Poika huutaa mikrofoniin

Työelä­mäyh­teis­työ: huvia vai hikeä?

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keessa kehi­te­tään koulu­tusta ja peda­go­giik­kaa muun muassa kehit­tä­jä­opet­ta­jien avulla. Kehit­tä­jä­opet­ta­jat pääse­vät toteut­ta­maan työelä­män kanssa tehtä­vän projek­tin, jonka toteu­tus­ta­vat liit­ty­vät hank­keen pääteemoihin. 

Olen toimi­nut Tule­vai­suu­den työ -hank­keen kehit­tä­jä­opet­ta­jana syksystä 2022 saakka. Kerron tässä artik­ke­lissa huomioi­tani digi­taa­li­sesta yhteis­työstä työelä­män kanssa.

Työelä­mäyh­teis­työn toimintaperiaatteet

Työelä­mäyh­teis­työtä kuuluu olen­nai­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­taan erityi­sesti korkea­kou­lun omalla alueella, joka on määri­telty myös Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laissa. Työelä­mäyh­teis­työ tuo lisää syvyyttä ja näkö­kul­mia teoria­tie­toon esimer­kiksi harjoi­tus­ten, selvi­tys­ten tai toisen­lai­sen toimin­taym­pä­ris­tön muodossa.

Tarinan tausta

Työs­ken­te­lin ennen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun siir­ty­mistä Huma­nis­ti­sen ammat­ti­kor­kea­kou­lun (Humak) yhtei­sö­pe­da­go­gi­kou­lu­tuk­sen moni­muo­toi­sessa verk­ko­to­teu­tuk­sessa (MOVE). Sieltä oli luon­te­vaa siirtyä pande­mian pako­tuk­sella etäope­tuk­seen myös Kare­liassa. Toisaalta oli ihan hyvä, että digi­loikka tuli pakol­li­seksi ja jokai­sen piti miettiä, miten mahdol­li­sim­man moni­puo­li­nen ja tässä ajassa oleva opin­to­si­sältö tarjoil­laan opis­ke­li­joille. Lähio­pe­tusta ei mieles­täni kannata survoa sellai­se­naan etäto­teu­tuk­seksi, vaikka molem­pia tarvi­taan, omanlaisinaan.

Peda­go­gi­nen käsi­kir­joi­tus ohjaa määrit­te­le­mään ydin­ai­nek­sen, jonka pohjalta voi valita esimer­kiksi H5P-työka­luja anta­maan lisä­ar­voa opetuk­seen. Nämä työka­lut sisäl­tä­vät lähes 60 erilaista vaih­toeh­toa lähinnä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn, esimer­kiksi auto­maat­ti­sesti tarkis­tu­via tehtä­viä. Toteu­tin etäai­kana tallen­net­tuja luen­toja Colla­bo­ra­tion- ja Teams-alus­toilla ilman editoin­tia, ihan vaan tallen­taen oman tai kolle­gani selos­tuk­sen. Arvelin, että kehit­tä­jä­opet­ta­jana ja monen peda­go­gi­sen hank­keen koulu­tuk­sissa opin tästä­kin asiasta paljon lisää.

Lenno­kas lehtori

Kehit­tä­jä­opet­ta­jana olen päässyt kurkis­ta­maan digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen oikeaop­pi­seen teke­mi­seen. Kehit­tä­jä­opet­ta­jan projek­tina suun­nit­te­len ja toteu­tan uuden johta­mi­seen liit­ty­vän verk­ko­kurs­sin, jonka tarkem­mat aiheet selvi­tän kysy­mällä tarkem­pia aiheita suoraan työelä­mästä. Olen kiin­nos­tu­nut tuomaan perin­tei­sen luento-opetuk­sen rinnalle mahdol­li­sim­man moni­puo­li­sia harjoi­tuk­sia ja kriit­tis­tä­kin ajat­te­lua ruok­ki­via aineis­toja, uteli­aasti ja eetti­sesti. Opetan mieluusti sekä lähio­pe­tuk­sessa että etänä. Uusien näkö­kul­mien etsi­mi­nen ja kokeilu moti­voi­vat minua suuresti. Olen ilah­tu­nut työni moni­puo­li­suu­desta: opetan kolmessa eri koulu­tus­oh­jel­massa, olen mukana hank­keissa ja koulut­ta­jana palve­lu­lii­ke­toi­min­nan kautta tarjot­ta­vissa koulu­tuk­sissa yrityk­sille. Mieles­täni nämä kaikki tuovat lisää näkö­kul­mia kaik­kiin toimin­toi­hin ja pitävät yllä mielen­kiin­toani kehi­tellä yhteyk­siä näiden välille. Tulos on enemmän kuin osiensa summa.

