Podcast: Digiroh­keutta kaikille – yhdessä voimme oppia digitaitoja

Ihmetyt­tääkö digi? Miten voisit oppia digitaitoja ja pysyä mukana kehityksessä? 

Kuuntele SoTyDigi -hankkeen podcast Digiroh­keutta kaikille – yhdessä voimme oppia digitaitoja, jossa keskus­tellaan digistä, taitojen oppimi­sesta, tunteista ja vertai­suu­desta. Kerromme hankkeen toteut­ta­mista digival­men­nuk­sista ja kannus­tamme jokaista digirohkeuteen! 

Podcast on toteu­tettu Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaa­li­ra­hasto (REACT EU:n ESR-toimen­piteet) ja ELY-keskus. Podcast on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tuotantoa. 

Podcast on kuunnel­ta­vissa Karelian Soundclou­dissa:

Toimitus ja käsikir­joitus: Salla Anttila, Nadja Marjomaa ja Seija Ollaranta, Karelia-ammattikorkeakoulu

Äänityöt ja musiikki: Pilvi Dufva, Enjoy The Ride – Simon Pettersson © Audio Hero Inc.

Tekninen toteutus ℗ & © Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu 2023

Vastaava tuottaja: Salla Anttila

Podcastin teksti­vastine

Podcast on toteu­tettu osana Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) – ja Tulevai­suuden työ -hankkeita