Miten Erasmus-ohjelman rahoittama euroop­pa­lainen INVEST yliopis­toal­lianssi vie eteenpäin korkea­kou­lu­tuksen digitalisaatiota?

Erasmus-ohjelman ”Euroop­pa­laiset korkea­kou­lu­ver­kostot” toiminnon tarkoi­tuksena on rakentaa tulevai­suuden tarpeisiin entistä paremmin vastaavaa korkea­kou­lu­tusta. Euroop­pa­laiset yliopistot ohjelman periaat­teissa korostuu tarve kehittää joustavaa ja oppijan muotoil­ta­vissa olevaa koulu­tusta, joka tukee erilaisten osaamisten, taitojen ja urapol­kujen raken­ta­mista. Karelia on mukana INVEST allians­sissa, jossa muiden allianssien tapaan tavoit­teena on muodostaa euroop­pa­laisten kumppa­ni­kor­kea­kou­lujen yhteinen kampus, jossa opiske­lijat sekä henki­lö­kunta voivat liikkua, opiskella ja tehdä työtä fyysi­sesti, virtu­aa­li­sesti ja/tai näiden yhdistelmänä.

Digita­li­saatio on eittä­mättä yksi keskei­sim­mistä tulevai­suuden korkea­kou­lu­tuksen kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suuk­sista ja myös kehit­tä­misen työka­luista. Koulu­tuksen pitää olla entistä jousta­vampaa, saavu­tet­ta­vampaa ja kette­rämpää, ja pystyttävä vastaamaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Tähän pyritään digita­li­saation keinoin kehit­tä­mällä sekä työkaluja ja palve­luita että pedagogiaa ja tarjontaa. Allians­seissa tutkinto ja/tai jatkuvan oppimisen opiske­lijat saavat valit­ta­vakseen laajan kansain­vä­lisen opinto­tar­jot­timen, mikä mahdol­listaa tutkinnon osien tai täyden­tävän koulu­tuksen palojen kokoa­misen oman kiinnos­tuksen perus­teella valiten juuri omaan koriin sopivia oppimis­ko­ko­nai­suuksia. Ja useim­miten nimenomaan verkko-opintojen muodossa, sillä millään muulla tavoin ei ole mahdol­lista tavoittaa ja tarjota näitä mahdol­li­suuksia laajalle joukolle euroop­pa­laisia oppijoita.

INVES­Tissä ollaan ensim­mäisen rahoi­tus­kauden loppu­vai­heessa ja odotetaan päätöstä jatko­ra­hoi­tuk­sesta seuraa­ville neljälle vuodelle. Ensim­mäisen kolmen vuoden aikana digita­li­saation osalta on kehitetty palve­luita opiske­li­joiden valin­tojen ja liikku­vuuden tueksi sekä tuotettu opinto­tar­jontaa verkkoon mm. yrittä­jyy­destä. Työn alla on myös ensim­mäinen kokonaan verkossa toteu­tettava master-ohjelma. Verkko-opintoja on suunnattu myös henki­lös­tölle; henki­lös­tö­kou­lu­tuksen INVEST Fellow ohjelma toteu­tetaan verkkowe­bi­naa­reina, työpa­joina ja temaat­tisina aamukah­veina. Ohjelma on ollut suosittu ja osallis­tujia on paljon. Webinaarit nauhoi­tetaan ja editoidaan niin, että niiden käyttä­minen ajasta ja paikasta riippu­matta on mahdol­li­simman helppoa. Materi­aalit kootaan alkuun sulje­tulle INVESTin You Tube kanavalle, joka sitten avataan myöhemmin pilotoin­ti­vaiheen jälkeen avoimeen käyttöön kaikille kiinnostuneille.

Seuraa­valla kaudella INVES­Tissä on tavoit­teena paneutua mikro-oppimis­ko­ko­nai­suuksien kehit­tä­miseen. Suunni­tel­missa on rakentaa kokonaan mikro-opintoihin perustuva bachelor-ohjelma, josta oppija voi tehdä halua­mansa palat tai tosiaan vaikka koko tutkinnon. Samalla avataan jo kehitet­tyjen vuoden mittaisten temaat­tisten erikois­tu­mi­so­pin­tojen sovel­tuvia osia mikro-oppimis­ko­ko­nai­suuksina niin, että niitä voivat valita sekä tutkinto- että jatkuvan oppimisen opiske­lijat juuri omaan osaamis­koriin sopien.

Kehit­tä­mis­ta­voitteet ovat kunnian­hi­moisia ja vaativia, siksi työ usein etenee odotettua hitaammin. Tärkeintä on paloi­tella työ sellaisiin paloihin, että ne ovat tehtä­vissä olevia, mitat­tavia ja arvioi­tavia sekä vie eteenpäin tekijöiden osaamista ja allianssien tavoit­teita. Tulokset sitten omalta osaltaan tukevat tulevai­suuden tarpeisiin vastaavaa digitaa­lista, saavu­tet­tavaa ja joustavaa korkeakoulutusta.

Kirjoittaja: Liisa Timonen, KT, kansain­vä­listen asioiden päällikkö ja INVEST allianssin paikal­linen johtaja, Karelia-ammattikorkeakoulu