Verra­ton verkkokurssi

Aloitin työt Karelia-amkissa tammi­kuussa 2020. Heti kätte­lyssä sain tehtä­väk­seni vastata kolle­gani kanssa liike­ta­lou­den koulu­tuk­sessa Työhy­vin­voin­nin johta­mi­nen -opin­to­jak­sosta. Ensim­mäi­seksi muutimme opin­to­jak­son verk­ko­kurs­siksi, jossa on aika­tau­lu­te­tut tapaa­mi­set ihan alussa, välissä ja ryhmä­kes­kus­te­lut lopussa.  Olemme tehneet vuosit­tain tähän opin­to­jak­soon muutok­sia, paran­nuk­sia, kirkas­tuk­sia ja uudis­ta­mi­sia. Tällä hetkellä opin­to­jak­solla on seit­se­män teemaa, joista on kuusi väli­tent­tiä. Tieto­pe­rus­tana on yksi kirja ja useita ulko­puo­lis­ten asian­tun­ti­joi­den kanssa tehtyjä tallen­teita. Olemme itse käsi­kir­joit­ta­neet tallen­tei­den sisäl­löt kysy­mys­ten muodossa, jotka on toimi­tettu etukä­teen puhujille.

Kolme tallen­netta on tehty yhteis­työssä Humakin Järkeä-hank­keen kanssa. Kolme tallen­netta on tehty haas­tat­te­luina Zoom-alus­talla. Lisäksi on muutama pieni Youtu­besta löyty­nyt pätkä. Opin­to­jak­son tehtä­vinä ovat ryhmä­työ ja yksi­lö­es­see. On ollut iso työ koota kasaan moni­puo­li­nen tieto­pe­rusta, mutta onneksi yhteis­työmme on sujunut erin­omai­sesti. Koko­nai­suus on toimi­nut hyvin ja kerän­nyt posi­tii­vista palau­tetta. Päivä­opis­ke­li­jat ovat pitä­neet siitä, että yksi opin­to­jakso on ollut lähes aikaan ja paik­kaan sito­ma­ton ja antanut hieman vapauk­sia jokai­sen omaan aika­tau­luun. Tämän kehi­tyk­sen on mahdol­lis­ta­nut se, että olemme saaneet vastata tästä samasta opin­to­jak­sosta useam­man vuoden peräk­käin. Tätä kehi­tys­työtä olen käyt­tä­nyt pohjana tule­ville verkkokursseilleni.

Viehkot vierai­li­jat

Olen pyytä­nyt vierai­li­joita aina kaikille opin­to­jak­soil­leni. Olen pitänyt tärkeänä, että vierai­li­jalla on mahdol­li­suus kiel­täy­tyä nolos­tu­matta ja olen jo etukä­teen miet­ti­nyt mistä näkö­kul­masta haluai­sin vierai­li­jan puhuvan. Yrity­se­sit­te­lyt ja yleiset löpinät löyty­vät netti­si­vuilta, joten haluai­sin että vierai­lulla on selkeä lisä­arvo. Jokai­selle vierai­li­jalle olen esit­tä­nyt samat kysy­myk­set: millai­nen on ollut polkusi tähän pistee­seen ja oletko tehnyt jonkun mokan ja miten olet siitä selvin­nyt. Muut kysy­myk­set olen miet­ti­nyt huolel­li­sesti kyseessä olevaan aihee­seen liit­tyen. On ollut mielen­kiin­toista huomata, miten vierai­li­jat noihin ensim­mäi­siin kysy­myk­siin vastaa­vat. Aidosti heit­täy­ty­vät ovat saaneet uuden kutsun.

Vierai­luita olen toteut­ta­nut sekä lähi­ta­paa­mi­sissa, että etänä. Olen huoman­nut, että etäta­paa­mista kannat­taa valmis­tella tarkem­min, miettiä väli­ky­sy­myk­siä ja muita mahdol­li­suuk­sia reagoida. Toki lähi­ta­paa­mi­ses­sa­kin on mieles­täni tärkeää saada aikai­seksi luon­te­vaa vuoro­vai­ku­tusta. Olen ihas­tu­nut median koulu­tuk­sen opis­ke­li­joi­den erin­omai­siin tapoi­hin, jossa vierai­lija saa kiitos­ta­pu­tuk­set ja aina jotain komment­teja opis­ke­li­joilta lopuksi. Toivoi­sin tämän ihanan tavan leviä­vän kaik­kiin koulu­tus­oh­jel­miin, ihan Karelia-amkin omaksi tavaksi.

