Karelia mukana järjes­tä­mässä Ammat­ti­kor­kea­kou­lut yritys­ten muutos­kump­pa­nina -verkkolähetystä

Nyt kesy­te­tään muutos­mö­röstä kumppani!

Tule innos­tu­maan muutok­sen mahdol­li­suuk­sista sekä naut­ti­maan inspi­roi­via palasia yrit­tä­jien ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen onnis­tu­neesta yhteis­työstä eri puolilta Suomea. Koke­neet asian­tun­ti­ja­pu­hu­jamme virit­tä­vät ajatuk­sesi oival­ta­maan uutta ja tilai­suu­den lopuksi kuul­laan muutos­val­miutta kasvat­ta­vista mikro-opinnoista. 

Karelia on osana 22 ammat­ti­kor­kea­kou­lun verkos­toa järjes­tä­mässä ”Ammat­ti­kor­kea­kou­lut yritys­ten muutos­kump­pa­nina” verk­ko­lä­he­tystä tiis­taina 14. marras­kuuta klo 12.30 – 15.00.

Valta­kun­nal­li­sen tilai­suu­den ytimessä on terävää asiaa muutok­sesta, yrit­tä­jyy­destä sekä yrit­tä­jyy­destä muutoksessa.

Ilmoit­taudu tilai­suu­teen: https://link.webropol.com/s/yritystenmuutoskumppanina