiloissa työs­ken­te­le­vät myös insi­nöö­ri­suun­nit­te­li­jat. Yrityk­sen asiak­kaita ovat kunnal­li­set vesi­huol­to­lai­tok­set, yhdis­tyk­set sekä yritykset.

Prove­te­killa moni­puo­li­sia työtehtäviä

Yrityk­sessä tarvi­taan monen­laista osaa­mista ja erilai­sia työteh­tä­viä on paljon.

Insi­nöö­rejä työs­ken­te­lee Prove­te­killa suun­nit­te­lu­teh­tä­vissä. Projekti-insi­nöö­rin toimen­ku­vaan kuuluu mm. asen­nus­pro­jek­tien hoita­mi­nen. Myös projek­ti­pääl­lik­könä toimi­mi­seen on mahdollisuus.

Harjoit­telu- ja kesä­työ­paik­koja on jatku­vasti tarjolla. Harjoit­te­li­joita on ollut yrityk­sessä etenkin asen­nus­puo­lella, insi­nöö­rejä tois­tai­seksi vähem­män. Tuotan­non tehtä­vissä on koko ajan työssäoppijoita.

– Harjoit­telu- ja työmah­dol­li­suuk­sista kiin­nos­tu­neet voivat olla yhtey­dessä suoraan minuun, tehdas­pääl­likkö Jussi Multa­nen vinkkaa.

Lämpö­ka­re­lia tarjoaa keik­ka­työtä myös muualla Suomessa

Kolmas vierai­lu­koh­teemme oli LVI-tekni­seen urakoin­tiin erikois­tu­nut Lämpö­ka­re­lia. Kiteellä Lämpö­ka­re­lia palve­lee sekä yksi­tyis- että yritys­asiak­kaita, suurim­mat asiak­kaat ovat talo­yh­tiöt, myymä­lä­pääl­likkö Kimmo Paka­ri­nen kertoo.

– Teemme pääasiassa ilma­läm­pö­pump­pu­jen sekä ilma­ve­si­läm­pö­pump­pu­jen asen­nusta. Kiteen keskus­tassa sijait­see lisäksi yrityk­sen tarvi­ke­myy­mälä, kuvaa Pakarinen.

Myös Lämpö­ka­re­lia tarjoaa harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia talo­tek­nii­kan insi­nöö­reille sekä työs­sä­op­pi­mis­jak­soja Rive­rian talo­tek­niikka-alan opis­ke­li­joille. Insi­nöö­rien toimen­ku­vaan kuuluu tarjous­las­kenta, isommat tarjouk­set menevät Joen­suun toimi­pis­teen kautta. Kiin­nos­tu­neet voivat olla yhtey­dessä Joen­suun toimi­pis­tee­seen tai suoraan Kimmo Pakariseen.

Kaksi työasuun pukeutunutta miestä. toisen takissa lukee Lämpökarelia
Lämpö­ka­re­lia tarjoaa opis­ke­li­joille moni­puo­li­sia harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia. Kuva: Lämpökarelia

Joen­suun ja Kiteen toimia­luei­den lisäksi Lämpö­ka­re­lia tekee urakoita Kuopiossa ja Vantaalla. Mahdol­li­suuk­sia moni­puo­li­seen keik­ka­työ­hön kiin­nos­tuk­sen ja osaa­mi­sen mukaan löytyy. Työn­te­ki­jöi­den taustat ovat moni­nai­set: yrityk­sessä työs­ken­te­lee niin perus­as­teelta tulleita tutkin­non­te­ki­jöitä kuin jatku­van oppi­mi­sen kautta tulleita.

Opis­ke­li­ja­pa­laut­teen perus­teella tutus­tu­mis­matka oli tarpeel­li­nen. Palaut­teista nousi­vat esille mahdol­li­suu­det saada kontak­teja työelä­mään, kuulla erilai­sia urata­ri­noita, tutus­tua moni­puo­li­sesti oman koulu­tusa­lan yrityk­siin sekä työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin Joen­suun ulkopuolella.


Kirjoit­ta­jat:

Jenni Kettu­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Johanna Luos­ta­ri­nen, opinto-ohjaaja (talo­tek­niikka), Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Mikko Lahti, projek­ti­asian­tun­tija, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvat:

Jenni Kettu­nen, Karelia-ammattikorkeakoulu