Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamis­salkku – uusi tapa kehittää asiantuntijuutta

Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamis­salkkuun on kerätty Karelian avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun ikäosaa­miseen liittyvä koulu­tus­tar­jonta. Omaa asian­tun­ti­juuttaan voi kehittää kokoa­malla itselleen sopivan koulu­tus­pa­ketin osaamis­salkun tarjonnasta.

Ikäys­tä­väl­lisyys on ajankoh­tainen teema. Väestön ikään­ty­minen koskettaa koko yhteis­kuntaa. Ikäys­tä­väl­lisyys tarkoittaa yksin­ker­tai­sesti halua kehittää yhteis­kuntaa ja yhteisöjä siten, että ne olisivat ikäys­tä­väl­lisiä ikään­ty­neille ihmisille.

”Ikäys­tä­väl­li­sessä yhteis­kun­nassa ja yhtei­sössä ikäih­miset nähdään aktii­visina toimi­joina ja myös vaikut­tajina. Tällöin keski­tytään voima­va­roihin, osalli­suuteen ja aktii­vi­suuteen”, toteaa yliopettaja Tuula Kukkonen.

Osaamis­salkku kootaan omien tarpeiden mukaan.

”Olemme koonneet osaamis­salkun opinnot neljän teeman alle. Teemat liittyvät asiakas­läh­töisiin palve­luihin, ikäys­tä­väl­liseen elinym­pä­ristöön ja työelämään sekä muistiys­tä­väl­liseen yhteis­kuntaan. Lisäksi osaamis­sal­kussa on tarjolla yleisesti ikäys­tä­väl­li­syyteen liittyviä opinto­jaksoja”, kertoo projek­ti­asian­tuntija Anne Airaksinen.

Opinto­jaksoja voi valita vapaasti omien tarpeiden ja kiinnos­tusten mukaan. Alkuun pääsee helposti suorit­ta­malla Johdanto ikäys­tä­väl­li­syyteen -opinto­jakson. Osaamis­salkun opinnoista voi koota myös 30 opinto­pisteen kokonai­suuden ja laajentaa osaamistaan edelleen Ikäys­tä­väl­li­syyden osaaja­kou­lu­tuksen avulla.

Kaikki Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamis­salkun opinnot ovat verkko-opintoja.

Opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohja­kou­lu­tuk­sesta riippu­matta. 10, 20 ja 30 opinto­pisteen laajui­sista suori­tuk­sista saa digitaa­lisen osaamismerkin.

Karelia edistää ikäys­tä­väl­listä yhteis­kuntaa. Ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan edistä­mi­seksi vahvis­tamme edelleen ikään­ty­misen kysymyksiin liittyvää koulu­tusta, jatkuvan oppimisen palveluja sekä tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa. Tästä yhtenä osoituksena on nyt julkaistu Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamissalkku.