Tiedon muodos­ta­mi­sen proses­seilla välte­tään tietovinoumia

Työssä opimme jatku­vasti uutta ja meille syntyy työko­ke­musta – meistä tulee oman työmme asian­tun­ti­joita. Tämä asian­tun­ti­ja­tieto on hyvin tärkeää työteh­tä­vien tehok­kaan suorit­ta­mi­sen kannalta. Samalla meille saattaa kuiten­kin syntyä vanhen­tu­neita käsi­tyk­siä eri asioista, tai meille voi syntyä tieto­vi­nou­mia. Tiedolla johta­mi­sen proses­seilla pyri­tään korjaa­maan näitä vinoumia.

Ohei­sella videolla käsit­tel­lään tieto­vi­nou­mista ylei­sim­piä: saata­vuus­vi­nou­maa, selviy­ty­mis­vi­nou­maa, vahvis­tus­vi­nou­maa, säde­ke­hä­vai­ku­tusta ja jälki­vii­sautta. Näiden vinou­mien tunnis­ta­mi­nen omassa ajat­te­lussa on tärkeää. Myös opis­ke­li­joi­den tulisi oppia kriit­ti­siksi ja vähi­tel­len alkaa tunnis­ta­maan erilai­sia tieto­vi­nou­mia ympä­ril­lään. Ajat­te­lun reflek­toin­nin oppi­mi­nen on keskeistä kaikilla oppiasteilla.

Video on kaik­kien hyödyn­net­tä­vissä Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tossa. Opet­ta­jat voivat käyttää sitä vapaasti omassa opetuk­ses­saan sekä opis­ke­li­jat voivat hyödyn­tää sitä lisä­ma­te­ri­aa­lina oman opis­ke­lunsa tukena.

Videon käsi­kir­joi­tus ja toteu­tus: Tiina Soini­nen & Katja Sorjo­nen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video on toteu­tettu osana Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hanketta.

Artik­ke­li­kuva: pch.vector on Freepik