Ryhmäkuva jossa kolmekymmentä henkilöä seisoo maastossa, taustalla kuusipuita ja lasketteluhissi

Uusia tuulia kansain­vä­liseen korkea­kou­lu­yh­teis­työhön – varhais­kas­va­tuksen inten­sii­vio­pin­to­jakso Kareliassa

Karelia on arvos­tettu, hyvin­voiva ja kansain­vä­linen korkea­kou­lu­yh­teisö, todetaan Karelian visiossa 2030. Tämä edellyttää vahvoja ja pitkä­ai­kaisia kansain­vä­lisiä korkea­kou­lu­kump­pa­nuuksia sekä henki­lös­töltä osaamista ja kykyä lähteä mukaan kansain­vä­liseen yhteis­työhön. Kansain­vä­li­syys­toi­minta on siis osa Karelian strategiaa ja erilaisia kansain­vä­lisiä yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia on useita.

Monille tutussa Erasmus+ liikku­vuus­oh­jel­massa (2021-2027) on vuodesta 2021 saakka voinut toteuttaa lyhyitä monimuo­toisia inten­sii­vi­kursseja (blended intensive program = BIP) euroop­pa­laisten yhteis­työ­kor­kea­kou­lujen kanssa. Tarkoi­tuksena on tuoda kansain­vä­liset oppimis­ko­ke­mukset mahdol­li­simman monen opiske­lijan ja opettajan ulottu­ville. Toteu­timme BIP-inten­sii­vio­pin­to­jakson keväällä 2023, ja haluamme tämän artik­kelin myötä tuoda kokemuk­semme muiden tietoisuuteen.

Mikä ihmeen BIP?

Jokai­sella Karelian koulu­tus­oh­jel­malla on kansain­vä­lisiä korkea­kou­lu­kump­pa­neita, mutta covid-19 –pandemia rajoitti kansain­vä­listä yhteis­työtä ja liikku­vuutta. Nyt korkea­koulut ovat lähteneet uudelleen käynnis­tämään yhteis­työtä. Tammi­kuussa 2022 osallis­tuimme yhteis­työ­pa­la­veriin, jossa tarkoi­tuksena oli kehittää eri maiden korkea­kou­lujen välistä yhteis­työtä. Kansain­vä­linen toiminta on kiinnos­tanut meitä molempia, joten innostus tähän mahdol­li­suuteen syntyi nopeasti. Ensim­mäinen yhteis­työ­kokous irlan­ti­laisen Sligon (Atlantic Techno­lo­gical University, ATU, Sligo) kanssa johti yhteiseen näkemykseen BIP:n järjes­tä­mi­sestä varhais­kas­va­tuksen näkökul­masta. Kokouksen jälkeen molem­milla nousi esiin kysymys: “Mikä ihmeen BIP??”.

Erasmus+ tukee korkea­kou­lujen välistä, kansain­vä­listä yhteis­työtä. Yksi mahdol­linen tapa toteuttaa yhteis­työtä on monimuo­to­liik­kuvuus, mikä on mahdol­lista toteuttaa opiske­lu­jaksona tai harjoit­teluna. Kyseessä on fyysisen liikku­vuuden ja virtu­aa­listen toteu­tuksen yhdis­telmä, jonka tarkoi­tuksena on edistää yhteis­toi­min­nal­lista verkossa tapah­tuvaa oppimis­vaihtoa sekä ryhmä­työtä. Monimuo­toiset inten­sii­vi­kurssit (Blended Intensive Programme) ovat kestoltaan lyhyitä ja inten­sii­visiä, ja niissä hyödyn­netään monimuo­toisia oppimis- ja opetusmenetelmiä. 

