Puisto jossa koivuja ja nurmikkoa, taustalla joki. Ihmisiä seisoo puistossa.

Muis­tiys­tä­väl­li­set avajai­set Kaivannonpuistossa

Joen­suun Pent­ti­län­ran­taan raken­ne­tun Kaivan­non­puis­ton ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­sen puis­to­ym­pä­ris­tön avajai­sia vietet­tiin Maail­man Alzhei­mer -päivänä syys­kuussa, ja puisto oli täynnä muistin ystäviä. Juhlan avasi Muis­tista Laula­jat -kuoro laula­malla tilan­tee­seen sopi­vasti ”Mistä tunnet sä ystävän”. 

Muis­tiys­tä­väl­li­syy­den tärkeys tunnistetaan

Joen­suun kaupun­gin vastaava puutar­huri Jari Huikuri kertoi terveh­dys­pu­hees­saan kaupun­gin puis­to­ra­ken­ta­mi­sesta, jossa esteet­tö­myys on ollut johta­via peri­aat­teita. Muis­tiys­tä­väl­li­syys oli sen sijaan ennen Kaivan­non­puis­toa uusi asia. Kaivan­non­puisto erosi Huiku­rin mukaan aiem­mista puis­to­hank­keista myös sujuvan ja jous­ta­van yhteis­työn ansiosta. ”Ei tarvin­nut tavan­omai­seen tapaan vääntää yhdes­sä­kään asiassa”, Huikuri kiit­teli kumppaneita.

Muis­tiys­tä­väl­li­nen Kaivan­non­puisto jatkaa ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mistä Kareliassa

Koulu­tus­pääl­likkö Tuomas Lappa­lai­nen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta oli myös tyyty­väi­nen yhteis­työ­hön ja liitti Kaivan­non­puis­ton jatku­moksi yli kymmen­vuo­ti­selle ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­selle. Hän mietis­keli kehit­tä­mi­syh­teis­työtä kolmen sanan kautta, sattuma, kuule­mi­nen ja yhteis­työ. Kaivan­non­puis­tossa kehit­tä­mis­tar­peet kohta­si­vat osit­tain sattu­malta, toimi­jat kuuli­vat toisi­aan tarkalla korvalla ja onnis­tui­vat aloit­ta­maan käytän­nön yhteis­työn nopeasti. Lappa­lai­nen kiitti muis­tiak­tii­vien osal­li­suutta kehit­tä­mi­sessä ja kutsui hanketta ”kansa­lais­läh­töi­seksi elin­voi­ma­työksi”. Sekä Lappa­lai­nen että Huikuri kertoi­vat, että on sekä tarvetta että halua jatkaa yhteistyötä.

Muistista Laulajat -kuoro esiintymässä Kaivannonpuistossa. Taustalla koivuja ja Pielisjoki

Muis­tiys­tä­väl­li­syys on kohtaamisia

Toimin­nan­joh­taja Leena Knuut­tila Pohjois-Karja­lan Muisti ry:stä kuvasi, miten muis­tiys­tä­väl­li­syyttä pohdit­tiin työpa­joissa. Sitä samaa löytää Kaivan­non­puis­ton polulta, kun antaa luonnon ensin virit­tää ja herät­tää tahdon, innon ja uskal­luk­sen lähteä kulki­jaksi polulle. Tuttuutta ja turval­li­suutta, yllät­tä­vää ja muut­tu­vaa, sitä kaikkea voi kohdata sekä ihmis­ten että ihmis­ten ja luonnon vastavuoroisuudessa.

Kohtaa­mi­set ovat merki­tyk­sel­li­siä. Kaivan­non­puis­tossa ei ole eikä sinne kaivata erityi­siä kunto­lait­teita tai viri­ke­vä­li­neitä. Luonto itses­sään on paljon.

Polun varrella Muis­tiak­tii­vit kertoi­vat osal­lis­tu­mi­ses­taan Kaivan­non­puis­ton ideoin­tiin ja suun­nit­te­lu­työ­pa­joi­hin. Opis­ke­li­joilla oli kävi­jöitä kiin­nos­ta­via tehtä­viä. Jatkossa alueesta onkin muodos­tu­massa uusi oppi­mi­sym­pä­ristö. Kävi­jöillä oli mahdol­li­suus myös muis­ti­asian­tun­ti­joi­den tapaamiseen.

Opastekyltti jossa Kaivannonpuiston kartta. Karttaan on merkitty mm. penkkien sijainnit

Palaute edel­leen tervetullutta

Avajais­väen palaute oli myön­teistä, ja kaupun­kia kiitet­tiin uudesta puis­toa­lu­eesta, joka suoras­taan yllätti monen kävijän. Puis­toa­lue on kiin­nos­ta­nut ihmisiä jo ennen valmis­tu­mis­taan. Moni avajai­siin osal­lis­tu­neista kertoi kulke­vansa Kaivan­non­puis­ton lenkin päivit­täin. ”Luonto rauhoit­taa, ja askel kevenee heti, kun tänne tulen”, kuvasi eräs yli 80-vuotias rouva käyn­te­jään Kaivan­non­puis­ton polulla.

Kaivan­non­puis­ton alue on asema­kaa­vassa määri­telty luon­non­mu­kai­seksi alueeksi, joten se säilyy alueena, johon kajo­taan mahdol­li­sim­man vähän, vahvis­taa työn­joh­taja ja puutar­huri Heidi Keski­talo. Puis­to­ym­pä­ris­töön on asen­nettu opas­kylt­tejä, jotka kerto­vat, mitä alueella on odotet­ta­vissa ja virit­tä­vät aisteja erilai­sin tehtä­vin ja tietois­kuin. Kaivan­non­puisto on avoin kaikille, ja se myös levit­tää tietoa ja tietoi­suutta muis­tiys­tä­väl­li­syy­destä. Muis­tiys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­nen jatkuu, palau­tetta ja uusia ideoita otetaan edel­leen vastaan. 

Kaivan­non­puisto – ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­nen puis­to­ym­pä­ristö 1.4.202–31.1.2024. Hanketta hallin­noi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja rahoit­taa Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto AKKE-rahoituksella.


Teksti ja kuvat: 

Arja Jämsén, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu