Nuori nainen mikrofonin edessä

Työelä­mäyh­teis­työtä ja podcas­teja sähköi­sen liike­toi­min­nan opintojaksolla

Kare­lian Tule­vai­suu­den työ -hank­keessa toimii kehit­tä­jä­opet­ta­jia, joiden pääasial­li­nen tehtävä on kehit­tää opetusta ja työelä­mäyh­teis­työtä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oman kehit­tä­mis­pro­jek­tin avulla. Tässä artik­ke­lissa kerron omasta kehit­tä­jä­opet­ta­ja­pro­jek­tis­tani, sen taus­toista, toteu­tuk­sesta sekä keskei­sistä tuloksista.

Projek­tin taustaa

Aloit­taes­sani Tule­vai­suu­den työ -hank­keessa kehit­tä­jä­opet­ta­jana syksyllä 2022, käyn­nis­tyi samalla kehit­tä­mis­pro­jek­tin suun­nit­telu. Projek­tin oli tarkoi­tus valmis­tua keväällä 2023. Projek­tin suun­nit­te­lun lähtö­koh­tana oli erityi­sesti peda­go­gii­kan ja työelä­mäyh­teis­työn kehit­tä­mi­nen opetuksessa.

Koska toimin liike­ta­lou­den koulu­tuk­sessa opet­ta­jana, kehit­tä­mis­pro­jekti oli luon­te­vaa tehdä liike­ta­lou­den koulu­tuk­seen ja omaan opetuk­seen liit­tyen. Liike­ta­lou­dessa opis­ke­lee paljon opis­ke­li­joita, opetus­ryh­mät ovat suuret ja opetusta anne­taan sekä lähi­ryh­mille että moni­muo­to­ryh­mälle. Ensim­mäi­sen ja toisen vuoden opinnot ovat pääasiassa pakol­li­sia opin­toja trade­no­mio­pis­ke­li­joille ja haas­teeksi näiden suurien ryhmien osalta nousee erityi­sesti opetuk­sen sekä työelä­mäyh­teis­työn merki­tyk­sel­li­nen ja miele­käs toteuttaminen.

Projek­tin tavoitteet

Kehit­tä­mis­pro­jek­tin opin­to­jak­soksi valit­tiin 4 opin­to­pis­teen sähköi­sen liike­toi­min­nan kurssi, joka on kaikille liike­ta­lou­den opis­ke­li­joille toisen vuoden pakol­li­nen kurssi. Projek­tin kohteena olivat sekä lähi­ryh­mien että moni­muo­to­ryh­män toteu­tuk­set opin­to­jak­sosta. Opin­to­jak­solla on aikai­sem­min tehty yrity­syh­teis­työtä pienissä määrin, mutta tavoit­teeksi asetet­tiin yrity­syh­teis­työn laajempi integroi­mi­nen koko opin­to­jak­son ajalle. Tavoit­teena opin­to­jak­solla oli luon­nol­li­sesti myös opis­ke­li­joi­den sähköi­sen liike­toi­min­tao­saa­mi­sen lisää­mi­nen, sekä edistää opis­ke­li­joi­den kriit­tistä ajat­te­lua ja tiimityöskentelytaitoja.

Tavoit­teet olivat:

  • Edistää opis­ke­li­joi­den sähköi­sen liike­toi­min­nan osaa­mista, kriit­tistä ajat­te­lua sekä tiimityöskentelytaitoja.
  • Työelä­mäyh­teis­työn integrointi koko opin­to­jak­son ajalle.

Projek­tin toteutus

Peda­go­gi­seksi mene­tel­mäksi opin­to­jak­solla valit­tiin kään­tei­nen luok­ka­huone (flipped class­room) -malli, johon integroi­tiin podcas­tien hyödyn­tä­mi­nen kahdella eri tapaa. Podcas­teja hyödyn­net­tiin sekä kurssin opetus­ma­te­ri­aa­lina että opis­ke­li­joille annet­tava harjoi­tus­teh­tä­vänä, jossa opis­ke­li­jat laati­vat podcas­tin pien­ryh­missä. Mate­ri­aa­li­podcas­tit nauhoi­tet­tiin etukä­teen opet­ta­jan toimesta ja jaet­tiin opis­ke­li­joille tutus­tu­mista varten ennen varsi­nai­sia oppi­tun­teja yhdessä muun oppi­ma­te­ri­aa­lin kanssa.

Opin­to­jak­solla työs­ken­nel­tiin pääasiassa pien­ryh­missä, ja oppi­tun­teja hyödyn­net­tiin asian syven­tä­mi­seen, yhtei­seen keskus­te­luun ja ryhmä­työs­ken­te­lyyn. Moni­muo­to­to­teu­tus erosi lähi­to­teu­tuk­sesta lähinnä siinä, että oppi­tun­teja oli vähem­män ja ne toteu­tet­tiin kaikki verkossa, lukuun otta­matta ensim­mäistä ja viimeistä lähi­päi­vää. Opis­ke­li­joita toteu­tuk­silla oli yhteensä 105, ja opin­to­jak­soille muodos­tui yhteensä 29 pien­ryh­mää (19 lähi­to­teu­tus ja 10 moni­muo­to­to­teu­tus). Pien­ryh­missä työs­ken­teli pääsään­töi­sesti noin 4 opiskelijaa.

Yrity­syh­teis­työ ja podcast-harjoitustyö

Yrity­syh­teis­työ aloi­te­tiin heti opin­to­jak­son alussa, jolloin opis­ke­li­jat saivat itse valita yrityk­sen, johon ovat yhtey­dessä opin­to­jak­son osalta. Kaikki opin­to­jak­son harjoi­tuk­set tehtiin valitun yrityk­sen sähköi­sen liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen liit­tyen. Kurssin lopuksi opis­ke­li­jat koko­si­vat opin­to­jak­son harjoi­tus­teh­tä­vistä yrityk­selle annet­ta­van sähköi­sen liike­toi­min­nan kehit­tä­mis­ra­por­tin, jossa analy­soi­tiin muun muassa yrityk­sen verk­ko­kaup­paa, sähköistä mark­ki­noin­tia, haku­ko­neop­ti­moin­tia ja tieto­suo­jaa, sekä esitet­tiin kehit­tä­mi­si­deoita näihin liittyen.

Harjoi­tus­teh­tä­vien lisäksi opis­ke­li­jat laati­vat harjoi­tus­työ­nään podcas­tin yrityk­sen sähköi­seen liike­toi­min­taan liit­tyen. Harjoi­tus­työn tarkoi­tuk­sena oli vastata opin­to­jak­son tavoit­tei­siin sekä syven­tää osaa­mista ja aloi­tet­tua yrity­syh­teis­työtä. Valmii­den podcas­tien oli tarkoi­tus toimia myös oppi­ma­te­ri­aa­lina muille kurssilaisille.

Podcas­tia varten opis­ke­li­joi­den tuli erik­seen haas­ta­tella yrityk­sen edus­ta­jaa valitun aiheen osalta. Haas­tat­te­lun sekä kurs­silta saatu­jen tieto­jen perus­teella tuli laatia 15-20 minuu­tin mittai­nen podcast. Tarkem­mat aiheet podcas­teille vali­koi­tui­vat ja rajau­tui­vat yrityk­sestä tai tehtä­vistä nous­sei­den kehit­tä­mis­tar­pei­den perusteella.

Podcas­tissa opis­ke­li­jat hyödyn­si­vät kurssin teoria­tie­tä­mystä yrityk­sestä nous­sei­siin käytän­nön haas­tei­siin liit­tyen. Podcas­tit nauhoi­tet­tiin ja jaet­tiin koko ryhmälle niiden valmis­tut­tua. Lopuksi tehtä­vänä oli kuun­nella toisten laati­mia podcas­teja sekä kommen­toida niitä annet­tu­jen ohjei­den mukai­sesti. Kommen­toin­tien lisäksi podcas­teista nous­seista asioista käytiin yhteistä keskus­te­lua koko ryhmän kesken.

Podcast-tekno­lo­giat

Opis­ke­li­jat saivat valita käyte­tyn tekno­lo­gian podcas­tin laati­mi­seen. Tule­vai­suu­den työ -hank­keessa on hankittu ammat­ti­käyt­töi­siä podcast-lait­teis­toja, joita opis­ke­li­jat saivat hyödyn­tää nauhoi­tuk­sissa. Podcast-lait­teita on asen­nettu kiin­teästi molem­mille kampuk­sille sekä varat­ta­vissa on myös kannet­ta­vat podcast-lait­teet. Kannet­tava podcast-lait­teisto oli kätevä asentaa vapaa­seen luok­kaan tai ottaa mukaan ja laatia podcast muualla kuin koulun tiloissa. Suurin osa opis­ke­li­ja­ryh­mistä hyödynsi Kare­li­aan hankit­tuja laitteita.

Neljä nuorta henkilöä pöydän ääressä, pöydällä mikrofoneja ja äänilaitteita.
Kuva 1. Trade­no­mio­pis­ke­li­ja­ryhmä laati­massa podcas­tia kannet­ta­villa podcast-lait­teilla Wärt­silä kampuk­sen luokassa. Kuva: Mikko Hyttinen.
Neljä nuorta henkilöä pöydän ääressä, pöydällä mikrofoneja ja äänilaitteita.
Kuva 2. Trade­no­mio­pis­ke­li­ja­ryhmä laati­massa podcas­tia kiin­teästi asen­ne­tuilla podcast-lait­teilla Wärt­silä kampuk­sen luokassa WÄ101b. Kuva: Mikko Hyttinen.

