Tiedon muodos­ta­misen proses­seilla vältetään tietovinoumia

Työssä opimme jatku­vasti uutta ja meille syntyy työko­ke­musta – meistä tulee oman työmme asian­tun­ti­joita. Tämä asian­tun­ti­ja­tieto on hyvin tärkeää työteh­tävien tehokkaan suorit­ta­misen kannalta. Samalla meille saattaa kuitenkin syntyä vanhen­tu­neita käsityksiä eri asioista, tai meille voi syntyä tieto­vi­noumia. Tiedolla johta­misen proses­seilla pyritään korjaamaan näitä vinoumia.

Oheisella videolla käsit­tellään tieto­vi­nou­mista yleisimpiä: saata­vuus­vi­noumaa, selviy­ty­mis­vi­noumaa, vahvis­tus­vi­noumaa, sädeke­hä­vai­ku­tusta ja jälki­vii­sautta. Näiden vinoumien tunnis­ta­minen omassa ajatte­lussa on tärkeää. Myös opiske­li­joiden tulisi oppia kriit­ti­siksi ja vähitellen alkaa tunnis­tamaan erilaisia tieto­vi­noumia ympärillään. Ajattelun reflek­toinnin oppiminen on keskeistä kaikilla oppiasteilla.

Video on kaikkien hyödyn­net­tä­vissä Avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tossa. Opettajat voivat käyttää sitä vapaasti omassa opetuk­sessaan sekä opiske­lijat voivat hyödyntää sitä lisäma­te­ri­aalina oman opiske­lunsa tukena.

Videon käsikir­joitus ja toteutus: Tiina Soininen & Katja Sorjonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video on toteu­tettu osana Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) -hanketta.

Artik­ke­likuva: pch.vector on Freepik