Tiedon hyödyn­tä­minen organi­saa­tiossa vaatii yksilön tiedon käsit­teel­lis­tä­mistä, koontia ja uudelleen muotoilua

Tieto ja uuden tiedon muodos­ta­minen lähtee aina yksilön mielestä. Jotta tieto saadaan hyöty­käyttöön se pitää pystyä käsit­teel­lis­tämään yksilön mielestä ja jakamaan organi­saation sisällä muille yksilöille. Tämän jälkeen tiedon tulisi taas sisäistyä muiden organi­saation jäsenten yksilöl­li­siksi tieto- ja osaamis­va­ran­noiksi. Tiedon kartoit­ta­minen onkin prosessi, jossa tieto muutetaan näkymät­tö­mästä tiedosta ekspli­siit­ti­seksi, yhdessä jaetuksi, tiedoksi.

Tiedon kartoit­ta­misen ja jakamisen prosessiin on olemassa erilaisia menetelmiä. Oheisella videolla käydään näitä menetelmiä läpi. 

Video on kaikkien hyödyn­net­tä­vissä Avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tossa (aoe.fi) Opettajat voivat käyttää sitä vapaasti omassa opetuk­sessaan, ja opiske­lijat voivat hyödyntää sitä lisäma­te­ri­aalina oman opiske­lunsa tukena.

Videon käsikir­joitus ja toteutus: Tiina Soininen & Katja Sorjonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video on toteu­tettu osana Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) -hanketta.

Artik­ke­likuva: kateman­gostar / Freepik