Projek­tin tuloksia

Opin­to­jak­soille osal­lis­tui yhteensä 105 opis­ke­li­jaa. 29 pien­ryh­mää työs­ken­teli yrityk­sien ja niiden sähköi­sen liike­toi­min­taan liit­ty­vien aihei­den parissa kolme kuukautta. Yhtä monta kehit­tä­mis­ra­port­tia sekä podcas­tia valmis­tui, ja niitä yrityk­set voivat hyödyn­tää liike­toi­min­nan kehit­tä­mis­toi­min­nas­saan. Yhteis­työtä tehtiin yhteensä 26 yrityk­sen kanssa, koska muuta­malla ryhmällä oli sama yritys, mutta kuiten­kin eri aihe podcas­tin osalta.

Kaiken kaik­ki­aan projekti lisäsi ja vahvisti opis­ke­li­joi­den suhteita työelä­mään. Erityi­sesti podcast-harjoi­tus­työssä tehty yrityk­sen edus­ta­jan haas­tat­telu edisti työelä­mäyh­teis­työtä ja vuoro­pu­he­lua yrityk­sen kanssa. Opis­ke­li­joi­den laati­mat podcas­tit toimi­vat hyvänä opetus­ma­te­ri­aa­lina ja erilai­sina case-esimerk­keinä sähköi­sen liike­toi­min­nan eri osa-alueista ja niiden kehit­tä­mi­sestä todel­li­sille yrityk­sille. Työelä­mäyh­teis­työ opin­to­jak­solla auttoi tehtä­vään sitou­tu­mi­sessa ja antoi opis­ke­li­joille käytän­nön­lä­heistä näke­mystä sähköi­seen liike­toi­min­taan liittyen.

Podcast-harjoi­tus­työ tehtiin pien­ryh­missä ja opis­ke­li­jat joutui­vat sopi­maan aika­tau­lut, pereh­ty­mään aihee­seen, yrityk­seen ja sen haas­tee­seen, suun­nit­te­le­maan podcas­tin sekä käsi­kir­joi­tuk­sen ja keskus­te­le­maan aiheesta varsi­nai­sessa podcas­tissa toisten opis­ke­li­joi­den kanssa. Podcas­tin laati­mi­nen edisti näin samalla opis­ke­li­joi­den ryhmä­työ- ja vies­tin­tä­tai­toja. Osa ryhmistä sai podcas­tiin mukaan myös yrityk­sen edus­ta­jan, mikä lisäsi painetta hyvälle suunnittelulle.

Lopuksi

Tässä projek­tissa kehi­tet­tiin sähköi­sen liike­toi­min­nan opin­to­jak­solla toteu­tet­ta­vaa yrity­syh­teis­työtä sekä hyödyn­net­tiin podcas­teja ja flipped class­room -mene­tel­mää oppi­mi­sen tukena. Yhteis­työy­ri­tyk­siä oli opin­to­jak­solla määräl­li­sesti varsin paljon ja yhteis­työstä vasta­si­vat pääasiassa opis­ke­li­jat itse. Suurim­mat haas­teet projek­tin osalta liit­tyi­vät käytän­nön järjes­te­lyi­hin ja podcast -lait­tei­den varauk­seen ja niiden käyt­töön. Suuri määrä opis­ke­li­ja­ryh­miä vaatii useita vapaita aikoja lait­tei­den käyt­töön ja tarvit­ta­van tekno­lo­gian opas­tuk­seen. Lait­tei­den käyt­töön liittyi myös tekni­siä haas­teita, mutta ne saatiin ratkaistua.

Yrity­syh­teis­työ toi erityi­sesti käytän­nön näkö­kul­maa opis­kel­ta­vaan aihee­seen. Podcas­tin laati­mi­nen toi vaih­te­lua opis­ke­luun sekä vaih­toeh­toi­sen tavan osoit­taa osaa­mis­taan opin­to­jak­solla. Podcas­tissa ei tarvin­nut kiin­nit­tää huomiota tekstin tuot­ta­mi­seen ja oikeaop­pi­seen kirjoit­ta­mi­seen, vaan asiat sai käydä läpi vapaam­min keskus­tel­len. Opis­ke­li­jat kokivat opin­to­jak­son toteu­tuk­sen erit­täin posi­tii­vi­sesti sekä osaa­mi­sen podcas­tien laati­mi­sesta tärkeäksi tule­vai­suu­den työelä­mä­tai­doksi myös tradenomille.


Kirjoit­taja:

Mikko Hytti­nen, lehtori, Tule­vai­suu­den työ -hank­keen kehit­tä­jä­opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: George Milton                    

Logot: Ely-keskus, ESR/EAKR, Vipuvoimaa EU:lta
Tämä artik­keli on osa Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keen toimen­pi­teitä. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää ja pilo­toida yhdessä työelä­män kanssa digi­taa­li­seen jous­ta­vuu­teen perus­tuva monia­lai­nen peda­go­gi­nen yhteis­suun­nit­te­lu­malli, muotoilla työelä­män kanssa opetuk­seen integroi­tu­via kokei­luja, vahvis­taa Kare­lian proak­tii­vista toimin­taa työelä­mä­vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa sekä kehit­tää opet­ta­jien peda­go­gista osaa­mista. Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keen päära­hoit­ta­jana toimii Etelä-Savon ELY-keskus Euroo­pan unionin ESR-ohjelmasta.