Avoin työpaikka: kuntou­tusalan yliopettaja

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista. Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peiliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin työyh­tei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

KUNTOUTUSALAN YLIOPETTAJAA
1.1.2024 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Yliopet­tajan perus­teh­täviä ovat fysio­te­rapian (AMK), toimin­ta­te­rapian (AMK) ja ikäosaa­misen (YAMK) koulu­tusten opetus ja kehit­tä­minen, työelä­mäyh­teistyö sekä kansal­linen ja kansain­vä­linen verkos­to­yh­teistyö. Tehtävän keskeisiä osa-alueita ovat myös tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta, opinnäy­te­töiden ohjaus sekä korkea­kou­lujen välinen yhteistyö.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa tohtorin tutkintoa sekä vähintään kolme vuotta alan työko­ke­musta (pl. opetuskokemus).

Valin­nassa paino­tamme
– Korkea­kou­lu­ko­ke­musta/-tunte­musta
– Fysio­te­rapian, toimin­ta­te­rapian tai muuta kuntou­tusalan osaamista
– pedago­gista osaamista
– TKI- ja julkai­su­toi­minnan osaamista
– digitaa­lisia taitoja
– kykyä luoda ja ylläpitää toimivia alaan liittyviä verkostoja sekä
– hyviä suomen ja englannin kielen viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

Tarjoamme työsuhde-etuina mm. monipuo­liset liikunta – ja kulttuu­riedut, työsuh­de­pol­ku­pyö­räedun sekä henki­lö­kunta-alennuksia eri yhteis­työ­kump­pa­neiden palveluista.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka 100 % työajassa palve­lu­vuo­si­li­sistä ja pedago­gi­sesta pätevyy­destä riippuen on n. 3800- 5700 euroa/kk. Tehtä­vissä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen (liitteenä) perjan­taihin 10.10.2023 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä. Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Tarja Laati­kainen 27.-29.9. ja 9.-10.10. välisinä aikoina, [email protected], p. 050 535 2697 ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, [email protected], p. 050 408 7932.