Koulun­pen­kiltä projektityöntekijäksi

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­polku tarjoaa opis­ke­li­joille arvok­kaan tilai­suu­den siirtyä työelä­mään jo ennen valmis­tu­mista. Ensim­mäi­sen työpai­kan saami­nen ei ole aina itses­tään­sel­vyys, ja alojen välillä on havait­ta­vissa suur­ta­kin vaih­te­lua työtarjonnassa.

Monelle media-alan opis­ke­li­jalle tule­vai­suu­den työelämä vaikut­taa epäva­kaalta ja jopa pelot­ta­valta asialta. Viime­vuo­sien tutki­muk­set nosta­vat esille, että luovien alojen osaa­jista on nyt ylitar­jon­taa. Ylen ylitar­jon­ta­lis­tan kärjessä ovat mm. mainon­nan ja mark­ki­noin­nin erityis­asian­tun­ti­jat ja Duuni­to­rin selvi­tyk­sen mukaan tällä hetkellä selkeästi eniten avoimia työpaik­koja on sote-alan osaa­jille. Vaih­te­le­vuus on siis alojen välillä suurta ja eroa kärjis­tää myös rekry­toin­ti­pro­ses­sin muutos. Se missä sote-alalta valmis­tu­nut osaaja löytää kymme­niä työpaik­kail­moi­tuk­sia Duuni­to­rista, joutuu media-alan osaaja usein hake­maan piilo­työ­paik­koja tai kyse­le­mään työmah­dol­li­suuk­sia tuttu­jen kautta.

Opis­ke­li­joi­den TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­polku luo mahdollisuuksia

Alku­vuonna 2023 olin valmis­tu­mi­sen kynnyk­sellä oleva Kare­lian media-alan opis­ke­lija ja etsin aktii­vi­sesti töitä. Olin suorit­ta­nut opin­toni suurim­malta osin Kare­lian Y-akate­miassa ja tehnyt usean vuoden ajan free­lance­rina töitä sosi­aa­li­sen median sisäl­lön­tuo­tan­non parissa. Itse­näi­seksi yrit­tä­jäksi siir­ty­mi­nen heti valmis­tu­mi­sen jälkeen tuntui kuiten­kin stres­saa­valta ja halusin myös kokeilla sitä, miten sopeu­tui­sin perin­tei­sem­pään työelä­mään.  Tiesin, että työpai­kan saami­nen tulisi niin sano­tusti pehmen­tä­mään pudo­tusta opin­noista työelä­mään. Opinto-ohjaa­jani laittoi sähkö­pos­tia uudesta projek­ti­työn­te­ki­jän rekrystä juuri oikeaan aikaan ja päätin täyttää hake­muk­sen heti. Muutama viikko hake­muk­sen jälkeen aloitin ensim­mäi­sen työpäi­väni Kare­liassa työntekijänä.

”TKI-projek­ti­työn­te­ki­jän polkuun osal­lis­tu­vien opis­ke­li­joi­den on tarkoi­tus tunnis­taa ja kehit­tää työky­ky­ään ja subs­tans­sio­saa­mis­taan. Opis­ke­li­jat vahvis­ta­vat omaa korkea­kou­luo­pin­toi­hin liit­ty­vää ymmär­rys­tään urasuun­nit­te­lun avulla, kehit­tä­vät työyh­tei­sö­tai­to­jaan ja oppivat vertaa­maan työnan­ta­jan ja omien korkea­kou­luo­pin­to­jensa välistä suhdetta.”

Hanke­työ ja viestintä

Neljän kuukau­den työni aikana olen toimi­nut kahdessa eri projek­tissa: Osaajia harvaan asutulle alueelle- ja TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­polku -hank­keissa. Kummas­sa­kin hank­keessa työteh­tä­väni ovat liik­ku­neet vahvasti vies­tin­nän ja sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen välillä. Työn aikana olen päässyt mm. kuvaa­maan video­haas­tat­te­luita Kolilla, vierail­lut monessa Pohjois-Karja­lan kunnassa, purka­nut opis­ke­li­joi­den harjoit­te­lui­den esteitä ja leipo­nut korva­puus­teja kokouksessa.

Jäikö käteen muuta kuin uusi CV-merkintä?