Opinto­ko­ko­nai­suuden tulee tuottaa lisäarvoa osallis­tuvien korkea­kou­lujen opinto­tar­jontaan ja kokonai­suudet voivat olla monivuo­tisia. Tämän Erasmus+:n tukeman liikku­vuus­muodon aikana toteutuu sekä verkossa tapahtuva että fyysisen liikku­vuuden sisältävä kontak­tio­petus (Erasmus+ 2023, 49-50.) Meidän BIP:ssä fyysisen liikku­vuuden jaksosta käytettiin nimitystä onsite-viikko ja virtu­aa­li­sesta toteu­tuk­sesta termiä online-tapaamiset.

Yhteistyö syvenee ja suunnittelu alkaa

Helmi­kuussa 2022 yhteis­työhön kutsuttiin mukaan saksa­lainen Vechtan yliopisto (University of Vechta) ja pian päätettiin, että ensim­mäi­sessä varhais­kas­va­tuksen BIP:ssä koordi­noivana korkea­kouluna toimii Karelia. Erasmus+ määrittää, että BIP tulee järjestää koordi­noivan korkea­koulun maassa, joten BIP järjes­tettiin Kareliassa.

BIPissä koordi­noiva korkea­koulu hakee järjes­tä­miseen rahoi­tuksen, joka määräytyy yhteis­työ­kor­kea­kou­luista Erasmus+ rahoi­tuk­sella tulevien oppijao­sal­lis­tujien mukaan. Minimissään opiske­li­joita pitää olla 15, jolloin organi­soin­ti­tukea saa 6000 euroa. Maksi­missaan rahoi­tusta voi saada 20 opiske­lijan mukaan, jolloin rahoitus on 8000 euroa. Alle 15 ulkomaa­laisen oppijao­sal­lis­tujan kurssit eivät ole Erasmus-kelpoisia. Organi­soin­ti­tukea myönnetään järjes­tä­välle korkea­kou­lulle kattamaan järjes­tä­miseen kuten valmis­teluun ja toteut­ta­miseen sekä yleiseen hallin­nointiin ja koordi­nointiin. Organi­sointi tuki ei kata kuitenkaan liikkuvien osallis­tujien matka- tai majoi­tus­kuluja. (Erasmus+ 2023, 62;77–78.) Toteut­ta­mas­samme BIP:ssä organis­toin­tituki riitti kattamaan hyvin valmis­te­luihin, kuten materi­aalien hankki­miseen, ja onsite-viikon aktivi­teet­teihin liittyvät kustan­nukset, sekä myös suuren osan palkka­kus­tan­nuk­sista kysei­sellä viikolla.

Rahoitus varmistui kesän 2022 aikana, ja ensim­mäinen yhteinen suunnit­te­lu­kokous pidettiin syyskuussa 2022. Kokouk­sessa päätettiin BIP:n ajankoh­dasta sekä alettiin alusta­vasti suunni­tella kevään online-tapaa­misia sekä onsite-viikon sisältöjä. Suunnit­telua jatkettiin pitkin syksyä, jolloin tarken­nettiin alustavia ajatuksia ja päätettiin jo tarkat päivä­määrät online-tapaamisille.

Helmi­kuussa 2023 varmis­tettiin osallis­tuvien opiske­li­joiden määrä jokai­sesta korkea­kou­lusta. Yhteensä BIP:iin osallistui 20 opiske­lijaa, joista Sligosta 7, Vechtasta 10 sekä Kareliasta 3 opiske­lijaa. Näin ollen Erasmus+ –vaade 15 opiske­lijan vähim­mäis­mää­rästä täyttyi. BIP:iä järjes­täessä on tärkeää ottaa huomioon, että tämä vähim­mäis­opis­ke­li­ja­määrä on toteu­duttava nimenomaan onsite-viikolla. Tämän vuoksi onkin suosi­tel­tavaa, että opiske­li­joiden ilmoit­tau­tu­mis­määrä on enemmän kuin vähim­mäis­määrä. Jos ennen onsite viikkoa tuleekin yllät­täviä peruu­tu­misia, eikä vähim­mäis­määrä toteudu, ei Erasmus+ -rahoi­tusta tällöin saa laisinkaan.

