Syksyn yhteishaku alkaa 4.9. – Kareliassa haussa uusi Älykäs tuotanto -koulutus

Korkea­kou­lujen syksyn yhteishaku alkaa maanan­taina 4.9. ja jatkuu 14.9.2023 saakka.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on haussa viisi sosiaali- ja tervey­salan AMK-tutkintoon johtavaa koulu­tusta, jotka toteu­tetaan päivä- tai monimuoto-opintoina: geronomin, tervey­den­hoi­tajan, sosio­nomin, sairaan­hoi­tajan sekä fysio­te­ra­peutin koulutukset.

Kareliassa on ensim­mäistä kertaa haussa Älykäs tuotanto -koulutus, jossa suori­tetaan verkko-opintoina tekniikan alan ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto. Koulu­tukseen voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorit­taneet Insinööri (AMK), Raken­nusark­ki­tehti (AMK) tai muun sovel­tuvan kotimaisen tai ulkomailla suori­tetun tekniikan alan korkeakoulututkinnon.

– Tuotan­to­pro­sessien tehos­ta­minen on tekno­lo­giay­ri­tysten kannat­ta­vuuden ja kilpai­lu­kyvyn kannalta keskeinen kehit­tä­mis­kohde nyt ja tulevai­suu­dessa. Älykkään tuotannon koulu­tuk­sesta valmistut tuotan­to­pro­sessien kehit­tä­misen osaajaksi, jolla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu laajem­mista kokonai­suuk­sista tuotannon tehos­ta­mi­sessa. Vahvistat oman asian­tun­ti­juusa­lueesi tieto­pe­rustaa, opit ymmär­tämään kehit­tä­mis­pro­ses­seihin liittyviä ilmiöitä sekä suhteut­tamaan omaa toimin­taasi niihin, kertoo yliopettaja Kari Mönkkönen.

Opinnoissa pereh­dytään sovel­tavaan automaa­tioon, robotiikkaan ja tuotannon johta­miseen teolli­suuden kehit­tä­misen välineinä.

Kaikkiin koulu­tuksiin haetaan Opinto­po­lussa osoit­teessa opintopolku.fi. Opiske­li­joita valitaan koulu­tuksiin useam­malla eri valin­ta­ta­valla, joista yleisimmät ovat todis­tus­va­linta sekä loka-marraskuun vaihteessa järjes­tettävä AMK-valin­takoe. Älykäs tuotanto -koulu­tukseen on oma valin­takoe, joka sisältää ennak­ko­teh­tävän sekä videoidun itsehaastattelun.

Opiske­li­ja­va­lin­tojen tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023. Opinnot alkavat tammi­kuussa 2024.