Hikisiä hetkiä

Olen ottanut myös itse digi­loi­kan tallen­tei­den teke­mi­sessä kehit­tä­jä­opet­ta­jan tehtä­väni myötä. Heit­täy­dyin ihan omasta tahdos­tani suoraan syvään päätyyn. Läksin unet­to­man yön jälkeen tammi­kui­sessa aamu­pi­mey­dessä kohti Helsin­gissä sijait­se­vaa Trai­ners´ Housea. Perillä odotti myyn­ti­joh­taja Marko Lehti­nen. Kävimme loppu­vuo­desta kaksi kertaa keskus­te­lun aiheista, tein keskus­te­lu­jen pohjalta kysy­myk­set valmiiksi, lähetin ne etukä­teen ja saimme aikai­seksi varsin hyvän sisäl­lön videoon. Huonosti nukuttu yö, studion kirk­kaat valot ja pitkille miehille suun­ni­teltu tuoli hanka­loit­ti­vat olemis­tani, mutta onneksi puhe sujui suhteel­li­sen hyvin. Jänni­tystä lisäsi myös huomioni, että tallen­nusta saapui seuraa­maan muita yrityk­sen ihmisiä. Oli aika hikistä.

Päätin kokeilla seuraa­vaksi podcas­tin teke­mistä. Onneksi tekni­seksi toimi­jaksi lupau­tui oikea asian­tun­tija ja vierai­lija oli puhe­li­men väli­tyk­sellä paikalla. Taas kävin vierai­li­jan kanssa kahteen ottee­seen aihee­seen liit­ty­vän keskus­te­lun ja lähetin kysy­myk­set etukä­teen. Määrit­te­lin podcas­tiini kolme tavoi­tetta itsel­leni: puhu­taan vuoro­tel­len, puhun rauhal­li­sesti ja vedän vastauk­sia yhteen. Ihan hyvä tuli tästä­kin, vaikka puhuin ihan l-i-i-a-n h-i-t-a-a-s-t-i, joka harmit­taa näin jälki­kä­teen. Yhden kerran puhut­tiin pari sanaa pääl­lek­käin, mutta muuten varsin hyvä suori­tus ensim­mäi­seksi kerraksi. Hiki tuli kyllä tässä­kin, vaikka kamerat onneksi puut­tui­vat. Tein vielä toisen­kin podcas­tin, jossa vieras oli vieres­säni. Tämä meni ehkä vielä­kin parem­min, vaikka flunssa aiheutti minulle lisä­jän­ni­tystä. Paran­ta­mi­sen varaa on kuiten­kin vielä varsin paljon.

Kaikissa kolmessa tallen­teessa on ollut tärkeää, että on ollut eril­li­nen ammat­ti­lai­nen vastaa­massa teknii­kasta. En ole toimit­taja ja vaikka osaan hallin­noida montaa asiaa yhtä aikaa (kuun­nella, puhua sopi­vasti ja sopi­valla tahdilla, tarken­taa, vetää yhteen, seurata kelloa ja hengit­tää) on minusta ollut parempi antaa tekni­nen toteu­tus ammat­ti­lai­selle. Vierai­li­joi­den mukaan saami­nen on ollut helppoa, koska olen luvan­nut haas­ta­tella. Heidän ei ole tarvin­nut valmis­tau­tua mono­lo­giin, vaan olemme voineet keskus­tella ja tuoda asioita esille valmis­tel­lun lisäksi myös reagoi­malla keskus­te­lu­kump­pa­nin sanomisiin.

Aiheena ajat­telu

Opis­ke­li­jat ovat kommen­toi­neet tallen­tei­tani yllät­tä­vän posi­tii­vi­sesti. He ovat joko erityi­sen kohte­liaita tai heistä on oikeasti mukava kuun­nella keskus­te­luja, joissa vähän sökel­le­tään, eivätkä ne ole ihan täydel­li­siä. Tallen­teet täyden­tä­vät luen­to­jani ja muuta tieto­pe­rus­taa anta­malla oikeita ja konkreet­ti­sia näkö­kul­mia. Lisäksi järjes­tän edel­leen vierai­luja, soit­to­ryn­nä­köitä ja mahdol­li­sim­man monen­lai­sia tapaa­mi­sia ja tehtä­viä. Olen ohjeis­ta­nut opis­ke­li­joita antau­tu­maan kuun­te­lulle ja havain­noi­maan, mihin ajatuk­set kuun­nel­lessa vievät. Tuleeko joitain uusia ideoita, kriit­ti­siä komment­teja vai millai­sia miet­teitä toisen ihmisen avau­tu­mi­nen antaa. Ollaan saatu aiheista erin­omai­sia keskus­te­luja. Puolesta ja vastaan. Koen lehto­rin tehtä­väni tärkeim­mäksi tavoit­teeksi ajat­te­lun avaamisen.

