Karelian monimuo­to­kou­lu­tukset vetovoi­maisia syksyn yhteishaussa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun haki yhteensä 950 hakijaa eilen päätty­neessä korkea­kou­lujen syksyn yhteis­haussa. Karelian hakutu­losten kärkeen nousivat selkeästi monimuo­to­kou­lu­tukset, joissa opetus on usein sekä lähio­pe­tusta että verkko-opiskelua. Karelian valitsi ensisi­jai­seksi hakukoh­teekseen 320 hakijaa.

Yksit­täi­sistä koulu­tuk­sista vetovoi­mai­simpia olivat tänäkin vuonna sosionomi- ja fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tukset. Hakijoista noin kolmasosa oli Pohjois-Karja­lasta, minkä jälkeen eniten hakijoita oli Uudel­ta­maalta, Pohjois-Savosta ja Pirkanmaalta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oli haussa viisi sosiaali- ja tervey­salan AMK-tutkintoon johtavaa koulu­tusta, jotka toteu­tetaan päivä- tai monimuoto-opintoina: geronomin, tervey­den­hoi­tajan, sosio­nomin, sairaan­hoi­tajan sekä fysio­te­ra­peutin koulu­tukset. Lisäksi Kareliassa oli haussa uusi Älykäs tuotanto -koulutus, jossa suori­tetaan verkko-opintoina tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Opiske­li­joita valitaan koulu­tuksiin useam­malla eri valin­ta­ta­valla, joista yleisimmät ovat todis­tus­va­linta sekä loka-marraskuun vaihteessa järjes­tettävä AMK-valin­takoe. Älykäs tuotanto -koulu­tukseen on oma valin­takoe, joka sisältää ennak­ko­teh­tävän sekä videoidun itsehaastattelun.

Opiske­li­ja­va­lin­tojen tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023. Opinnot alkavat tammi­kuussa 2024.