Digivisio 2030 muutos­oh­jel­ma­suun­ni­telmaa päivitetty

Korkea­koulut päivit­tävät Digivisio 2030 valta­kun­nal­lisen hankkeen muutos­suun­ni­tel­miaan kaksi kertaa vuodessa. Yllät­tävää on, kuinka paljon asiat ehtivät muuttua puolen vuoden aikana. Oppija­kes­keisyys ja digitaa­lisuus ovat nousseet selkeämmin esille Karelian strate­giassa. Oppija­kes­kei­syy­dessä nousee esille tutkinto-opiske­li­joiden lisäksi Karelian ulkopuo­lella olevat oppijat. Tämä luo painetta kehittää ohjaus­pal­veluja entistä enemmän Karelian ulkopuo­lelta tuleville oppijoille. Kevään alussa on käynnis­tetty sähköinen ajanvaraus Karelian ulkopuo­lella oleville oppijoille. Myös opetus­suun­ni­telmien opinto­jak­so­ku­vauk­sissa käsit­teitä tulee laajentaa koskemaan oppijoita laajemmin.

Digitaa­lisen oppima­te­ri­aalin tuotta­mista on tuettu tuotan­to­tiimin tuella. Tuotan­to­tiimi on  erittäin tärkeä tuki opettajien laadukkaan oppima­te­ri­aalien tuotta­mi­sessa. Tuotan­to­tiimin toimintaa on tuettava kaikin mahdol­lisin keinoin. Digitaa­li­sella opetus­tuo­tan­nolla on syväl­li­sem­pikin merkitys suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa. Työelämän ja tekno­logian nopea muutos asettavat haasteita työnte­ki­jöiden osaami­selle. Teemoi­te­tuilla ja laaduk­kailla oppimis­ko­ko­nai­suk­silla voidaan tukea työnte­ki­jöiden osaamisen päivit­tä­mistä, syven­tä­mistä ja uudelleen suuntaa­mista. Samalla tulee huolehtia, että opinnot eivät sirpa­loidu liikaa. Ohjauk­sessa ja neuvon­nassa on ohjattava oppijoita tekemään valintoja, joista syntyy mielek­käistä oppimis­ko­ko­nai­suuksia ja lisäävät heidän osaamistaan.

Muutos­suun­ni­tel­massa vahvis­tettiin näkymää talou­del­li­sesta kestä­vyy­destä. Yhtenä keinona voidaan nähdä vahva yhteistyö muiden korkea­kou­lujen kanssa ja näistä esimerk­keinä ovat jo aiemmin esitellyt verkko­tut­kinnot ja profi­loi­tu­miset. Karelia voi jakaa omaa erikois­osaa­mistaan muille korkea­kou­luille. TKI-hankkeilla on entistä tärkeämpi rooli uuden tiedon tuottajana ja osaamisen raken­ta­minen yhteis­työssä koulu­tus­vas­tuiden kanssa.  Tämä kaikki muutos vaikuttaa vahvasti Karelian omien toimin­ta­pro­sessien päivit­tä­miseen ja uudistamiseen.

Digipe­da­go­giikan koulu­tukset alkavat ensi lukuvuoden aikana. Koulu­tusten avulla vahvis­tetaan digitaa­listen oppima­te­ri­aalien laadu­kasta tuotta­mista yhdessä Karelian omien koulu­tusten kanssa. Digitaa­li­suu­della on selkeät vaiku­tukset opettajien työn muutokseen ja työn paino­tuksiin. Ohjauksen rooli kasvaa opettajan työssä entistä vahvemmaksi.

Jatkuva oppiminen tulee kiinnit­tymään Digivisio -hankkeen aikana vahvasti digitaa­li­suuden maailmaan tulevan valta­kun­nal­lisen opinto­tar­jonta tarjot­timen ja palve­lujen avulla. Tämän avulle etäisyydet ja paikasta riippu­maton osaamisen kehit­tä­minen luovat oppijoille uusia mahdollisuuksia.

Digivision blogi lomailee 12.6.-20.8.2023. Hyvää kesää kaikille!

Kirjoittaja: Anna-Riitta Mikkonen, koulu­tus­pääl­likkö, muutos­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu