Tiedon hyödyn­tä­mi­nen orga­ni­saa­tiossa vaatii yksilön tiedon käsit­teel­lis­tä­mistä, koontia ja uudel­leen muotoilua

Tieto ja uuden tiedon muodos­ta­mi­nen lähtee aina yksilön mielestä. Jotta tieto saadaan hyöty­käyt­töön se pitää pystyä käsit­teel­lis­tä­mään yksilön mielestä ja jaka­maan orga­ni­saa­tion sisällä muille yksi­löille. Tämän jälkeen tiedon tulisi taas sisäis­tyä muiden orga­ni­saa­tion jäsen­ten yksi­löl­li­siksi tieto- ja osaa­mis­va­ran­noiksi. Tiedon kartoit­ta­mi­nen onkin prosessi, jossa tieto muute­taan näky­mät­tö­mästä tiedosta ekspli­siit­ti­seksi, yhdessä jaetuksi, tiedoksi.

Tiedon kartoit­ta­mi­sen ja jaka­mi­sen proses­siin on olemassa erilai­sia mene­tel­miä. Ohei­sella videolla käydään näitä mene­tel­miä läpi. 

Video on kaik­kien hyödyn­net­tä­vissä Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tossa (aoe.fi) Opet­ta­jat voivat käyttää sitä vapaasti omassa opetuk­ses­saan, ja opis­ke­li­jat voivat hyödyn­tää sitä lisä­ma­te­ri­aa­lina oman opis­ke­lunsa tukena.

Videon käsi­kir­joi­tus ja toteu­tus: Tiina Soini­nen & Katja Sorjo­nen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video on toteu­tettu osana Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hanketta.

Artik­ke­li­kuva: kate­man­gos­tar / Freepik