Toivei­kas tulevaisuus

Kehit­tä­jä­opet­ta­jan projek­tini on suun­ni­tella ja toteut­taa johta­mi­seen liit­tyvä verk­ko­kurssi avoimen tarjon­taan. Olen lähet­tä­nyt kyselyn yrityk­sille, joissa kysyn mistä johta­mi­sen aiheesta he haluai­si­vat itsel­leen tai työyh­tei­söl­leen koulu­tusta. Toteu­tan hyväksi havait­se­miani podcas­teja muuta­man myös siihen. Vähän minua arve­lut­taa, että miten saan ihmisiä mukaan keskus­te­le­maan avoi­mesti, koska kyseessä on kuiten­kin kaikille avoinna olevia kurs­seja ja joilla tehdään suora­vii­vai­sesti myös rahaa. Millai­sen palk­kion voi puhu­jalle maksaa, millai­nen sopimus siitä tehdään, kuka tallen­teita valvoo ja mikä on kohde­ryhmä? Voinko pyytää kolle­goil­tani haas­tat­te­luja, ja millä resurs­silla heitä voisin mukaan muikis­tella? Kuka osaa ja ehtii tekni­seksi tueksi? Onko olemassa joku raami Karelia-amkin podcas­teille, entäpä jingle tai muita täyden­tä­viä osia?

Olen silti toivei­kas ja uskon, että muun muassa tällai­silla tallen­teilla saadaan työelä­mäyh­teis­työtä lähem­mäksi, näky­väm­mäksi ja kiin­nos­ta­vam­maksi koko­nai­suu­deksi opetuk­sen mate­ri­aa­liksi opis­ke­li­joille. Näiden keskus­te­lui­den kautta tulee näky­väksi myös yrityk­sen tilanne, tule­vai­suu­den näkymät ja mahdol­li­suu­det. Tulok­sena voi olla myös tiiviimpi, jopa ihan uuden­lai­nen yhteistyö.

Ytime­käs yhteenveto

Tässä artik­ke­lissa avasin kirka­sot­sai­sesti oman polkuni tallen­tei­den teke­mi­sen maail­maan. Lähtö­koh­tana oli aiemmat koke­muk­seni sekä ITK (inte­rak­tii­vi­nen tekniikka koulu­tuk­sessa) -konfe­renssi, jossa olin kehit­tä­jä­opet­ta­ja­kol­le­gani kanssa syksyllä. Siellä tajusin, ettei digi­taa­li­suus olekaan pelkäs­tään ihan uusia äkkiä opetel­ta­via ohjel­mis­toja, hirmui­sen isoja näyt­töjä, kömpe­löitä laseja tai teknistä pullis­te­lua, vaan ihan selkeitä ja helposti perus­tel­ta­via uusia, pieniä­kin, avauk­sia, joilla saadaan lisä­ar­voa opetuk­sen toteut­ta­mi­seen. Huvia olen saanut uusista asioista, joita olen runsaasti oppinut ja kiin­nos­ta­vista tapaa­mi­sista kolle­goi­deni ja työelä­män edus­ta­jien kanssa.

Huvia enemmän kuin hikeä.

Jos haluat kuulla tarkem­min vielä varsin kapeasta ties­täni tallen­tei­den teke­mi­seen tai työelä­mäyh­teis­työ­hön, laita viesti, niin avaan mieluusti asioita enemmän. Asen­teella: pokkana vaan ilon kautta.

Nainen tietokone kädessään, taustalla tiiliseinä
Artik­ke­lin kirjoit­taja Hanna Vieno­nen. Kuva: Maarit Ignatius.

Kirjoit­taja:

Hanna Vieno­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: unsplash.com

Logot: Ely-keskus, ESR/EAKR, Vipuvoimaa EU:lta
Tämä artik­keli on osa Tule­vai­suu­den työ ESR hank­keen toimen­pi­teitä. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää ja pilo­toida yhdessä työelä­män kanssa digi­taa­li­seen jous­ta­vuu­teen perus­tuva monia­lai­nen peda­go­gi­nen yhteis­suun­nit­te­lu­malli, muotoilla työelä­män kanssa opetuk­seen integroi­tu­via kokei­luja, vahvis­taa Kare­lian proak­tii­vista toimin­taa työelä­mä­vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa sekä kehit­tää opet­ta­jien peda­go­gista osaa­mista. Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keen päära­hoit­ta­jana toimii Etelä-Savon ELY-keskus Euroo­pan unionin ESR-ohjelmasta.