Aikani Kare­liassa ei ole siis ollut yksi­toik­koista, vaan enem­män­kin moni­puo­lista teke­mistä, jossa pääsee halu­tes­saan kehit­ty­mään niin pitkälle kuin vain haluaa. Media-alan osaa­mi­seni vahvis­tui, mutta samalla myös pääsin testaa­maan taito­jani etenkin esiin­ty­mi­sessä ja siinä, miten voin jakaa omaa asian­tun­ti­juut­tani muille.

Nuorelle aikui­selle ensim­mäi­sen työko­ke­muk­sen saami­nen on erit­täin arvo­kasta ja se luo turvaa tule­vai­suu­den työl­lis­ty­mi­selle. Vaikka tule­vai­suu­den työelämä näyt­tää­kin kallis­tu­van entis­tä­kin enemmän projek­ti­luon­toi­seksi ja yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mäksi, niin silti on hyödyl­listä omistaa koke­musta perin­tei­sem­mästä kokoaikatyöstä.

Koro­na­vuo­sien opis­ke­li­jana ja yrit­tä­jyys­po­lun käyneenä minulle tutum­paa on ollut etäopis­kelu, itse­näi­nen free­lancer-työ ja sen tuoma täysi jous­ta­vuus työai­koi­hin- sekä paik­koi­hin. Nyt pääsin koke­maan ensim­mäistä kertaa sen, millaista on olla perin­tei­sem­mällä työuralla. Toimis­to­työ­aika ja liuku­ma­jat olivat minulle aivan uusia käsit­teitä, joihin tottu­mi­nen myös otti oman aikansa. Rehel­li­syy­den nimissä tottu­mi­nen tähän uuteen työmal­liin vaati sisua ja silmä­pus­sien peit­tä­mistä. Ymmär­sin kuiten­kin, että toisaalta sään­nöl­li­syys niin päivä­ryt­missä kuin tulois­sa­kin palkit­see lopulta tuon pinnis­te­lyn. Haluai­sin rohkaista muita­kin luovien alojen osaajia hakeu­tu­maan erilai­siin työteh­tä­viin, sillä ne ovat opet­ta­vai­sia ja moni voi myös huomata sen perin­tei­sem­män työuran olevan itselle parempi vaihtoehto.

Olen saanut nyt uuden ja arvok­kaan lisäyk­sen omaan ansio­luet­te­looni, mutta myös paljon uutta koke­musta, uusia ajatuk­sia ja havain­toja sekä konkreet­ti­sia väli­neitä tule­vai­suu­den työelä­mään. Tule­vai­suu­den työelämä ei tunnu enää niin epävar­malta, kun on saanut ensim­mäi­sen työko­ke­muk­sen ja varmuutta omaan tekemiseensä.

Lopuksi

Saavuin Kare­li­aan ensim­mäi­sen kerran syksyllä 2019, jolloin olin saanut täpä­rästi paikan media-alan polkuo­pis­ke­li­jana. En olisi tuol­loin uskonut, että neljän vuoden päästä olisin päässyt viral­li­seksi tutkinto-opis­ke­li­jaksi, perus­ta­nut osuus­kun­nan Y-akate­miassa, valmis­tu­nut media­no­miksi ja vielä päässyt töihin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun. Matka on siis ollut pitkä ja monet ovat nyt kysy­neet suun­ni­tel­miani tule­vai­suu­delle. Harvalla meistä on kuiten­kaan kris­tal­li­pal­loa, jolla katsoa tule­vai­suu­teen. Voin kuiten­kin luvata, että Kare­liassa tutuksi tullut termi ”jatkuva oppi­mi­nen” tulee pysy­mään muka­nani tavalla tai toisella.


Kirjoit­taja:

Sonja Kettu­nen, projek­ti­työn­te­kijä Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Duuni­tori. 2023. 10 alaa, joilla riittää töitä juuri nyt – näin talous­ti­lanne heijas­tuu työmark­ki­noi­hin. https://duunitori.fi/tyoelama/tyomarkkinat-toita-tarjolla#:~:text=Eniten%20avoimia%20ty%C3%B6paikkoja%20on%20ollut,Tarve%20tekij%C3%B6ist%C3%A4%20on%20tasaisessa%20kasvussa. 6.6.2023

Yle Uutiset. 2021. Työvoi­ma­pula vaivaa, ja eniten tarvit­tai­siin hoita­jia ja lääkä­reitä – media. ja painoa­lalla sen sijaan on ylitar­jon­taa. https://yle.fi/a/3-12116480 6.6.2023

Artik­ke­li­kuva: wires­tock / Freepik