Kokonaisuus alkaa hahmottua

Yhteistyö syksyn ja alkuvuoden aikana oli tärkeää, jotta pystyimme kirkas­tamaan ja määrit­te­lemään yhdessä BIP:n tavoitteet. Oli tärkeää kuulla yhteis­työ­kor­kea­kou­lujen odotuksia ja toiveita kevään toteu­tukseen liittyen. Me osallis­tuimme BIP:iin ensim­mäistä kertaa, mutta Vechtan opetta­jilla oli jo aikai­sempaa kokemusta. Heidän aikai­semmat kokemuk­sensa auttoivat meitä ymmär­tämään mitä onsite-viikon tulisi pitää sisällään, ja mitä kaikkea koordi­noivan korkea­koulun on syytä huomioida järjes­te­lyissä. Järjes­tä­miseen liitty­vissä asioissa meille oli isona ja korvaa­mat­tomana tukena oli Karelian kv-palve­luiden asian­tun­tijat, joiden kanssa yhteistyö sujui erittäin hyvin.

Onsite-viikon alustavien sisäl­töjen suunnittelu sujui pohja­tie­tojen varmis­tuttua innok­kaasti ja positii­vi­sella mielellä. Uuden tekeminen työllistää aina enemmän kuin vanhan päivit­tä­minen, mutta motivaation ollessa korkealla ajatuksia viikon ohjel­masta alkoi syntyä. Jopa liikaakin. Huoma­simme pian, että viikko onkin aika rajal­linen aika ottaa haltuun kaikkea sitä, mitä olisimme halunneet. Rajauksien tekeminen, aihea­lueiden yhdis­tä­minen ja koko viikon tavoit­teiden mukaisen toiminnan löytä­minen nousikin pian keskiöön. Suoma­lainen varhais­kas­vatus on laadu­kasta ja täynnä erilaisia toimin­nal­lisia opetuksen mahdol­li­suuksia. Rajal­lisen ajan vuoksi päätim­mekin yhdistää esimer­kiksi ympäristö- ja liikun­ta­kas­va­tuksen, mikä toteu­tet­taisiin Kolilla, suoma­laista luontoa ihail­lessa. Näin veimme oppimisen sinne missä se tapahtuu, eli luontoon.

Onsite-viikolla luentoja, vierailuja ja ryhmätehtävä

Onsite-viikon katta­vaksi tavoit­teeksi muodostui suoma­laisen varhais­kas­va­tuksen perus­teiden ymmär­tä­misen lisäksi lasten ja perheiden osalli­suuden mahdol­li­suudet. Pohdimme suunnit­te­lu­vai­heessa, miten nämä tavoitteet tulisi täyttymään ja minkä­lainen sisältö tukisi tavoit­teisiin pääsyä. Jotta onsite-viikko ei olisi pelkkää luokka­huo­neessa istumista, päätimme järjestää vierailuja ja asian­tun­ti­ja­luentoja. Olimme yhtey­dessä joensuu­laiseen Penttilän päivä­kotiin sekä Perheen­taloon, joiden ottau­tu­minen tämän­kal­taisiin vierai­luihin on ollut aina erittäin positii­vista, niin kuin nytkin. Olikin erittäin tärkeää, että BIP:n osallis­tujat näkevät käytän­nössä, minkä­lai­sessa ympäris­tössä lapset ovat varhais­kas­va­tuk­sessa ja millä tavalla arki toimii. Päivä­ko­ti­vie­railun tavoit­teena olikin havain­noida erilaisia mahdol­li­suuksia osallistaa lapsia toimintaan, sekä kuulla arjen työstä varhais­kas­va­tuksen työnte­ki­jöiltä. Perheentalo on matalan kynnyksen kohtaa­mis­paikka, jonka tavoit­teena on lisätä lasten ja perheiden hyvin­vointia. Toiminnan tavoit­teena on vahvistaa vanhem­muutta, edistää osalli­suutta sekä vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuksia. (Perheentalo 2023.) Perheen­ta­lolla vierailu sopi siis erittäin hyvin myös meidän BIP:n tavoitteisiin.

Onsite-viikko alkoi hahmottua hyvin nopeasti. Se tulisi koostumaan luennoista, vierai­luista sekä opiske­li­joiden ryhmä­teh­tävän tekemi­sestä. Luentoja varten meidän täytyi kaivaa kieli­ha­ra­vamme esiin ja kääntää meille tuttujen aiheiden käsit­teitä englan­niksi. Tämä vaihe valmis­tau­tu­mi­sessa on aikaa vievää, mutta samalla erittäin antoisaa. Samaan aikaan se istutti epäilyksen siemenen itsessä: Kuinka pystymme selkeästi kertomaan meille tutut aiheet englan­niksi? Mitä jos kieli takkuaa kesken lauseen? Minkä verran tarvitaan tausta­ma­te­ri­aalia esityksen lisäksi? Näiden asioiden pohti­minen voisi hyvinkin olla kynnys­ky­symys koko BIP:n osallis­tu­miseen, mutta kollegan tuki, inhimil­li­syyden ymmär­tä­minen sekä virheitä sallivan ilmapiirin luominen ovat asioita, jotka mahdol­lis­tavat paljon.

Kevään aikana loimme ryhmä­teh­tävän opiske­li­joille ja tehtävän arvioin­ti­kri­teerit sekä opiske­lijan oppaan. Opiske­lijan opas osoit­tautui erittäin tärkeäksi. Oppaasta opiskelija löysi tärkeimmät asiat nopeasti, kuten viikon tärkeimmät yhteys­tiedot ja aikataulut. Opas sisälsi myös linkkejä Joensuusta ja aktivi­tee­teistä, koska BIP on paljon muutakin kuin pelkkää opiskelua. Se on kulttuuriin ja paikal­li­suuksiin tutus­tu­mista. Opiske­lijan oppaan lisäksi raken­simme Moodle -oppimi­sym­pä­ristön, mistä opiskelija pystyi löytämään opetuk­sessa käytetyt materi­aalit sekä laajemmin opetet­tuihin asioihin liittyvää materiaalia.

Suunni­tel­masta toteutukseen

Toteutus konkre­ti­soitui kahteen online-tapaa­miseen sekä toukokuun onsite-viikkoon. Online-tapaa­miset toteu­tuivat huhtikuun aikana. Niiden päällim­mäisenä tarkoi­tuksena oli toisiin tutus­tu­minen sekä orien­toi­tu­minen BIP-kurssille. Ensim­mäinen tapaa­minen sujui rennosti tutustuen ja aktivoiden opiske­li­joita puhumaan englan­niksi. Toisessa tapaa­mi­sessa jatkoimme tutus­tu­mista pienryh­missä. Lisänä oli myös teoriaosio suoma­lai­sesta varhais­kas­va­tuk­sesta, varhais­kas­va­tus­laista ja varhais­kas­va­tus­suun­ni­telman perus­teista, mitkä toimivat orien­taa­tiona tulevaan onsite-viikkoon. Online-tapaa­misten aikana pystyimme myös kysymään opiske­li­joiden toiveita onsite-viikolle.

BIP huipentui onsite-viikkoon, jolloin opiske­lijat ja opettajat saapuivat Joensuuhun. Viikon ohjelmaan mahtui erilaisia luentoai­heita, vierailuja sekä tietysti myös vapaampaa oleilua ja suoma­laiseen kulttuuriin tutus­tu­mista. Aiheina viikon aikana oli mm. varhais­kas­va­tuksen eri työ- ja toimin­ta­tavat, kuten musiikki-, media-, kuvataide- sekä luonto- ja ympäris­tö­kas­vatus. Lisäksi kuulimme Saksan ja Irlannin varhais­kas­va­tus­jär­jes­tel­mästä sekä toimin­nasta.  Viikon aikana kävimme suunni­tel­lusti vierai­luilla mm. Perheen­ta­lolla sekä Penttilän päivä­ko­dissa. Saimme myös vierai­levan luennoit­sijan kertomaan lasten ja perheiden palve­luista (lasten­suojelu ja koulun sosiaa­lityö). Vierailut ja luennot toivat konkretiaa viikon kantavaan teemaan eli siihen, miten lasten ja perheiden osallisuus toteutuu eri palve­luissa ja millaisia palve­luita perheille Suomessa ylipäätään on.

Myös opiske­li­joiden ryhmä­tehtävä liittyi osalli­suuteen ja oman oppimisen reflek­tointiin. Tehtävää työstettiin koko viikon ajan. Tälle olikin tärkeää varata suunni­tel­lusti reilusti aikaa päivien sisälle, jotta opiske­li­joille jäisi aikaa viettää vapaa-aikaa toistensa kanssa. Viikon päätteeksi kuulimme opiske­li­joiden mahtavia esityksiä heidän kokemuk­sistaan ja oival­luk­sistaan. Koska opiske­lijat olivat osin eri lähtö­ko­dista, saatiin myös ryhmä­teh­täviin monipuo­lisia ja ajatuksia herät­täviä näkökulmia. BIP-viikko päättyi yhteiseen arviointiin opiske­li­joiden ja opettajien kesken. Koimme tärkeänä kerätä palau­tetta heti viikon päätteeksi opiske­li­joilta seuraavia BIP-opinto­jaksoja ajatellen. Tämä palaute toimi hyvänä pohjana opettajien yhtei­selle reflek­toin­nille ja arvioin­noille, jonka myös pidimme BIP-viikon päätteeksi.

Opiske­li­joiden kokemuksia

BIP on opetta­jalle oiva mahdol­lisuus toteuttaa itselle jo tuttuja aiheita englan­niksi ja samalla mahdol­lisuus levittää tietoa omasta substans­sista myös Suomen rajojen ulkopuo­lelle. Me olemme ylpeitä siitä, kuinka Suomessa varhais­kas­va­tusta toteu­tetaan ja järjes­tetään ja kuinka lapsi huomioidaan arjessa kokonais­val­tai­sesti niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenä. Tätä onkin mahtava päästä kertomaan muiden korkea­kou­lujen opiske­li­joille ja opetta­jille. BIP on myös opiske­li­jalle erittäin hyvä mahdol­lisuus osallistua kansain­vä­liseen toimintaan. Opiske­lijat ovat erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa, eikä monelle olekaan mahdol­lista lähteä pitkään vaihtoon, vaikka haluai­sikin. Miksei siis lähteä opiske­lijana mukaan BIP:n tapaiseen kansain­vä­liseen yhteistyöhön.

BIP alkoi online-tapaa­mi­silla, jotka opiske­lijat kokivatkin erittäin tärkeäksi ryhmäy­ty­misen ja orien­toi­tu­misen kannalta. Online-tapaa­misten aikana käytetty aika opiske­li­joiden toisiinsa tutus­tu­miseen oli siis hyvä päätös.

I think they were a really great idea for slowly intro­ducing us all to the concept of a Bip and also to the people that would be taking part in it. I found it very beneficial seeing who I was going to be working with and getting to know a little more about each other”

“Online session were a good idea, we got a chance to meet and we got the infor­mation or intro­duction about the Finish childcare and oppor­tunity to work with our groups and get to know each other before meeting face to face.”

Onsite-viikko puolestaan koettiin antoi­saksi sekä oppimisen että uusien kokemusten ja vuoro­vai­ku­tuk­sel­li­suuden näkökul­mista. Opiske­lijat oppivat paljon toinen toisiltaan ja saivat erilaisia näkökulmia varhais­kas­va­tuksen toteut­ta­mi­sesta sekä lasten ja perheiden osallisuudesta.

“I thoroughly enjoyed the week onsite. I met all my expec­ta­tions and more. I got the oppor­tunity to meet new people from different countries, to learn more about them and to have fun! I found that the group work was a really good way for discussion for us all to give our opinions and for myself it was very beneficial for my confi­dence. I thought it helped to increase my confi­dence speaking to new people and contri­buting ideas in group discussions.”

“I have acquired a lot of new knowledge. I think it’s great that we didn’t just have frontal teaching, but that we could sometimes stretch out and actively keep up. The art and music parts were very enriching. I wish we had more time to do this!”

“I learned a lot about other countries childcare system. I didn’t realise how much could be changed or incor­po­rated into the system in my country. I learned that we all have valuable opinions and can contribute a lot to a discussion”

Opiskelijoita luokkahuoneessa, osa istuu lattialla, osa seisoo. Latttialla suuria papereita joihin on maalattu värikkäitä kuvioita
Kuvatai­de­kas­vatus oli yksi inten­sii­vio­pin­to­jakson toimin­nal­li­sista menetelmistä.

Mitä me opimme?

BIP-viikko oli tärkeä, arvokas ja opetta­vainen kokemus myös opettajan näkökul­masta. Yhtenä suurena oppiko­ke­muksena oli opinto­jakson suunnittelu ja toteutus englan­niksi. Meille molem­mille oli uutta tehdä opinto­jakso materi­aa­leineen ja toteu­tuk­sineen englan­niksi, joten rohkeus englan­niksi opetta­miseen kasvoi. Vieraalla kielellä opetta­minen, opiskelu ja vuoro­vai­kutus toisten kanssa vaatii yllät­tävän paljon voima­varoja. Suunni­tel­taessa vastaavaa toimintaa tämä onkin syytä pitää mielessä. Päivät eivät saa kuormittaa opiske­li­joita liikaa, jotta oppimista voi tapahtua koko viikon ajan.

Meillä molem­milla on laajaa näkemystä varhais­kas­va­tuk­sesta, mutta näkökulmana toki vahvasti suoma­lainen varhais­kas­vatus. BIP-viikko laajensi varhais­kas­va­tuksen ymmär­rystä useiden keskus­te­luiden myötä, joissa vertailtiin ja pohdis­keltiin Suomen, Saksan ja Irlannin varhais­kas­va­tuksen yhtäläi­syyksiä ja eroavai­suuksia. Saimme uusia ideoita toisil­tamme, mutta myös vahvis­tusta siihen, mitkä asiat ovat hyvin suoma­lai­sessa varhaiskasvatuksessa.

Suuri oppi oli myös oman opetta­jai­den­ti­teetin tarkastelu ja sen muovau­tu­minen. Saimme oman toimin­tamme kautta tuotua esiin, millaista on opettajuus ja opetta­minen Kareliassa. BIP:ssä mukana olleilta kolle­goilta ja opiske­li­joilta saamamme palautteen ansiosta saimme vahvis­tusta omalle taval­lemme tehdä työtä. Oma oppimis­kä­si­tyk­semme ja tapamme opettaa tukee opiske­lijan reflek­tii­vi­syyttä ja osalli­suutta, mikä näkyy konkreet­ti­sesti siinä, että annamme opiske­li­joille tilaa ja aikaa ajatella ja tehdä itse. Tätä tukee myös monipuo­liset työsken­te­ly­tavat ja käytännön tekeminen. Tämän kautta mahdol­listuu myös erilaisten oppijoiden huomioon ottamien. Viikon aikana koros­tuikin nykypäivän opettajan tärkein tehtävä: oppimisen mahdol­lis­ta­minen ja tiedon syventäminen.

BIP:n järjes­tä­minen vaatii paljon organi­soin­ti­kykyä. Erilaisten toteu­tusten suunnittelu ja itse toteutus kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä vaatii pienten palasten yhdis­tä­mistä yhdeksi selkeäksi kokonai­suu­deksi. Kun liiku­tellaan suuria määriä ihmisiä paikasta toiseen, aikataulut voivat muuttua kesken kaiken, joten hyvä tilan­netaju ja jousta­minen ovat piirteitä, mitkä olivat läsnä koko viikon ajan.

Rohkeasti mukaan kv-toimintaan!

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että BIP oli kokonai­suutena raskas, mutta erittäin antoisa. Olemme molemmat kiitol­lisia ja iloisia siitä, että saimme mahdol­li­suuden lähteä mukaan tähän. Suosit­te­lem­mekin lämpi­mästi BIP-toteu­tusta oman työn kehit­tä­misen ja monipuo­li­suuden lisää­mi­seksi. Erityi­sesti BIP:n toteut­ta­minen työparin kanssa oli vahvuus: Yhteinen innovointi, suunnittelu ja toteutus sekä toisen tuki haasta­vissa tilan­teissa olivat kantavia voimia koko prosessin ajan.

Mieles­tämme tämän­kal­taiset toteu­tukset mahdol­lis­tavat eri maiden opettajien osaamisen hyödyn­tä­misen myös muissa töissä, muun muassa tiedon jakamisen näkökul­masta. Lisäksi BIP-inten­sii­vio­pin­to­jaksot tukevat vahvasti opettajan omaa kansain­vä­listä osaamista ja mahdol­listaa ehkä jatkossa paremmin myös englan­nin­kie­lisen opetuksen toteu­tu­misen. Uskomme, että myös kynnys aloittaa uusia kansain­vä­lisiä yhteis­työ­ku­vioita madaltuu. BIP on hyvä mahdol­lisuus tehdä kansain­vä­listä yhteis­työtä niin opettajan kuin opiske­li­jankin näkökul­masta. Aina kansain­vä­lisen toiminnan ei tarvitse tarkoittaa pitkiä opiske­li­ja­vaihtoja ulkomailla, vaan kv-toiminta ja korkea­kou­lu­yh­teistyö voi olla myös muutakin, esim. mahtavia intensiiviopintojaksoja!

Kevään BIP sytytti vahvan halun jatkaa yhteis­työtä innos­tavien opettajien kanssa. Jatko­suun­ni­tel­missa onkin jo uudet BIP-jaksot varhais­kas­va­tukseen liittyen: keväällä 2024 Vechtassa ja keväällä 2025 Sligossa. Tuleviin toteu­tuksiin olemme saaneet myös uuden yhteis­työ­kor­kea­koulun Virosta.

Lopuksi haluamme vielä kiittää Karelian Erasmus-koordi­naat­toria Katriina Korhosta ja kv-koordi­naat­toria Kirsi Autiota kaikesta käytännön avusta ja tuesta tämän prosessin aikana. Kiitos myös kaikille työelä­mäyh­teis­työ­kump­pa­neil­lemme. Haluamme kiittää myös koulu­tus­pääl­lik­köämme Tuomas Lappa­laista, joka on ollut mukana innos­tu­neella ja avoimella mielellä mahdol­listaen BIP:n toteu­tu­misen. Kiitos myös rakkaille kolle­goille Kareliassa, Vechtassa ja Sligossa, sekä opiske­li­joille, jotka olivat mukana tätä toteuttamassa!


Lähteet:

Erasmus+ ohjelma. Ohjel­maopas. 2023. Versio 1 (2023): 23-11-2022 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-11/Erasmus%2BProgramme%20Guide2023_fi.pdf 11.8.2023.

Perheentalo 2023. Talon esittely. https://www.joensuunperheentalo.fi/joensuun-perheentalo/talon-esittely/ 11.8.2023.


Kirjoit­tajat:

Tiina Maaranen, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Antti Raekorpi, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Inten­sii­vio­pin­to­jakson osallis­tujat tutus­tuivat ympäristö- ja media­kas­va­tukseen Kolin maisemissa.